ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V11 lp4 Sjömanskap B, SJO580

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-24 - 2011-06-17
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»16 51%
Cirka 20 timmar»9 29%
Cirka 25 timmar»2 6%
Cirka 30 timmar»3 9%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 1.83

- Började arbeta med detta i januari.» (Högst 15 timmar)
- Inga direkt teoretiska moment. Möjligtvis i början när vi endast plottade.» (Högst 15 timmar)
- svårt att komma ihåg» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»0 0%
25%»2 6%
50%»2 6%
75%»2 6%
100%»25 80%

Genomsnitt: 4.61

- I princip 100 % av de obligatoriska momenten, dock inte föreläsningar p.g.a. krock med andra kurser. » (50%)
- Missade de första lektionerna p.g.a. Praktik. Men Har gjort de teoretiska uppgifterna och lämnat in dem.» (75%)
- Obligatorisk närvaro på allt» (100%)
- den var ju obligatorisk så» (100%)
- Obligatoriskt!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 19%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 45%

Genomsnitt: 3.06

- Ingen tentamen, men ändå rätt klart vad vi förväntas att lära oss» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 96%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.96

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 23%
Ja, i hög grad»8 26%
Vet ej/har inte examinerats än»15 50%

Genomsnitt: 3.26

- Ingen examina.» (?)
- enbart närvaro för godkänt» (I viss utsträckning)
- Ingen tentamen i denna kurs.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Ingen examination på kursen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 12%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»14 45%

Genomsnitt: 3.32

- mest kunskaper från praktiken» (Ganska liten)
- Modernare simulering i simulatorn efterfrågas.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»8 25%
Ganska liten»13 41%
Ganska stor»7 22%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.16

- Radarplottningsuppgifterna var bra. Men resten av kompendiet kändes rätt onödigt.» (Ganska liten)
- COLREG är ju bra» (Ganska liten)
- Ingen direkt kurslitteratur förutom övningshäfte.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»4 13%
Ganska bra»17 56%
Mycket bra»7 23%

Genomsnitt: 2.96

- Ifrågasätter dock att vi blev indelade i grupper (1-5) istället för att använda våra tilldelade studentnummer, de senare tycker jag är bättre och det blir smidigare att importera schema till iCal.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»8 25%
Mycket bra»15 48%
Har ej sökt hjälp»7 22%

Genomsnitt: 3.9

- men svaren var lite sådär» (Ganska bra)
- Man fick bra hjälp och vägledning under simulatorkörningarna.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»28 90%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 4.03

- att vara 3 st i simulatorn är lite stökigt ibland, alla pratar samtidigt, måste diskutera fram ett beslut innan det tas så manövern blir försenad än om man varit 1-2st, eller finns det någon som de andra inte lyssnar på. Eller missar man något för man blir distraherad. Beror såklart på vilket folk. Tycker att läraren ska dela in en i grupper på bryggorna och så får man vandra runt och ha olika grupper varje gång, annars blir det samma indelning helatiden» (Ganska bra)
- På det stora hela, mycket bra. Vid ett tillfälle i simulatorn var vissa lata och gjorde inte speciellt mycket.» (Mycket bra)
- Bryggsimulatorkörningarna fordrar samarbete.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»6 19%
Lagom»22 70%
Hög»3 9%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.9

- Bra med mycket tid i simulatorn, stort plus för den studentledda extrakörningen!» (Lagom)
- Hög i början innan man lärt sig plottningen, därefter låg.» (Lagom)
- Det går allt att ta bort åtminstone 2 av de obligatoriska simulatorkörningarna. Trappan i svårighetsgrad bör göras brantare. » (Hög)
- den är inte klar, 100% rätt på tentan som kommer är ganska hårt» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 12%
Lagom»16 51%
Hög»8 25%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.32

- Matematiken har sugit mycket must, mycket p.g.a. den bristfälliga kurslitteraturen i kombination med den obefintliga närvaron utav möjlighet att ta del av föreläsningar på nytt. » (Hög)
- Det var tufft med den stora kursen tidvatten, metrologi och oceanografi, plus allt annat. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»8 25%
Gott»13 41%
Mycket gott»9 29%

Genomsnitt: 3.96

- Poängen med kunskap från grunden med hur radar skall användas och hur den skall användas är väl bra. Men knappast tillämplig i det moderna samhället.» (Dåligt)
- läraren är lite förvirrad och ändrar sig snabbt, svårt att lära sig vad som är rätt» (Godkänt)
- Kul att vara nere i simulatorn och köra båt» (Gott)
- Simulator lektioner lär en extremt mycket!» (Mycket gott)
- Mycket praktisk övning med simulator.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- simulator körningar»
- Tid i simulatorn.»
- Simulatorkörningar.»
- Teoridelen av radarplotting, det anser jag är viktigt.»
- mycket simulatorkörning + elevledda sådana»
- Simulatorövningarna. Där lärde man sig mest. Dock hade det vart bättre med mindre grupper, så att det bara skulle bli 2pers/brygga. Var 3pers på varje övning. Och märkte genast skillnad när vi bara var två, vilket var mkt bättre.»
- Simulatorkörningarna och de studentledda körningarna.»
- De intressanta gästföreläsarna!»
- Simulatorövningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite mer colreg innsn körningarna i simulatorn»
- Använd studentnummer och skapa grupper med dem som grund.»
- Skippa allt fokus med idiotnoggrannhet vad avser plottningen på plottningspapper. En avslutande simulatorkörning bör göras med ECDIS med radaroverlay som har extraktor påslagen och ais. För att visa hur utvecklingen har gått och skapa förståelse för varför man överhuvudtaget skall ha ett hum om hur relativ/trueplott funkar.»
- att läraren delar in en i grupper till bryggorna så man får prova att arbeta med olika personer, som vi även ska göra i yrket»
- Tycker att det var lite synd att vi inte kunde haft övningar med pappersplott i "vanliga lektionssalar". Var lite väll bökigt och trångt att sitta i föreläsningssalarna.»
- Modernare simuleringar, återknyta till colreg mer.»
- Det praktiska värdet i de olika momenten bör framgå på ett klarare sätt.»
- Ännu mer simulatorkörning :)»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från