ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Ytmodellering, fortsättningskurs, LMU605

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-05
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»3 17%
Cirka 25 timmar»6 35%
Cirka 30 timmar»6 35%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 3.41

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

17 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»2 11%
100%»14 82%

Genomsnitt: 4.76

- Samtliga lärarledda föreläsningar. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 17%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»12 70%

Genomsnitt: 3.47

- Bra med tydliggörande angående vad som behöver göras för att uppnå olika betyg.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Skönt med tydliga, uppspaltade mål och att vi fick veta redan från början vad som krävdes för de olika betygen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

17 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 23%
Ja, i hög grad»9 52%
Vet ej/har inte examinerats än»4 23%

Genomsnitt: 3

- på den sista uppgiften med bil fanns det inga krav på g2-g1 eller ens g0, vilket känns skumt, då det är det som vi jobbat med. » (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.25

- Mer material om hur man modellerar bilar! Uppdatera gärna "Corner-övningen"» (Ganska liten)
- Jag tycker det saknas förståelse bakom det man gör i undervisningen. Det är mer en form av klicka först här- sen där, snarare än "såhär fungerar detta verktyget" osv. » (Ganska liten)
- Dock så borde det varit tydligare instruktioner till biluppgiften! Svårt att veta vart man skulle börja och hur man skulle gå till väga. Hade behövt mer tips där! » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»7 41%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»3 17%

Genomsnitt: 2.64

- Kursmaterial + undervisningen hänger ihop. Var för sig hade de inte varit "ganska stor" men jag ser dem som komplimenterande.» (Ganska stor)
- Men dokumentet bör kanske inte heta tex animation05 utan 13, för att i alla fall ge sken av att det har skett förändringar i pdf-erna de senaste åtta åren. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 6%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»7 43%

Genomsnitt: 3.37

- Pingpong borde ordna så att man kan ta bort uppladdade filer.» (Ganska bra)
- PDF:erna hade behövt fräschas upp till den nya versionen av Alias. En mer genomgående PDF om shaders hade nog varit uppskattat eftersom många tycker att det är det svåraste att begripa. Annars fungerade det bra.» (Ganska bra)
- I den mån vi haft litteratur (kompendierna har varit till stor hjälp).» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 11%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»8 47%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Irriterande att schemat inte alltid överrensstämde med verkligheten, alltså att det ibland stog att vi hade lektion men att vi inte hade det. Det stog tydligen mer rätt på kurs-PM, men det är inte lika logiskt att kolla där. Väldigt bra att man fick hjälp när man bad om det, även utanför schemalagd tid.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med "exercisen" vi hade.» (Ganska bra)
- Lite "kö" på lektionerna men olle hjälpte till även under andra tider så det funkade bra» (Ganska bra)
- Olle har varit exemplarisk!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»11 64%
Har ej sökt samarbete»2 11%

Genomsnitt: 3.88

- Har lärt sig mycket av att både få hjälp och hjälpa andra.» (Mycket bra)
- Man hjälps åt.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»13 76%
Hög»3 17%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.11

- Kunde varit lite högre. » (Låg)
- Väldigt lagom belastning för 3:a, inte så stor skillnad mellan 3:a och 4:a, men större skillnad upp till 5:a.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

17 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»7 41%
Hög»8 47%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.29


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 29%
Gott»7 41%
Mycket gott»5 29%

Genomsnitt: 4 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väldigt kul ämne, men lite tråkig, icke-förklarande undervisning!» (Godkänt)
- Lite mer undervisning om renderingsmöjligheter hade varit bra.» (Gott)
- Skulle dock vilja lära mig fler verktyg i alias. Mycket fick man lära sig själv och lista ut när man arbetade med bilen. » (Gott)
- Rolig och väldigt lärorik kurs! Från att ogilla alias från förra kursen, till att verkligen gilla programmet.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- "Egenprodukt" var riktigt bra och lärorik!»
- renderingsföreläsningen, men det hade varit bra om den var utdelad på två dagar istället.»
- Möjligheten till egna designer av produkter.»
- Kursupplägg med betygsnivåerna.»
- Shader-genomgången!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det hade nog varit bra om man delat upp shaderföreläsningen på två gånger så att man fick tid att göra övningarna (nu fick vi göra dem på rasterna så om man tex. ville köpa kaffe så hann man inte med att prova på övningen).»
- Undervisningen i rendering var väldigt bra, men lite väl mastigt att ha allt det på ett och samma tillfälle. Denna föreläsning skulle gärna kunna varit tidigare också, kanske redan i den första kursen. Eller en del av den i första kursen, och fördjupande i denna.»
- Att vi bara behöver visa att vi kan lägga shaders i alias, men att vi får rendera i tex showcase. En stor del av ens eget nöje ligger i att se att man har gjort en snygg produkt, och det är lättare i ett bra renderingsprogram. »
- Tydligare genomgång om hur man bygger upp stora volymer av många ytor och hur man bäst binder samman alla ytor. Mer "recept-PDF" om shaders för det är roligt att få snygga renderingar men frustrerande när det tar sån tid och blir fult.»
- längre och mer detaljerade föreläsningar, gärna inspelade på video»
- Möjligheten att få hjälp!»

16. Övriga kommentarer

- Bilen gicks igenom väldigt snabbt och rätt dåligt. Man fick söka mycket information själv och sen sätta sig och bruka "trial and error". Väldigt ineffektivt men man lärde sig väldigt mycket. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4
Beräknat jämförelseindex: 0.75


Kursutvärderingssystem från