ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIELL ht12 Analog konstruktion, LET563

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-17 - 2013-01-27
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 64%
Kontaktperson: Lars Nordlund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»3 27%
Cirka 20 timmar»1 9%
Cirka 25 timmar»4 36%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»1 9%

Genomsnitt: 2.72

- Svårt att svara, jag säger högst 15h eftersom jag läste en extremt tidskrävande kurs samtidigt som denna (där rök annonymiteten..). Men jag kan med gott samvete säga att jag la nog 10h/vecka fram till Fredagen innan tentan, då krigade jag på dygnet runt mer eller mindre fram till tentan- Inte en hållbar metod.» (Högst 15 timmar)
- Har suttit mycket med kursen i samband med projektet. Överlag känns det under kursens gång väldigt diffust att veta hur man skall plugga på kursen.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»1 9%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»5 45%
100%»5 45%

Genomsnitt: 4.18

- 0% eftersom jag var på 2 föreläsningar och en övning, hade jag haft tid hade det varit minst 75%.» (0%)
- Jag missade några föreläsningar i början men från därefter har jag varit med på i princip varje föreläsning.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 18%
Målen är svåra att förstå»2 18%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 9%

Genomsnitt: 2.54

- Målen är svåra att förstå på så sätt hur man tänkt hinna gå igenom allt och ändå fördjupa sig tillräckligt.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

- Kursen är alldeles för omfattande - eller rättare sagt - det är projektet som tar alldeles för mycket tid. Det påbörjas dessutom såpass sent att allt fokus ligger på projektet och fokus tas från tentorna. Kanske man skulle minska projektets omfattning eller examinera utgående ifrån projektet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»1 10%
I viss utsträckning»5 50%
Ja, i hög grad»1 10%
Vet ej/har inte examinerats än»3 30%

Genomsnitt: 2.6

- Väldigt svår tenta.» (I viss utsträckning)
- Svårtolkade uppgifter, hade önskat att man hade en möjligthet att fråga läraren hur man skulle tolka några frågor där formuleringen var lite luddig. Men har fått det förklarat för mig att en av Dans kollegor hade läst igenom tentan och inte sett några konstigheter.. Vi låter statistiken tala för sig själv- » (I viss utsträckning)
- Tentan baserades delvis på projektet, och det är bra eftersom i undervisningens och studentens perspektiv tycks projektet vara det viktigaste.» (I viss utsträckning)
- För mycket hjälpmedel på tentamen.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»4 36%
Ganska stor»3 27%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.45

- Man blir tyvärr inte så mycket klokare på vad Dan säger - man hinner heller sällan anteckna något. Det som borde förbättras är att hålla koll på de olika metoderna för att lösa saker eller betona när vissa formler är mer lämpliga än andra. Samt vilken typ av förstärkning man faktiskt menar.» (Ganska liten)
- Var på 2 föreläsningar, men jag kände att Dan kunde sin grej när han höll föreläsningarna och förklarade på ett klart och tydligt sätt. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»2 18%

Genomsnitt: 2.72

- Allt jag lärt mig kommer till 80% från boken och 20% från föreläsningsslides» (Ganska stor)
- DÅ jag inte var på många föreläsningar så var boken min bibel. Föreläsningarna som Dan la upp på kurshemsidan hade kunnat vara lite mer utförligt förklarade. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Ganska dåligt»2 18%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»3 27%

Genomsnitt: 2.9

- Material fanns på hemsidan så...» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 27%
Ganska bra»4 36%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.09

- 3 övningstillfällen sammanlagt i hela kursen är alldeles för lite. För det första så behövdes övningstillfällen för att komma igång med ADS å inte några slides som guidar en igenom. För det andra så behövdes fler övningar där vi kunde fått räkna och få hjälp med talen. Det fanns lite tid efter föreläsningar att ställa frågor men det var inte ofta Dan hade tid att stanna mer än 10 minuter efter lektionen och det var många som ville ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Det hade säkert gått bra att maila och ställa frågor - men möjligheterna under projektsessioner, föreläsningspauser och efter föreläsningarna var ringa.» (Ganska bra)
- Eftersom jag inte hade möjlighet att vara på många föreläsningar så frågade jag mycket om hjälp, och Dan svarade alltid på eventuella frågor inom 24h. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 45%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.54

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 45%
Hög»5 45%
För hög»1 9%

Genomsnitt: 3.63

- Lagom belastning från denna kursen måste jag erkänna.» (Hög)
- När väl projektet kom igång brakade allt lös.» (Hög)
- Framför allt mycket obalanserad, design, simulering och 10 sidor rapport de sista två veckorna?» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 50%
Hög»1 10%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 3.9

- Samtidiga kurser har högt tempo.» (För hög)
- Alldeles insane. Fast inte pga den här kursen. Gick ner 7kg under läsperioden då jag knappt sov, åt eller kände att jag hade tid att göra annat än att plugga- Oroa er inte, jag har paratat med den kursadministratöre.» (För hög)
- Man fick vara glad de dagar man hade fast avföring.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»2 18%
Dåligt»3 27%
Godkänt»3 27%
Gott»2 18%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 2.72 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det var väldigt otydligt vad man skulle göra och inte göra i projektet, vilka simuleringar som skulle göras, vilka parametrar som skulle redovisas och vilka delar av projektet som skulle genomföras. För allt som stod i lab-pm skulle vi inte göra, slappt att inte ta bort det vi inte ska göra i lab-pm. Fruktansvärt dåligt formulerad tentamen, Dan sa att det vi gått igenom på föreläsningarna skulle väga tungt på tentan men jag kände inte igen mycket av det i tentan från föreläsningarna. Så otroligt dåligt att ingen examinator eller lärare besökte tentan för att svara på alla otydligheter som fanns i tesen. Det kändes som frågor till någon som hade jobbat med det i 3 år och inte 7 veckor, man blir inte expert på 7 veckor. Dan sa även att om man har gjort projektuppgiften och förstått den så skulle man klara tentan, det tvivlar jag skarpt på. Efter att ha gjort tentan kan jag bara tillägga att det var en fantasktiskt dåligt genomförd kurs om vi skulle kunna allt det som fanns i tesen» (Mycket dåligt)
- Kunde gott bara varit en projektkurs, med ett längre projekt. Man behöver inte kunna allt innan projektet börjar.» (Dåligt)
- Mitt sammanfattande intryck är att kursen behandlar ett vikigt och intressant ämne som man inte tycks hitta någon annanstans än i dedikerade kurser. Men dessvärre skrapas vissa avsnitt alldeles för tunt medan andra skrapas sönder och samman att man inte får en helhet ur det. Summasumarom - kursen är en bra kurs men mitt intryck är att den är fruktansvärt tråkig. » (Dåligt)
- Bra kurs men tentamen var för praktisk.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var bra framställda.»
- Inget speciellt»
- Boken. Riktigt bra bok, inte för att den kunde hjälpa mig att få godkänt, men den gav ett seriöst intryck och förklarade bra.»
- En projektdel så att man faktiskt får jobba hands-on med simuleringarna. Datorer på tentorna - då flyttas fokus från att knappra rätt på räknaren till att faktiskt räkna på parametrar.»
- tentamen var väldig tung jämför med uppgifter på föreläsningar och gamla tentor.samt inte så många lösningar på gamla tentor »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Datorlaborationer bör tilläggas. Tentamen bör vara mer analytisk. Datorlaboration bör påbörjas tidigare i kursen.»
- Ändra kursens upplägg helt och ta bort alla hjälpmedel på tentan, de hjälpte ändå inget.»
- Lärare»
- Kunde man minska ned på projektets omfattning - ingen tycks ju ändå hinna klart - eller examinera uteslutande på projekt. Laborationer i datorsalar - många verkade ha problem med simuleringsprogrammen.»

16. Övriga kommentarer

- Datorer bör inte vara tillåtna på tentamen.»
- Sjukt missnöjd med hela kursen»
- Intressant men som i praktiken blir väldigt tråkig och svårlärd.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.72

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.72
Beräknat jämförelseindex: 0.43


Kursutvärderingssystem från