ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


09lp1åk1: TEK040 Introduktionskurs

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-22 - 2009-11-22
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

58 svarande

Högst 15 timmar»13 22%
Cirka 20 timmar»21 36%
Cirka 25 timmar»9 15%
Cirka 30 timmar»9 15%
Minst 35 timmar»6 10%

Genomsnitt: 2.55

- Närmare ingen tid alls annat än timmarna jag lade ner på grupparbetet.» (Högst 15 timmar)
- Massa mer inför tentan förstås. Väldigt lite i början.» (Högst 15 timmar)
- Mer intensivt under tiden vi jobbade med grupparbete.» (Cirka 20 timmar)
- Jag jobbar snabbt.» (Cirka 20 timmar)
- Ganska svårt att uppskatta eftersom det varit väldigt olika över hela perioden. Under projektet var det en hel del och i slutet blev det väldigt mkt.» (Cirka 20 timmar)
- stor vikt på case» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 3%
75%»10 17%
100%»46 79%

Genomsnitt: 4.75

- De flesta föreläsningarna, men inte alla.. » (75%)
- Jag har inte missat EN ENDA lektion,» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»18 31%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 33%

Genomsnitt: 2.64

- Tydligare i kurspm. Lite diffusa och något korta, relaterat till vad vi examinerades på. Men ingen katastrof dock!» (Målen är svåra att förstå)
- Målen är väldigt ytliga, man får intrycket at man inte behöver kunna så mkt som man faktiskt behöver.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

45 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 4%
Ja, målen verkar rimliga»43 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.95

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

47 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»20 42%
Ja, i hög grad»24 51%
Vet ej/har inte examinerats än»2 4%

Genomsnitt: 2.57

- Tycker det skulle varit fler separata frågor med fler poäng istället för massa delfrågot och få poäng. Sen att man har delfrågot som inte är knytna till varandra (tokstressfrågan som ens inte hörde till ekonmin var en delfråga!) är dåligt!!» (Nej, inte alls)
- Kursen tog upp väldigt många olika delar av ekonomin, men tentan fokuserade för mycket på vissa. Min åsikt är att tentan var skev i det anseende att vissa avsnitt fick orimligt stor fokus i förhållande till hur mycket av undervisningen som berört dessa. T.ex uppskattade jag att 6p/25 på tentan handlade om Keynesianismen, 0p handlade om kurvor för marginalintäkt, fri konkurrens, monopol m.m.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 10%
Ganska stor»27 46%
Mycket stor»25 43%

Genomsnitt: 3.32

- Vissa föreläsningar har varit direkta utdrag ur boken. Hade lärt mig det bättre genom att läsa. Hade gärna fått vara mer på föreläsningarna som man inte kunde läsa sig till.» (Ganska stor)
- Utan föreläsningarna hade man ju knappast överlevt.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»24 41%
Mycket stor»33 56%

Genomsnitt: 3.55

- Det man verkligen lärde sig kom nästan uteslutande från föreläsningarna, jag öppnade knappt ens boken.» (Ganska liten)
- Engelsk-språkig litteratur är svår» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 6%
Ganska bra»19 32%
Mycket bra»35 60%

Genomsnitt: 3.53

- hade gärna haft power poiunt ute dagen innan!» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»25 43%
Mycket bra»21 36%
Har ej sökt hjälp»8 13%

Genomsnitt: 3.56

- Fanns tid efter föreläsningar men då var det många som ville prata och det var svårt att hinna. Lite svårt att få tag på föreläsarna utanför föreläsningstid, speciellt i anslutning till projektet var det ett problem.» (Ganska bra)
- har sökt väldigt lite hjälp, map föreläsningar. Case-hjälp via mail har fungerat mycket bra.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»17 29%
Mycket bra»41 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.7

- grupparbete med olika ambitionsnivåer bland gruppensmedlemmar blir ibland problematiskt. men det är väl ett av momenten som är viktiga med vår utbildning...» (Ganska bra)
- Vid grupparbetet hade vi en gruppmedlem som inte riktigt ville göra lika mycket som oss andra.» (Ganska bra)
- Vi har hjälpt varandra, men i projektet var det lite snefördelat. Vissa jobbade mer än andra, men så blir det ju alltid.» (Mycket bra)
- Mycket bra med fastställda grupper, speciellt då klassen är "ny". den typen av indelningar ser jag som positivt under iaf hela första året.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»5 8%
Lagom»42 72%
Hög»11 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.1

- Som sagt väldigt varierande, men under projektet och under slutet av kursen var det högt, men beror ju mkt på hur man lägger upp det själv.» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

58 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»25 43%
Hög»30 51%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.56

- Beror mycket på vilken "ingångsnivå" man har i matten.. Vissa måste arbeta mycket.» (Hög)
- Eftersom det var första så har man inte riktigt haft koll på hur man ska planera upp det så då har det blivit lite stressigt ibland men det kanske har mkt att göra med att man måste sätta upp vanor.» (Hög)
- Allting som kom från skolan plus nollningen blev nästan lite mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»9 15%
Gott»25 43%
Mycket gott»24 41%

Genomsnitt: 4.25

- Själva mattekursen var helt ok, men matlab lämnade en hel del övrigt att önska.» (Gott)
- Det har varit en intressant kurs och jag känner att jag fått en mkt bättre övergripande förståelse för ekonomi, och sveriges ekonomiska historia. Som föreläsarn sa, efter den här kursen kommer ni att förstå vad dem säger på ekonominyheterna.» (Gott)
- Mycket kompetenta och ENGAGERADE lärare» (Mycket gott)
- Ekonomi är kul!» (Mycket gott)
- En väldigt allmänbildande kurs. Kul att ha med sig.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Christian och Jan.»
- Christian Sandstörm»
- Christian, härligt att lyssna på en föreläsare som är så engagerad!»
- lärarna»
- Christians föreläsningar. Kanske inte gav mer än att läsa i boken men roligt och engagerat framförande.»
- Föreläsarna.»
- fantastiska och insprirerande föreläsningar»
- De inspirerande och verklighetsrelaterade exemplen med/om distruptiv teknik. »
- Johan är en väldigt bra föreläsare i matte och gör att man förstår allt ifrån grunden.»
- Casearbetet.»
- Grupparbetet »
- bra föreläsningar »
- Sandström»
- Föreläsarna! Mycket begåvade människor, väcker intresse.»
- Föreläsaren i matte, Johan var superbra»
- De omfattande genomgångarna »
- caset»
- Alla exempel, där man får se hur teorierna fungerar i praktiken.»
- Christian.»
- Föreläsarna!»
- FÖreläsningarna har varit bra och jag tycker att Vår ekonomi, boken, och det i anslutning till den varit bra. »
- Föreläsarna. den svenska litteraturen»
- Undervisningsformen»
- Alla bra föreläsningar!»
- kursbok»
- Vår ekonomi av Eklund, och Innovators Dilemma, riktigt bra kurslitteratur»
- kurssboken Vår ekonomi.»
- Christian Sandströms föreläsningar»
- Att vara noga med att lägga upp powerpointprestationerna, de var guld värda, när mna ville sammanfatta innnan tentan.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer diruptive innovation-föreläsningar»
- Kurslitteraturen. Kändes väldigt onödigt att köpa boken "Innovator"s dilemma". »
-
- Ta bort stressföreläsningarna och vedervärdigt att ha en stressfråga på tentan som rör ekonomi»
- Det här var som att läsa en gymnasiekurs i ekonomi. Jag har redan gått ut gymnasiet.»
- en tenta som inte knyter av till vad som har sagt i boken, utan med frågor som kan besvaras med kunkaper som man även fått med sig utifrån (vissa delfrågor var konstruerade på detta sätt).»
- Casearbetet borde kunna ge fler extra poäng.»
- Examinatorn/föreläsaren bör i förväg ange vilka frågor i kurslitteraturen som bör lösas för att man ska kunna vara förberedd till den kommande föreläsningen.»
- Ej lika mycket strsshantering, det tog för många föreläsningstimmar. Mer genomgång av The Innovator"s Dilemma»
- tillgång till att ställa frågor, disskutera i grupper med läraren »
- Tentan»
- Kanske lite större fokus på Christensen i mitten av LP, då det känndes som genomgångarna av den delen kom lite för tidigt och sedan lite försent. Hade nog varit bättre att ta det i mitten av LP, så man hade haft större nytta av det när det kom till rapportskrivningen.»
- Matlab behöver en ordentlig overhaul, eftersom det märktes väldigt tydligt att man inte hade planerat övergången från bonuspoäng till en obligatorisk del av kursen. Nu kändes det mest som man var stressad över att få klart ett antal moment i matlab som egentligen bara gick ut på att brottas med programmet, man kände inte att man faktiskt lärde sig nåt praktiskt.»
- inget direkt»
- Man borde kunna få mer än en poäng till tentan från grupparbetet.»
- Tentamen, lägg till några poäng där du endast ger svar som visar på kunskap. Samtliga frågor var "uppsatsfrågor" där långrandiga resonemang krävdes. Mycket av den kunskap jag fått i kursen kom inte fram på tentamen.»
- Innovators Dilemma var ganska onödig att köpa och det kanske kan läggas upp bättre i anslutning till den boken. Den är väldigt intressant men det var väldigt uppsplittrad med genomgångarna till den. Först bara en föreläsning när man inte förstod så mkt eftersom man inte fått så mkt intro i ekonomi och sedan inget förrän i slutet. Borde kanske varit mer samlat. Sedan tycker jag att projektet med ett företag kom igång för tidigt. Det var väldigt svårt att veta vad man skulle göra av det(det är en väldigt öppen uppgift) när man inte haft några genomgångar och inte visste vad kursen skulle handla om. Förstår att det är svårt att lägga till exempel Innovators i början och man kan inte ha det bara i slutet eftersom man behöver det för projektet men det var inte riktigt optimalt så som det låg nu. Kanske skulle haft någon föreläsning kring Facit el Hasselblad lite tidigare så man fick lite konkreta exempel på det.»
- Tydligheten inför case-arbetet»
- Gamla tentor med lösningsförslag borde bli tillgängliga tidigare än vad vi fick denna period. »
- Ha föreläsningarna om disruptiva innovationer innan projektarbetet.»
- 1.Mer nationalekonomi och mindre Christensen. 2.Grupparbete är ineffektiv och man lär sig inte särskillt mycket.=> mindre grupparbete.»
- Inget.»

16. Övriga kommentarer

- "Vår Ekonomi" Är väldigt tjatig och trögläst. Inte för att den är svår utan för att författaren upprepar sig gång på gång.. »
- Jättebra föreläsningar!»
-


Kursutvärderingssystem från