ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


VT12 lp4 Styrprojekt, LEU075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-25 - 2012-06-15
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Federico Porrez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

30 svarande

Högst 15 timmar»15 50%
Cirka 20 timmar»7 23%
Cirka 25 timmar»5 16%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 1.93

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

30 svarande

0%»0 0%
25%»1 3%
50%»0 0%
75%»6 20%
100%»23 76%

Genomsnitt: 4.7

- Bra föreläsningar» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 26%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 10%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»16 53%

Genomsnitt: 2.9

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

25 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»23 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 29%
Ja, i hög grad»17 62%
Vet ej/har inte examinerats än»2 7%

Genomsnitt: 2.77

- Jag hade velat ha ett sifferbetyg istället för enbart G-U» (I viss utsträckning)
- Bra med enskild redovisning så att läraren kan både få och ge en tydlig bild av vad man kan med tillägg. » (Ja, i hög grad)
- Det var ju ingen examination.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 26%
Ganska stor»14 46%
Mycket stor»8 26%

Genomsnitt: 3

- Jag tycker att det var bra föreläsningar på kursen, tyvärr så låg föreläsningarna lite "efter" labbarna i början av kursen vilket var rätt störigt.» (Ganska stor)
- Allt man behöver nämns på föreläsningen.» (Ganska stor)
- Föreläsningarna var inte till lika mycket hjälp som handledare på plats.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»7 23%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»6 20%

Genomsnitt: 2.63

- Kompendiet kunde varit online istället, speciellt PIC databladet.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»17 56%
Mycket bra»10 33%

Genomsnitt: 3.23

- Endast en av föreläsningarna lades upp på internet.» (Ganska dåligt)
- Bra med pingpong!» (Ganska bra)
- Kan inte alla bara använda sig av vanliga Studentportalen om man ändå inte skall ladda upp någonting i kursen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 36%
Mycket bra»15 50%
Har ej sökt hjälp»1 3%

Genomsnitt: 3.43

- Ibland en timmes väntetid på labbarna. Två lärare per sal hade behövts.» (Mycket dåliga)
- Dock kunde väntetiderna bli långa under lab.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 26%
Mycket bra»22 73%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.73

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»2 6%
Lagom»23 76%
Hög»4 13%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- Jag tycker att projektet är alldeles för litet och har alldeles för lite frihet. Att följa en mall från a-b lär man sig i och för sig på men att på egen hand ta sig från a-b ger mycket mer. Det hade varit kul om vi hade designat själva falukorvsmaskinen också.» (För låg)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»1 3%
Låg»5 16%
Lagom»16 53%
Hög»8 26%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.03


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»4 13%
Gott»11 36%
Mycket gott»12 40%

Genomsnitt: 4.06 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag hade velat ha en större uppgift och fri tillgång till labsalarna, detta var en kurs som jag tror att dom flesta tyckte var väldigt kul och det borde uttnytjas bättre. Jag hade gärna lagt ner mer arbete i den här kursen.» (Godkänt)
- lite mycket slarv i projektbeskrivningar tidsplaner men det var bra att det fanns en tidsplan..» (Godkänt)
- Väldigt kul kurs som har gett mig fördjupade kunskaper i ett ämne jag redan hade goda kunskaper i sedan tidigare.» (Mycket gott)
- En riktigt bra kurs!!! Roligast kursen hittills.» (Mycket gott)
- Kul!» (Mycket gott)
- Absolut den roligaste kursen hittills» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Upplägget»
- detta var ett roligt projekt.»
- Laborationerna»
- Det egna arbetet. Nyttigt att arbeta och lära sig självständigt, fast med hjälp av lärare när det behövs.»
- Tidsplanen man fick ut i början som en guide att veta hur man låg till jämfört med vilken labb man var på.»
- hur hemsidan är skött»
- projekten»
- Flera handledare och de olika labtiderna så man har möjlighet att vara ledig ibland så man hinner exempelvis skriva rapport.»
- Göran, som är en fantastiskt bra lärare! »
- Kompendiumet»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bra kurs generellt! Liten detaljt, Morgan och Göran bör sluta påstå att en transistor inte har värmeförluster vid PWM, det är en allt för grov förenkling. »
- Införa ett sifferbetyg»
- Ge en överblick från början. Spela in målet på video, d v s hur det är tänkt att simulatorerna ska fungera, så man vet vilket mål man jobbar mot. Det ger ingen ledtråd till att lösa uppgifterna, men man får bättre överblick.»
- Alla borde få vars en brännare till microprocessorerna. Det tar onödigt lång tid att ändra och testa och det känns väldigt gammalmodigt. Jag kan inte tänka mig att det ens liknar hur man arbetar i branchen. och fri tillgång till labsalarna. större uppgift»
- Att labben samordnas med föreläsningarna så att man går igenom det man bör laborera på innan labbtillfället»
- Mer räkne exempel, det hjälper även om man ska plugga teori, kanske dela upp kursen i en teori-dugga och en problem-tenta»
- Fler som kan hjälpa till under laborationerna.»
- Fler detaljerade undervisningar i hur man löser specifika problem som uppstår under projektets gång!»

16. Övriga kommentarer

- Dålig info om rapportskrivning (men det gäller andra kurser också). Vad är skillnaden mellan Inledning och Bakgrund, eller mellan Syfte och Mål, eller mellan Metod och Genomförande? Varför har lärarna aldrig en komplett rapport att ge oss, från ett liknande projekt, så vi av ett verkligt exempel kan se vad som ska in under respektive rubrik?»
- Rolig kurs! Kan vara svårare för mei-ettorna med kursen då det knappt sysslat med programmering alls. Krävs kanske lite mer förkunskap.»
- kursen blir svår då den är så förenklad så att den inte blir verklig, då blir det svårt och se orsak och verkan»
- Projektbeskrivningen till tilluftsystemet var ganska rörig och det var mycket svårt att få grepp om vad uppgiften gick ut på, den kanske kan göras mer strukturerad?»
- Annars mycket god kurs, ger bra insikt i hur sådana här projekt går till»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.06

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.06
Beräknat jämförelseindex: 0.76


Kursutvärderingssystem från