ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Hydrologi och hydrogeologi, VMT031

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-05-27
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 29%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 29%

Genomsnitt: 2.66

- Målen kan göras tydligare, det var svårt i slutet av kursen att veta vilka delar av kursen som hör till vilka mål.» (Målen är svåra att förstå)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

21 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»21 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Kursens innehåll är väldigt hattigt och hänger inte riktigt ihop. » (?)

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 54%
Ja, i hög grad»7 29%
Vet ej/har inte examinerats än»4 16%

Genomsnitt: 2.62

- När uppgifter på tentan är för lika uppgifter från de gamla tentor som lämnas ut testas inte kunskaper utan bara om man pluggat tentor eller inte. (syftar på uppg. 7)» (I viss utsträckning)
- Det var ju en ganska lätt tenta precis som alla gamla tentor vi fick ut. Lite för lätt tycker jag. Det sades i början av kursen att det inte skulle bli typtenta med det var ju precis vad det var.» (I viss utsträckning)
- Tentan bestod av alldeles för mycket teori och själva planeringen kring tentan var under all kritik.» (I viss utsträckning)
- Saknades vissa moment som jag tyckte var viktiga för kursen. Bl.a. Rationella metoden. Sen var detta årets tentamen väldigt olik föregående års tentor. Dåligt balanserad tenta helt enkelt» (I viss utsträckning)
- Vad tog rationella metoden vägen? Avvek lite väl mycket från de gamla tentor som låg uppe på kurshemsidan vilket inte direkt minskade konsekvenserna av tentaflytten.» (I viss utsträckning)
- Rationella metoden examinerades inte i något moment alls i hela kursen.» (I viss utsträckning)
- Det var lite för mycket teorifrågor på tentan tycker jag. En delfråga var "gömd" och missades därför av bland annat mig. Jag fick dock höra i efterhand att de i det andra klassrummet fått information om den uppgiften, information som vi i mitt klassrum inte fick.» (I viss utsträckning)
- Tentan och arbetet» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»10 37%
Ganska stor»13 48%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.55

- Väldigt dålig, få föreläsningar, inga räkneövningar. Fått lov att lära sig allt själv. Känns som att lärarna inte eg haft tid att ha denna kurs. Tolv föreläsningstillfällen på sju veckor är katastrof. Ingen genomgång av vad som ska göras i projektet och ingen diskussion om upplägget lärare emellan känns det som heller. Får väldigt lite hjälp, om man inte skriver upp sig i tid på tavlan får man sitta i 2h innan man får hjälp. Om dom gått igenom sakerna bra så man hade förstått vad som skulle göras hade det sluppits » (Mycket liten)
- Över lag var den ganska liten med röriga föreläsningar som saknade struktur och det krävdes mycket efterarbete att bara förstå vad föreläsningarna gått ut på. MEN Åsa ska ha en stor eloge - hennes föreläsningar om akviferanalys var mycket strukturerade och det märkets inte minst vid tentaplugget då hennes del satt fast i huvudet även om det var det första vi gick igenom. » (Ganska liten)
- Åsas föreläsningar var super bra, övriga var helt totalt onödiga och gav ingenting mer än förvirring.» (Ganska liten)
- Delen akviferanalys har till stor del varit hjälp för min inlärning. Däremot bör delen om water safety plan hållas på Engelska då det hade varit lättare att förstå, eller eventuellt att föreläsningsslides är på svenska istället. Resterande var ok, men det hade varit bra med några fler räkneövningar under kursens gång.» (Ganska liten)
- Stor skillnad mellan de olika föreläsarna. Åsa föredömligt strukturerad.» (Ganska stor)
- Åsas och Thomas föreläsningar har varit bra, annars har föreläsningarna varit ganska röriga» (Ganska stor)

5. Till hur stor hjälp var fältdagen för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»5 20%
Ganska stor»11 44%
Mycket stor»7 28%

Genomsnitt: 2.92

- Närvarade inte på fältdagen» (Mycket liten)
- Jag var inte närvarande på fältdagen pga en chalmers anordnad skidresan. Så även om jag klarar tentan får jag inte godkänt på kursen och måste göra den igen ett annat år för att bli godkänt. Vi är några stycken som berörs av detta. Och det är dåligt. Försök lösa det bättre tills nästa år» (Mycket liten)
- Var ej med på fältdagen» (Ganska liten)
- Jag lärde mig inte så mycket men det skapade ett intresse» (Ganska liten)
- Väldigt rolig, men något tidsödslande» (Ganska stor)
- Alltid värdefullt att få se/göra något "på riktigt"» (Mycket stor)
- Gav en bra koppling mellan det praktiska och teorin.» (Mycket stor)
- Den och Åsa gjorde att man fick en väldigt stor förståelse för akviferanalys. Plus att maten var det bästa jag har ätit.» (Mycket stor)
- väldigt roligt och lärorikt! Fint väder! Supergod mat!» (Mycket stor)
- Väldigt bra för arbetet att ha en överblick av grundvattentäkten. Pumpningsprocessen bra för förståelse.» (Mycket stor)

6. Hur relevant upplever du att projektuppgiften har varit i kursen?

27 svarande

Mycket lite relevans»0 0%
Ganska lite relevans»4 14%
Ganska stor relevans»11 40%
Mycket stor relevans»12 44%

Genomsnitt: 3.29

- har varit spretigt och svårt att förstå sammanhanget. svårt att få hjälp» (Ganska lite relevans)
- Den ligger väldigt dåligt parallellt med kandidatarbetet. Tydligare instruktioner om VAD som ska göras krävs.» (Ganska lite relevans)
- En svår fråga, både ja och nej. Upplägget på hur projektuppgiften skulle utföras var väldigt otydligt. » (Ganska lite relevans)
- den är relevant men det underlättar om man vet vad som förväntas att man ska göra och om det finns övningar i anslutning till varje moment och föreläsningarna kopplade till ämnet.» (Ganska stor relevans)
- Täckte det mesta som ingår i kursen» (Ganska stor relevans)
- Den har varit bra, men kunde definitivt ha varit bättre. Det var hela tiden oklarheter om vad som skulle lämnas in när, vad de olika delmomenten skulle innehålla, etc. Det gick åt onödigt mycket tid till det. En tydligare projektbeskrivnig hade underlättat mycket för arbetet. Särskilt i början var det svårt att veta vad som skulle göras, varför man sköt på det till slutet av perioden. Informationen om hur WSPn skulle skrivas kom ut två dagar innan inlämning, det var lite väl i det senaste laget. Dessutom var det svårförståeligt ändå vad hela den gick ut på. Hydrouppgiften var också oklar. Mer skriftlig information hade behövts! Även om det gås igenom på en föreläsning så är det bra att få informationen på papper också. Även om man är på föreläsningen så är det svårt att ta in all information när ämnesområdet är så nytt. » (Ganska stor relevans)
- Det kände som man lärde sig mycket men vissa uppgifter kändes svåra och lite otydliga vad man faktiskt skulle göra, till exempel var det svårt att veta vad som skulle ingå i WSP:n.» (Mycket stor relevans)
- Jättebra men som sagt, ingen genomgång. Man slängs ner i vattnet och får lära sig simma själv.» (Mycket stor relevans)
- Dock kunde instruktioner om vad som krävdes vara tydligare. Det fanns mycket osäkerheter om vad varje moment skulle innehålla och det kom kompletterande material hela tiden för att det var så otydligt från början.» (Mycket stor relevans)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»6 22%
Ganska stor»12 44%
Mycket stor»7 25%

Genomsnitt: 2.88

- Synd att kompendiet inte finns tryckt att köpa på Cremona, för den som vill.» (Mycket liten)
- Jag har knappt använt kompendierna» (Mycket liten)
- Svårt att veta vad som är viktigt att läsa i kompendiet. Ibland kan de engelska texterna vara svåra att förstå.» (Ganska liten)
- kurslitteraturen är ett skämt! gör om, gör rätt» (Ganska liten)
- Boken om brunnsdim. är lätt att följa. Kurskompendiet var också ganska enkel att använda, men kändes onödigt att ha hela. Otroligt dåligt att vi var tvungna att slösa egen printerkvot för att skriva ut kurskompendiet när vi hade kunnat köpa den på cremona istället.» (Ganska liten)
- Boken var rörig, dålig struktur. Kompendiet var också ganska rörigt iom att det är ett ihopplock från artiklar. Men allt kursmaterial var till hjälp för förståelse.» (Ganska stor)
- » (Mycket stor)
- Kapa i kurskompendiumet och tryck den! Alla skriver ju ändå bara ut den till slut innan tentan. » (Mycket stor)
- Kompendiet var jättejobbigt att skriva ut. Det hade varit mycket bättre att köpa ett tryckt kompendium på Cremona. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»4 14%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»15 55%
Mycket bra»6 22%

Genomsnitt: 2.85

- Jag tycker att flytten av tentan skötes mycket dåligt. Det skickades mail till Greg i Januari eller februari om att tentan sammanföll med kandidatredovisningen då ska inte datumet ändras två-tre veckor innan tentan. Förstår mycket väl att det var tvunget att bli så men mycket stress hade kunnat förhindras om tentaflytten sket mycket tidigare.» (Mycket dåligt)
- Kursadministration angående flytt av tentamen är det stämsta jag varit med om under mina år på chalmers, jag har aldrig kännt mig så nonchalerad, överkörd och osidosatt som student som jag gjorde kring denna tentaflytt. SKANDAL att vi inte fått vara delaktiga i detta beslut och att vi rådfrågats.» (Mycket dåligt)
- Det mesta fungerade bra förutom hur tentamensflyyen sköttes med noll dialog med klassen om lämpligt nytt datum. Att kursledningen dessutom inte visade någon som helst vilja att minska biverkningarna av tentamensflytten gav en del studenter är urdåligt.» (Mycket dåligt)
- Denna kursen har haft den sämsta administrationen jag har varit med om under hela min utbildning på Chalmers. En flyttad tenta är inte tillåtet. Att skriva ut en komp. på 300 sidor ska inte behövas. Många olika föreläsare gör kursen rörig. Vi vet fortfarande inte om vi har blivit godkända på projektuppgiften eftersom lärarna prioriterar annat än att rätta. Vi vill veta om vi är godkända eller inte. Det var väldigt otydligt vad som skulle ingå i projektuppgiften. Det fanns väldigt få jourtillfällen då man kunde fråga om hjälp utanför schemalagd tid. » (Mycket dåligt)
- Tentadatumet flyttades med kort varsel trotts att de vetat redan vid början av kursen att det skulle krocka med kandidatarbetsredovisningarna.» (Ganska dåligt)
- Info som behövdes till projektuppgiften (ex Arbetsgång brunnsdimensionering) borde lagts ut tidigare och det borde informerats om att de dokumenten fanns.» (Ganska bra)
- Hittade först inte några utlagda tentor från tidigare år, men upptäckte dom någon dag innan tentan. Kanske fanns de där hela tiden, jag såg i vart fall inte dom. Istället gick jag in på SNVs tentabank och tankade hem gamla tentor.» (Ganska bra)
- några saker kom upp lite sent men annars fungerade det bra» (Ganska bra)
- Dock undrar jag var uppgifterna på bräddavlopp som jag har för mig låg på kurshemsidan försvann» (Ganska bra)
- All nödvändig information kom inte upp i tid. Bl.a. WSPn» (Ganska bra)
- Fint» (Ganska bra)

9. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 14%
Lagom»22 81%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.88

- när belastningen är låg tar jag inte kursen lika seriöst och lär mig därför inte lika mycket.» (Låg)
- fast det jämnar ju ut sig med kandidatarbetet som tar mer tid, men som enskild kurs har det varit lite för lite tycker jag.» (Låg)
- Fler räkneövningar och exempel, då blir inte rapporten lika jobbig om man vet vad man ska göra och då kan man ha fler uppgifter. Finns inte ens rekommenderingar för uppgifter som ska göras.» (Låg)
- Kursen blir av många nedprioriterad pga kandidatarbetet men arbetsbelastningen är egentligen lagom.» (Lagom)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»3 11%
Ganska dåliga»9 33%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»5 18%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 2.7

- Systemet med 10-minutersintervall att ställa frågor på under övningarna fungerade inte så bra. Hade man kört fast och fick en tid i slutet av övningen satt man mest och väntade på sin tur. Sen räckte inte tiderna alltid till alla grupper, så en del grupper i slutet fick bara 5 minuter. Fler övningsledare per övning hade behövts!!!» (Mycket dåliga)
- Katastrof!!! Läraren har inte tid, får vänta i två timmar. Har man en fråga som kommer upp efter att man fått hjälp första gången får man vänta tills nästa tillfälle som typ är en vecka senare.» (Mycket dåliga)
- Ta in någon doktorand eller äldrekursare som kan hjälpa oss och svara på frågor gällande projektet. Som det var nu ställde alla upp sig på kö och var vi sena att skriva sig i kölistan fick vi ingen hjälp.» (Ganska dåliga)
- Det var alldeles för få övningstillfällen där man kunde ställa frågor och tiden räckte inte till vid de tillfällen som fanns. man ska inte behöva vänta 2h på att få ett halvdant svar för att övningstiden är slut!» (Ganska dåliga)
- Kanske vore bra att lägga in lite räknestugor eller jourtid då man kan komma och ställa frågor» (Ganska dåliga)
- Kändes ofta som personalen kände sig stressade och det blev ibland svårt att känna att man fick den hjälp man behövde» (Ganska dåliga)
- Borde varit fler konsultationstider för projektuppgiften» (Ganska dåliga)
- Det var för få övningstillfällen. Det där med 10 min per grupp kändes inte som att det fungerade. Frågor kom upp kontinuerligt och det kändes tidskrävande att bara ställa en enkel fråga. » (Ganska bra)
- Hos Åsa. Tyvärr finns det för många kockar i denna kurs och jag upplever det som att Åsa är den som varit tillgänglig, trots att alla frågor inte kunnat besvaras av henne» (Mycket bra)
- Snabba och engagerade svar» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»4 14%
Mycket bra»21 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

- Hamnade i en omotiverad grupp i grupparbetet, vilket drog ner mitt intresse ganska mycket. Motivationen blev lidande.» (Ganska dåligt)
- Eftersom instruktionerna för projektuppgiften var otydliga söktes mycket hjälp från övriga grupper.» (Mycket bra)

12. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 7%
Lagom»11 40%
Hög»12 44%
För hög»2 7%

Genomsnitt: 3.51

- Lite låg» (Låg)
- Tyckte den var bra men en dialog med kanidatadministratörerna borde ske när schema läggs då vi hade redovisning av projektuppgiften (med opponering)två dagar innan slutgiltig inlämning av kandidatarbetet. Tycker att projketuppgiften kan avslutas tidigare och tror ni hade fått se mer genomarbetade redovisningar och opponeringar då.» (Lagom)
- Beror på ambitionsnivå i kandidatarbetet. » (Hög)
- Eftersom kandidatarbetet lästes paralellt så tog det mkt av tiden» (Hög)
- Jag har läst extra kurser den här läsperioden (totalt 150%) därför har jag upplevt en ganska hög arbetsbelastning.» (Hög)
- Med anledning av tentaflytten blev den för hög på slutet.» (För hög)


Önskade åtgärder

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mikael mangold, fältdagen»
- Fältdagen och Åsas föreläsningar»
- Projektuppgiften. Den är smart utformad och ställer rimliga krav på oss.»
- Fältdagen och projektuppgiften samt att inlämningar skall ske kontinuerligt under kursens gång. Detta gör att man blir tvungen att försöka ligga bättre i fas.»
- det var bra med en projektuppgift men tydligare specificering av vad man ska göra hade varit bra och fler övningar så man har möjlighet att få hjälp med uppgiften»
- Åsa och hennes föreläsningar »
- Fältdagen»
- Projektuppgiften kändes lärorik men skulle kanske vara bra om den var lite mer tydlig vad man skulle göra på vissa ställen. Georesan var mycket intressant(Middagen på georesan var riktigt bra)»
- Åsa och fältdagen»
- Åsa»
- fältdag och upplägget med en projekt uppgift som följer kursen.»
- Thomas, Gunnar och Åsa»
- Projektuppgiften»
- Upplägget var bra»
- Fältdagen och Åsas föreläsningar om Akviferanalys var det enda som var bra i den här kursen. »
- Åsa Franssons akviferföreläsningar och fältdagen.»
- Fältdagen. Det är en bra erfarenhet att få komma ut och se det man läser om i verkligheten. Projektuppgiften. Dock behöver kravspecifikationer och instruktioner var tydligare.»
- Fältdagen, arbetet»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Greg»
- Under Gregs föreläsningar har det ibland varit svårt att hänga med. Han pratar svenska, har powerpotint på engleska och slänger in engelska ord ibland under föreläsningen, det kan blir rätt förvirrande. Det kanske skulle vara ett alternativt att ha powerpointen på svenska eller allting på engelska. Det är väldigt förvirrande att behöva blanda två språk.»
- Tydligare projektuppgift, det var svårt att förstå vad rapporten skulle innehålla.»
- Välj lämpligt datum för tentan!»
- In med äldre studenter eller doktorander som handledare under projekttimmarna! Kurskompendiet ska INTE finnas för utskrift på hemsidan.»
- Hade varit bra med en liten genomgång av bräddavlopp och någon tillämpning på det.»
- Mer räkning under kursens gång. det är konstigt att det är så lite räkning och så få olika exempel på räkneuppgifter när tentan till stor del består av räkning.»
- Mer struktur kring projektuppgiften. Fler övningsledare med på övningarna. Fler övningar. Gärna räkneövningar också, eftersom tentan till stor del bestod av räkneuppgifter. Det sades att det inte finns några typtal, men räknetalen på tentan kändes ändå ganska så typade. »
- kanske skulle behövas fler hjälptillfällen och mer personal?»
- Ha en genomarbetad och pedagogiskt upplägg på övriga delar. Dialog och samförstånd mellan de olika föreläsarna borde vara bättre, fick lite olika direktiv från olika personer - studenter tappar lätt lusten att lära sig då och gör bara det man verkligen måste göra.»
- Projektuppgiften behöver förtydligas, det är svårt att veta vad som ska lämnas in. Om en så stor del av tentan handlar om WSP bör en bättre och tydligare genomgång göras på föreläsningarna. »
- Administrationen. En tydlig examinator som tar ansvar för sina handlingar och som är den ansvariga i kursen. Med så här många kockar så är det i detta fall tyvärr en dålig soppa. Det behövs en koordinator som styr upp och gör denna kurs tydligare.»
- Jag tycker att kursen var för snäll. Det krävdes för lite av oss för att det ska vara en kurs för folk som har läst tre år på teknisk högskola. Projektuppgiften vara i många fall otydlig. Det var otydligt vad som skulle göras i olika delar. Särskilt delarna om water safety plan. Det var JÄTTEdåligt att Gregs föreläsningsslides var på engelska medan han föreläste på svenska. Jag ser inte poängen i det, det blir bara rörigt och svårt att hänga med. Om han inte orkar översätta dom så kan han ju lika väl föreläsa på engelska. Jag tycker även generellt att det har känns som att det att det har saknats lite engagemang från lärarna och speciellt de från WET (bortsett fran Mangold som har vart mycket engagerad). »
- Gregs föreläsningar blev väldigt otydliga då hans svenska är svårtolkad. Det kanske hade varit en idé att han höll sina föreläsningar på engelska?»
- Se över fältdagen så att den inte krockar med andra Chalmers arrangemang»
- Fler uppgifter (lärarnas synpunkt i den frågan är befängd), Lär ut saker på föreläsningar och inte bara ha tio-tolv stycken pass på sju veckor. Räknestuga, Vid dem sällsynta tillfällen då räkneövningar faktiskt hållits så var det "egen räkning" så gick föreläsaren igenom talen när det var fem minuter kvar av lektionen. »
- Vad som krävs måste bli mycket tydligare när det gäller projektet. Känns som man bitvis jobbade i blindo eftersom det inte var tydligt vad som krävdes. Den information som gavs när det gäller detta måste ges tidigare.»
- Vissa lärares attityd mot studenter och ovilja till att erkänna sina egna fel utan bara skylla på alla andra. Ledningen bör dessutom ha lärt sig hur man inte ska administrera en sen tentaflytt och ta hand om dess biverkningar. Låt gärna Tomas Pettersson hålla i fler föreläsningar nästa år då han var den klart bästa föreläsaren och höll den mest givande föreläsningen.»
- Ta bort Greg, han var opedagogisk när han förklarade WSP. Det var inte många som förstod vad vi skulle skriva och det fanns ingen bra litteratur där vi kunde inhämta mer information. Ändra hela upplägget på projektuppgiften. Det hade varit enklare att göra hela uppgiften i digitalt format och ladda upp den på kurshemsidan alternativt mejla in den i stället för att lämna in två papperskopior. »
- INTE flytta tentan några veckor innan det är dags att skriva den. INTE "gömma" deluppgifter på nästkommande sidor när uppgiften redan har ett tydligt slut.»
- Det skulle vara bra med fler räkneövningar utöver projektuppgiften. Eftersom man i projektet endast undersöker ett visst fall får man inte kunskapen från andra fall.»
- ATT FLYTTA PÅ TENTAN! Är fortfarande fruktansvärt besviken på hur det sköttes, jag har aldrig på mina tre år på Chalmers känt mig ha så lite studentinflytande. Jag förstår verkligen inte hur det kan vara tillåtet att flytta en tenta så snart inpå. Ingen kursutvärderare frågade mig eller de jag pratat med om datumet passade. Det kom alltså ingen information angående detta förrens det var försent, vi ombads skicka mejl om vi hade synpunkter men ingen hänsyn togs till dessa. Det kändes som att det redan var bestämt. Jag vill kunna planera min läsperiod tidigare än läsvecka 6. Jag hoppas att detta ALDRIG upprepas!»
- Gregs föresläsningar är inte bra, det är svårt att förstå vad han säger ibland och förvirrande när föreläsningarna är på engelska men han pratar svenska » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Övriga kommentarer

15. Övriga kommentarer

- Bra kurs men det skulle vara uppskattat med lite fler räknestugor där man kan räkna uppgifter, känns inte som man gör jättemycket den första delen av kursen. Projektarbetet i den här kursen kommer lätt i skymundan pga kandidatarbetet som löper parallellt. Det läggs inte jätte mycket tid på det.»
- Mycket olyckligt med byte av tentamensdatum så sent i läsperioden. Till råga på allt visade kursansvarige ingen förståelse för hur vi studenter drabbas psykiskt. Vi blir dels stressade och dels känner vi oss överkörda.»
- jag har aldrig blivit så respektlöst behandlad som av greg. att först flytta tentan, och sedan vägra göra något för att underlätta för oss studenter var illa nog - men att bli så kränkt och osynliggjord! om man inte kan behandla studenter med respekt och förståelse borde man inte få ha någon som helst kontakt med dem.»
- En rolig kurs!»
- Åsa är jätte bra på att lära ut saker och Mikaels engagemang smittar av sig!»
- En rolig kurs som även är ganska lätt»
- Hanteringen av tentakrockar och flytt av tentor bör ses över generellt. Jag tycker inte att studenterna i framtiden ska behöva gå igenom och behandlats så som vi blivit behandlade.»
- Jag tycker även generellt att det har känns som att det att det har saknats lite engagemang från lärarna och speciellt de från WET (bortsett fran Mangold som har vart mycket engagerad). Det är tråkigt och gör att man själv inte vill engagera sig i kursen. Tråkigt tycker jag med en kurs som på pappret verkar så himla kul. Ett tips för att få bättre struktur och engagemang är att kolla hur Karin i kursen Bärande Konstruktioner är som lärare så blir allting bra! Jag hoppas att det är bättre struktur och ledarskap i kurserna i masterprogrammet för det är ju roliga kurser det här och ni är ju bra egentligen! »
- Väldigt synd att det blev som det blev med tentaplaneringen och att en del saker var så otydliga att sätta sig in i tex WSP.»
- Egentligen en bra kurs, har mycket potential men känns som att bristande engagemang av lärarna gör kursen riktigt dålig. Tyckt att samtliga tidigare kurser inom hydro och geo har varit roliga och intressanta men denna kurs har gjort mig besviken. Lärarna bör prata mer med varandra och inte bara ha varsin del av projektet och knappt ha en aning vad dom andra sysslar med. Och vill ytterligare understryka pedagogik»
- Hanteringen av tentamensflyyen gav tyvärr en bitter eftersmak av en kurs som från början verkade ganska bra.»
- Det är inte okej att flytta en tenta. WSP var otroligt otydligt. Rationella metoden examnerades aldrig i kursen. Det borde funnits en fråga på rationella metoden på tentan i stället för två frågor från Greg, eftersom hans frågor ändå var dåliga och inte gick att plugga på ordentligt. Vi vill veta om vi är godkända elelr inte på projektuppgiften, det vill vi inte vänta med till i höst.»
- Det med tentan bör ses över. Det är inte okej att tentamensdatumet tidigareläggs med så kort varsel. Det ska även tydligt framgå när en uppgift inte är fullständig på en sida utan fortsätter med en deluppgift på en annan sida utan att det hänvisas dit.»


Kursutvärderingssystem från