ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E11/12-4 Miljövänliga energikällor, EEK231

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-23 - 2012-06-11
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Calle Lindquist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Läs detta först!

Kom ihåg att samtliga personer inblandade i kursen kommer att läsa enkäten, därför bör man undvika personliga påhopp.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

3 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»2 66%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»1 33%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.66


Mål och måluppfyllelse

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

3 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»3 100%

Genomsnitt: 5

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

3 svarande

Vet ej, har ej sett/läst målen»0 0%
Vet ej, målen är svåra att förstå»0 0%
Målen är för lågt ställda»0 0%
Målen verkar rimliga»3 100%
Målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 4

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

Med examination avses alla examinerande moment i kursen. Exempel på sådana moment kan vara tentamen, laborationer, inlämningsuppgifter, projektrapporter m.fl.

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»3 100%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%

Genomsnitt: 4

6. Hur har laborationerna fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%

Genomsnitt: 4

7. Hur har inlämningsuppgifterna fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%

Genomsnitt: 4

8. Hur har projekten fungerat?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%

Genomsnitt: 4

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»3 100%

Genomsnitt: 4

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

3 svarande

Mycket liten»1 33%
Ganska liten»1 33%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 33%

Genomsnitt: 2.33

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 66%
Mycket bra»1 33%

Genomsnitt: 3.33

12. Vad tyckte du om studiebesöken?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 33%
Mycket bra»2 66%

Genomsnitt: 3.66

13. Kommentarer angående undervisning och kursadministration


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

3 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»3 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

15. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

3 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»3 100%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

16. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

3 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»3 100%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

3 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»3 100%

Genomsnitt: 5

18. Övriga kommentarer

- Då jag läste både Digital -och Datateknik, Fysik och denna kursen samtidigt blev arbetsbördan ganska stor. För att göra det enklare i framtiden skulle det vara en stor fördel om föreläsningarna inte sammanföll så mycket som de gör, schemamässigt.»
- Väldigt bra.»


Kursutvärderingssystem från