ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp1-2 11/12 Väg- och trafikteknik, LBT071

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-15 - 2012-01-16
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Sammanfattande intryck av kursen

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 11%
Godkänt»18 69%
Gott»3 11%
Mycket gott»2 7%

Genomsnitt: 3.15 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite HP för så mycket litteratur, vi fick väldigt mycket instuderingsfrågor.» (Godkänt)
- Genomgångarna i räkningen var mycket dåliga. Läraren förstod inte våra frågor. Det var tur att vi hade uppsamlings/repetitionerna som hölls bara ett par dagar innan tentan. Även lektionerna var osammanhängande, jag slutade gå på dem efter ett par veckor.» (Godkänt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Jätteroligt ämne! Kändes som man fick en helhet över vägbyggande med kombinationen av teori till räkneuppgifter. » (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.15


Lärandemål

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna:
1) beskriva de steg som erfordras för att planera och bygga en väg på ett miljöanpassat och hållbart sätt
2) känna till det svenska vägväsendet och väglagstiftningen
3) kunna välja utformning i plan och profil samt dimensionera tvärsektionen för ett vägprojekt, med hänsyn till trafikmängder, geografiska och geologiska förutsättningar
4) kunna ge exempel på lämpligt produktionssätt för ett vägprojekt, avseende materialhantering och beräkna massorna och dess disposition längs vägsträckan
5) ha utvecklat dina kunskaper i rapportskrivning och muntlig framställning.


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 16%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 64%

Genomsnitt: 3.28

- Punkt 2 är den som ger viss ledning men kan vara tydligare och framför allt lyftas fram i kursen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen låter bra men uppnås inte i kursen. Låter mer som att de passar in på den lite större kursen som V-arna läser. Vi har bara hunnit snudda vid det som anges i målen.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Dock är det alltid svårt att förstå mål när man inte riktigt är insatt i vad de handlar om.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

22 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»18 81%
Nej, målen är för högt ställda»3 13%

Genomsnitt: 2.09

- En tenta på 100 poäng, med godkänt nivå 45 poäng, där själva tentamen motsvarar ca 2,2 högskolepoäng. Känns inte rimligt» (Nej, målen är för högt ställda)
- Nödvändigtvis inte målen som är för högt ställda, men tentamen som berörde det flesta områdena i kursen var inte relevant i förhållande till kursens poäng. Det krävdes lika många timmar att plugga till denna tentan som till andra kurser på 7,5 högskolepoäng.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För högt i förhållande till poängen. 67 instuderingsfrågor, tentamen och skriftlig rapport bör ni diskutera under utvärderingen. Orimligt! » (Nej, målen är för högt ställda)

4. Testade examinationen om du uppnått målen?

24 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 33%
Ja, i hög grad»14 58%
Vet ej/har inte examinerats än»2 8%

Genomsnitt: 2.75

- Jag tycker en del teorifrågor på tentamen var väldigt "luddigt" formulerade, såpass att det inte tydligt framgick vad för svar som önskades.» (I viss utsträckning)
- Kan tycka att någon enstaka teorifråga inte var relevant. » (I viss utsträckning)
- Examinationen var kanske lite bredd för 2,3p..» (Ja, i hög grad)
- Åter igen, förhållande till målen testade ex. om målen är uppnådda. » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»6 23%
Ganska liten»10 38%
Ganska stor»6 23%
Mycket stor»4 15%

Genomsnitt: 2.3

- Anteckningarna på tavlan var svåra att följa. » (Ganska liten) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- Föreläsningarna har varit intressanta och bra!» (Ganska stor)
- Dock var inte undervisningen rätt uppdelad under perioden! Man visste inte alls vad man skulle förvänta sig av kursen och tentan fram tills man gått på repititionsövningen sista veckan. detta ledde till onödigt mycket oro och stress. » (Mycket stor)

6. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

26 svarande

Mycket liten»2 7%
Ganska liten»7 26%
Ganska stor»10 38%
Mycket stor»7 26%

Genomsnitt: 2.84

- Bilder i kompendium är lågupplösta, då går det inte att läsa av texten på dem. Lärarn kunde meddela att böckerna ska finnas på hemsida att ladda ner i förväg, så man behövde inte köpa dem. » (Ganska liten)
- Gamla tentor :) » (Mycket stor)

7. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 56%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 3.44

- Den obligatoriska uppgiften var det väldigt dålig information kring. » (Ganska bra)
- lite kommunikationsmissar iom studiebesöket och inlämnngsuppgiften.» (Ganska bra)

8. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

26 svarande

För låg»2 7%
Låg»2 7%
Lagom»19 73%
Hög»2 7%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 2.92

- detta är en svår fråga att besvara då balastningen på kursen var för låg och därmed bidrog till stress över att man inte visste vad man behövde kunna. samtidigt har arbetsbelastingen varit alldeles för hög under perioden så man hade inte kunnat ha fler lektioner.» (För låg)
- För hög i förhållande till antalet poäng.» (För hög)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

26 svarande

Mycket dåliga»2 7%
Ganska dåliga»4 15%
Ganska bra»9 34%
Mycket bra»3 11%
Har ej sökt hjälp»8 30%

Genomsnitt: 3.42

- Vi sökte hjälp vid ett tillfälle, och det visade sig att Leif har gått i pension och inte finns att få tag på på skolan. Detta trots att han står som medverkande lärare och var ansvarig för den skriftliga rapporten.» (Mycket dåliga)
- lite svårt att veta när man kan få tag på lärarna och vart dom håller hus.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

26 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 19%
Mycket bra»20 76%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.84

11. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

26 svarande

För låg»1 3%
Låg»0 0%
Lagom»5 19%
Hög»10 38%
För hög»10 38%

Genomsnitt: 4.07

- Helt orealistisk arbetsbelastning!! Den här läsperioden motsvarar inte 15 HP, klokt vore att se över vad som är relevant för utbildningen, vad som är viktigt och uppskatta antalet studietimmar som VERKLIGEN läggs ner på kurserna. Samhällsplaneringen på 7,5Hp över hela terminen = för lite poäng. Vill ledningen att studenterna ska gå in i väggen så visst. Vet flera studenter som spenderat dygn på skolan. Flera studenter har haft svårt med sömnen (ex sovit 3timmar/natt i snitt) pga den höga arbetsbelastningen. Tom lärarna för kurserna har sagt att detta problem stämmer, så varför GÖR MAN INGEN FÖRÄNDRING??? Ta tag i detta nu. » (För hög)
- Då denna kursen har varit en för stor belastning i förhållande till kursens poäng har det påverkat arbetsbelastningen under hela läsperioden. » (För hög)


Önskade åtgärder

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra på övningarna att vi fick känna på och se de vi pratar om teoretiskt (silt, sand, grus).»
- Delen som var föreläsningar och tenta på, det var lärorikt.»
- Övningstillfällen är nödvändiga men med andra förutsättningar.»
- Kurslitteraturen på pdf»
- Gunnars repititionsföreläsningar. »
- Relevansen med vår utbildning»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägget av kurserna för hela terminen. Känns lite utdraget och för mycket i slutet. Bättre att tenta av Väg och Trafik en vecka innan och att rapporten i samma kursen ska inlämnas under läsperiod 1»
- Tydligare teorifrågor på tentamen!»
- Ta bort grupparbetet. Det kändes som vi var på mellanstadiet och skulle "forska" om ett ämne. Lägg den tiden på tex en konstruktionsuppgift av en väg istället.»
- Grupparbetet gjordes utan att man haft en enda föreläsning. Svårt att koppla ihop vad kursen handlar om. Kursen ligger utlagd under för lång tid, En period är mer än nog!»
- Lite mycket med 2 kompendium och instuderingsfrågor för 2,3hp»
- Som vanligt dålig anknytninguppdatering till verkligheten. En tredjedel av kursen helt onödig att läsa om man innehar svenskt körkort.»
- Kursens arbetsbelastning, alltså storleken/kraven i kursen. »
- Ta bort det skriftliga arbetet i början av kursen. Då det skulle skrivas innan kursen egentligen hade börjat var det svårt att veta vad det gick ut på och det kändes som lite "högstadieklass" på både arbetet och kursen.»
- Kursen borde ligga över en läsperiod»
- tyvärr bidrog inte övningarna så mycket.»
- Övningsgenomgångarna! Stackars övningsledaren (han unga) var tvungen att gå igenom allt innan vi kunde börja räkna på övningarna, det blev ineffektivt och man fick därmed mindre individuell hjälp. Tyckte dock att han gjorde ett kanonjobb!! Ordinarie övningsledaren bör få en rejäl kommentar!»


Övriga kommentarer

14. Övriga kommentarer

- Om tanken var att vi skulle utvecklas i rapportskrivning borde man ha någon övning/konsultationstillfälle då man kunde komma och fråga om hjälp samt få tips. De tio minuter vi hade upplevde jag mer som en "kontroll" att alla arbetade.»
- Ett mycket intressant område där mitt intresse fanns innan jag började läsa kursen. Men övriga studenter som inte hade läst om väg- och trafikteknik innan tappar intresset för det. Detta skrämmer mig inför framtiden. Kursen måste ta sig i kragen innan det är för sent. »
- Det har varit svårt att veta vad kursen egentligen går ut på. Den har varit lite rörig och det känns som att den är inlagd mest för att fylla ut poängen på terminen.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.15
Beräknat jämförelseindex: 0.53

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från