ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kemi 2009, koo081

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-10 - 2009-03-24
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: peter hellqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik med fysik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»2 22%
Cirka 20 timmar»2 22%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»2 22%
Minst 35 timmar»1 11%

Genomsnitt: 2.77

- Har i stort sett bara blivit den tid som varit avsatt i för undervisning» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 11%
75%»2 22%
100%»6 66%

Genomsnitt: 4.55

- Försökt vara med på allt» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 44%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 44%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 11%

Genomsnitt: 2.22

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»4 66%
Nej, målen är för högt ställda»2 33%

Genomsnitt: 2.33

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

6 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 66%
Ja, i hög grad»2 33%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.33

- ingen fråga på pH och ytterst lite på reaktionshastighet» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»5 55%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 3.22

- Föreläsningarna har varit av varierad kvalité, men övningarna har varit bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»3 33%

Genomsnitt: 2.88

- Biokemi boken var inte så bra och det lilla som jag kolla i den gamla organkemi boken så verkar den bättre än den nuvarande.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»7 77%
Mycket bra»1 11%

Genomsnitt: 3

- Det har tagit ganska länge att få labbrapporteringen godkänd och bonuspoängen inrapporterade ibland.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 55%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 3.55

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 11%
Lagom»3 33%
Hög»4 44%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.55

- Har varierat stort vilket mest beror på när man hade sina laborationer.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»6 66%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.88

- Mycket hög då man ska repetera kemi från lp1 och 2 samt lära sig ny och ha matte och mekanik. Jobbigt med så många olika moment.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 11%
Godkänt»3 33%
Gott»4 44%
Mycket gott»1 11%

Genomsnitt: 3.55

- Att ni har delar där matlaben och kemin "mixas" är jättbra. Det hjälper tillämpningsförståelsen av matten i kemin. » (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ingen kommentar»
- biokemin var jättebra! boken dock ganska onödig.. de flesta föreläsningarna var jättebra.. bra med utdelast material till föreläsningarna! börja grundligare och enklare med syra-bas kapitlet, det var mkt svårt... »
- »
- Termoinlämningarna lär man sig mycket på. Dom var lagom svåra. »
- bra med bonuspoång»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre fortgående information»
- ändra redovisningkraven på labbarna. blir för mkt hets när man skall skynda sig rapportera in, få godkänd labjournal mm. det blir liksom bara en stress att "hinna klart" labben snarare än lärorikt. projektet vardagsmolekyler kändes onödigt och fyllde inte sitt syfte så bra. bytes gärna mot tex. ett individuellt, kortare arbete för mindre stress... »
- Jag känner inte att jag hunnit med allt, känner därav att jag inte riktigt lärt mig allt bra. Minskar man på arbetsbördan och fokuserar mer på fundamental kunskap än detaljkännedom känns det som att man kan ta del av den utlärda kunskapen på ett sätt som i helhet ger ett bättre kunskapsintag i kursen. Det känns som att jag bara har ett "hum" om det mesta men inte särskild djupgående förståelse för att jag inte kännt att jag hunnit. SKulle därför velat sänka bredden och för att kunna sätta min in och verkligen förstå istället. »
- Jobbigt med vardagsmolekylerna, man lär sig inget på det projektet. Tar bara massa tid. En del föreläsningar är för övergripande nästan som att de är tänkta som intresseväckande, mer undervisningsinriktade vore bättre. Kärnkemi föreläsningen innan jul var värdelös. »
- tydligare handledning på vardagsmolekyler»
- Bättre föreläsningar, »
- vardagsmolekyl-projektet borde vara mindre, och inte ligga över jullovet. den sista föreläsningen på läsperiod 2 om kärnkemi var bedrövlig. man lärde sig ingenting (aldeles för hetsig och osammanhängande) och tonen var på gränsen till kränkande.»

16. Övriga kommentarer

- Inga»
- För övrigt tycker jag att ni som lärare generellt har varit väldigt bra! Fantastiska i pedagogiken, även om det varit mycket i kursen som sin helhet som nänmnt ovan, men det är ju mest pga att vi inte har fler timmar på dygnet och att man har ett liv o hem att sköta.»


Kursutvärderingssystem från