ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP3 - Linjär algebra TD 09/10, TMV186

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-16 - 2010-04-10
Antal svar: 15
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

15 svarande

Högst 15 timmar»1 6%
Cirka 20 timmar»4 26%
Cirka 25 timmar»2 13%
Cirka 30 timmar»4 26%
Minst 35 timmar»4 26%

Genomsnitt: 3.4

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

15 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 26%
100%»11 73%

Genomsnitt: 4.73


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

15 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 6%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 93%

Genomsnitt: 3.8

- (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Vecko kurs-pm var väldigt bra! En stor hjälp då man fick en bra översikt om vad man egentligen kunde. Och att det var grundbetygsmål och överbetygsmål gjorde också att man lättare hade koll på var man låg nånstans. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 20%
Ja, i hög grad»11 73%
Vet ej/har inte examinerats än»1 6%

Genomsnitt: 2.86

- Att man kan få strö poäng på överbetygsdelen» (I viss utsträckning)
- (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?*

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 13%
Ganska stor»6 40%
Mycket stor»7 46%

Genomsnitt: 3.33

- mindre snack mer verkstad!» (Ganska liten)

7. Gynnade upplägget av Matlabexaminationen ditt lärande?

Matlabexaminationen byggde helt på eget ansvar genom att endast närvaro kontrollerades. Tror du att du skulle lärt dig mer om examinationen i första hand kontrollerat att vissa uppgifter genomförts?

15 svarande

Jag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.»0 0%
Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.»10 66%
Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.»5 33%

Genomsnitt: 2.33

- Jag tror inte att examinationen gjorde något större skillnad, däremot behöver matlabmomenten mer förklaring och genomgångar.» (Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)
- Eget ansvar fungerade inte. Även om man var närvarande så var det svårt att motivera sig till att verkligen försöka förstå saker. Många nöjessurfade. Examination skulle ha rått bot på detta, sedan gör det mindre om examinationen visar sig vara väldigt lätt..» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)
- Att man bara behövde vara där gjorde att man inte brydde sig för det är så svårt. Man kommer att få sota för det i tvåan, så ja tycker att man ska lägga upp det som i Inledande Matematiken» (Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.)

8. Bidrog studentdemonstrationerna av övningsuppgifter (kryss-uppgifter) till ditt lärande?

15 svarande

Deltog inte»1 6%
Deltog, men det gav inget»1 6%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»8 53%

Genomsnitt: 3.33

- Fördelar: Att det hela tiden var någonting som gjorde att man alltid var i fas. Nackdelar: Då vi hade dugga varannan fredag, och kryssuppgifterna varje tisdag, var det endast de fredagarna vi inte hade duggor på som det fanns tillfälle att ställa frågor och räkna på schemalagd tid. Det var alldeles för lite med tanke på hur stor kursen är. Det var även svårt att lära sig så mycket på kryssuppgifterna. Jag tror man hade lärt sig mer om det var mindre grupper, då det skulle bli lite mer diskussion om talen. Kanske att det kunde vara lite färre tal per gång också, då man blev lite trött på slutet och lägga mer fokus på varje uppgift. » (Deltog, men det gav inget)
- Intresset för att titta minskar när man själv redan gjort, och ansträngt sig för att förstå, uppgiften. Intressant tanke dock.» (I viss utsträckning)
- det var positivt på det vis att det fick en att göra ett visst antal uppgifter varje vecka som man kanske inte skulle gjort annars. » (Ja, i hög grad)
- Tog mycket tid från räknestuga, men de var det värt för min del» (Ja, i hög grad)
- Väldigt bra! Man fick en djupare förståelse, och bättre koll på att man hängde med i kursen. » (Ja, i hög grad)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

15 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 20%
Mycket stor»12 80%

Genomsnitt: 3.8

- (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 13%
Mycket bra»13 86%

Genomsnitt: 3.86

- Fixa till hemsidan lite kanske,)» (Ganska bra)
- (Mycket bra)
- Gör en ny snyggare hemsida utan frames, det kommer att funka bättre» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

15 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 13%
Ganska bra»6 40%
Mycket bra»7 46%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Kryssuppgiftstillfällena gjorde att det bara var övning/räknestuga en gång varannan vecka vilket var alldeles för lite, i och med att även duggorna upptog övningstid. Man kanske kunde lägga upp systemet med kryssuppg. på ett annat sätt.» (Ganska dåliga)
- Ha fler övningstillfällen. Hade endast fredagen varannan vecka. » (Ganska dåliga)
- (Ganska bra)
- Mycket tid stals som sagt av kryssuppgifterna» (Ganska bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 20%
Mycket bra»10 66%
Har ej sökt samarbete»2 13%

Genomsnitt: 3.93

- (Mycket bra)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?*

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»10 66%
Hög»5 33%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- mer tillämpningar av det man lär sig! » (Lagom)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

15 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 46%
Hög»5 33%
För hög»3 20%

Genomsnitt: 3.73

- (Hög)
- Detta beror inte på den här kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 13%
Gott»9 60%
Mycket gott»4 26%

Genomsnitt: 4.13

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kryssuppgifterna»
- Kryssuppgifterna»
- kryssuppgifter, duggor.»
- Bra med både kryssuppgifter och duggor.»
- kryssuppgifter»
- Vecko-pm. Bra med power-point utdrag. »
- Tentaupplägget med godkäntdel och överbetygsdel tyckte jag var väldigt bra.»
- kryssuppgifterna»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer genomgångar till matlab»
-
- Föreläsningarna var inte så givande (om man inte satsade på femma i alla fall). Mer användbar info och lite mindre filosofi vore önskvärt.»
- Fler övningstillfällen med enbart räknestuga vore bra.»
- Ändra kryssuppgiftsupplägget. Men tror ändå det kan vara bra att behålla.»

18. Övriga kommentarer

-
- Som TD-elev fick man mycket stor hjälp av CH Fant som verkligen ansträngde sig för att vi skulle klara oss, ex. genom att spara ett övningstillfälle till tentaveckan. Stort tack.»

19. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej»
-
- nej»
- nope»
- Nej»
-
- Nej.»
- nej.»
- nej»
- Nej.»
- nej»
- nej»
- ---»
- nej»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från