ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


AT2, Byggnad & Klimat VT 2012, ARK 205

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-05-14 - 2012-06-14
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 62%
Kontaktperson: Kajsa Crona»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp


Mål och måluppfyllelse

1. Lärandemål 1

Kursens huvudmål är att utforska växelspel mellan byggnadsutformning, inomhusklimat och energihushållning vid gestaltning av en
markbostad. Hur väl tycker du att detta kursmål
uppnåtts?

22 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»0 0%
bra»12 54%
Mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 5.45

- hade gärna haft lite grundläggande föreläsningar om hur en vägg och andra byggnadsdelar är uppbyggda» (bra)

2. lärandemål 2

Kursens huvudmål är att ge praktiskt användbar arkitektkunskap om bostadens funktioner och att träna arkitektonisk gestaltning av
bostäder med hänsyn till rumsgestaltning och rumssammanhang. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

22 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»0 0%
bra»4 18%
mycket bra»18 81%

Genomsnitt: 5.81

- Bra att starta med den individuella delen med övningarna. Kopplingen i projektet kändes aningens mer frivillig, kanske trycka mer på detta i mitt- och slutkritiken» (mycket bra)

3. Lärandemål 3

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs skall kunna beskriva bostadens funktioner utifrån människans mått och behov och
arkitektoniskt gestalta en bostad utifrån funktion, rumsgestaltning och rumssamband Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

22 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»0 0%
bra»9 40%
mycket bra»13 59%

Genomsnitt: 5.59

4. Lärandemål 4

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs genom samverkan med parallella kurser i byggfysik och materiallära skall kunna
förklara och använda begrepp inom inomhusmiljöns klimatklasser, tekniska systemlösningar samt byggnadens energihushållning (bl
a lågenergihus och passivhus). Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

22 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»8 36%

Genomsnitt: 4.36

- Det svåraste den här våren har varit att hitta balansen mellan konstruktionsrapporten och projektet. Projektet har haft högre prioritet och rapporten har blivit lite lidande. Jag tror att det hade blivit bättre om vi hade jobbat mer med rapporten tidigare och fått mer hjälp från Byggnadsfysikkursen att komma igång. » (Ganska bra)
- Det har fungerat bra men det skulle tryckts ännu mer på byggfysikbiten i början av projektet. Nu kom den in i efterhand. » (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Kursens lärandemål är att du efter avslutad kurs ska ha ökat din kunskap om att presentera ditt arbete i både fysiska och digitala former samt kunnat formulera kommentarer till andra studenters arbeten. Hur väl tycker du att läromålen har uppfyllts?

21 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»1 4%
ok»2 9%
bra»10 47%
mycket bra»8 38%

Genomsnitt: 5.19

6. Hur väl uppfyller kursen sin roll inom utbildningen som helhet?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

22 svarande

vet ej»0 0%
mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»2 9%
bra»6 27%
mycket bra»14 63%

Genomsnitt: 5.54

- Det är svårt att påverka ambitionsnivån på projektet, eftersom man gör det i grupp.» (ok)
- Pedagogiskt och bra. Bra med raka rör» (bra)
- Det var höga och tydliga krav vilket var mycket bra!» (mycket bra)
- Höga ambitioner från alla håll, som vanligt. Men det har också lett fram till många väldigt fina projekt! Jag har upplevt mig "pushad" ifrån lärarnas sida att hela tiden göra om och testa nya saker och jobba, jobba, jobba. Men det har också drivit mig att utforska saker på ett djupare sätt och att inte ge mig första gången jag hittat något som jag tror skulle passa. Det var väldigt bra! Ibland kan det upplevas som jobbigt att bli pushad, men ofta är det det vi behöver för att komma framåt-fortsätt med det!» (mycket bra)
- Det blev en tung kurs som var svår i och med sammankopplingen till byggnadsfysiken. Det var också många inlämningskrav som begärde att man presterade på varje moment. Å andra sidan har varje minut varit lärorik och intressant. » (mycket bra)
- Studenterna har en förmåga att förstora kraven och att ha en hög ambitionsnivå, vilket resulterar i onödigt mycket stress. Dock tror jag inte att läraren kan påverka detta särskilt mycket, utan studenterna måste bli bättre på att planera och få bättre självförtroende. Det är en insikt som de måste få själva. » (mycket bra)

7. Hur väl tycker du att ditt gestaltningsarbete underlättats genom den stegvisa processen som presenterades genom Dagskiss 1,2 och 3?

22 svarande

Vet ej»2 9%
Mycket dålig»0 0%
dåligt»1 4%
ok»3 13%
bra»6 27%
mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 4.86

- Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg.» (ok)
- Kopplingen till projektet kändes inte helt tydlig. Kanske kunde legat närmare inpå varandra eller så.» (ok)
- Jättelärorika tillfällen!» (mycket bra)
- Bra start! En del kommentarer från genomgången av skisserna sitter verkligen fast i huvudet.» (mycket bra)
- Det blev enkelt att samtala i gruppen efter dem.» (mycket bra)
- Gav god insikt i vilka mått och regler som gäller för bostäder gestaltning.» (mycket bra)
- Bra baskunskap och att man fick börja fundera och reflektera kring bostaden.» (mycket bra)

8. Kursen innehöll en workshop om obstruktioner. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

22 svarande

vet ej»5 22%
Mycket dåligt»0 0%
dåligt»0 0%
ok»7 31%
bra»6 27%
mycket bra»4 18%

Genomsnitt: 3.95

- Vilken?» (vet ej)
- Björn Gross" föreläsning? Har svårt att se nyttan av den.» (vet ej)
- Men det va intressant och bra till annat!» (ok)
- Dessa borde dock ha kommit MYCKET tidigare. De var väldigt utspridda och en hel del kom sent i kursen.» (ok)
- Fick en att tänka utanför banan.» (mycket bra)

9. Kursen innehåller ett antal föreläsningar. Hur väl tycker du att de har bidragit till att infria kursmålet?

3 februari, Ola Nylander, Bostadens rum
17 februari, Thomas Landenberg, Äppelträdgården
21 mars, Laila Reppen, Så byggdes villan
19 april, Marie Skarrie, Byggnad och Klimat

22 svarande

vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
ok»4 18%
bra»8 36%
mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 5.27

- Sådär, inte så mycket. Ola och Thomas var bra tyckte jag.» (ok)
- Den sista föreläsningen blev lite sent för att jag skulle kunna ta det till mig i projektet. Då hade vi redan kommit så långt. Den hade passat bra lite tidigare. Laila Reppens föreläsning var jätteintressant och inspirerande!» (bra)
- Alla har varit väldigt bra, vi kunde gärna ha haft några till. Exempelvis om tillgänglighet och grunder i konstruktion.» (mycket bra)
- jättebra föreläsningar!» (mycket bra)
- De var alla mycket givande. Behåll!» (mycket bra)
- Bra blandning som representerar olika delar av byggnadsskapandet.» (mycket bra)
- Jag tyckte att gästföreläsningarna var intressanta och givande. » (mycket bra)

10. Kursen innehöll ett seminarium. Hur väl tycker du att seminariet bidragit till att infria kursmålet?

22 svarande

Vet ej»2 9%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
ok»2 9%
bra»5 22%
mycket bra»13 59%

Genomsnitt: 5.13

- Litteraturen var ganska bra. Vissa mer givande än andra. Jag tycker dock att själva upplägget av seminariet var rätt så dåligt.» (ok)
- Menas litteraturseminariet? Bra då man "tvingas" läs en del, bra textval» (bra)
- Det fick oss att lägga tid på att läsa och var kanon!» (mycket bra)
- Precis som jag nämnde tidigare så behövde jag "bli tvingad" att läsa texterna för att jag faktiskt skulle ta mig tid till att läsa dem. Och seminariet var en bra introduktion till kursen.» (mycket bra)
- mer sådant till andra kurser! Roligt att diskutera» (mycket bra)
- En aning för mycket text.» (mycket bra)
- Ett mycket uppskattat och lärorikt inslag i kursen! Trevligt att kunna diskutera med lärare på detta sätt. » (mycket bra)
- En av kursens absoluta höjdpunkter! Att diskutera kring texter ger väldigt mycket tillbaka i förhållande till hur lite tid det tar. Att "tvingas" läsa sådant som är relevant för kursen är väldigt givande. Jag vill ha det här i alla projektkurser!» (mycket bra)

11. Kursen innehöll en övningsuppgift –,,,,Energieffektiva radhus vid Frölunda Kulturhus. Hur väl tycker du att den bidragit till att infria kursmålen?

22 svarande

Vet ej»8 36%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Ok»0 0%
Bra»4 18%
Mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 4

12. I kursen gjordes en studieresa i och omkring Göteborg. Hur väl tycker du att den underbyggde kursmålen?

22 svarande

Vet ej»2 9%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Ok»0 0%
Bra»7 31%
Mycket bra»13 59%

Genomsnitt: 5.22

- Det är alltid bra att få åka runt och bli inspirerad. Att få se med egna ögon vad jag tycker fungerar och inte fungerar. MEN, det var lite stressigt (vilket det alltid är på AT:s studieresor...). En idé är att ta ett projekt mindre och att faktiskt få mer information på plats och bli lite mer insatt i just det projektet.» (Bra)
- Främst som inspiration, hade kunnat komma tidigare i kursen.» (Bra)
- Bra inspirationsresa och samtidigt en verklighetsförankring. » (Mycket bra)
- Jättebra och kul! :)» (Mycket bra)
- Bra att få se hur det fungerar i praktiken.» (Mycket bra)

13. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper?

22 svarande

Vet ej»1 4%
Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»20 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2.95

- Jag har lärt mig jätte mycket!» (Ja, målen verkar rimliga)
- Bra med lite utmaning. Man har lärt sig sjukt mycket under kursen.» (Ja, målen verkar rimliga)

14. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

22 svarande

Vet ej»2 9%
För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»17 77%
För stort omfång i förhållande till poäng»3 13%

Genomsnitt: 2.95

- Generellt känns det som att man inte kan räkna med antalet poäng på AT, det är ju lite fuskande för att hinna med allt man ska hinna med... Men mindre behöver det inte bli (fler poäng i så fall?)» (Vet ej)
- Det här är svårt. För många av oss lägger ner mycket mer tid än kursens poäng, men det har att göra med att vi så gärna vill presentera något riktigt bra och riktigt fint. Vi har svårt att nöja oss med något halvbra. Så egentligen tror jag att det är rimligt. Vi vill bara så mycket med allt vi gör.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Jag tror i och för sig att sammanslagningen av flera kurser gjort att man arbetar fler poäng än varje kurs var för sig.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Kursen är omfattande, men under projektarbetet kan varje grupp själv bestämma hur mycket tid som ska läggas på de olika delarna i projektet. Tyvärr fungerade kommunikationen dåligt i min grupp och vi lät stressas av andra grupper, vilket medförde att vi jobbade alldeles för mycket, framför allt i slutfasen. Problemet är alltså inte kursens mål eller krav utan den stress som uppkommer av ren osäkerhet och dålig kommunikation/planering hos studenterna. Kanske skulle en obligatorisk planering vara bra, som då diskuteras med handledaren vid varje handledningstillfälle? » (Rimligt omfång i förhållande till poäng)
- Man jobbar dock alltid sjukt mycket mer än timmarna som poängantalet avser.» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 18%
Ganska stor»12 54%
Mycket stor»5 22%

Genomsnitt: 3.95

- Mått på badrum etc. Även kanske tänkt något mrer på t ex siktlinjer» (Ganska stor)
- Ola Nylanders bok är väldigt intressant och den har väckt tankar och idéer. » (Ganska stor)

16. Hur väl har kursadministrationen fungerat med avseende på kursprogram, anvisningar, besked om ändringar etc?

22 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 9%
Ok»2 9%
Bra»12 54%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 5

- Mer synkningar med TimeEdit» (Dåligt)
- skicka mail och följ timeedit!» (Dåligt)
- Det var den sista föreläsningen som kom lite som en överraskning...» (Bra)
- Mycket imponerande av Kajsa Crona ,)» (Mycket bra)

17. I kursen har handledarna en central roll. Hur väl tycker du att de bidragit till att kursmålet uppfyllts?

22 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Ok»0 0%
Bra»6 27%
Mycket bra»16 72%

Genomsnitt: 5.72

- En konstruktör hade varit en bra komplement» (Bra)
- Cajsa, Per och Johanna är allihopa väldigt bra som handledare.» (Bra)
- jättebra handledare» (Mycket bra)
- Det framgår tydligt att handledarna besitter en stor kompetens, vilket bidragit till nyttiga och intressanta diskussioner, som i sin tur bidragit till bättre förståelse av projekten.» (Mycket bra)
- Engagerade handledare!» (Mycket bra)
- Både Per och Kajsa har varit jättebra.» (Mycket bra)

18. Hur väl anser du att samordning mellan ARK205, VBF018 och Fackspråk fungerat?

22 svarande

Vet ej»0 0%
Dåligt»3 13%
Bra»19 86%

Genomsnitt: 2.86

- Nja.. De täta träffarna i kursen Fackspråk ledde till att vi inte hade tid att komma med något nytt material (vi hann helt enkelt inte med att jobba med konstruktionsuppgiften emellan) så det gav inte alltid så mycket. Det är ett bra inslag men problemet är att vi inte har tiden att sitta och analysera texterna (som vi kanske egentligen borde och skulle vilja)och det blev ibland lite som ett stressmoment att hinna prestera något till den delen också. » (Dåligt)
- språkmoment delen var upprepning samma föreläsningar varje gång » (Dåligt)
- Lite svårt att se gränserna mellan ibland, vilket kanske bidragit till känslan av att man läst fler poäng än på pappret, tre kurser istället för två» (Bra)
- Bra, speciellt mellan ark205 och vbf018. kan tycka att man borde kunna vinkla fackspråk så att den även tar upp lite mer om att presentera på plansch» (Bra)
- se ovan» (Bra)
- Jag skulle egentligen vilja säga att den funkat ok, men det alternativet fanns inte. » (Bra)


Arbetsklimat

19. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»2 9%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 40%
Mycket bra»11 50%

Genomsnitt: 4.31

- Kommunikationen i min grupp har varit väldigt dålig. Mina idéer fick sällan gehör och jag känner att jag som tredjedel av min grupp inte finns representerad i samma utsträckning i vårt projekt, fastän jag lagt ner lika mycket arbete som de andra i gruppen. Min roll har istället varit att driva projektet framåt genom att se till att beslut fattats i tid och att justera de andras förslag så att de blir genomförbara. P.g.a. detta känner jag svag personlig anknytning till min grupps projekt. Eftersom människor är olika och grupperna valts slumpvis är det självklart att sådana här situationer uppstår, men kanske vore det bra att ha en genomgång om hur man ska jobba i grupp för att alla ska trivas innan arbetet drar igång?» (Mycket dåligt)
- har haft mycket problem i min grupp, mycket sjuk anmälningar så det blev mycket jobb blev det i slutet. » (Mycket dåligt)
- Med en mycket bra, med en dåligt» (Ganska bra)
- Det var lite svårt de första månaderna att hitta en jämn arbetsfördelning och ett jämt ansvar men i slutet blev det riktigt bra!» (Ganska bra)
- Det är alltid knepigt att jobba i grupp och det är något man måste lära sig. I slutändan blev det jättebra.» (Ganska bra)
- Ibland är det dock lite speciella situationer som kommer upp när man jobbar i grupp. Jag kan kanske tycka att man ska välja grupper med mer omsorg än enligt klasslistan, för det har stor betydelse vilka man hamnar med, speciellt när det gäller en hel termins arbete.» (Ganska bra)
- Var lite jobbigt ett tag, men blev bättre.» (Ganska bra)
- Mycket bra grupp, det gick jätte bra att samarbeta. » (Mycket bra)
- Det har varit ovant men nyttigt att jobba i grupp. Vi har haft väldigt roligt och hjälpt varandra mycket. Jag kan photoshop minst tio gånger bättre nu, enbart tack vare att jag har suttit och jobbat med det bredvid folk som tycker att det är roligt att visa hur man gör.» (Mycket bra)

20. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 72%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 4.27

- Ibland var handledningstillfällena tex en mån och tors samma vecka och då hade vi andra kurser på tis och ons vilket ledde till att vi inte hann att jobba med projektet mellan handledningstiderna. Då kändes en del tider lite överflödiga och skulle eventuellt flyttas runt så det blev bättre fördelat.» (Ganska bra)
- inte så mycket på fysikbiten. Axel kan tydligen ingenting om väggar? Det är ju lite underligt att ha honom som handledare då.» (Ganska bra)

21. Kritiktillfällena, inklusive den integrerade delredovisningen inför slutredovisningen, är centrala inslag i kursen. Hur väl tycker du att dessa bidragit till att kursmålet uppfyllts?

22 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 50%
Mycket bra»10 45%

Genomsnitt: 4.4

- Känns inte som att alla får kritik på samma nivå. » (Ganska dåligt)
- Mittkritiken var väldigt bra! Delredovisningen en vecka innan hade jag gärna kunnat skippa helt, den gav ingenting. Kritiken har varit väldigt bra!» (Ganska bra)
- Tyvärr hade vi missförstått syftet med delredovisningen i maj. Vi trodde vi bara skulle visa var vi befann oss i projektet och att vi skulle få kommentarer på det och inte bara planschernas utformning. I efterhand tycker jag att delredovisningen hade varit väldigt bra, om vi bara vetat vad den gick ut på i förhand. » (Ganska bra)
- Extern kritiker, som inte varit handledare, hade varit bra för att komma med andra vinklar.» (Mycket bra)
- Den avslutande kritiken var verkligen jättebra. Både lärare och elever var väl inlästa och gav ärlig och bra kritik. » (Mycket bra)
- Det var väldigt bra kritik, lite tråkigt att inte några nya ögon fick ha synpunkter. Men som vi diskuterade tidigare är det en avvägning man får göra. I sin helhet tycker jag det var två jättebra kritikdagar.» (Mycket bra)


Fackspråkligt inslag

22. Hur väl fungerade arbetet med text och bild - moon board - som underlag för det fortsatta grupparbetet?

22 svarande

mycket dåligt»0 0%
ganska dåligt»4 18%
ganska bra»9 40%
mycket bra»6 27%
vet ej»3 13%

Genomsnitt: 3.36

- Det blev mycket upprepningar som var onödiga inom detta.» (ganska bra)
- Det var bra för att tillsammans sammanfatta vad vi ville åstadkomma med projektet. Men vi lämnade det faktiskt sen när vi fortsatte jobba. Jag gick tillbaka och läste det vi skrivit efter att projektet var inlämnat och många av våra tidiga tankar fanns med i projektet.» (ganska bra)
- Bra att samla idéer samt att tydligt förklara sina tankar för gruppmedlemmarna. Dessutom att få precisera vad man vill och strävar efter.» (ganska bra)
- Instruktionerna innan var lite otydliga. Annars var det bra.» (ganska bra)
- Inte alltid helt lätt att komma överens, men bra för att se hur man faktiskt menar olika, trots att man först tror att man tycker lika.» (ganska bra)
- Det var jättebra att ha en visionsplattform man kunde gå tillbaka till genom hela projektet.» (mycket bra)

23. Hur användbara har kommentarer ifråga om språk och kommunikation varit för projektet?

22 svarande

Mycket»5 22%
Vet inte»4 18%
Lite»13 59%

Genomsnitt: 2.36

- Jag tycker att fackspråksdelen hade för mycket tid till föreläsningar och gemensamt helgruppdiskuterande, det borde funnits mer tid till att jobba med sina egna texter.» (Mycket)
- Man har fått större förståelse för textstruktur och meningsuppbyggnad.» (Mycket)
- Jag tycker att Ann-Maries kommentarer har varit väldigt intressanta och givande. Tyvärr har det funnits för lite tid att gå igenom kommentarerna. Kanske skulle ett extra handledningstillfälle med henne innan inlämning vara bra? » (Vet inte)
- För själva projektet spelade texten en väldigt liten roll för mig. Dock har det kanske gett andra bra saker.» (Lite)
- Hon tar för mycket plats » (Lite)
- Det är bra att jobba med texter och att bli mer medveten om hur man ska formulera sig. Jag hade önskat att det var färre övningar med redan skrivna texter och mer övningar med våra egna texter. Men det är också svårt, för texterna är ofta det sista man skriver på planscherna.» (Lite)
- Kommentarerna har främst berört den tekniska rapportskrivningen, inte lika mycket i plansch där vi behöver all undervisning vi kan få.» (Lite)
- Arbetet med språk och kommunikation i VBF018 har gjort att man även i den här kursen har tänkt mycket på hur man formulerar sig i texterna på planschen, samt kritiken från Ann-Marie gav en del tänkvärdheter. Dock tycker jag inte att det var något moment i just ARK205 innan kritiken som bidrog till detta.» (Lite)
- Den delen har varit väldigt mesig. » (Lite)

24. Hur skulle inslaget med språk och kommunikation kunna förbättras i just ARK205?

- Gör det till en extrakurs»
- Mindre upprepningar och och analyserande. Det var bra men alldeles för mycket repetition!»
- Se ovan. »
- mer arbete med planschen. generellt hade kortare och snabbare genomgångar och mer eget arbete med möjlighet till att få hjälp av läraren varit bra.»
- Föreläsningarna var lite för långa. Mer övning istället»
- Jag tycker att språkmomentet tidsmässigt borde ha integrerats med byggnadsfysiken. Det blev för mycket tragglande av rapportskrivningen innan vi hade något konkret att skriva om. Jag skulle gärna sätt att detta moment komprimerades och skedde efter det att vi kommit igång med själva beräkningarna i konstruktionsarbetet. Jag skulle även ha önskat se ett större stöd vid och inför planschens språkliga utformning.»
- Ann-Marie har varit väldigt trevlig att ha med sig i arbetet. Hon har varit väldigt positiv och uppmuntrande och hon har kommit med kommentarer som varit mycket intressanta. Det skulle vara bra om man kunde diskutera planscherna med henne och då även textinnehållet under arbetets gång.»
- Mer utbildning i riktad kommunikation, hur man "säljer" sitt projekt med text och bilder på plansch»
- höjas till en nivå, så att det kan kännas givande och informativt. »
- När vi gjorde visionsplattformarna blev det väldigt uttjatat. Jag tycker att det hade varit bra att man då endast fokuserade på en visionsplattform och inte så mycket fokus på text och att man inte hade presentation av dem. Sedan skulle man kunna ha ett textmoment lite längre fram där man mer gruppvis får hjälp med texter och lite tips.»
- Den skulle kunna förbättras och bli mer kort, koncis, effektiv och innehållsrik. Jag hade gärna sett att ett eller flera pass fokuserade på planscherna.»
- Skulle vara bra att få en målgrupp för planscherna, påverkar ju hur man framställer det.»


Sammanfattande frågor

25. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Vet ej»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Gott»4 19%
Mycket gott»17 80%

Genomsnitt: 4.8

- Jättekul kurs!» (Mycket gott)
- Utöver att jag inte trivdes med min grupp lärde jag mig mycket i kursen. En viktig insikt som Kajsa förmedlat har varit att arbetet som arkitekt inte är flummigt, på så vis att man kan komma och gå som man behagar, utan att man verkligen måste hålla tider och sitta ner och arbeta för att resultatet ska bli bra. Faktumet att vi haft utförliga föreläsningar och dagsskisser har också bidragit till en mycket givande kurs.» (Mycket gott)
- En otroligt bra kurs! Dels allt man har fått lära sig men också upplägget. Det förekommer en hel del stress på den här utbildningen men det som har varit så bra med den här kursen är att alla krav har varit så tydliga. Det har varit otroligt mycket att göra, och om man ville ännu mer. Men man har hela tiden vetat vad man ska göra och därför har man inte blivit stressad.» (Mycket gott)

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kajsa! Allt annat med.»
- Handledarna. Litteraturseminariet. Dagskisserna. »
- studieresan»
- Ola och Kajsa»
- Kajsa Crona! »
- I princip allt! »
- Kritiktillfällena. Litteraturseminariet. »
- Det mesta var bra, se ovan för synpunkter.»
- Dagskisser, workshop och seminarie. Att mittkritiken ligger så pass tidigt i projektet så att man tvingas fatta beslut och börja jobba tidigt.»
- Studieresan, bra att få en avbrott och lite förankring i verkligheten, ibland blir saker lite väl teoretiskt.»

27. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Fackspråksdelen skulle kunna göras mer kompakt.»
- Jag tycker ändå att man bör ha en extern kritiker under hela kritiken, inte bara som sammanfattning.»
- Kopplingen med Byggnadsfysiken måste förbättras. Konstruktionsrapporten blir ett stort stressmoment i slutet. Mer handledning på just konstruktionen i husen så att det blir en mer naturlig del. Det skulle nog också leda till att energidelen blir mer intressant och får ta mer plats i projektet. »
- skulle vara bra med mer fokus på detaljen. kanske en föreläsning om hur man kan tänka och göra?»
- Jag tycker att det har varit väldigt positiv att olika kurser kombinerats genom detta projekt. Men jag tycker inte alltid att de har korrelerat helt i deras tidsplaner. Jag tror att denna kurssamverkan är jättebra men borde förbättras till nästa år. Jag skulle t.ex. tro att det skulle varit om vi vid mittkritiken haft krav på en gestaltning som kunnat svara för konstruktionsrapportens indatabehov. Att redan här flytta fokus mot rapporten och initiera denna skulle hjälpt mycket för att hamna i bättre fas i projekteringen. Nu har projektets olika delar istället avlöst varandra på ett sådant sätt att ex. handledningsbehovet i byggnadsfysik inträtt efter det att övningstillfällena avslutats, eller at vi fått massa tid för rapportskrivande när vi inte har något att skriva om.»
- Konstruktionshandledning eller information om att Per är duktig i konstruktion. Tidigarelägg studieresan och tag eventuellt bort någon av dagskisserna. Det kändes som att det drog ut lite för långt på tiden innan vi fick sätta igång.»
- Språkmomenten skulle kunna utvecklas. Nu hör kanske inte det riktigt till denna kursen men lite i alla fall. De tisdagseftermiddagar vi har haft med Ann-Marie har inte fungerat och man har endast suttit av tiden. Jag tror att det hade varit mycket bättre att ha språkhandledning istället och eventuellt bara några korta genomgångar. På språkhandledning skulle man då kunna få hjälp med texten både i konstruktionsrapporten och så även på planscherna. »
- Olas kommentarer på slutet var säkert i de flesta fall riktiga relevanta, men det var synd att avsluta en så rolig och på många sätt positiv kurs med så negativa kommentarer kring i princip alla projekt. Kanske skulle det vara bättre om han var med på kritiken på riktigt i så fall.»
- Skulle vara bra med en lite mer ordentlig genomgång och diskussion om passivhus. Fanns ju med till litteraturseminariet, men i för krånglig form.»

28. Övriga kommentarer

- Måste bara avslutningsvis få säga att jag tycker att denna kurs har varit helt fantastisk. Det är förundrande hur extremt mycket kunskap och kreativitet denna termin lyckats ge i relation till tidigare kurser jag läst. I synnerhet måste jag här få nämna Kajsa som verkligen varit helt enastående. Vilken inspiration och drivkraft hon lyckats ge. Hennes inlevelsefulla engagemang i projektet, konstruktiva ifrågasättande och kärnfulla handledning har gett mig väldigt mycket under denna termin. »
- Tack för vår hittills bästa kurs!»
- Riktigt bra kurs! Bra att du ställer krav på oss Kajsa, det gör att det känns mindre jobbigt när man vet precis vad som förväntas av en. Man har lärt sig så otroligt mycket!»
- Tack för en trevlig och lärorik kurs!»


Kursutvärderingssystem från