ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik, LMU232

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-16 - 2009-01-22
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»5 23%
Cirka 20 timmar»8 38%
Cirka 25 timmar»3 14%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.47

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»0 0%
75%»7 33%
100%»13 61%

Genomsnitt: 4.52

- missade endast på grund av sjukdom» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 19%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 28%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 52%

Genomsnitt: 3.14

- som vanligt saknar jag alternativet, bryr mig inte om det» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»17 94%
Nej, målen är för högt ställda»1 5%

Genomsnitt: 2.05

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»7 36%
Ja, i hög grad»12 63%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.63

- alla delar testades på ett bra sätt...tycker att kryssfrågorna är bra!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 33%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»4 19%

Genomsnitt: 2.85

- Per Öhl och Kenneth skötte sina delar mycket bra. I övrigt fanns mer att önska. Lite mer engagemang och bättre struktur i skärande-delen vore bra.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»12 57%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.85

- dåligt med övningshäften som inte är anpassade till boken. Svårt att hitta svar och ibland fanns inga svar.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 61%
Mycket bra»7 33%

Genomsnitt: 3.28

- dela ut gjutningsövn. i tid nästa år! » (Ganska bra)
- skulle man inte kunna få ut ppt papprena på hemsidan innan föreläsningarna så man kan kladda på dem istället för att försöka koppla samman sina anteckningar me ppt:en i efterhand» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»1 4%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»11 52%
Har ej sökt hjälp»3 14%

Genomsnitt: 3.71

- Hade behövts övningslektioner. Konsultationen var ok men oftast var inte den läraren man ville fråga där. Alldeles för många förläsare!» (Mycket dåliga)
- oftst någon att fråga om man undrade något, tack vare utbudet av föreläsare...» (Mycket bra)
- gustav kändes som om han verkligen brydde sig om våra resultat. labbläraren bryr sig tydligen inte om sitt vad sitt jobb går ut på egentligen(att lära ut till eleverna).gick inte att fråga utan att få en "fnysning eller avhyvling" tillbaka» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»5 23%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.71

- samarbetat väldigt mycket» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 4%
Lagom»14 66%
Hög»6 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- helt ok, rolig kurs med lagom mycket att lära sig» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 66%
Hög»5 23%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.42

- blev lite högre när man skulle börja tentaplugga» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 14%
Godkänt»8 38%
Gott»10 47%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Rörigt med många olika föreläsare som inte riktigt var synkade, övningsföreläsningarna var katastrofdåliga där lärarna stod och gjorde uppgifterna från facit. Bättre isåfall att man har en riktig övningslektion i veckan där man kan fråga om hjälp.» (Dåligt)
- det var för lite teori» (Godkänt)
- Minska antalet föreläsare. Per Öhl är mest pedagogisk och duktig och Kenneth. » (Godkänt) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- rolig, lärofyll och framförallt en viktig kurs.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna var bra, bra att de lades ut på kurshemsidan. Labbarna var intressanta.»
- Per Öhls fantastiskt engegerade föreläsningar!»
- provets struktur»
- Per Öhl och Kenneth»
- Samma upplägg med kryssfrågor i början av provet.»
- intressanta gästföreläsare»
- per ohl»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Texten om gjutning i gröna häftet var så dåligt skriven/korrekturläst att den var tröttsam att läsa och bitvis svår att förstå.»
- Struktur efterlyses! Blev ostrukturerat med så många olika föreläsare.»
- mer laborationer»
- Kryssfrågorna i tentan bör tas bort.»
- övningarna och bättre kommunikation mellan föreläsarna»
- Färre föreläsare»
- Inget»
- Professorer kan ibland vara lite svåra att förstå då vi studenter ligger "ett par snäpp" under deras kunskapsnivå.»
- byt till bra labbledare»

16. Övriga kommentarer

- Mängden "formeltrollande" under föreläsningar var vansinnigt stor i förhållande till mängden rena beräkningsfrågor på tentan. Det intressanta i kursen har varit de rent allmäna frågorna kring hur saker och ting fungerar i en tillverkningsprocess. T ex vad skiljer olika svetsningsmetorder från varandra eller hur ser fräsingsverktyg ut och i vilka material kan/bör de tillverkar för olika tillämpningar. Formler för att beräkna effektbehov, ställvinklar, kc-värden och annat har jag praktiskt taget redan glömt, men de mer generella kunskapsbitarna har varit nyttiga och fastnat inför framtida arbeten. »
- Ny studiebok, den var katastrof. »
- stockholmarn/professorn verkade heller inte särskillt nöjd eller intresserad av sitt jobb.»


Kursutvärderingssystem från