ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell kemi, LKT083

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-22 - 2008-09-08
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiingenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»2 22%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»3 33%

Genomsnitt: 3.22

- Det var stort arbete och krävdes mycket tid!!» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»2 22%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»2 22%
100%»5 55%

Genomsnitt: 3.88

- Var inte direkt någon ubdervisning.Hade ett projekt som vi arbetade med.» (0%)
- Vi hade ingen undervisning» (0%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 22%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.77

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 50%
Nej, målen är för högt ställda»4 50%

Genomsnitt: 2.5

- Vi hade för lite baskunskap för att kunna förstå litteraturen och göra ett bra arbete.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Vi borde ha läst en kurs i processteknik innan» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»6 66%

Genomsnitt: 3.55


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»4 50%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»2 25%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Hade som tidigare nämts ej undervisning.» (?)
- Vi har inte haft någon direkt undervisning, utan vi har mest arbetat själva» (Mycket liten)
- Man lärde sig mycket, fast man hade lärt sig mer med undervisning och tenta» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»4 50%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»3 37%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.87

- ingen kurslitteratur» (?)
- Allt gick ju ut på litteratursökning, men vissa begrepp var svåra att klura ut» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%

Genomsnitt: 3.22


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»1 11%
Ganska dåliga»2 22%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»4 44%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3

- Vi fick handledningstillfällen i början av kursen, men då har man inte så mycket frågor. Kanske några fler tillfällen senare vore bra» (Ganska dåliga)
- Vi fick hjälp men skulle kanske behövt mer hjälp eftersom vi hade problem att hitta material till projektet, men det gick till slut.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.22

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»5 55%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 12%
Lagom»2 25%
Hög»1 12%
För hög»4 50%

Genomsnitt: 4

- Grupparbeten i alla kurser under den här läsperioden = stressigt» (För hög)
- Vi hade mycket projekt i alla kurser, man känner att det blir väldigt stressigt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»1 12%
Dåligt»2 25%
Godkänt»4 50%
Gott»1 12%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.62

- Hade lärt sig mer på undervisning och tentamen» (Mycket dåligt)
- Mycket tid lades ner utan att man lärde sig särskilt mycket. Föreläsningar hade varit bättre.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- redovisningsmomenten»
- mer tid och mer information!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägg kursen en annan läsperiod. Miska kursen lite. Ta bort seminarieuppgiften och ha bara projektet.»
- Gör om kursen helt. Ha vanlig undervisning och en tenta. Arbeten lär en inte lika mycket»
- mindra krav på studenter!»

16. Övriga kommentarer

- studenterna ska kunna få mer hjälp!»


Kursutvärderingssystem från