ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1+2+4 Skissteknik 2 11/12, MMF265

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-17
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete.

15 svarande

Högst 2 timmar»4 26%
Cirka 4 timmar»7 46%
Cirka 6 timmar»3 20%
Cirka 8 timmar»0 0%
Minst 10 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.13

- varierat väldigt mycket, men när jag tagit mig för att göra uppgifterna så har jag lagt mycket tid på dem. Skisser på andra lektioner också» (Cirka 6 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 13%
75%»3 20%
100%»10 66%

Genomsnitt: 4.53

- Det är jobbigt när det är så långa lektioner på kvällstid, är svårt att vara fokuserad så sent på eftermiddagen (speciellt om man redan gått 8-5).» (50%)

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat på egen hand?

15 svarande

0 timmar»0 0%
mindre än 2 timmar»7 46%
mindre än 4 timmar»7 46%
mindre än 6 timmar»1 6%
mer än 6 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Se första kommentaren» (mindre än 4 timmar)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

4. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 46%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 33%

Genomsnitt: 2.4

- Kan ha läst dem, kommer inte riktigt ihåg dem. Har bara fokuserat på att bli bättre på de teknike som lärts ut.» (Jag har inte sett/läst målen)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 9%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.9

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

13 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»6 46%
Ja, i hög grad»4 30%
Vet ej/har inte examinerats än»3 23%

Genomsnitt: 2.76

- Mer fokus på specifika tekniker varje vecka. Varje skiss har granskats och fått kommentarer utev Björn, men det kunde ha varit mer fokuserad kritik mot det man skulle jobba med just den veckan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen/föreläsningarna varit för din inlärning?*

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 26%
Ganska stor»9 60%
Mycket stor»2 13%

Genomsnitt: 2.86

- Mer individuell feedback. Fick ut väldigt mycket av det avslutande examinationssnacket. De korta kommentarerna efter varje läxa handlade ofta om saker som inte alls var det man fokuserat på i uppgiften.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har handledningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»1 7%
Ganska liten»6 42%
Ganska stor»6 42%
Mycket stor»1 7%

Genomsnitt: 2.5

- Inte riktigt närvarat på dessa...» (Ganska liten)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

15 svarande

Mycket liten»6 40%
Ganska liten»8 53%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 1.73

- Fanns inte riktigt någon litteratur» (Mycket liten)
- Skulle vara bra med tips på var man kan få mer inspiration, vi har inte direkt använd någon kurslitteratur. Hade varit kul med tips på bloggar, hemsidor osv. där man kan titta på vad andra gjort.» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 80%
Mycket bra»3 20%

Genomsnitt: 3.2


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»1 6%
Mycket bra»11 73%
Har ej sökt hjälp»3 20%

Genomsnitt: 4.13

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga klassen fungerat?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»8 53%
Har ej sökt samarbete»5 33%

Genomsnitt: 4.2

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 26%
Lagom»9 60%
Hög»1 6%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 2.93

- Lite för låga krav från läraren för att jag skulle bli motiverad att utvecklas» (Låg)
- Skulle vara bra om arbetsbelastningen var mer utspridd. Jag tror att det hade gynnat inlärningen att istället för att ha en lång lektion varannan vecka ha tex. två kortare per vecka.» (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsåret?*

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 53%
Hög»7 46%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.46

15. Tränade du skissning på egen hand under lp3, då ingen undervisning gavs?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
Mycket lite»7 50%
Ganska lite»4 28%
Ganska mycket»2 14%
Mycket»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Under kursen Design och användaranpassning skissade vi mycket eftersom det var ett viktigt verktyg i kursen. Därför är det bra att uppehållet från skisslektionerna är under just den perioden då det är naturligt att hålla uppe skissandet i och med designprojektet.» (Ganska mycket)


Sammanfattande frågor

16. Vad tycker du främst bör BEHÅLLAS till nästa år?

- Hemuppgifterna, att man får respons på det man gjort hemma på lektionstiden och diskuterar uppgiften.»
- Torrpastell! Ta inte bort det, ge det mer.utrymme istället. »
- materialövningarna»
- Bra och varierade skissövningar.»
- kroki»
- Lagom med lektion varannan vecka. Bra med större läxor som löper över året. »

17. Vad tycker du främst bör FÖRÄNDRAS till nästa år?

- Skulle va kul om även vi elever får kommentera på varandras skisser när vi ändå samlas för att lyssna på vad alla får för kritik. Är dumt att lektionen är på kvällen. Skulle vara bra med undervisning i hur man skissar digitalt.»
- Kanske mer fria övningar där utrymme för kreativitet finns. Koppla skisskursen till andra kurser som läses parallellt »
- Mer skissning i dator!»
- Mer individuell feedback, t.ex. gå runt under lektioner. Alla studenter utnyttjar inte möjligheten att kunna komma och fråga.»
- Det borde inte vara obligatorisk närvaro under hela skisslektionen. Det kan vara svårt att koncentrera sig och skissa i klassrummet, för många fungerar det bättre att skissa på egen hand hemma.»
- Mer strukturerad kritik. Läraren kunde lägga mer fokus på de delar som var primära i varje uppgift.»
- Högre krav vid redovisningar och från föreläsare så man "tvingas" prestera.»
- Lite mindre inrutade uppgifter (dvs inte räkna upp allt för många "du kan exempelvis göra det här, eller det här, eller det här eller det här......")»
- Övertydliga instruktioner till hemuppgifterna och sen även va lite hårdare med att de ska följas. Instruktionerna var bra men folk missuppfattade uppgifter ändå...Hårdare krav på närvaro. Lite mer uppstyrt arbete under sernare delen av lektionerna, det blev lätt att man droppade av när man tröttnade. »

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 33%
Gott»7 46%
Mycket gott»3 20%

Genomsnitt: 3.86

- Få in video av Björns skissning på projektor!!! och undervisa utifrån det! » (Gott)


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från