ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E10/11-3 Mätteknik med miljöinriktning, RRY 075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-17 - 2011-03-30
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Sven Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»4 57%
Cirka 20 timmar»1 14%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Har ingen aning egentligen.» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»1 14%
50%»0 0%
75%»5 71%
100%»1 14%

Genomsnitt: 3.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 57%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 28%

Genomsnitt: 3.14

- Ozondelen av kursen har 5 mål medan DOAS/FTIR och Radiovågar har 1 mål, vilket är väldigt missvisande för kursen» (Målen är svåra att förstå)
- Det ser ut som att Donals del har detaljerade mål, medan de andra är stora och få punkter som inte ger tydlighet om vilken nivå kunskapen ska ligga på.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen som man får med i kurs-PM känns inte som de speglar kursens och tentans innehåll fullt ut utan är mest Donalds del av kursen. Sedan finns kursmål med i Jo"s häfte som hör till hans del...lite konstigt att sprida ut det så. Det borde väl finnas kursen totala mål samlade i kurs-PM.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen är nästan bara Donalds del i kursen. Jämfört med målen känns det som att kursen går för djupt in i hur mätinstrumenten fungerar. Målen bör omdefineras, de är tydliga men kursen täcker mer än vad målen beskriver.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Förutsatt att jag tolkat dem rätt.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

7 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 71%
Ja, i hög grad»2 28%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.28

- Då målen känns lite vaga är det svårt att veta vad man ska uppnå och om man har gjort det.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 28%
Ganska stor»5 71%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Saknar röd tråd i undervisningen. Föreläsarna vet inte riktigt vad de andra pratar om. Många förvirringar kring det, ibland motsägelser, och svårt att hänga upp kunskapen. Dela upp tydligt i tillexempel våglängdsområden och återkom till vad skillnaderna är mellan teknikerna! » (Ganska liten)
- Var inte särskilt effektiv inlärning eftersom jag har svårt att koncentrera mig när man använder overheads eller Power Points. Jag lärde mig mest genom att förbereda mig inför duggan, skriva labbar, plugga in fakta inför tentan etc. » (Ganska liten)
- Viss undervisning har varit lättare att ta till sig än annan.» (Ganska stor)
- Då det inte finns någon kursbok utan bara brevidläsningsmaterial känns föreläsningarnas innehåll viktiga. Dock blir det lätt rörigt ibland och svårt att hänga med.» (Ganska stor)
- Undervisningen var det enda konkreta materialet men undervisningen var ostrukturerad och för mkt slides. En ordentlig inledning krävs där man strukturerar upp kursen och berättar om de olika våglängdsområdena och vilka tekniker som används var. Det var tre föreläsare som pratade om ganska liknande saker på olika sätt. Det blir väldigt otydligt och snurrigt för någon som inte är så duktig i ämnet. » (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»3 42%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»2 28%
Mycket stor»1 14%

Genomsnitt: 2.14

- Fel i slides, otydliga bilder, motsägelser. Till slut blev man trött och kollade på wikipedia istället. » (Mycket liten)
- Vilken kurslitteratur?» (Mycket liten)
- Finns ingen kursbok så de blir lite hafsigt.» (Ganska liten)
- Viss kursmaterial har varit bättre än annan.» (Ganska stor)
- Materialet har varit av blandad betydelse för kursen, en del känns orelevant och annat har varit betydelsefullt. Överlag känns det som att texterna är gamla och att en del fakta nog inte stämmer längre utan borde uppdateras.» (Ganska stor)
- Kursmaterialet behövdes för att lära in allting. Det blev rätt rörigt med flera hundra slides.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.42

- Att vi fick häften utdelade till föreläsningarna var jättebra. » (Ganska bra)

9. Hur har Donal Murtaghs föreläsningar fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 85%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 3.14

- Sammanfattningen på slutet var bra. Den strukturen som kom fram då borde kommit tidigare. Bra med frågesport. Ganska otydliga slides, den om växthuseffekten tillexempel, med den viktigaste pilen åt fel håll. En del sådana lite förvirrande saker. Inlämningsuppgifterna lite svåra att förstå, det var någon gammal version? Uppdatera material!» (Ganska bra)
- Intressanta, men man kanske borde se över powerpoint presentationerna, sedan behöver den första inlämningsuppgiften skrivas om (språket). Den var svår att förstå. » (Ganska bra)
- Föreläsningarna fungerade bra med Donal, dock skulle jag vilja efterfråga en mer röd tråd mellan de olika delarna av kursen så att man fårstår sammanhanget bättre. Frågesporten var rolig! LIDAR biten kändes lite fel placerad, man förstod aldrig riktigt detta just därför.» (Ganska bra)
- Jag var borta hela lv 1 så Donald jag missade många utav Donalds föreläsningar. Men min känsla är att han var tydlig och lätt att förstå.» (Ganska bra)
- Även bra material» (Mycket bra)

10. Hur har Johan Mellqvists föreläsningar fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 71%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.28

- Mycket rörigt material, mycket slides där många inte sa så mycket» (Ganska bra)
- Intressant med verklighetsnära exempel. Svårt att veta ibland var fokus skulle ligga. Du märkte att det var mycket frågor på slutet om saker du inte tyckte vi skulle gå in på. Det kunde varit tydligare i tillexempel kursmålen eller föreläsningarna. De svarta rutorna istället för formlerna i flera slides är irriterande eftersom vi inte har någon annan kurslitteratur. » (Ganska bra)
- Det är bra att han ställer frågor då måste man vara koncentrerad hela tiden. Även han behöver se över powerpoint, det var hur många slides som helst. » (Ganska bra)
- Det var otydligt vilka tekniker man använder när och varför, detta gäller inte bara FTIR & DOAS utan samtliga tekniker. Man hade glömt bort mkt utav DOAS mot slutet av kursen, hade varit bra med övning på DOAS samtidigt som vi gick igenom det.» (Ganska bra)
- Johans föreläsningar var bra, han såg till att fråga klassen mycket under tiden och kollade så att vi hängde med. Diskussionerna var givande. En del fel i föreläsningspowerpointen och övningsmaterialet bör ses över.» (Mycket bra)

11. Hur har Joachim Urbans föreläsningar fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»1 16%
Ganska dåligt»4 66%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- För mycket teori som var jobbigt att hänga med på. » (?)
- Det som var bra med Jo"s föreläsningar var de tillfällen då vi hade övningar och själva fick räkna och sedan redovisa för varandra på tavlan. Dock kändes hela "radiometer"-biten för insnöad på alla delkomponenter av intrumentet. Känns som denna del av kursen kunde varit betydligt mindre. » (Mycket dåligt)
- Materialet har dock varit ganska lätt att ta till sig. Svårt med dialekten endast.» (Ganska dåligt)
- Språket fungerar helt okej, men det är ändå ofta svårt att förstå föreläsningarna. En stor del handlade om detaljerade saker inom just radiometri? Varför är det så olika fokus mellan er? Svårt att veta på vilken nivå man ska kunna saker. Tydligare kursmål!» (Ganska dåligt)
- Missade ganska många av dessa föreläsningar. Labben och räkneövningarna funkade dock ganska bra. Kanske behöver se över sin undervisningsstil lite? Exempel är alltid bra att börja med!» (Ganska dåligt)
- Jag har ofta svårt att höra och automatiskt processera all information, på grund av brytningen.» (Ganska bra)

12. Hur har räkneövningarna fungerat i kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 100%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Inte deltagit.» (?)
- Räkneövningar kom ofta för sent, efter att man pratat massa teori vilket ofta är jobbigt att hänga med på. Det är enklare att förstå med exempel, man kan använda exempel när man pratar om teorin. Annars är det lätt att man somnar när föreläsaren bara pratar & pratar.» (?)
- De flesta övningar har varit lärorika, dock så har uppgiftsformuleringarna varit bristfälliga i många fall så de bör ses över. » (Ganska bra)

13. Vad tyckte du om laborationen om atmosfärsmätning?

7 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»3 42%

Genomsnitt: 3.42

- Laborationer är alltid lärorika, dock kändes interumentet lite väl enkelt och inte riktigt så man gör "på riktigt".» (Ganska bra)
- Var ganska kul.» (Mycket bra)

14. Vad tyckte du om laborationen om IR-spektroskopi?

7 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»5 71%

Genomsnitt: 3.71

- Tyckte båda laborationerna skapade förståelse för ämnet på annat sätt än vad föreläsningarna gjorde. » (Mycket bra)
- Det var roligt och lärorikt att fånga avgaser, man förstod FTIR-biten bättre efter denna laborationen.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

15. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 85%
Mycket bra»1 14%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Donal var alltid hjälpsam och tog sig tid att svara på frågor. Kanske var det missförstånd i kommunikationen med Jo som gjorde det svårförstått att få svar på de frågor vi hade. Johan var inte lika villig att boka tid för att svara på frågor, men han hjälpte till när vi kom förbi hans rum.» (Ganska bra)
- Det är viktigt att fråga den föreläsare som har ämnet annars så kanske man får felaktiga svar....» (Ganska bra)

16. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»7 100%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 4

- Det behövs i en sådan här kurs utan kursbok och när man inte förstår helheten förrän det allra sista.» (Mycket bra)

17. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 42%
Lagom»4 57%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.57

- Tror jag. Om jag inte missbedömt nivån.» (Låg)
- Det som tog mest tid utanför lektiontid var de laborationsrapporter vi skulle lämna in, kursmaterial man skulle läsa igenom och några få övningar.» (Låg)

18. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 85%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Det är skönt att kunna fördela tiden lite mer på egen hand då man har kandidatarbetet jämte.» (Lagom)


Sammanfattande frågor

19. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 14%
Godkänt»3 42%
Gott»3 42%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Många fel, motsägelser, dålig koll på varandra. Om man använder sigma och tao som variabler till minst tre olika saker var (dessutom inom samma område, men olika föreläsare säger olika), kommentera det åtminstone, eller var noga med enheter eller kalla dem tydligt för olika saker med ord också. Det blir bökigt!» (Dåligt)
- Knappt godkänt, det som drar ner det är att powerpointpresentationerna är ofullständiga i måmnga fall, liksopm övningsuppgifterna. Detta bör ses över! Annars är innehållet intressant med miljöproblemen och hur vi känner till dessa och vad som kan göras åt dem. En bättre sammanfattninga av kursen så man förstår den röda tråden efterfrågas samt svar till åtminnstonne en tenta så man vet på vilken nivå man ska kunna allt.» (Godkänt)
- Kursen är ostrukurerad, annars är ämnet intressant.» (Godkänt)
- Man lärde sig vettiga saker.» (Gott)
- Föreläsningarna behöver ses över, om man inte ska ha någon kurslitteratur så bygger det på att powerpointsen är bra för att man lätt ska kunna gå tillbaka och få djupare förståelse. I övrigt tycker jag att ämnet är intressant och jag lärde mig en hel del vilket är bra!» (Gott)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Donals del har varit intressant och bra»
- Labbarna var intressanta.»
- Frågesporten var rolig som Donal hade. Laborationerna och labbrapporter - vore dock bra att få svar på både dessa innan tentan går.»
- Labbarna var bra. »

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Johans kursmaterial»
- Uppdatera material! Ändra fel, kommentera otydligheter i symboler. Väg kursmålen lite så att inte 80% handlar om Donals kurs. (Om jag inte fattat fel) De andra kan vara mycket mer specifika.»
- Titta igenom ert material så att det är korrekt. Vore bra om man kunde hitta lite nyare extramaterial. Lösning/svar till någon tenta Bättre målformuleringar i kurs-PM»
- Tydligare och mer exempel, räkneexempel och övningar vid rätt tillfälle.»
- Lära ut på andra sätt än nästan bara Power Point slides.»

22. Övriga kommentarer

- Ni är trevliga och hjälpsamma och roliga allihop! Det är väldigt bra!»
- Intressant kurs, men man tappar intresse när man inte förstår hur alla delar hänger ihop. Vore bra med någon röd tråd så man ser sammanhanget då hade det varit roligare att plugga till denna kursen.»
- Fanns säkert fler saker att ta upp som jag glömt bort. Alla lärare och handledare var väldigt trevliga att arbeta med.»


Kursutvärderingssystem från