ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Programutvärdering AE1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-08-30 - 2012-09-18
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Christina Larsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Affärsutveckling bygg


Inledning

Under din tid på Chalmers läser du många kurser som på olika sätt bidrar till att du ska nå examensmålen för en kandidatexamen. Högskolorna kommer i år att granskas av Högskoleverket (HSV) för att se om undervisningen håller den kvalitet som förväntas. En del av granskningen är en genomgång av vad som ingår i utbildningens olika kurser där alla aktiviteter tillsammans bidrar till att nå de allmänna examensmålen.


För att vi ska få en bild av hur ni AE-studenter uppfattar att olika examensmål uppfylls ber vi er att svara på den här programutvärderingen som delvis bygger på de frågor som HSV ställer, och som för dig gäller det första året på AE.

En del av frågorna har en ganska omfattande text. Om du hellre vill det, så svara enbart på de tre frågorna i slutet, vad har varit bra med programmet, vad har varit mindre bra och bör ändras samt är det något du saknat i programmet.

1. Kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

Uppskatta och visa detta genom att välja på en tiogradig skala!

Matrisfråga

AE-utbildningen har gett mig en fördjupning inom huvudområdet samhällsbyggnadsteknik
11 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
1 9%
8 72%
1 9%
Stämmer helt och hållet»1 9%

Genomsnitt: 8.18

2. Kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

(Förklaring hämtad ur wikipedia: Vetenskap är utvecklande av tidigare okänd objektiv kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar en kombination av empiri (prövande av hypoteser, teorier och modeller genom observation, experiment, mätning och annan datainsamling) och deduktion (logisk slutledning, härledning av samband, teoretiskt modellbygge, formulering av nya hypoteser).)

Matrisfråga

- Inomhusmiljö, byggnadsekonomi, byggnadsplanaering»
- Alla kurser med enstaka undantag»
- Beteendevetenskap, Språk och kommunikation, »
- Språk, samhäll, teknologi, beteendevet»

Jag har under min utbildning på AE fått en träning i ett vetenskapligt arbetssätt och dithörande metoder.
11 svarande

Stämmer inte alls»1 9%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
3 27%
3 27%
2 18%
1 9%
Stämmer helt och hållet»1 9%

Genomsnitt: 6.81

3. Kan du uppskatta hur mycket följande examensmål uppfyllts?

Matrisfråga

- Språk och kommuniskation»
- Språk och kommunikation, inomhusmiljö»
- SOK»
- språk och kommunikation»
- Språk och kommunikation, inomhusmiljö,»
- språk»

Min förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer har ökat genom AE-studierna
11 svarande

Stämmer inte alls»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 18%
4 36%
Stämmer helt och hållet»5 45%

Genomsnitt: 9.27


Självständigt arbete

Ett mål med utbildningen handlar om att lära sig arbeta inom vissa tidsramar, såväl självständigt som i samarbete med andra.

4. Hur många uppgifter har du under det sista året haft som skulle inlämnas inom en viss tid?

11 svarande

0 0%
1-3»0 0%
4-6»1 9%
7-9»3 27%
10 eller fler»7 63%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.54

- ca 5» (4-6)
- 80%» (7-9)
- 70%» (7-9)
- 50%» (7-9)
- 80-90 %» (10 eller fler)
- Alla utom ett! (Förutom utvärderingar)» (10 eller fler)
- ca 50%» (10 eller fler)
- 50%» (10 eller fler)
- (10 eller fler)

5. Vad anser du varit bäst för din inlärning för att nå utbildningens mål, att arbeta i grupp eller att arbeta enskilt?

Uppskatta och visa detta genom att välja på denna tiogradiga skala.
5 innebär att arbetssätten varit lika lärorika.

Matrisfråga

- För att kunna samarbeta effektivt och kunna hantera olika människor känns relevant inför arbetslivet.»
- Att kunna samarbeta i grupp är en viktig del i den framtida yrkesroll som vi stävar efter därför tycker jag att det är extra viktigt med att ha grupparbeten i utbildningen och man lär sig även "gratis" att samarbeta och förbereds inför arbetslivet!»
- Både och, men mer vid grupparbete då diskussioner uppstår vilket gör att man lär sig mer än om man suttit och tänkt själv.»

Mest lärorikt arbetssätt?
11 svarande

Grupparb. mest lärorikt»2 20%
1 10%
1 10%
4 40%
2 20%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
Enskild uppg. mest lärorika»0 0%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.3


Kopplingar till arbetslivet

Utbildningen ska ge en god förberedelse för ett arbetsliv inom det område utbildningen avser.
Denna fråga syftar till att belysa hur väl AE-programmet uppfyller detta mål:

6. Kopplingar till arbetslivet

Matrisfråga

- Husbyggnadsteknik, inomhusmiljö och byggekonomi.»
- Exempelvis husbyggnadsteknik»
- Man arbetar mycket i projekt. uppgifterna är hög utsträckning baserade på exempel/problem som man kan komma att stöta när man arbetar inom byggsektorn.»
- Uppgifter samt projektarbeten har ofta haft med "bygg" att göra.»
- byggnadsplan, byggekonomi»

Hur omfattande har kopplingen mellan programmet och byggsektorn varit i utbildningen?
11 svarande

Mycket liten koppling»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
6 54%
1 9%
1 9%
Mycket stor koppling»3 27%

Genomsnitt: 8.09


Samverkan

Andra examensmål handlar om att öka förmågan att i sin yrkesroll samverka med övriga samhället.

7. Försöka att bedöma hur mycket dessa påståenden stämmer på dig!

Matrisfråga

Jag har ökat min förmåga att inom samhällsbyggnadsteknik göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter
11 svarande

Håller inte alls med»0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
2 18%
0 0%
4 36%
2 18%
2 18%
Håller helt och hållet med»1 9%

Genomsnitt: 7.45

Jag har ökat min insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används
11 svarande

Håller inte alls med»1 9%
0 0%
0 0%
0 0%
1 9%
0 0%
3 27%
3 27%
2 18%
Håller helt och hållet med»1 9%

Genomsnitt: 7.18


Övriga frågor

8. Hur väl förberedd känner du dig för att leda eller delta i företagande och utveckla affärer?

Uppskatta och visa detta genom att välja på en tiogradig skala!

Matrisfråga

- Ett år kanske inte är tillräckligt ännu. Får se efter de två kommande åren.»
- Eftersom jag endast gått ett år på utbildningen känns detta väldigt långt borta ovh har därför svårt att bedöma hur jag känner efter utbildningen men i nuläget, inte så förberedd. Förhoppningsvis är jag det efter tre år!»
- svårt att säga innan man är klar med utbildningen...»

Hur väl förberedd känner du dig efter AE-utbildningen för att DELTA i företagande och utveckla affärer?
11 svarande

Inte alls förberedd»0 0%
0 0%
0 0%
1 9%
1 9%
3 27%
3 27%
2 18%
1 9%
Mycket väl förberedd»0 0%

Genomsnitt: 6.63

Hur väl förberedd känner du dig efter AE-utbildningen för att LEDA företag och utveckla affärer?
11 svarande

Inte alls förberedd»0 0%
0 0%
1 9%
1 9%
1 9%
0 0%
3 27%
3 27%
1 9%
Mycket väl förberedd»1 9%

Genomsnitt: 6.9

9. Nämn två-tre bra saker med AE-programmet som absolut bör vara kvar!

- Byggekonomi och inomhusmiljö.»
- Byggnadsplaneringskurserna, företagsekonomin, lära sig Revit »
- Språk och kommunikation, blandningen av ämnen!»
- presentationer Byggnadsplanering Språk & kommunikation»
- Grupparbeten och arbetsmarknadskopplingen»
- Grupparbete- de skapar gemenskap samtidigt som de hjälper en inför arbetslivet! De breda utbudet av kurser, allt från juridik till beteendevetenskap. Visar ett brett spektrum! De små klasserna, gör att man lär känna ALLA på AE, även i de högre årskurserna!»
- Mycket projektarbeten, utbildning i presentations teknik, blandningen av olika de ämnesområdena. »
- Många grupp- och projektuppgifter.»
- Beteendevetenskap, Byggnadsplaneringen, bra att väva samman språk och kommunikation med andra kurser!»
- byggnadsplaneringen och samhällsplaneringen med Claes! »

10. Vad har varit mindre bra med AE-programmet och bör ändras?

- Matematisk statistik känns inte så relevant för programmet. Har svårt att se att man kommer ha en större nytta för det. »
- Bättre koll på vad lärarna har bakgrund för att verkligen bidra på bästa sätt till en bra utbildning. Nu syftar jag på matte kursen.»
- Matematik och statistik Mer återkoppling till arbetslivet»
-
- I vissa fall dålig kommunikation angående vad som gäller i läroplanen mellan olika parter! I ettan, väldigt ojämnt fördelat mellan HT och VT då HT var väldigt lugn och helt plötsligt blev VT väldigt mycket mer stressig!»
- Bättre föreläsare, mer integration mellan kurserna. Bättre information om vilka masters som går att välja på program hemsidan (http://www.chalmers.se/sv/utbildning/program-pa-grundniva/Sidor/Affarsutveckling-och-entreprenorskap.aspx)»
- Alla lärare är inte lika pedagogiska. Överlag dock bra.»
- Språk och kommunikation kan förkortas mycket då föreläsaren upprepar sig en hel del. När hon sagt något en gång är det okej med en repetition, men inte fler. Detta på grund av att vi är flitiga elever som lyssnar och tycker att det är mycket irriterande när vi får höra samma sak 25 gånger. Matematiken med Tobias bör ändras vilket jag tror den han!»

11. Är det något du saknat i programmet? (t.ex. något ämne eller moment)

- Mer konkret företagsekonomi och hur man driver ett företag. Hur man startar eget företag och hur man praktiskt skall tänka på som till exempel bokföring, marknadsföring, skatt, marknadsanalys. »
- Mer ekonomi, juridik och liknande tidigare»
- Retorik strategiskt tänkande»
-
- Kanske lite mer affärsutveckling och entreprenörskap just, men som sagt kanske kommer i senare årskurser! Hoppas det!:)»
- Också svårt att säga innan man är klar med utbildning...»
- Är nöjd.»
- Vet inte om det kommer men det jag saknar/längtar efter, efter att ha gått första året är att få veta mer konkret hur olika poster jobber som ex platschef och arbetsledare. Få information om dem posterna vi kan arbeta som efter studierna, vilket kan hjälpa dem som känner sig förvirrade. Även för att det är bra att veta hur uppbyggandet av företag kan se ut och vem som gör vad.»


TACK för din medverkan!Kursutvärderingssystem från