ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


IMPACT 2007

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-11 - 2008-01-31
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 55%
Kontaktperson: Per Lundgren»

1. Institution*

- KB»
- D&IT»
- Sjöfart och marin teknik (hur anonymt blev det nu då?)»
- Material och tillverkningsteknik»
- Teknikens Ekonomi och Organisation»
- Bygg- och miljöteknik»
- Tillämpad mekanik»
- Teknisk Fysik»
- arkitektur»
- Energi och miljö»
- S2»

2. Ange hur ni bedömer följande:*

I vilken mån har...

Matrisfråga

...projektet lett till ett närmande av IMPACTs mål på institutionen?*
11 svarande

inte alls»0 0%
ringa»1 9%
något»4 36%
i hög grad»6 54%

Genomsnitt: 3.45

...ni kunnat påverka utformning och genomförande av IMPACT?*
11 svarande

inte alls»0 0%
ringa»1 9%
något»2 18%
i hög grad»8 72%

Genomsnitt: 3.63

...informationsflödet fungerat från projektledningen?*
11 svarande

inte alls»0 0%
ringa»0 0%
något»3 27%
i hög grad»8 72%

Genomsnitt: 3.72

...gemensamma aktiviteter (workshops) bidragit till projektgenomförandet?*
11 svarande

inte alls»0 0%
ringa»2 18%
något»5 45%
i hög grad»4 36%

Genomsnitt: 3.18

...era masterprograms konkurrenskraft utvecklats av IMPACT?*
11 svarande

inte alls»0 0%
ringa»2 18%
något»6 54%
i hög grad»3 27%

Genomsnitt: 3.09

...IMPACTs resurser utnyttjats effektivt?*
11 svarande

inte alls»0 0%
ringa»1 9%
något»4 36%
i hög grad»6 54%

Genomsnitt: 3.45

3. Vad har varit bra med IMPACT under 2007?*

- Jävigt: Information och diskussionsklimat stimulerats internt externt. Nya aktiviteter projekt har startats upp vilka varit omöjligt annars. Strategidiskussioner initierats. Bra och stort engagemang från VP och institutioner. Tydlig och transparent information. Givande workshopar. Stärkta kontaktytor för vp vid Chalmers.»
- Projektet har lett till mer diskussioner om masterutbildningens olika aspekter och mer samarbete mellan och inom lärarlag.»
- Stödet.»
- Stor frihet att välja område för satsningen inom programmet.»
- Impact har medfört dedikerade resurser för utveckling samtidigt som projektet har fokuserat och på sätt och vis tvingat fram utveckling av programmen.»
- En resursförstärkning för utveckling av materprogrammen är helt nödvändig. Det är stora insatser som krävs för att programmen ska gå i mål och stor ansträngning krävs av lärarna för att anpassa och utveckla kurser. Resurserna från IMPACT är små men fungerar som smörjmedel och stimulans i systemet. Signalvärdet i att Chalmers satsar har stor betydelse. Att masterprogrammens konkurrenskraft utvecklats i ringa utsträckning beror på att stödet från IMPACT är mycket litet och bara ger en marginell förstärkning. Bra att processen för 2008 startades så tidigt att satningarna kan påverka budget och bemanning. En viktig förutsättning för att kunna utnyttja resurserna effektivt.»
- Relativt enkelt ansökningsförfarande. Fördefinierade områden med tydliga inriktningar. Processen har inneburit tydliga och konkreta satsningar från institutionen, vilket sannolikt är helt och hållet kopplat till IMPACT (jämfört med att fördela pengarna utan tydlig styrning). »
- Man får tänka till hur man kan förbättra masterprogrammen.»
- Vi har fått medel för utveckling av masterprogrammen. Vi har fått lära känna varandras program och utvecklingsarbete.»
- Möjligheten att inom tämligen breda ramar arbeta med förbättringsaktiviteter som direkt kommer masterprogrammen till godo. Resurna från IMPACT har varit helt centrala vid den sista delen av utveckling av såväl programmen som några av kurserna. »
- Extra medel tillförts verksamheten för utveckling och förbättring av Masterprogrammen»

4. Vad är viktigast att förbättra inför nästa år?*

- Tydlig uppföljning intieras. Skapa projekt över inst gränser . Tydligare effektivisering i adm av MP. Tydligare rollfördelning mellan koordinatorer GRUL/ PA IMPACT ? . »
- Studentmedverkan och -påverkan.»
- Att alla magisterprogram behandlas lika.»
- Kommunikation av vad som görs inom de olika projekten - kanske en mer levande webb-sida?»
- Vi kommer lägga stor kraft på att utveckla anpassade pedagogiska former i programmen med hänsyn taget till mångfallden.»
- Av genomförda workshops var det första bäst. Det var mest kreativt och påverkade uppläggningen av satsningen. Uppföljningarna har varit sämre - uppföljningen vid Ullevi var dålig. Det hade varit bättre om alla pågående projekt hade presenterats för alla genom korta föredragningar. Då hade goda idéer kunnat spridas och påverka projektidéer för 2008. Synen att IMAPCT måste tillföra ett mervärde utöver "ordinarie kursutveckling" är besvärande när vi inte har tillräckliga resurser för ordinarie kursutveckling. Det gäller nu att lärarna inte får extra uppgifter genom IMPACTs projekt som ska utföras vid sidan av det ordinarie som måste genomföras med otilräckliga resurser. Vi behöver få acceptans för att den förändring som Chalmers valt att göra kräver extra resurser. Därför är formuleringen i anvisningarna för ansökan inför 2008 besvärande "att det är institutionens samlade utvecklingsbehov som ska beaktas och inte enskilda masterprograms behov". Det som är bra och viktigt för de ensilda masterprogrammen är ju bra och viktigt för institutitonen, men givetvis krävs samordning. Det bör inte vara någon motsättning mellan masterprogrammens intressen och institutionens intresse. Resurser och ansvar bör delegeras snarare än centraliseras. De ensilda lärarnas situation är en viktig utgångspunkt för satsningarna.»
- Tydligare förmedla vad som diskuteras och vilka beslut som diskuteras på IMPACT:s möten (styrgruppen). Gärna färre och mer fokuserade workshops (har varit en del frågor som inte tydligt kopplar till IMPACT). Hålla hemsidan bättre uppdaterad.»
- De gemensamma aktiviteterna tar för mycket tid. Man bör fokusera dessa mer.»
- Att hänsyn tas till inte bara antal program utan även storlek på program vid medelsfördelning.»
- Eftersom den grundläggande utvecklingen av masterprogrammens obligatoriska kurser bör vara genomförd är det möjlighet att inrikta IMPACTs 2a år på ytterligare pedagogisk utveckling och de valfria kurserna och kurspaketen.»
- Finna former för att skapa kontaktytor mellan de projekt som drivs med syfte att utbyta ideeer och erfarenheter kring gemensamma frågeställningar.»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från