ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk samhällsplanering, VMT043

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-02-01 - 2011-02-15
Antal svar: 44
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Emma Fritzell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Väg- och vattenbyggnad 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

43 svarande

Högst 15 timmar»20 46%
Cirka 20 timmar»17 39%
Cirka 25 timmar»5 11%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.69

- Jag la inte så mycket tid utöver schemalagd tid» (Högst 15 timmar)
- Väldigt oregelbundet. antingen massvis med föreläsningar på en vecka eller ibland inga alls. Dåligt med material för arbetsuppgifter på egen hand (typ läsning och räkning).» (Högst 15 timmar)
- Kursen var seg-startad de första tre veckorna. Kunde börjat med räkningen redan från början, lagt akustiken senare.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

42 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 7%
75%»21 50%
100%»18 42%

Genomsnitt: 4.35

- missade en hel del pga sjukdom» (50%)
- lyckades va bortrest de få dagarna det var mycket föreläsningar. » (75%)
- Tråkiga föreläsningar, ingen struktur eller tydliga mål.» (75%)
- Några räknestugor föll bort» (75%)
- Varit sjuk en del» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

42 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 26%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»19 45%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 21%

Genomsnitt: 2.61

- Målen stämmer inte överens med kursens namn. Var är samhället? » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»4 12%
Ja, målen verkar rimliga»27 84%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 1.9

- jag vet inte. Jag lärde mig inte mycket alls.» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»17 45%
Ja, i hög grad»20 54%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.54

- men det var jag en så kallad "exempeltenta". Man visste ganska väl innnan vad som skulle komma på tentan. så trots att föreläsningarna förvirrat mer än gett kunskap och dåligt med plugg under kursen från min sida så gick den bra..» (I viss utsträckning)
- Men det var tidsbrist på tentamen. Jag tror att frågorna var lite för stora för sina poängantal för det var vädlgit många som satt kvar och som hade svårt tat hinna med alla uppgifter. Normalt sett brukar ungefär hälften ha gått när det är 1 timma kvar av tentamenstiden..nu hade kanske 10% gått då... » (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

43 svarande

Mycket liten»5 11%
Ganska liten»23 53%
Ganska stor»13 30%
Mycket stor»2 4%

Genomsnitt: 2.27

- Mycket tid att gå igenom det vi senare ska gå igenom. känns onödigt. Många föreläsningar som behandlar samma sak, fast med lite olika ord. Dålig struktur. Röriga anteckningar på tavlan och pp-presentationer. Hade vart bra med pp-filer på kurshemsidan i större utsträckning. » (Mycket liten)
- Tyvärr alldeles för låg nivå på föreläsningarna. Föreläsningarna var svåra att hänga med på, då de var helt utan struktur och ordning. » (Ganska liten)
- Föreläsningarna var som sagt dåligt uppstrukturerade, ingen röd tråd. Saknade fler räkningstillfällen redan från vecka 1» (Ganska liten)
- Gunnar är lite ostrukturerad på sina föreläsningar och upprepar sig en del. Bättre struktur behövs.» (Ganska liten)
- Röriga föreläsningar.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte gett mig särskilt mycket. jag tror det är möjligt att göra föreläsningarna effektivare, dvs. få mer sagt på samma tid.» (Ganska liten)
- Tyckte föreläsningarna oftast var intressanta och bra, men borde varit mer "vaken" på dem.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

42 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»14 33%
Ganska stor»17 40%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.71

- Kurslitteraturen har varit OK» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen fungerade väl.» (Ganska stor)
- Uppgifterna och instuderingsfrågorna var väldigt bra :) även att sitta med gamla tentor var ytterst hjälpsamt!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

43 svarande

Mycket dåligt»3 6%
Ganska dåligt»11 25%
Ganska bra»26 60%
Mycket bra»3 6%

Genomsnitt: 2.67

- Uttdelat material som låg kvar från tidigare år blandat med nytt. omöjligt att veta vad som gällde. Otydliga bilder från föreläsningar. man var tvungen att leta både här och där. Lär av Karin i bärande kontsruktioner till nästa år.» (Mycket dåligt)
- Hemsidan hade kunnat vara lite mer uppdaterad med information rörande kursen som i stället bara gavs under föreläsningar...» (Ganska dåligt)
- Dålig ordning bland upplagda dokument upplagda på kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- webbsidan var mycket rörig och svår att hitta i. lite jobbig struktur.» (Ganska dåligt)
- RÖRIGT på hemsidan för utdelat material!!!» (Ganska dåligt)
- Var rörigt att hitta bland alla dokument på sidan. Väldigt många olika filer. Bättre struktur skulle behövas.» (Ganska dåligt)
- Det var lite rörigt bland materialet på hemsidan och lite otydligt vad som var viktigt att läsa och inte.» (Ganska bra)
- Strukturera upp i mappar! » (Ganska bra)
- Var både bra och dåligt att all information lades upp från början, man blev lite förvirrad gällande vad som var relevant för tillfället. Hade varit bra med en tydligare struktur med mappar och undermappar som används mer.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 6%
Ganska bra»24 55%
Mycket bra»14 32%
Har ej sökt hjälp»2 4%

Genomsnitt: 3.34

- Inga egna räknestugor.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»8 18%
Mycket bra»34 79%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

- Funkade bra under väg-projektet!» (Mycket bra)
- Jag lärde kursen genom mina kurskamrater» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

För låg»2 4%
Låg»12 27%
Lagom»26 60%
Hög»3 6%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- de första tre veckorna upplevdes som om det inte fanns någonting att göra alls. » (Låg)
- Bra samordnat med den parallellla kursen Bärande konstruktioner.» (Lagom)
- Kunde som sagt dratt igång mer i början!» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

43 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»22 51%
Hög»19 44%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.46

- Min arbetsfördelning under perioden. Bärande konstruktioner: 75% Teknisk samhällsplanering: 25%» (Lagom)
- Bärande konstrukton tog ganska mycket tid.» (Hög)
- På grund av att den andra kursen, Bärande konstruktioner, tg väldigt mycket tid. Bara denna kurs i sig hade lagom arbetsbörda, men eftersom den andra var för mycket blev ändå arbetsbördan väldigt stor.. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

44 svarande

Mycket dåligt»4 9%
Dåligt»9 20%
Godkänt»18 40%
Gott»12 27%
Mycket gott»1 2%

Genomsnitt: 2.93

- Jag tyckte hela kursen var ostrukturerat. Dåliga föreläsningar. Kurslitteraturen var hällre inte mycket till hjälp. Jag lärde hela kursen genom att mina kurskamerater hade fattat. Jag pluggade i två dagar (hade läst snabbt genom kurslitteraturen innan). Ändå fick jag en 5:a, kursen är allt för lätt, det borde inte vara möjligt.» (Mycket dåligt)
- Detta är den sämsta kursen jag har läst på V- programmet. Synd att upplägget är så dåligt och lite genomarbetat, då ämnet skulle kunna vara mycket intressant. Dock känns det som om det borde ske ett namnbyte om kursen skall fortfarande ha samma innehåll!» (Mycket dåligt)
- För slapp kurs så man tar den inte riktigt på allvar» (Dåligt)
- ledsen, men lätt en av de sämsta kurserna jag läst. » (Dåligt)
- Kursen var tråkig och kunde gjorts på ett bättre sätt. Varför inte hålla på med en stad istället för en liten vägsträcka bara? Föreläsningarna var urusla då nivån var som på högstadiet. Vi vet vad en vägren är för något! » (Dåligt)
- Kursnamnet speglar inte innehållet. Kursen levererade inte det jag hade förväntat mig. Jag tror som sagt att arbetsbelastningen hade kunnat ökas en aning och på så sätt få lära sig mer just TEKNISK samhällsplanering.» (Dåligt)
- Ingen jätte rolig kurs. Titeln låter bra, men blev besviken när det bara handlade om vägar.. Akustikdelen var nästan exakt samma som i materie och vågteori, kan kortas ner!» (Godkänt)
- Rolig kurs men bör inte heta teknisk samhällsplanering. Handlar mestadels om vägutformning, trafik och buller. Tror att en del kan bli besvikna då de tror att det är andra områden som ingår i kursen såsom mer planering av hur samhället i stort ska se ut.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Grupparbetet»
- kanske gästföreläsningarna»
- Någon typ av projektuppgift»
- Vet inte. »
- konstruktionsövningen»
- Föreläsaren»
- dimensioneringen av vägen. »
- väguppgiften »
- Projekteringsuppgiften var ju kul, saknar dock tydligare information under och innan uppgiften. »
- Kurslitteraturen. Evt dra in mer om samhällsplanering. Eller döpa om kursen?»
- Räkneövningarna var bra.»
- Gästföreläsningar»
- Vägprojektet. Gästföreläsningen som handlade om hur man projekterar vägar mha datorn.»
- Övningsboken»
- Ritövningen, var intressant och ganska rolig»
- När man skulle dimensionera vägen och göra massdiagrammet.»
- Kurslitteratur var bra.»
- Projektuppgiften»
- grupparbetet instuderingsfrågorna, de var till god hjälp»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Vet ej»
- Snabba upp tempot på föreläsningarna. Bättre struktur på vad som ska läras ut. Mer omfattande projekt, mindre ritteknik, mer kvalificerat lärande.»
- Byt namn på kursen till Vägbyggnad eller liknande då nuvarande namn inte speglar innehållet särskilt väl. Studenterna tror att kursen ska handla om samhällsplanering. »
- det hade varit bra med högre tempo på föreläsningarna»
- Mer strukturerade föreläsningar»
- namn på kursen, den är lite vilseledande. Lite mer struktur i allmänhet. »
- Lite mer att göra i början av kursen så att man börjar läroprocessen lite tidigare och kommer in i vad det handlar om. det är bra om man vet tidigare vad som ska göras så man själv kan välja när man ska ta tag i det.»
- Bättre struktur. Byt namn på kursen, den handlar ju bara om väg! Tydlighet på typ alla punkter. »
- Upplägget, strukturen på föreläsningar, röd tråd, börja räkna parallellt med föreläsningarna (samma tema)»
- Mer strukturerad hemsida. Vara mer tydlig på föreläsningen bl.a. med vissa klurigare instuderingsfrågor. Ibland gick det lite väl fort just då men kanske långsammare på andra delar som inte var lika svåra att förstå.»
- Mindre inriktning på vägar, mer inriktning på städer»
- Bättre struktur på hela kursen. Ett mycket tydligare schema behövs där det står vad som skall tas upp på respektive föreläsning och vilken kurslitteratur som hör ihop med avsnittet.»
- Lite mer ingående föreläsningar. Lite mer förklaringar och mer fokus på att vi faktiskt ska räkna i övningsboken, för det känns som att det var många som kom på det för sent...»
- Gunnar måste styra upp sina föreläsningar. Bättre strukur på OH och Slides. Bättre ordning på anteckningar på tavlan. Tydligare info om vad varje föreläsning ska behandla och inte svamla runt i största allmänhet som det tyvär ofta upplevdes som.»
- Kanske lite mer fokus på räknedelen»
- Mer strukturerade föreläsningar.»
- uppgiften där man projekterar en väg känns något föråldrat, kursen heter teknisk samhällsplanering och man skulle kanske istället kolla på staden ist för en enskild väg»
- Föreläsningarnas struktur»
- Föreläsningarna»

16. Övriga kommentarer

- Föreläsningarna gick fruktansvärt långsamt, verkar inte finnas någon struktur i vad som lärs ut. Högre tempo och mer handfast information. Grejen med att ha 100 st instuderingsfrågor som ändå inte var centrala för kursen känns som en otroligt korkad ide. Fokusera på vad som är viktig! Att kalla kursen för "samhällsplanering" är väldigt missvisande då kursen handlar nästan enbart om vägprojektering (förutom gästföreläsningarna, som var ett bra inslag).»
- kursen är vettig men tråkig, har potential»
- Kursen i sig är mer vägprojektering än samhällsplanering. Det kunne varit lite mer intressant om fler aspekter kom in.»
- Byt namn på kursen!»
- Kursens namn är lite missvisande. "Samhällsplanering" låter som att det skall innefatta ett större område men kursen handlar nästan uteslutande om vägplanering.»
- Jag tycker att det hade varit bättre om akustik var en egen kurs och inte kommer in som delmoment i flera kurser. Genom att akustik enbart är en del av flera kurser får man inte en helhetsbild och kunskapen blir också mycket ytlig»


Kursutvärderingssystem från