ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-1 Fartygs- och underhållsteknik, SJO341

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-29 - 2012-11-18
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 53%
Kontaktperson: Ulrika Borre»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»14 66%
Cirka 20 timmar»2 9%
Cirka 25 timmar»4 19%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.61

- Mest på slutet» (Högst 15 timmar)
- Dåligt att det var en lektion per vecka, dessutom låg den på eftermiddagen.» (Högst 15 timmar)
- Ytinlärning inför tentan» (Högst 15 timmar)
- Extremt ointressant kurs. Känns onekligen helt meninglös för vår utbildning. » (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»7 33%
100%»12 57%

Genomsnitt: 4.42

- Föreläsningarna har innehållt alldeles för mycket. Jag anser inte att jag har fått wn övergripande bild över motorn. Det låg ett alldeles för stort fokus på mindre delar i motorn så som vad exempelvis olika pumpar heter. Ett förslag för förbättring av kursen är att införa ett grupparbete. Detta grupparbete bör gå ut på att alla grupper läsa om en motor. När sedan exempelvis smörjoljesystemet gås igenom får gruppen ett problem i den delen av motorn och ska sedan förklara hur de anser att detta problem bör lösas. På detta sätt kanske det blir lättare att få en bättre förståelse för motorn och hur den fungerar. » (100%)
- I efterhand hade jag inte gått på en enda föreläsning. Pluggade in allting under det sista dygnet inför tentan. » (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»3 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»11 52%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 14%

Genomsnitt: 2.61

- Jag hade fått uppfattningen att vi skulle få en överblickande förståelse för motorn vilket jag inte anser att jag har fått. Jag trodde även att vi skulle få en viss förståelse för hur lång tid vanliga fel i motorn skulle ta att laga vilket jag inte har en aning om efter avslutad kurs. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Vi hade inte ett PM för kursen som stämde. Om det stämmer ska vi få ut Maskin klass 8 vilket vår föreläsare underströk att vi inte kommer få. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»9 45%
Nej, målen är för högt ställda»10 50%

Genomsnitt: 2.45

- Mycket i kursen känns inte relevant till vår utbildning och framtida arbete.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Många upplevde t.ex att vi inte gått igenom ellära tillräckligt för att motsvara den mängd av frågor som handlade om el på tentan. Där är förkunskaperna en faktor då inte alla inte har samma bakgrund från tidigare högstadie/gymnasieutbildning. Det kan därför vara svårt att lära sig ellära själv genom att endast läsa i kurslitteratur.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Kraven är alldeles för höga i förhållande till poängen kursen ger. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket kunskap för de poäng man får.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

21 svarande

Nej, inte alls»2 9%
I viss utsträckning»7 33%
Ja, i hög grad»11 52%
Vet ej/har inte examinerats än»1 4%

Genomsnitt: 2.52

- Tentan var enligt mig allt för omfattande i förhållande till poängen kursen ger. » (Nej, inte alls)
- Tentan var för ingående och hade för många frågor för att vara en kurs på 3 hp» (Nej, inte alls)
- Tentan var lite väl omfattande för antal högskolepoäng.» (I viss utsträckning)
- Jag tycker att tentamen var alldeles för stor! 50 frågor för 3 hp. Om vi jämför med Sjömanskapen som vi läste parallellt som var 4,5 hp. I den tentamen hade vi färre frågor. » (Ja, i hög grad)
- För stor tenta i förhållande till antal hp poäng (3)» (Ja, i hög grad)
- Bred tenta, mycket svår.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»8 38%
Ganska stor»8 38%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.57

- Ärligt talat så fattade jag ingenting. Motorer, speciellt fartygsmotorer, intresserar mig ingenting. Jag ska jobba med logistik. » (Mycket liten)
- Vi hade ju bara en föreläsning i veckan, det böev för lite om man ser på hur mycket vi ska lära oss... Antingen måste kursen ändras drastiskt eller så måste vi ha fler föreläsningar!!» (Ganska liten)
- Vi hade behövt fler föreläsningstillfällen för att kunna gå igenom ämnet mer grundligt.» (Ganska liten)
- Föreläsaren har varit duktig men jag är mycket besviken på simuleringstillfället. Det verkade inte finnas någon förståelse för att vi alldrig hade sett programmet förut och det var alldeles för avancerat för att ge oss något. Jag upplevde även att det inte fanns någon vilja att hjälpa oss som inte förstod utan istället gavs det hjälp till dem som det redan gick bra för. Kanske för att detta var roligare för föreläsaren? Ett förslag till nästa år är att ta in några studenter som är duktiga för att alla ska kunna få hjälp. » (Ganska liten)
- Kollad instuderingsfrågorna» (Ganska liten)
- För få timmar. Vi hade endast en lektion i veckan och den var lagd 15:15-17:00. Skulle vara bättre med fler timmar eller lägga lektionen tidigare på dagen när hjärnan är "färsk"» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»9 42%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»6 28%
Mycket stor»2 9%

Genomsnitt: 2.04

- Har inte läst någonting i kuslitteraturen, men har medverkat på alla lektioner. Det verkar ha räckt. » (Mycket liten)
- Köpte ej litteraturen. Räckte med att läsa instuderingsfrågor och power points» (Mycket liten)
- Jag har läst kurslitteraturen men anser att den var alldeles för avancerad och hade behövt gå ner ett antal nivåer för att ge mig något. » (Mycket liten)
- Boken var alldeles för svår att begripa, konstigt språk.» (Mycket liten)
- Det finns betydligt bättre litteratur för kursen, som är mer pedagogiska.» (Ganska liten)
- Powerpoints gav mkt. » (Ganska liten)
- Power points viktiga. Dock dåligt att lärarn använder samma pp till olika program, vi skulle ej ha vissa blad o det blev svårt att veta vilka om man ville kolla på dem innan tentan tex..» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 52%
Mycket bra»9 42%

Genomsnitt: 3.38

- Läraren var dålig på att svara på mail/PIM» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 14%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»9 42%
Har ej sökt hjälp»2 9%

Genomsnitt: 3.47

- Vi hade ju nästan inga föreläsningar.» (Ganska dåliga)
- Riktigt bra föreläsare, det måste jag säga, otroligt kunnig.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 25%
Mycket bra»13 65%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»1 4%
Låg»3 14%
Lagom»9 42%
Hög»5 23%
För hög»3 14%

Genomsnitt: 3.28

- Lyckas man plugga in allting, och få en fyra, dagen innan tentan, borde rimligtvis kursen var ganska enkel. » (Låg)
- Men tentan som för denna 3hp kurs var större än både kalkyleringen 7,5hp och sjömanskap 4,5 hp... Läraren måste lära sig att anpassa tentan til kursens storlek och SoL.... Det var alldeles för mycket detaljer o tentan var för stor...!!!» (Lagom)
- Jag har lagt ner lika mycket tid på den här kursen som på den 7,5 poängskurs vi läste samtidigt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 9%
Lagom»9 42%
Hög»4 19%
För hög»6 28%

Genomsnitt: 3.66

- De tre kurserna har varit alldeles för mycket att läsa samtidigt. Att bara dra ner på poängen kursen ger utan att ändra mängden innehåll i kursen tillräckligt har lett till en alldeles för hög beöastning. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»8 38%
Godkänt»7 33%
Gott»4 19%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Ej anpassad för sol.» (Mycket dåligt)
- För hög arbetsbelastning i förhållande till antal poäng.» (Dåligt)
- Känns inte som kursen är anpassad för vårt framtida yrke. Vi borde lära oss om vad som kan hindra ett fartyg från normal drift. Inte nödvändigt för oss att veta hur en motor fungerar mm. Viktigare med bunkerkvaliteter och liknande.» (Dåligt)
- Bra lärare. Omfattningen av kursen i förhållande till poängen är orimliga. Så mycket detaljkunskap som för oss som ska sitta i land är orelevant i vårt kommande yrkesliv. Kanske hade man kunnat rikta kursen mer mot kunskap som behövs i land. Hur ska vi i land agera när något går sönder? Hur påverkar skador fartygets drift? Hur lång tid tar olika skador att reparera?» (Dåligt)
- Jag tycker att man hade kunnat "SOLifierat" kursen ännu mer. Tex. Hur kan vi från land påverka tekniken, vilka frågeställningar och arbeten kan vi tänkas få inom teknik då vi sitter på kontor. » (Dåligt)
- För ingående» (Dåligt)
- "Tjenare, det var motorledaren på Stena Bulk. Du som sitter på kontoret, vet du om vi behöver smörja kolvringarna?" Bör vara ganska låg sannolikhet att detta inträffar. Kursen känns ganska meninglöst. Förstod aldrig syftet med den. » (Dåligt)
- Kursen känns inte helt anpassad till oss SOL elever. Det känns som jag gått en kurs med maskinisterna.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Dom delarna i kursen som ger oss på SOL en överblick i hur olika tekniska system fungerar ombord.»
- Läraren!»
- Föreläsaren var duktig och framförallt kunnig. »
- Patrick Tollesby var bra. Han försökte så gott han kunde att lära ut teknik till oss. Studiebesöken var bra. »
- Fokus mot underhåll och ekonomin runt om.»
- Studiebesöket var bra då man fick se olika typer av motorer. Även simulator passet var bra då man fick en bra uppfattning om hur det är att starta upp en motor. »
- Grunderna, dieselmotorteori, två-takt och fyrtakt och så vidare.»
- Läraren. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentans omfattning, ej så mycket detaljer under kursensgång.. Hellre olika "senario"...det här har gått sönder kaptenen ringer, vad gör du?»
- Slå ihop den här kursen med sjömanskap och navigation och lägg sedan in fler befraktnings kurser eller liknande. Har snart gått halva utbildningen och än så länge har inte en enda kurs gått ner lite på djupet, dåligt.»
- Tenta frågorna var nästan exakt som tidigare tentor.»
- Orimligt mycket i förhållande till antal poäng. Tentamen var inte lämpligt uppbyggd efter skolans standard. För många frågor utan något väsentligt djup. Elläran examinerades alldeles för utförligt i proportion till behandling på föreläsningar och föreslagen litteratur.»
- Upplägget på kursen. »
- Fler timmar eller som sagt, lägga lektionen tidigare på dagen. »
- Mindre ingående på den tekniska biten»
- Mycket insöande på detljer på till exempel tentan. El-lära och så. Jag menar jag tror inte jag kommer att behöva veta varför en överladdas och så vidare. Man kan gå igenom lite mer hur olika lösningar ser ut för att nå svaveldirektiv och NECA. katalysatorer, scrubbers, vilka fördelar mer det finns att gå på diesel, hur bränslet ser ut på sikt, kommer det att finnas? alternatvia källor, atomkraft vad vet jag, mer fokus på sånt som kan bli aktuellt för oss att ta hand om.»
- Skrota hela kursen. »

16. Övriga kommentarer

- Mycket besviken över denna kurs. Och När jag dessutom såg tentan ville jag gråta. En 3 hp kurs med en så stor och detaljerad tenta???!! »
- Det borde finnas direktiv för föreläsarna om hur belastningen ska vara i förhållande till antal högskolepoäng. Det känns som att lärarna inte har koll på hur mycket de kan lägga in i en kurs som inte är 7,5 poäng.»
- Tycker man går in för djupt i ämnet. Vi kommer troligtvis aldrig behöva använda detta. Man borde slå ihop Maskinteknik, sjömanskap, lasthantering och navigation till en kurs där man lär sig grunderna i allt.»
- I kurs PM (som inte stämde) stod det att vi skulle få lära oss om kostnader inom tekniken men vi hörde inte alls något om detta. Känns väsentligt för oss i SOL att veta vad saker och ting kan kosta och vad vi ska tänka på. »
- Det var svårt att få någon övergripande förståelse. Jag har endast lärt mig en massa namn och företeelser som jag inte vet vad de innebär. »
- Bra och engagerande lärare!»
- Salarna för undervisningen var undermåliga. »
- Du är grymt bra Patrik.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.61

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.61
Beräknat jämförelseindex: 0.4


Kursutvärderingssystem från