ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSJKL 1213-3 Sjöfartsjuridik, SJO131

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-03-18 - 2013-04-14
Antal svar: 32
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

32 svarande

Högst 15 timmar»4 12%
Cirka 20 timmar»10 31%
Cirka 25 timmar»5 15%
Cirka 30 timmar»8 25%
Minst 35 timmar»5 15%

Genomsnitt: 3

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

32 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 9%
75%»6 18%
100%»23 71%

Genomsnitt: 4.62

- Jag kunde inte gå på alla föreläsningar, man bör dock göra det om man har möjligheten.» (75%)
- Väldigt intressanta och egagerande föreläsningar» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

32 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 6%
Målen är svåra att förstå»2 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 50%

Genomsnitt: 3.31

- alltid svår i såna kurser, om man skall kunna varje paragraf utantill, men är oftast (likt Farligt Gods) vet vad man skall slå efter, och ha ett hum om vad som bör vara med.» (Målen är svåra att förstå)
- Lika tydligt som lagtext är.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Jag upplever att jag efter avslutad kurs kan...

Matrisfråga

- Skulle kanske varit lite mer om sjörätt»

...förklara grundläggande juridiska begrepp
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»13 40%
Ja, med god marginal»17 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.46

...tillämpa juridisk metod för att lösa rättsliga problem
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja, det kan jag»14 43%
Ja, med god marginal»17 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.5

...tillämpa grundläggande regelverk inom avtalsrätt, köprätt och skadeståndsrätt
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»1 3%
Ja, det kan jag»15 46%
Ja, med god marginal»16 50%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.46

...identifiera sjörättsliga frågeställningar
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»12 37%
Ja, med god marginal»18 56%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.5

...visa god kännedom om förekommande regelverk som berör sjöfarten internationellt och nationellt
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»4 12%
Ja, det kan jag»15 46%
Ja, med god marginal»13 40%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.28

...visa god kännedom om förekommande regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»20 62%
Ja, med god marginal»10 31%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.25

...tillämpa relevanta regelverk inom sjörätten
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»13 40%
Ja, med god marginal»17 53%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.46

...tillämpa relevanta regelverk inom arbetsmiljö och miljöskydd
32 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 6%
Ja, det kan jag»20 62%
Ja, med god marginal»10 31%
Vet ej, lärandemålet är otydligt»0 0%

Genomsnitt: 3.25

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»31 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Lika rimligt som att kunna tolka lagtext» (Ja, målen verkar rimliga)
- Väldig "bred" kurs dock» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 6%
Ja, i hög grad»29 90%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.96

- Tentan var förstor, han ej skriva klart allt så fick "lägga ner" 2 frågor för att inse vilka man skulle hinna med att svara på.» (Ja, i hög grad)
- Med en väldigt underhållande tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»4 12%
Mycket stor»27 84%

Genomsnitt: 3.81

- Hade gärna sett att vi gick igenom mer övningar metodiskt på föreläsning.» (Ganska stor)
- Mycket bra allmän kunskap.» (Mycket stor)
- Lika stor som lagtexten har varit.» (Mycket stor)
- Severin är en utav de bästa lärarna jag har haft under min skolgång.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»10 31%
Ganska stor»9 28%
Mycket stor»9 28%

Genomsnitt: 2.71

- Åsyftar kurslitteraturen. » (Ganska liten)
- Materialet på hemsidan har använts i mycket hög grad. Böcker behövdes ej. » (Ganska stor)
- Sjöfartföreskrifter har varit till stor hjälp. Domarna var intressanta att läsa, men svåra att använda som referenser till tentan.» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

32 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»5 15%
Ganska bra»18 56%
Mycket bra»7 21%

Genomsnitt: 2.93

- Dåligt ordning på PPT och dessa verkade vara mer till stöd för föreläsaren än eleverna.» (Mycket dåligt)
- Rörigt på pingpong. » (Ganska dåligt)
- En utveckling av kurshemsidan på ping pong är nödvändigt. Den rådande strukturen är är inte tillräckligt tydlig. En bättre koppling mot respektive föreläsning hade underlättat.» (Ganska dåligt)
- Eventuell uppstyrning på dokumenten på pingpong vore att föredra, dock fanns allt man behövde under någon av flikarna.» (Ganska bra)
- Pingpong är alltid lite krångligt, men bortsätt från det fanns allt man kunde önska sig!» (Ganska bra)
- Hade varit bättre ifall alla presentationer funnits i PDF» (Ganska bra)
- Kurshemsidan var smått kaotisk, svårnavigerad. Presentationerna som användes var alldeles för långa, en och samma presentation kunde användas på fyra föreläsningar. Bättre att dela upp så att varje föreläsning motsvarar en presentation. Sedan döpa dessa föreläsningar på ett logiskt och strukturerat sätt för att göra det lättare att hitta relevanta avsnitt när man efterfrågar något specifikt. » (Ganska bra)
- Bättre ordning på PingPong!» (Ganska bra)
- det var inte så bra ordning med dokument på ping pong.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

32 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»26 81%
Har ej sökt hjälp»4 12%

Genomsnitt: 4.03

- Även denna lärare hade svårt att svara på mail.» (Ganska dåliga)
- Suverän tillgänglighet!» (Mycket bra)
- Severin=bäst» (Mycket bra)
- Fungerade mycket bra att söka hjälp utanför lektionstid» (Mycket bra)
- Severin sa flera gånger att han man kunde ringa han när som helst om man hade frågor och det kändes verkligen som att han menade det.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

32 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 12%
Mycket bra»24 75%
Har ej sökt samarbete»4 12%

Genomsnitt: 4

- Bra, men jag tror att en sådan här typ av kurs är något man måste lägga ned mycket tid genom att sitta själv.» (Ganska bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»19 59%
Hög»11 34%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.37

- För en djupare förståelse krävdes en ej oansenlig mängd litteraturstudier varför belastningen kunde bli förhållandevis hög.» (Hög)
- Hög men befogat, det är ändå en 7,5p kurs.» (Hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

32 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»14 43%
Hög»16 50%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.53


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 3%
Gott»7 22%
Mycket gott»23 74%

Genomsnitt: 4.7 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket bra och rolig kurs. Lärde mig massa nytt som även är användbart utanför skolan och sjölivet. Föreläsningarna var mycket intressanta och det var en god och skön stämning med tid för diskussion.» (Mycket gott)
- Herr Severin har en förmåga att göra det ämne man misstänkte skulle bli det tråkigaste man någonsin skulle ha behövt bry sin hjärna med till något riktigt intressant! Peace in the walley!» (Mycket gott)
- Roliga och intressanta lektioner. Kunde bli lite rörigt ibland men det är ju pga att alla ställer så mycket frågor som ibland lämnar ämnet» (Mycket gott)
- Har alltid undvikit juridiska frågor så långt det går, är ju egentligen trist ämne, men Severin fick det att framstå som mycket intressant» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Severin som vanligt :D»
- Severin!»
- Humorn på lektionerna! Topp klass!»
- Robban »
- Robert Severin Alla praktiska exempel/fall. Dessa ger en bra förståelse.»
- Bra med fokus både på vardagsjuridik och sjörätt»
- Severin»
- Läraren stundvis lite väl underhållande. God föreläsare.»
- Robert Severin »
- Tingsrättsbesök. Gemensam genomgång av "Benny-uppgifter." »
- Allt»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- använd andra lektionssalar typ beta, gamma osv»
- Lagen?!»
- Eventuellt kan man exemplifiera lösningar till frågor lite mer. Dock förstår jag om du vill undvika att leda studenterna åt något håll då alla frågor kan ha flera rätta lösningar.»
- Lite mer föreläsningar om sjörätt. Lite mer övningar.»
- Kurshemsidans struktur och utformning»
- Eventuellt mer övnings under föreläsningar »
- Lite mer övningar. Ticknig»
- Ordningen på PPT och utvecklingen av dessa...»
- Mer schemalagda tillfällen med övningar och hur man löser rättsliga fall. »
- Fler gemensamma genomgångar av "Benny-uppgifter", så man lär sig arbetsgången i att lösa ett omfattande juridiskt problem. »
- Det vore väldigt roligt med något slags rollspel kan ja tycka.»
- Powerpointsen var inte så stor hjälp för inlärning. Hade önskad mig lite mer förklaringar i icke juridisk språk.»
- Tyckte det var ganska komplett»

17. Övriga kommentarer

- Mycket rolig kurs!»
- Kanske på något sätt ändra om så tentan inte är så stor, så man faktiskt hade en ärlig möjlighet att svara på alla frågorna.. i min sal satt fortfarande ett 20-tal kvar när tiden var ute.»
- Imponerande lärare i Juridik. Fick ämnet juridik att bli intressant och roligt, för så gott som hela Sk 2»
- Som hjälp inför tentan hade det varit bra att få se olika exempel på lösningar på tentauppgifter. Hur bör man strukturera upp sitt svar etc. »
- Mycket rolig och intressant kurs! Underhållande och samtidigt lärorika föreläsningar! Hoppas på att få se vederbörandes "Benny-memoarer" i bokhandeln till jul!Torde bli årtes julklapp!»
- Robert Severin har varit väldigt bra! Han gjorde kursen fantastiskt intressant och rolig.»
- Det var ganska mycket för en läsperiod. Det kanske hade varit bättre om man delar upp det på två (Civil & Sjörätt)»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.7

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.7
Beräknat jämförelseindex: 0.92


Kursutvärderingssystem från