ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Affärsdriven produktutveckling, LMU240

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 34%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»2 10%
Cirka 20 timmar»6 31%
Cirka 25 timmar»6 31%
Cirka 30 timmar»2 10%
Minst 35 timmar»3 15%

Genomsnitt: 2.89

- Med koncentration mot slutet av läsperioden...» (Cirka 20 timmar)
- i början nästan inget och i slutet 12 timmar per dag.» (Cirka 25 timmar)
- Arbete har varit tvunget att helt och hållet ske utanför skolan, dvs inga lektioner till arbetet har funnits, det har medfört att arbetet har tagit upp alldeles för mycket tid. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»4 21%
100%»14 73%

Genomsnitt: 4.68


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 5%
Målen är svåra att förstå»4 21%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 15%

Genomsnitt: 2.84

- De är väldigt okonkret formulerade. » (Målen är svåra att förstå)
- Mål i kursPM klara. Mål i projektPM förvisso klara men efterlevs ej i praktiken, projektet är orimligt omfattande för kursen och mycket arbete gjordes i onödan pga otillräcklig handledning.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

19 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 78%
Nej, målen är för högt ställda»4 21%

Genomsnitt: 2.21

- Kursen har krävt alldeles för mycket i förhållande till tiden. » (Nej, målen är för högt ställda)
- För hög arbetsinsats med tanke på kursens poängtal» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»6 31%
Ja, i hög grad»3 15%
Vet ej/har inte examinerats än»9 47%

Genomsnitt: 3.05

- Förvånad över få beräkningar och mycket fakta uppg» (I viss utsträckning)
- vissa frågor på tentan verkade inte ha gåtts igenom i kursen trots noggranna studier.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»7 36%
Ganska stor»10 52%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- För få lektioner.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»4 22%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»6 33%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.44

- vet ej» (?)
- Stor del av kursmaterialet har inte varit relevant för kursen, vilket även examinatorn har medgivit. Men har dock inte tagit hänsyn till detta. Då annan kurslitteratur skulle vara att föredra. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»10 55%
Mycket bra»6 33%

Genomsnitt: 3.22

- vet ej» (?)
- Det hade varit till stor hjälp om föreläsningarna hade varit upplagda på kurnhemsidan. » (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»3 15%
Ganska dåliga»3 15%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»5 26%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- I och med att projektarbete var tvunget att helt hållas utanför skolan, har frågor angående arbetet varit svåra att få svar på. Personlig kontakt gällande sådana frågor anser jag är att föredra men det har dock endast funnits två tillfällen detta. » (Mycket dåliga)
- Ambitiös lärare, även villig att offra del av sin lunch vilket är beundransvärt... Dock ganska upptagen med krinliggande projekt!» (Ganska bra)
- Bra när läraren var tillgänglig, men han åkte till australien i två veckor mitt under projektarbetet...» (Ganska bra)
- Stort plus till Kaj som har ställt upp med extra handledning och offrat luncher!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»13 68%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.57

- Olyckligtvis hamnade jag i en grupp där två av medlemmarna inte tog kursen på allvar vilket har försvårat vårt projektarbete enormt. » (Ganska dåligt)
- problem i projektgrupp under en period. » (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»6 31%
Hög»8 42%
För hög»4 21%

Genomsnitt: 3.78

- Kursen har krävt alldeles för mycket tid. Det har varit att föredra endast ett projektarbete i kursen vilket hade räckt gott och väl. Tentamen i kursen borde tas bort.» (För hög)
- Alldeles för hög arbetsbelastning pga arbete med projektet.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»5 26%
Hög»5 26%
För hög»8 42%

Genomsnitt: 4.05

- Som sagt projektarbetet har tagit alldeles för mycket tid utanför skolan. Övningslektionerna borde användas till att jobba med projektet samt för handledning av läraren. » (För hög)
- lugnt innan introducering av projekt, därefter otroligt hektiskt» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»4 21%
Godkänt»9 47%
Gott»5 26%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.94

- För dålig struktur och för få lektioner gjorde att det var oklart vad som krävdes av eleven.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektarbetet har varit nyttigt, dock väldigt okonkret och tidkrävande men det borde bevaras. Tentamen borde tas bort.»
- Friheten att kunna jobba med sina projekt»
- kajs föreläsningar är trevliga att lyssna på»
- Den goda samarbetsviljan hos läraren!»
- Övningarna»
- Proejktarbete»
- Projektarbetet var ett bra sätt att lära sig hur en marknadsplan ser ut och genomförs.»
- Kompendium och grupparbetet»
- projekt »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Slumpmässig gruppindelning, Design+Maskin bör blandas vid presentation av projekt.»
- Konritisera projektarbetet mycket mera om det ska fortsätta att ligga utanför skolan. Förslag om upplägg och arbetsgång skulle göra stor nytta. »
- Gör klart vad man SKA kunna och vad man behöver kuuna mindre.»
- blanda projektredovisningar DEI/TU»
- Mycket dålig möjlighet till hjälp/handledning. Projektet är alldeles för omfattande för kursen. Otillräcklig information/handledning.»
- Mer struktur på föreläsningarna, antackningarna är inte användbara efteråt, väldigt splittrat»
- Bättre handledningar. Det var inte handledning utan oförberedd redovisning utav resultat. Vi skulle alltså ha uppnått resultat redan innan vi egentligen visste att vi var rätt ute.»
- Det skulle dock underlätta om de olika delarna i projektet/marknadsplanen gicks igenom mer grundligt. Upplevde problem med att genom enbart den ledning som gavs i projekt-pm förstå hur alla delar skulle utformas och var fokus ska läggas. Det fungerade inte att arbeta som vid utformningen av en teknisk rapport. Det skulle underlätta om detta poängterades samtidigt som exempel på "rätt" förfarande ges.»
- De 2 veckor utan lektion»
- mer information om var fokus ska ligga när man gör de olika delarna i situationsanalysen»

16. Övriga kommentarer

- läraren var på semester den veckan vi hade behövt vår handledning. vi fick veta att vi gjort gradvis fel dagen innan redovisningen eftersom att handledningstiden skjutits fram en vecka. dåligt dåligt.»
- Ohållbart att läraren försvinner i två veckor utan att erbjuda handledning under projektets mest viktiga inledande del. Enbart två handledningstillfällen, varav det andra lagt dagen innan presentation, är mycket otillräckligt. Handledningstillfällen gav ej handledning utan var mer utformade som delpresentationer från projektgrupp, skulle snarare varit utformade med tyngd på att ställa frågor om vad man tyckte var svårt, vad som ska innefattas av projekt etc. Sammanfattningsvis är jag besviken på kursen, synd, för inledningsvs tyckte jag att kursen var intressant, men dåligt upplägg gjorde kursen blev ointressant och aldeles för mycket jobb krävdes för arbetet. Synd.»
- Jag/vi tycker att handledningen inför grupparbtetet var något knapp, då vi aldrig jobbat med något liknande ämne. Jag tycker det var jätte flummigt och svårgreppat.»
- rolig kurs»
- Att har varit projektarbetet väldigt okonkret beror till väldigt stor del på läraren då han själv är väldigt okonkret. Det har varit svårt att få tydliga svar på de fåtal frågor man lyckats ställa. Pga projektets okonkrethet har man som student få anta hur det ska göras vilket man senare har fått väldig kritik för av läraren.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från