ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Verksamhetsförlagd utbildning 1, VFU1, CIU205, MPLOL, HT11, CIU205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-01-27 - 2012-02-08
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 83%
Kontaktperson: Sheila Galt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk matematik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»2 40%
Minst 35 timmar»2 40%

Genomsnitt: 4.2

- Minst 25 tim i skolan + tid för att skriva loggbok, VFU-uppgifter, planera och skriva lektionsplanering.» (Minst 35 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

4 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 75%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 25%

Genomsnitt: 3.25

- Betygsnivåerna stämmer inte överens med verkligheten.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

5 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 60%
Nej, målen är för högt ställda»2 40%

Genomsnitt: 2.4

- Kanske borde se över checklistan» (Ja, målen verkar rimliga)
- Checklistan var ett stort stressmoment. Kanske är inte målen ouppnåeliga men hur vi når dem är krävande.» (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»1 33%
I viss utsträckning»1 33%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»1 33%

Genomsnitt: 2.33

- Kommentars-fält bör infogas i utvärderingen, samt en kort diskussion med respektive handledare på skolan om hur de har tänkt när de har gjort sin bedömning. Fick även höra att betygen sattes enligt "vi gick på känsla" av handledarna på Chalmers» (Nej, inte alls)
- I det här fallet blev det till och med svårt att utröna exakt vad examinationen egentligen var i slutändan.» (I viss utsträckning)
- Jag visste inte vad som var examinerande förrän på återkopplingssamtalet. Vad som var betygsgrundade ändrades under tidens gång utan att vi som gick kursen var helt med på det.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

5. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»1 20%
Ganska dåligt»2 40%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Eleverna fick ingen information när nytt material befann sig på pingpong utan fick logga in med jämn mellanrum för att se ifall något har uppdaterats sen senast.» (Ganska dåligt)
- Det var tråkigt att alla uppgifter delades ut med såpass kort varsel. Vi fick inte heller någon kontinuerlig återkoppling på det vi skickat in vilket gjorde det svårt att förbättra sig eller veta hur man skulle fokusera.» (Ganska dåligt)
- Använda gärna anslagstavlan i pingpong eller mail så att vi vet när något har uppdaterats där.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

6. Hur var möjligheterna att få hjälp av din(a) handledare på gymnasieskolan?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- De var även tillgängliga efter skoltid på mail eller telefon.» (Mycket bra)

7. Hur var möjligheterna att få hjälp av dina handledare på Chalmers?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 40%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 20%

Genomsnitt: 3

- Det dröjde ett bra tag innan elever fick svar på mail, och en del mail har jag fortfarande inte fått något svar på.» (Ganska dåliga)
- Det var svårt att hinna prata under fredagarna då enda tillfället att träffas var. Vi fick inte särskilt mycket feedback under tiden.» (Ganska dåliga)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 60%
Mycket bra»2 40%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Det är svårt att få till gemensamma tider under VFU.» (Ganska bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 40%
Hög»1 20%
För hög»2 40%

Genomsnitt: 4

- Hade nog inte vart så hög ifall VFU uppgifterna hade delats ut lite tidigare.» (Hög)

10. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»3 60%
För hög»2 40%

Genomsnitt: 4.4

- Största problemet har varit att finna gemensamma tider med kursare för veckovisa hemuppgifter med tanke på de olika scheman vi haft.» (Hög)


Kursspecifika frågor

11. Har loggboksskrivandet varit givande?

5 svarande

Inte alls»1 20%
Något»3 60%
Ganska bra»1 20%
Väldigt bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- Under andra former hade det varit mer givande. Nu blev det något man fick slänga ihop så fort det gavs tid. » (Inte alls)
- Det ger fortfarande lite mer reflektion, men jämfört med hur mycket tid det tar ger det förhållandevis lite.» (Något)
- Bra ifall det finns en specifikation på hur handledarna vill ha loggboken. ex. svara på någon relevant fråga, eller om det är något specifikt eleven ska reflektera över.» (Något)
- Har känts som en ytterligare börda.» (Något)
- Jag tycker alltid det är viktigt att fundera över vad man gör och varför. Däremot har vi som förstagångsVFUare ingen nämnvärd erfarenhet av denna typ av dokumentation och skulle därför behövt mer återkoppling eller tydligare ramar i början.Vi har så kort tid på oss att lära oss föra loggbok och tiden avsatt för lektionsplanering, loggboksskrivande och allt annat blir för kort när det är halvtidsVFU.» (Ganska bra)

12. Har VFU-uppgifterna varit relevanta för ditt lärande?

5 svarande

Inte alls»0 0%
Något»2 40%
Ganska bra»1 20%
Väldigt bra»2 40%

Genomsnitt: 3

- Inte under kursens gång eftersom ingen feedback gavs.» (Något)
- Det var synd att det blev så lite fokus och återkoppling på ledarskapet. » (Något)
- De hade varit mer givande ifall det inte var pga tidsbrist» (Ganska bra)
- Bra bredd på uppgifterna.» (Väldigt bra)

13. Har muntlig feedback vid VFU-besöken varit givande?

5 svarande

Inte alls»1 20%
Något»1 20%
Ganska bra»2 40%
Väldigt bra»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Det hade varit bra om feedback var riktad så att man som student får en förebild i hur man ska ge feedback till sina egna elever.» (Något)
- Eventuell förbättring: Kanske en dialog mellan handledare och elev istället för en punktlista. Samt att eleven får behålla handledarens anteckningar för vidare reflektioner.» (Ganska bra)

14. Har din övningsundervisning varit givande för att utveckla ditt ledarskap i klassrummet?

4 svarande

Inte alls»0 0%
Något»0 0%
Ganska bra»0 0%
Väldigt bra»4 100%

Genomsnitt: 4

- Troligen, men svårt att säga konkret hur eller visa på att så faktiskt är fallet.» (?)
- Dewey: Learning by doing» (Väldigt bra)

15. Har din övningsundervisning varit givande för att utveckla dina ämneskunskaper?

5 svarande

Inte alls»1 20%
Något»1 20%
Ganska bra»2 40%
Väldigt bra»1 20%

Genomsnitt: 2.6

- Matematik 1, inte svåraste matten, men ändå en bra start eftersom man inte undervisat förut.» (Något)
- Tidspress! Och var det detta som var målet`? Var framgick det?» (Ganska bra)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 40%
Godkänt»1 20%
Gott»2 40%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- Finns en del förbättringsmöjligheter, se ovan. Men är garanterad om att kursen kan bli riktigt bra tills nästa år. » (Dåligt)
- På grund av att saker inte fungerat, men jag har givetvis förståelse för att det är första gången kursen hålls.» (Dåligt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- VFU uppgifterna, kontakten med gymnasieskolor, inspelning av egen lektion, möjlighet att få vikariera på skolan.»
- Caset.»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Feedback på uppgifterna. Bedömingsmatrisens uppgift.»
- Utvärderingen, specifikation på vad loggboken bör innehålla, information bör ges ut i god tid både till elever och handledare på skolan, kursmålen, checklistan, bedömningen.»
- Göra klart vad som gäller i tid. Tex. när uppgifter ska vara inne, vad som räknas som undervisningstimmar och hur mycket detta ska vara. »
- Hjälp i hur man ska fördela sina 25 timmar i veckan.»

19. Övriga kommentarer

- Ser framemot en förbättrad VFU lv4 :)»


Kursutvärderingssystem från