ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Mekanik V10, LMT205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-06-06
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

10 svarande

Högst 15 timmar»1 10%
Cirka 20 timmar»4 40%
Cirka 25 timmar»3 30%
Cirka 30 timmar»2 20%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.6

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

10 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 10%
75%»0 0%
100%»9 90%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

10 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 70%

Genomsnitt: 3.5

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 3.44


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»2 20%
Mycket stor»8 80%

Genomsnitt: 3.8

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 30%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»3 30%

Genomsnitt: 3

- Jag har mest gjort upplagda typtentor och -duggor. Räknetalen i boken var svårare att förstå och hjälpte inte min inlärning mycket.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%

Genomsnitt: 4

- Bra struktur kring föreläsningar, uppgifter osv.» (Mycket bra)
- Det är jättebra att duggor, tentor och lösningar finns på kurshemsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

10 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»10 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

- Sune tar sig tid att hjälpa till om man har frågor under lektionen eller på raster och är lätt att få tag på utanför lektionstid, vilket är mycket bra!» (Mycket bra)
- Läraren var alltid tillgänglig och var mycket pedagogisk och gav bra hjälp.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 10%
Mycket bra»9 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»4 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 60%
Hög»4 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Arbetsbelastningen var lagom, dock blev den lite för hög i slutet av läsperioden då vi hade två projekt samtidigt samt en tenta tidigt på tentaveckan.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»3 33%
Mycket gott»6 66%

Genomsnitt: 4.66

- Jag har lärt mig mycket.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bro projekt och det strukturerande utlärandet.»
- Två duggor + tenta är ett bra sätt att hålla igång lärandet hela läsperioden.»
- Broprojektet, det har varit väldigt roligt att tillämpa det man lärt sig i ett verklighetsrelaterat projekt. Lektionsstrukturen som är väldigt pedagogisk och lätt att hänga med i.»
- Sune :)»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bro projektet är väldigt intressant men kanske borde läggas så att alla aktiviteter inte hamnar samtidigt, kanske samråd mellan olika lektorer kan underlätta. Kanske lite mer diskussion på lektionen kan vara givande.»
- Svea121. Fixa ventilationen och slå ut en vägg så vi får plats.»
- Kanske lägga tentan senare i tentaveckan eller lägga bro-projektet tidigare i läsperioden så att allt inte kommer på en gång.»

16. Övriga kommentarer

- Sune är tydlig och det känns organiserat när han föreläser. Strukturerat.»
- Jättebra lärare!»


Kursutvärderingssystem från