ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Termodynamik M HT07, mtf041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-01-25 - 2008-02-09
Antal svar: 71
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Gunnar Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Hur bedömer du din totala arbetsinsats i förhållande till poängen på kursen?

71 svarande

För låg»2 2%
Låg»7 9%
Lagom»15 21%
Hög»18 25%
För hög»29 40%

Genomsnitt: 3.91

- Har gjort kursen tidigare, så kände att jag kunde den innan... Behövde därför inte anstränga mig alltför mkt.» (Låg)
- Jag gjorde det jag behövde till varje tillfälle» (Lagom)
- Termodynamiken tog upp mycket större del än ingenjörsmetodiken samt Matematisk analys i en variabel tillsammans trots att den ger mindre hp.» (Hög)
- duggorna var svårare än man trodde..så man var tvungen o lägga ner väldigt mkt jobb på dom för att man huvudtaget skulle få godkänt på dom. Men det var bra att det fanns duggor, men dom var lite svåra» (Hög)
- jag har fått kämpa mycket med kursen» (Hög)
- Kursen är bara 4,5 poäng och krävde en för stor andel egenstudier.» (För hög)
- Eftersom föreläsningarna inte gav särskilt mycket och att innehållet i kursen var lite oklart var det väldigt mycket att läsa utan att veta vad man egentligen skulle lära sig.» (För hög)
- För mycket tid har lagts på för få poäng ...» (För hög)
- om man jämför med kursen analys i en, på 7,5 poäng... så lades det mer tid på termodynamiken än på matten.» (För hög)
- Tog för mycket tid, matten gick sämmre för mej pga. det!» (För hög)
- Tog betydligt mer tid än den mattekurs som var på 7.5hp som var samtidigt» (För hög)
- Fokus på tentan låg i princip endast på de två sista kapitlen, och innefattade knappt något av de första.» (För hög)
- Man var tvungen att lägga ner nästan dubbelt så mycket tid på den här kursen jämfört med matamatik-kursen som gick samtidigt men som har 3hp mer. Det gjorde att studerandet till den kursen blev lidande. Det kändes som att den här kursen också var en 7.5hp kurs.» (För hög)
- I alla fall om man jämförde med Analys i en variabel på 7,5 p som gjordes samtidigt.» (För hög)
- Orimligt hög arbetsbelastning, åtskilligt fler timmar lades på denna kurs än på mattekursen som gick samtidigt, trots att matten är på fler poäng.» (För hög)
- Lärt in i stort sett allt på egen hand tillsammans med kompisar. Förelåsningarna har inte gett mig något alls, dock ska övningsledarna ha stor eloje för deras hjälp.» (För hög)
- Behövdes mkt plugg för att klara poängen!!» (För hög)
- Denna kurs på 4.5 hp krävde nästan mer arbetsinsats än Envariabelanalysen på 7.5 hp, därför inte rimligt. » (För hög)
- extremt mycket arbete i förhållande till poängen på kursen.» (För hög)
- Alldels för hög för att få ett så litet betyg» (För hög)

2. Hur bedömer du den totala arbetsbelastningen under perioden?

71 svarande

För låg»1 1%
Låg»1 1%
Lagom»8 11%
Hög»34 47%
För hög»27 38%

Genomsnitt: 4.19

- se fråga 1» (För låg)
- Ingen inplanerad tid att räkna med hjälp av lärare/doktorand. Övningstillfällena var miniföreläsningar med övningstalsgenomgång.» (Hög)
- Tre kurser, varav två stycken kändes som 7.5 hp/styck. Termodynamiken var ju på 4.5 hp men kändes som mycket mer. » (Hög)
- Läste 19.5 poäng istället för 15, så går det när man inte tar sina tentor i tid..» (För hög)
- Räkneuppgifterna var ofta mycket svåra att lösa och jag kände inte att jag hade stor hjälp från föreläsningarna. Det var även mycket stor skillnad på pedagogik hos de olika övningsledarna.» (För hög)
- Svårighetsgraden i MatLab programmet var alldeles för hög.» (För hög)
- 3 kurser samtidigt är INTE bra. Det blir rörigt både i schemat och i skallen när all kunskap skall sorteras.» (För hög)
- Om man jämför me mattekursen som låg parallellt och va på 7,5 poäng så la man mycket mer tid på termon, trots att den bara är på 4,5 poäng... » (För hög)

3. Hur många timmar har du totalt arbetat med vart och ett av följande moment av kursen?

Du skall ange din sammanlagda arbetstid under hela perioden inklusive pluggande inför tentamen.

Matrisfråga

- Föreläsningarna var i stort sett helt onödiga. Det fanns ingen röd tråd och de verkade helt oplanerade. Det som skrevs på tavlan var näst intill värdelöst och alldeles för rörigt»
- svårt att avgöra hur många timmar exakt»
- jag har varit med på samtliga lektioner och har aldrig varit med om någon mer ostrukturerad föreläsare. blev bättre efter hand men var fortfarande dåligt i slutet av kursen»
- Då föreläsningarna var väldigt virriga å dåligt upplagda var man tvungen att lägga ner avsevärd tid till att själv läsa i boken och försöka förstå. »
- MatLab uppgiften var för svår för att klara utan lärarledd lektionstid. »
- Var ju tvungen att läsa igenom hela boken och skriva sammanfattning på svenska för att få nått begrepp om vad som sagts på föreläsningarna eftersom de var så otydliga, mycket dålig struktur hos föreläsaren.»
- Svårt att räkna uppgifterna i boken utan hjälp när man e rätt grön i ämnet.. Och det fanns det inte möjlighet till på övningarna då man hade fullt upp med att skriva av å försöka förstå va övningsledaren gick igenom.»
- Vet inte vad som menas med de första två, men jag deltog i alla föreläsningar och övningar. Matlab-uppgiftens storlek var heller inte rimligt, vi satt med den intesivt i tre dagar och gjorde inget annat. »
- Vad menas med övrigt??»
- tror ni att man orkar räkna ut det exakt???»
- För detaljerad fråga för att jag enkelt skall kunna minnas å fylla i det.»
- Iochmed at jag inte har lärt mig NÅGONTING på föreläsningarna vi har haft eftersom jag ej tyckt om föreläsaren, så har jag fått plugga in allt genom att sitta med kompisar och på övningarna.»
- vet inte hur många timmar det blir men var på de flesta föreläsningarna men de gav egentligen inget, och var på alla övningar. räknade mycket med mina vänner eftersom jag efter föreläsning och övning inte hade förstått alls vad det handlade om»
- Svårt att uppskatta, men det vra en del jobb.»

Föreläsningar
68 svarande

<5»3 4%
5-10»6 8%
10-15»4 5%
15-20»12 17%
20-25»5 7%
25-30»14 20%
30-35»10 14%
>35»14 20%

Genomsnitt: 5.38

Övningar
67 svarande

<5»1 1%
5-10»3 4%
10-15»3 4%
15-20»11 16%
20-25»7 10%
25-30»14 20%
30-35»14 20%
>35»14 20%

Genomsnitt: 5.8

MatLabUppgift/Laboration
69 svarande

<5»9 13%
5-10»16 23%
10-15»16 23%
15-20»12 17%
20-25»10 14%
25-30»2 2%
30-35»4 5%
>35»0 0%

Genomsnitt: 3.28

Egna studier av kurslitteraturen/föreläsningsanteckningar
69 svarande

<5»3 4%
5-10»10 14%
10-15»15 21%
15-20»9 13%
20-25»7 10%
25-30»8 11%
30-35»6 8%
>35»11 15%

Genomsnitt: 4.59

Räknat övningsuppgifter på egen hand eller i kompisgrupper
69 svarande

<5»3 4%
5-10»4 5%
10-15»3 4%
15-20»12 17%
20-25»11 15%
25-30»10 14%
30-35»8 11%
>35»18 26%

Genomsnitt: 5.55

Övrigt
37 svarande

<5»14 37%
5-10»5 13%
10-15»5 13%
15-20»4 10%
20-25»5 13%
25-30»2 5%
30-35»0 0%
>35»2 5%

Genomsnitt: 2.91


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Se kursportalen.

4. Hur begripliga är kursens mål? (i allmänhet)

71 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Jag har inte sett/läst målen»32 45%
Målen är svåra att förstå»7 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»23 32%
Målen kunde vara mer utförliga»9 12%
Målen beskriver tydligt vad jag skall lära mig i kursen»5 7%

- Man får inget riktigt grepp om vad man ska lära sig, vad kursen innehåller.» (Målen är svåra att förstå)
- Jag skulle velat ha tydligare mål direkt från början, och anvisade övningsuppgifter som stämmer överens med övningarna i elevernas böcker, från dag! Läsanvisningar och vad vi skulle ha kunskap om när, var EXTREMT dåligt under hela kursen.» (Målen är svåra att förstå)
- Fanns ej några kurskraf förän flera veckor in i kursen och det ändrades med kuresns gång.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare, Målen beskriver tydligt vad jag skall lära mig i kursen)
- Kommer inte ihåg dem nu, men tycker ofta att kursmål är dumt formulerade sett till kursens innehåll. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

49 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»30 61%
Nej, målen är för högt ställda»18 36%

Genomsnitt: 2.34

- vet inte eftersom ja inte läst dom så noga» (?)
- Vet ej.» (?)
- Inte läst målen» (?)
- Men kursen har haft ett väldigt oorganiserat upplägg ... Skulle bli väldigt mycket enklare om det fanns en struktur att följa... blev bättre mot slutet, men då hade vi ju redan missat 75% av kursen» (Ja, målen verkar rimliga)
- Har inte sett målen, råkade klicka i ändå» (Ja, målen verkar rimliga)
- med tanke på hur mkt man ska lära sig på så kort tid. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på att detta inte är en "hel" kurs jämfört med analysen vi hade samtidigt så är målen för högt ställda. Jag var tvungen att prioritera denna kurs minst lika mycket som matematiken.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för mycket att göra för en 4.5 hp-kurs. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Med rätt person som föreläser så ja, då skulle målen vara okej» (Nej, målen är för högt ställda)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

54 svarande

Nej, inte alls»2 3%
I viss utsträckning»24 44%
Ja, i hög grad»19 35%
Vet ej/har inte examinerats än»9 16%

Genomsnitt: 2.64

- Vet ej.» (?)
- Alldeles för svår examination, det kan inte vara meningen att 4x% skall missa tentamen» (Nej, inte alls)
- Tentan var för stor i förhållande till tiden. Jag hade inte chans att tänka igenom varje uppgift.» (I viss utsträckning)
- Tentan var väldigt lång, det var långt från alla som hann med att göra alla uppgifter» (I viss utsträckning)
- Alldeles för mycket fokus på enskilda saker, vilket tog bort helhetsbilden av ämnet Termodynamik.» (I viss utsträckning)
- Kändes som om största delen av tentan handlade om det som man gick igenom de 2sista veckorna. Fick känslan, jaha? varför läste vi de vi läste de 4 första veckorna?» (I viss utsträckning)
- För hög grad nästan, tentan var för stor och det var tight att hinna med hela. » (Ja, i hög grad)
- Gjorde ej tentan eftersom jag klarat en trea på duggorna.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Kan inte riktigt svara, svårt att jämföra..» (Vet ej/har inte examinerats än)

7. Hur tycker du svårighetsgraden varit på kursen?

71 svarande

Mycket svår»25 35%
Svår»32 45%
Lagom»13 18%
Lätt»1 1%
Mycket lätt»0 0%

Genomsnitt: 1.85

- Tog 4 veckor att ens förstå vad termodynamik handlar om...» (Mycket svår)
- Svårast hittintils» (Mycket svår)
- Pga av att allt skulle studeras in på egenhand, eftersom föreläsningarna inte gav speciellt mycket!» (Mycket svår)
- Jag hade behövt mer grundläggande förklaringar tror jag. Svårt när man inte har med sig det när man ska börja räkna på svårare uppgifter... » (Mycket svår)
- Har som sagt inte förstått något på föreläsningarna» (Mycket svår)
- var för mycket saker som lärarna tog för givet att man kunde från början.» (Mycket svår)
- Det var så oorganiserat så därför blev det svårare än det hade behövt vara.» (Svår)
- Var svårt att komma in i det i början i och med att det var den första fysikkursen för mig här på chalmers. » (Svår)
- Ämnet är på många sätt abstrakt och svårt att greppa. Tyvärr blev det svårare än nödvändigt att förstå då föreläsningarna och övningarna sällan var sammanlänkade på ett bra sätt.» (Svår)
- Det kan bero på att jag inte ägnade så mycket tid åt studier inom termodynamiken.» (Svår)
- Lite negativt att tentan kom direkt efter läsvecka7, dvs så fick man knappt en extra dag att plugga, sammtidigt som vi hade muntliga redovisningar i annan kurs på fredagen...» (Svår)
- Förutsättningarna för kursen kändes dumma från första början. Det fanns inte facit till uppgifter, föreläsningar matchade inte vad som senare gjordes på övningar, övningsledare pratade konstigt Svenska och skrev konstigt på tavlan mm mm. Man fick därför en dålig start, och kursen kändes därför svår. » (Svår)
- Var lite svårt att tillgodogöra sig så mkt som hade varit önskvärt genom föreläsningarna.» (Svår)
- ett nytt ämne är alltd svårt» (Svår)
- Men åter igen, tentan var väldigt missvisande, efter vilka uppgifter och information man fått inför denna!» (Lagom)


Kursadministration

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

Matrisfråga

- Det var kaos i början då det saknades facit till alla uppgifter och hemtal. Kurshemsidan var även ostrukturerad och jag saknade en samling med alla lösningar och en sammanfattning på de viktigaste momenten i kursen.»
- Väldigt varierande kvalitet på utdelat material, och en bok utan facit är ju helt värdelös, kan man ju aldrig kontrollera om man gör rätt ... skärpning med facit och svar på övningsuppgifter, under all kritik!!»
- Utdelat material har kommit alldeles för sent och studieportalen uppdaterades i efterhand. När kursen började fanns ingen information om läsanvisningar osv. vilket gör det omöjligt att hänga med från början av kursen.»
- ingen ordning nånstans»
- Bättre ordning på kurshemsida hade varit att föredra.»
- Kursen kändes lite oförberedd i början då det fanns väldigt lite information på sidan. Jag kommer inte ihåg om jag såg någon planering heller. Det utdelade materialet från övningsledarna var bra dock. Det fanns mycket att hämta där vilket underlättade.»
- När sakerna väl kom upp på kurshemsidan var det bra anvisningar som hjälpte, men de kom ut så sent att det var svårt att hinna plugga på allt innan duggorna och tentan.»
- Tog väldigt tid innan målen för vissa kapitel kom upp, speciellt dom som skulle finnas innan duggor.»
- Föreläsaren ville slingra sig undan en övningstenta trots att han var medveten om att vi inte hade några relevanta gamla tentor att titta på, då examinatorn var ny.»
- Var väldigt lätt att få tag på någon att fråga på instutitionen. Kursportalen och utdelat material kunde ha uppdaterats bättre.»
- Föreläsningsanteckningar på nätet är bra. Sammanfatting från övningarna oxå bra.»
- Kurshemsidan var uppe för sent, inga lösningar till C-uppgifterna fanns tillgängliga.»
- Utdelat material och läsanvisningar kom ofta väldigt sent ut, tex inför dugga v.? kom läsanvisningar läsanvisningar för v.? dagen innan dugga och läsanvisningar för v.?-1 kom samma tidpunkt men borde verkligen ha kunnat komma ut tidigare.»
- Daniel Dahl var en mkt bra övningsledare! Pedagogisk !»
- Både Gunnar, Fabian och Viyaj ska ha en stor guldstjärna för sitt stora engagemang så fort man hade problem med något. Jag har varit i kontakt med alla tre via mail och alla har svarat snabbt och med stort engagemang! Suveränt.»
- Som sagt, studieanvisningar under all kritik.»
- Är mest nöjd med min övningsassistent. Vijay, Han var Mkt bra! »
- Läsanvisningar kom ut alldeles för sent på kusrhemsidan i början och det verkade som att ingen riktigt hade koll på vad man skulle göra i början. Det är helt oacceptabelt.»
- Studieanvisningarna kom anmärkningsvärt sent i kursen. Jag minns inte detaljerna men det var verkligen anmärkningsvärt dåligt i början.»
- Vissa saker lades ut väldigt sent på portalen, kontakten med förläsaren var under all kritik, tyckte inte han gjorde något bra jobb. Övningsledaren Dahl, han ska ha ett stort PLUS!»
- det var lite slarvit på kurshemsidan i början, men sedan blev det riktigt bra. fint med lösningar till uppgifterna!!»
- Övningsassistenterna var jättebra, dom hjälpte till mycket.»
- Dumt att övningsledarna delade ut olika material och att allt inte hamnade på kurshemsidan. Det är väl ingen tävling övningsledarna emellan?! »

Kontakt med föreläsaren
70 svarande

Mycket dåligt»11 15%
Ganska dåligt»29 41%
Ganska bra»23 32%
Mycket bra»7 10%

Genomsnitt: 2.37

Kontakt med övningsassistenter
70 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»3 4%
Ganska bra»31 44%
Mycket bra»34 48%

Genomsnitt: 3.38

Kontakt med övrig personal
46 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»15 32%
Ganska bra»25 54%
Mycket bra»6 13%

Genomsnitt: 2.8

Kursportalen i allmänhet
69 svarande

Mycket dåligt»9 13%
Ganska dåligt»19 27%
Ganska bra»38 55%
Mycket bra»3 4%

Genomsnitt: 2.5

Studieanvisningar/Kursspecifikation i kursportalen
70 svarande

Mycket dåligt»14 20%
Ganska dåligt»23 32%
Ganska bra»30 42%
Mycket bra»3 4%

Genomsnitt: 2.31

Utdelat material
67 svarande

Mycket dåligt»9 13%
Ganska dåligt»19 28%
Ganska bra»28 41%
Mycket bra»11 16%

Genomsnitt: 2.61

9. Har du läst all information om kursen på webben?

70 svarande

Nej, inget alls»2 2%
Bara litet»11 15%
Det mesta»42 60%
Allt»15 21%

Genomsnitt: 3

- Läste det mesta på kurshemsidan» (Det mesta)
- Det lilla som fanns...» (Allt)
- Men det fanns ju inte så mkt...» (Allt)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»3 4%
Ganska dåliga»9 12%
Ganska bra»38 53%
Mycket bra»18 25%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 3.12

- Det var fullsatt hos de övningsledare som var pedagogiska och det finns ont om tid och för många elever som ville ställa frågor.» (Mycket dåliga)
- Missade helt det faktum att man kunde komma upp till er och ställa frågor. Är mer van med räknestugor.» (Ganska dåliga)
- Återigen inget tillfälle att räkna övningar med möjlighet till hjälp från lärare.» (Ganska dåliga)
- Bra på övningarna men inte på föreläsningarna» (Ganska dåliga)
- Inte förrän jag utnyttjade mail till övningsledare fick jag den hjälp jag behövde. Kanske borde påpekas mer att det är ett bra alternativ om man behöver mer hjälp!» (Ganska dåliga)
- Det har varit svårt att nå eller få kontakt med många av de inblandade.» (Ganska dåliga)
- tack vare övningsledarna som ställde upp» (Ganska bra)
- Men det var bara för att Olivier ställde upp efter skoltid etc.» (Ganska bra)
- kunde fråga övningsledarna» (Ganska bra)
- Eftersom lärarna under övningarna hela tiden gick igenom tal så hann man inte ställa alla de frågor som man önskat att ställa. Det hade varit väldigt bra med en "räknestuga" » (Ganska bra)
- Man vill alltid ha mer hjälp än vad som finns tid med, men under förutsättningarna bra får jag väl ändå säga!» (Ganska bra)
- Som alla andra kurser ungefär, det var dock väldigt dåligt att facit till uppgifter inte fanns i läroboken! » (Ganska bra)
- Bra på övningarna» (Ganska bra)
- Hos övningsledarna var det bra, ej examinatorn.» (Ganska bra)
- på övningstillfällena» (Mycket bra)
- Tack vare övningsledarna!» (Mycket bra)
- Övningsledare var väldigt tillmötesgående då man behövde hjälp och det kändes som en trygghet.» (Mycket bra)
- Gick alltid att gå upp till övningsledare och fråga.» (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 5%
Ganska bra»18 25%
Mycket bra»48 67%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.64

- Omöjligt att vara sju presoner som skrivet ett matlab-program!» (Ganska dåligt)
- Väldigt bra att lyssna på kompisar som har fattat mer än mig. Dom förklarar på ett enklare sätt och vet att jag inte förstår allt.» (Ganska bra)
- att ta hjälp av andra studenter har varit det enda sättet att få någon kunskap från denna kurs.» (Mycket bra)
- Det är så man klarat av kursen, genom att försöka förstå tillsammans.» (Mycket bra)
- Tur att jag haft dem för vi har kunnat hjälpa varandra på ett bra sätt.» (Mycket bra)
- Det har verkligen behövts med tanke att boken saknar facit (sanslöst dåligt). Halva kursen gjorde Vijay facit på övningsuppgifterna och jag kan tveklöst säga att det var enda anledningen till att jag klarade kursen. Tidigare kunde man räknat fel på varje uppgift och varit omedveten om sina brister.» (Mycket bra)
- den enda gången jag lärde mig når var när vi satt ihop och pluggade» (Mycket bra)


Undervisning

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

Matrisfråga

- Föreläsningarna var inte alls till hjälp förrän mot sista veckan av kursen, finns väldigt många roliga labbar att göra, ta vara på det. Släpp in näringsliv/entrepenörer och sammarbeta, är helt klart en win-win-situation. De har spännande uppgifter som de vill ha hjälp med och som ger oss väldigt bra kunskaper (erfarenheter från utveckl.avd. Atlas copco och Sandvik) Mer kylskåp och värmepumpar, mer verkliga exempel!!»
- Man var tvungen att skriva om hela programmet efter att man gjort konstruktionsuppgiften för att klara laborationen»
- det var mycket dåligt att när man skulle göra matlab uppgiften så var man tvungen o ändra på hela programmet som man gjorde från början!!»
- föreläsningar/räknaövningar har varit helt överflödiga. Så illa strukturerade och onödiga att ni lika gärna kan avskaffa dem.»
- det kändes som att föreläsaren hade svårt att ta sig ner till vår nivå. han kunde inte förstå att vissa saker inte var självklart.»
- Föreläsnigarna var mkt dåliga, jag lärde mig mer om jag satt å läste föreläsningsanteckningarna för mig själv.»
- Räkneövningarna har visat vart ribban ligger, lärt mig har jag gjort tillsammans med kompisar. Föreläsningarna var inte lika specifika som räkneövningarna.»
- Allt lärdes in självmant, med boken och övningsuppgifter.»
- Räkndeövningarna var största anledningen till att jag klarade kursen.»
- Att först göra en matlabfil enligt instruktioner som tog åtta timmar för att sedan, efter själva laborationen inse att instruktionerna var felaktiga och få lägga åtta timmar till är oacceptabelt!»
- Matlabuppgiften var svårförståelig och inte alls pedagogiskt formulerad! Tydligare instruktioner hade varit bra!»
- Eftersom vår grupp fortfarande inte lämnat i matlabuppgiften har den inte gett mig någon hjälp»
- Räkneövningarna gav mest»
- MatLab upgiften borde varit anknyten MYCKET bättre till laborationen. Det var under all kretik! »
- Lär mig mest av att se exempel och diskutera med kamrater.»
- Rätt jämt fördelat, men föreläsningarna var inte speciellt bra strukturerade och det blev därför ibland svårt att förstå. »
- Föreläsningarna var väldigt "flummiga", de saknade struktur och var inte till någon hjälp underinlärningen.»
- För stora grupper på laboration och matlabuppgift.»
- föreläsningarna kändes ibland lite onödiga och långsamma. självklara saker gicks igenom, medan svåra inte togs upp.»
- Föreläsningarna gav väldigt mycket mindre än övningarna.»
- Rörig föreläsning,»

Föreläsningar
71 svarande

Mycket liten»40 56%
Ganska liten»22 30%
Ganska stor»8 11%
Mycket stor»1 1%

Genomsnitt: 1.57

Räkneövningar
71 svarande

Mycket liten»6 8%
Ganska liten»9 12%
Ganska stor»26 36%
Mycket stor»30 42%

Genomsnitt: 3.12

Hemtal
71 svarande

Mycket liten»4 5%
Ganska liten»9 12%
Ganska stor»41 57%
Mycket stor»17 23%

Genomsnitt: 3

MatLabUppgift
70 svarande

Mycket liten»28 40%
Ganska liten»19 27%
Ganska stor»18 25%
Mycket stor»5 7%

Genomsnitt: 2

Laboration
71 svarande

Mycket liten»18 25%
Ganska liten»32 45%
Ganska stor»18 25%
Mycket stor»3 4%

Genomsnitt: 2.08

13. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

Matrisfråga

- har ju inte så stor hjälp av ett svar på 52kJ om jag inte har en susning om hur ja kommer dit. Måste ange hela lösningen!!»
- Att det inte fanns facit till boken samtidigt som det inte fanns någon tid då man kunde fråga lärare eller motsvarande om man gjorde rätt gjorde det värdelöst att sitta hemma och räkna. Kändes som om man satt och chansade. »
- Att välja en bok som inte har några lösningar till talen och inte heller ge några lösningar till övningstalen är mycket dåligt.»
- De utdelade materialet som Vijay gav ut, samt hans räkneövningar gav mig mest. »
- Boken har varit ganska värdelös, det är påtok för mycket orelevant textmassa i den. Var enbart en bråkdel som var relevant. Skulle gärna se en annan Bok i fortsättningen än som var mer konkret och som man kunde få bra förklaringar i!»
- Kurslitteraturen var rent sagt usel! Märktes så väl att det var en Amerikans författare som fått betalt för antal ord han skrivit. Mycket pladder, det som kunde rymmas på två rader tog istället två sidor. Dessutom inget facit, katastrof! Man måste ju veta om man gjort rätt! »
- För att klara kursen var boken extremt viktig eftersom föreläsningarna gav så lite hjälp. Föreläsningsanteckningarna på webben hade i alla fall lite struktur jämfört med föreläsningarna men de var för kortfattade för att man skulle få en bra förståelse för kursen.»
- Jag förlitade mig tidigt på boken eftersom föreläsningarna var sådär och hjälpen på webben lyste med sin frånvaro.»
- Boken var värdelös, bara massa svammel och okonkret skrivet. Använde min pappas gammla kompendium från detta program från samma kurs, detta var ,mycket bättre!!!»
- föreläsningasanteckningarna var jätte bra och gav mig mycket information, samt lösningarna hjälpte mig att komma igenom kursen.»

Boken
71 svarande

Mycket liten»7 9%
Ganska liten»16 22%
Ganska stor»29 40%
Mycket stor»19 26%

Genomsnitt: 2.84

Föreläsningsanteckningar på webben
71 svarande

Mycket liten»14 19%
Ganska liten»20 28%
Ganska stor»30 42%
Mycket stor»7 9%

Genomsnitt: 2.42

Egna föreläsningsanteckningar
70 svarande

Mycket liten»24 34%
Ganska liten»27 38%
Ganska stor»19 27%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.92

Lösningar av räkneuppgifter på webben
70 svarande

Mycket liten»11 15%
Ganska liten»24 34%
Ganska stor»19 27%
Mycket stor»16 22%

Genomsnitt: 2.57

14. Bedöm föreläsningarna med avseende på följande faktorer:

Matrisfråga

- Blev bättre med förberedda anteckningar från föreläsaren.»
- Det tog sig dock sista veckan ... MEn fortfarande är hela kursen under all kritik!!»
- Ur fas föreläsare-övningsledare»
- Hela föreläsningar kändes ibland som inledningar, kändes som vi aldrig kom till sak. Allmänt lite rörigt, och jobbigt med den dåliga ljudanläggningen.»
- svårt att förstå, jag hade tex ingen aning om vad en turbin var o liknande men det kändes som om sånt var självklart...»
- Tydligare anknytning mellan bakomliggande teori och det vi verkligen förväntas kunna och visa på tentan behövs. Det har inte funnits någon röd tråd mellan föreläsning och övning.»
- Det hade vart skönt om inte det sista vi skulle ha till tenta togs upp av föreläsaren tre dagar innan tentan. Bättre planering. Hellre högre tempo och mer repetition.»
- Då de var så röriga i början blev det att jag inte gick på alla fö. utan bara nån gång ibland. Men nån gång i slutet fick jag känslan av att de blivit bättre!»
- Tycker att föreläsningarna var rätt "flummiga". »
- Större koppling till boken efterfrågas! Kändes»
- Föreläsaren BEHÖVER planera tiden MYCKET bättre. Samt det skulle behövts öva lite i förhand! Det var rent ut sagt värdelöst!»
- Kan bli bättre på alla punkter! »
- Föreläsningarna var helt värdelösa om jag ska vara ärlig. De var väldigt flummiga, främst för att de saknade struktur. Var ofta väldigt svårt att följa med i Gunnars tankegångar, dessutom förlorade man förtroende för honom som föreläsare när han gång på gång skrev och sa fel saker under föreläsningarna. Istället för att gå på alla föreläsningar hade jag hellre pluggat och läst i boken då föreläsningarna mest var slöseri på tid. »
- Jag tror att det viktigaste för att uppnå ett större intresse och bättre effekt är att Gunnar förbättrar sin inställning till varför han föreläser. Som det är nu så närmast ursäktar han sin närvaro. Det har han ingen anledning att göra, det är han som föreläser och bestämmer/håller i det hela. Ingen tar illa vid sig om han tar det lite lugnare (inte för att det gick för snabbt men för att ha full kontroll och slippa kontrollera sig själv) och lägger mer eftertryck i det han säger. Det är självklart "bara" presentationen som är problemet, att han har kunskapen som krävs tvivlar nog ingen på. Eventuellt kanske en mer omfattande planering av föreläsningarna kan var till nytta, kanske i samarbete med någon?»
- Ingen bra stuktur och upplägg.»
- de var lite osäkra.»
- tyvärr inte alls bra»

Begriplighet
69 svarande

Mycket dålig/litet»17 24%
Dålig/litet»19 27%
OK»23 33%
Bra/mycket»8 11%
Mycket bra»2 2%

Genomsnitt: 2.4

Innehållsrika
68 svarande

Mycket dålig/litet»11 16%
Dålig/litet»19 27%
OK»28 41%
Bra/mycket»9 13%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 2.55

Intresseväckande
70 svarande

Mycket dålig/litet»20 28%
Dålig/litet»15 21%
OK»21 30%
Bra/mycket»13 18%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 2.42

Motiverande
70 svarande

Mycket dålig/litet»23 32%
Dålig/litet»29 41%
OK»13 18%
Bra/mycket»4 5%
Mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 2.01

Strukturerade
70 svarande

Mycket dålig/litet»41 58%
Dålig/litet»19 27%
OK»7 10%
Bra/mycket»3 4%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.6

15. Var sambandet mellan föreläsningar och övningar bra?

69 svarande

Nej, uselt»11 15%
Nej, dåligt»25 36%
OK»22 31%
Ja, bra»10 14%
Ja, mycket bra»1 1%

Genomsnitt: 2.49

- Vet inte riktigt då det efter några föreläsnignar kändes bortkastat att gå på flera.» (?)
- Det fanns ett stort glapp mellan innehållet på förelösningarna och de tal vi skulle räkna.» (Nej, uselt)
- Föreläsningarna var så röriga så egentligen har jag ingen aning om vad de handlade om ...» (Nej, uselt)
- Några få men kanske lite för stora brister i kursen fanns och detta var en av dem!» (Nej, uselt)
- Låg inte i fas tidsmässigt.» (Nej, uselt)
- Övnigledarna va konstan förberedda på att föreläsningarna hade kommit längre ä vad det hade. Så att övning ledarna tvingades ha genomgångar så att det blev väldingt ont om tid med övningarna som skulle räknas också.» (Nej, uselt)
- Övningarna var mycket bättre.» (Nej, uselt)
- de verkade vara i otakt mest hela tiden» (Nej, uselt)
- se ovan» (Nej, dåligt)
- Kändes inte som att min övningsledare följde kursplanen hela tiden. Vet tex att sista övn inte alls var samma. » (Nej, dåligt)
- Ofta hann vi inte gå igenom allt som var planerat att gå igenom på föreläsningarna, så när vi sedan hade övning fick vi räkna tal som handlade om sånt vi inte hade gått igenom.» (Nej, dåligt)
- Övningarna var jättebra, där förstod man vad man skulle göra och termodynamiken kändes inte helt oförståelig längre. » (Nej, dåligt)
- Övningsledaren fick ibland föreläsa för oss, då vi inte hade tagit upp vissa saker på föreläsningarna» (Nej, dåligt)
- övningarna gav mkt mer» (OK)
- Dåligt till en början men det blev bättre. » (OK)
- daniel dahl hade full koll på vad vi gått igenom. mkt bra av honom!» (Ja, bra)
- Var svårt i början när det var mycket teori.» (Ja, bra)
- de var bra, men övningsledarna samarbetade inte och delade ut olika material till grupperna, vilket bör förbättras.» (Ja, bra)

16. Vilken övningsgrupp tillhörde du?

70 svarande

Daniel»18 25%
Fabian»2 2%
Fredrik»15 21%
Olivier»18 25%
Vijay»17 24%

Genomsnitt: 3.2

- Minns ej...» (?)
- Jag gjorde allt vad jag kunde i slutet för att få plats på Vijays övningarna då han är mycket pedagogisk men tyvärr märkte jag det först i slutet av kursen.» (Daniel)
- Daniel var väldigt bra som övn-ledare, ha kvar honom!» (Daniel)
- Tack Daniel, du hjälpte verkligen till när man behövde. Mycket bra jobbat!» (Daniel)
- Daniel försäkrade sig ofta om att vi förstod, vilket är mycket bra.» (Daniel)
- Man fick ju sätta sig där det fanns plats, i början var jag hos Olivier men han lyckades inte få mig att förstå tyvärr. » (Daniel)
- Dock ska inte all kritik angående övningarna riktas direkt mot den övningsledare jag hade, förutsätter att övningsledare arbetar efter direktiv.» (Daniel)
- Daniel förklarade bra för det mesta» (Daniel)
- Var hos olika.» (Daniel)
- var mest hos fredrik, fast även vissa gånger hos daniel» (Fredrik)
- Bra och konkret och framförallt relevant information på övningarna.» (Fredrik)
- Ett stort plus för bra övningsledare, ni räddade verkligen kursen!» (Fredrik)
- Efter första duggan när vi hade disskuterat hur vi ville gå genom övningarna blev det mycket bra. Fredik var tydlig, hjälpsam och framförallt engagerad.» (Fredrik)
- Bytte till Vijay mot slutet. Han var mycket seriös och skall ha en eloge.» (Fredrik)
- Min räddare i termoträsket!! Tackar för den tid han tog sig och det tålamod han hade!! Grym!!» (Olivier)
- Testade allihop innan jag bestämde mig för Olivier efter som han behandlade mig bäst som person. Att leda övningar är lika mycket pedagogik som termodynamik. Jag finner det VÄLDIGT uppseendeväckande att Vijays grupp fick så mycket bättre på duggorna. Speciellt eftersom resultatet på duggorna inte speglar utlärningen av de olika ledarna eftersom att många endast gick till Vijay på duggorna då det var lättast att få poäng där.» (Olivier)
- han hjälpte mkt, och besvarade frågor på ett bra sätt.» (Olivier)
- Han hjälpte oss hur mycket som hällst, det tog nog mycket tid från honom.» (Olivier)
- Olivier var mkt pedagogisk. Jag blev imponerad av hans sätt att undervisa med bra kommunikation med övningsgruppen. Dessutom tycktes han ha lagt ner mycket tid på förberedande arbete.» (Olivier)
- Var hos Daniel och Olivier några gånger.» (Olivier)
- vijay va jätte bra.» (Vijay)
- Jag gick dit enbart för att få det här häftet som han delade ut. Jag tyckte att han var bra första gången. Men efter bara någon vecka hade han gjort så många fel på tavlan att jag inte längre visste om han skrev rätt eller inte. När första duggaresultatet hade kommit tyckte ja sämre om honom då han på något sätt fick mig att känna mig dålig då jag inte fått över det resultat som var över medel i hans grupp. När 3e duggaresultatet kommit sa han att de som inte blivit godkänd på duggorna va "helt värdelösa". Mycket av min motivation försvann här.» (Vijay)
- Bra struktur och engagemang hos Vijay, däremot är jag orolig för att han var "mer tolerant" i rättningen av duggorna, med tanke på att snittresultatet hos hans grupp låg betydligt högre än hos andra.» (Vijay)
- Han var mycket bra!» (Vijay)
- bytte lite men var mest hos Vijay och han var bra, fredrik var också bra. de andra var mindre bra enligt mig» (Vijay)

17. Bedöm räkneövningarna med avseende på följande faktorer:

Matrisfråga

- Övningsledarna var de som styrde upp kursen, utan dem hade d vart 100% kugg»
- Hann aldrig med allt som var schemalagt.»
- Fredrik var bra, ganska hård men duktig på att strukturerat gå igenom tal så att vi själva kan lära oss lösa problem. Man var ofta mentalt delaktig i det han gjorde på tavlan, även om det var lite dialog.»
- Kändes som att man skrev samma sak 3 gånger innan man kom fram till själva lösningen på talet. »
- Jag noterade att upplägget samt materialet som gicks igenom på övningarna skilde sig (för) mycket mellan olika övningsledare. Det måste samordnas bättre så att studenter får så lika förutsättningar som möjligt.»
- Ville ha övningsuppgifterna i förväg, samt att anvisade uppgifter i början inte var alls samma som i elevernas böcker.»
- Eftersom jag inte ägnade så mycket tid åt termodynamiksstudier som jag borde gjort förstod jag inte mycket av övningarna. Det var dock bra på det sättet att jag blev intresserad och motiverad att vilja lära mig och förstå det.»
- Märktes att en faktor pedagogik fattades och det var ofta för mycket att göra på för kort tid! »
- Övningarna var helt enkelt bra på alla sätt och vis.»
- Räkneövningarna verkade mest gå ut på att övningsledaren skrev av sitt papper och vi skrev av det han skrev på tavlan. Och alltför ofta i väldigt rask takt så att alla tal skulle hinnas med, vilket i stort sett aldrig gav tid för frågor..»
- olivier var jätte bra, tackar honom för allt.»
- bra struktur med utdelning av papper med formler och lösta exempel varje gång. inget var dock särskilt motiverande»
- Vijays»

Begriplighet
70 svarande

Mycket dåligt/litet»4 5%
Dåligt/litet»2 2%
OK»15 21%
Bra/mycket»31 44%
Mycket bra»18 25%

Genomsnitt: 3.81

Innehållsrika
70 svarande

Mycket dåligt/litet»1 1%
Dåligt/litet»1 1%
OK»17 24%
Bra/mycket»31 44%
Mycket bra»20 28%

Genomsnitt: 3.97

Intresseväckande
70 svarande

Mycket dåligt/litet»2 2%
Dåligt/litet»5 7%
OK»26 37%
Bra/mycket»25 35%
Mycket bra»12 17%

Genomsnitt: 3.57

Motiverande
70 svarande

Mycket dåligt/litet»2 2%
Dåligt/litet»7 10%
OK»23 32%
Bra/mycket»23 32%
Mycket bra»15 21%

Genomsnitt: 3.6

Strukturerade
70 svarande

Mycket dåligt/litet»2 2%
Dåligt/litet»4 5%
OK»14 20%
Bra/mycket»29 41%
Mycket bra»21 30%

Genomsnitt: 3.9

18. Vad tyckte du om kursens MatLabUppgift/Lab?

- gjorde den inte»
- Otydliga instruktioner, för svår, svår begriplig och framför allt tidskrävande.»
- Krångligt skrivet och svårt att förstå hur matlaben skulle skrivas. Tidskrävande»
- Den kunde behövt mer förklaring till vad vi egentligen gjorde.»
- Jag har inte läst matlabkursen innan så för mig var den både obegriplig och onödig.»
- vettig, helt okej, men kunde göras mer intressant»
- Svår»
- Se ovan. Man var tvungen att omkonstruera mitt i.»
- mkt dålig. det var mycket dåligt att när man skulle göra matlab uppgiften så var man tvungen o ändra på hela programmet som man gjorde från början!!»
- väldigt svår, kanske inte så svåra räkningar men svår att programmera. tog väldigt mycket tid.»
- alldeles för komplicerad. jag fick 4:a på matlabkursen men hade ändå svårt att lösa uppgiften»
- Bra övning, men tog alldeles för mkt tid, krävde mkt kunskaper som man inte tyckte man hade, och borde vart mer strukturerade vad beträffande informationen innan laborationen.»
- Aldeles för svår, jag hade 5:a i matlab, klarade den inte helt färdigt. Den blev till ett stort irritationsmoment.»
- rätt bra,fick en bättre överblick över det. »
- Var inte riktigt genomtänkt, konstigt att vi fick först göra matlabuppg. som sen inte kunde användas till labben»
- Labben var väl inte så märkvärdigt, man lärde sig ingenting, bara läsa av värden. kunde vi lika gärna fått på papper»
- Svår, men mycket lärorik.»
- Den var svår, det kändes som vi inte riktigt visste hur hela problemet skulle handskas med.»
- Lite väl omfattande, krävde för lång tid för att klara...»
- Rätt svår men lärorik.»
- Den var väldigt svår. Hade varit bättre med avsatt schematid för matlaben. Så att man då lätt hade kunnat be om hjälp»
- borde stämmt med labben»
- Tog mycket tid och kändes inte särskillt givande.»
- Konstig uppgift utan något riktigt syfte?»
- Kändes som att man hade behövt ha lite mer genomgång innan man började programmera. Man visste inte riktigt vad programmet skulle göra, hur det skulle se ut m.m.»
- Den var bra, fast något för svår»
- Jag tyckte MatLab uppgiften var för svår med tanke på att vi inte hade någon lektionstid där man kunde få hjälp av lärare. Dessutom kom upgiften i en period då vi hade väldigt mycket att göra.»
- Det var väldigt svårt att tolka faktan vi hade fått, satt nog 4h innan vi kom igång med uppgiften. Förståligare fakta kom efteråt.»
- Den var för svår och för arbetskrävande. »
- Ingen kommentar»
- Okej om inte övningsledarna hade gjort så vi fick dåliga värden...»
- Hmm, den var väl okej men.»
- matlabprogrammet var för svårt, graferna blev alrdig bra!»
- Enligt ovan. Laben i sig var helt ok, dock gjorde missen i matlabuppgiften att man mest tappade intresse och motivation!»
- Otroligt opedagogiska anvisningar! Tog mer tid att förstå vad man skulle göra än att lösa själva uppgiften.»
- Vi har inte gjort färdigt den än, så jag vet inte. Men det verkar svår.»
- Den kändes inte så motiverande, jämfört med allt annat.»
- Det skulle varit trevlig om de skulle varit som det varit tänkt att vi skulle skriva ett program som vi skulle aplicera på laborationen, men så var inte fallet. Detta var rent ut sagt VÄRDELÖST!»
- Alldeles för svår. Tog extremt lång tid att bygga upp ett sådant program och sen skulle man dessutom ändra en massa efter labben. »
- För stor och krävande. Men innehållet var annars riktigt bra, det är alltid bra att se det hela från ett verkligt perspektiv! »
- Helt okej»
- Väldigt bra, man fick bra förståelse för hur en kylmaskin fungera och hur man skulle ställa upp och rita ut graferna.»
- Bedrövligt. MatlabUppgiften och labben hängde inte ihop. Så de krävde alldeles för mycket tid i förhållande till vad man lärde sig.»
- Väldigt mycket tid för väldigt lite kunskap. Svårt att kunstruera matlab pogrammet»
- Svår att klura ut hur man skulle göra, men det gick tillslut, får godkänt av mig om än den tog väldigt lång tid.»
- Lab bra, matlab mindre bra»
- Lärde sig väl litet»
- Den var godkänd. Kul till en början men uppföljningen med matlab var inte fullt så intressant.»
- väldigt svårförstålig»
- krävande, tog för många timmar.»
- Mycket svår.»
- Den testade studentens Matlabkunskaper mer än Termodynamikkunskaperna. Problemet under uppgiften var inte hur man skulle räkna ut önskade storheter, utan hur man skulle få looparna i programmet att fungera.»
- tråkig och onödig. hjälpte inte ett dyft»
- Bra grej, men vid det läget hade vi ingen koll på hur vi skulle räkna ut vissa saker.»
- Var alldeles för stora grupper, man kan inte sitta sex stycken framför en dator. Tror man hade lärt sig mycket mer om man var t.ex. två. Kunde kanske gjort labben i större grupper. »
- intressanta, men det var ganska mycket samtidigt så prioritering fick avgöra tyvärr.»

19. Var dina förkunskaper tillräckliga inför MatLabUppgiften/Laborationen?

69 svarande

Ja»29 42%
Nej»40 57%

Genomsnitt: 1.57

- Både ja och nej» (?)
- Interpoleringen var svår, men annars okej.» (Ja)
- innom matlab räckte kunskaperna dock var de undemåliga föeläsningar inte till någonsomhelst hjälp under övningen samt uppgiften var dåligt formulerad och det fanns i stort sett inget annat sätt att klara den än att fråga övningsledarna åtskilliga gånger angående den termodynamiska delen av övningen. Matlab upgiften skulle planerats MYCKET bättre!» (Ja)
- Det besvärliga var att komma på hur man skulle programmera men sen gick det bra.» (Ja)
- matlab är inget problem men termodynamiken är det» (Ja)
- Det föll på Termodynamiken» (Nej)
- Trotts min 5:a» (Nej)
- nej och jag hade ändå¨,5:a i programeringen, var långt ifrån ett enkelt program som skulle konstrueras.» (Nej)
- Nästan fast tycker den var något för svår som sagt» (Nej)
- Rent programmeringsmässigt var uppgiften för svår.» (Nej)
- Matlabkommandona vi ska använda har jag inga problem med, men själva termodynamiken är svår (om man inte kan).» (Nej)
- Dålig på matlab. » (Nej)
- Nej men man lärde sig mycket efter hand som man arbetade med det.» (Nej)
- Absolut inte. Den här uppgiften var minst lika mycket matlab som termodynamik, om inte mer. Det var ganska svårt att förstå vad man egentligen skulle göra. Exempelvärdena gjorde att man blev än mer förvirrad. » (Nej)
- Termokunskaper - till viss del Matlabkunskaper - nej» (Nej)

20. Upplevde du arbetsinsatsen med MatLabUppgiften/Laborationen som rimlig?

68 svarande

Ja»12 17%
Nej, något för mycket arbete»28 41%
Nej, alldeles för mycket arbete»28 41%

Genomsnitt: 2.23

- Inte gjort den än.» (?)
- Kändes som mkt arbete med matlabuppgiften jämfört med 4,5 hp. För stora grupper, studenter kunde välja vilken grupp som helst och sedan utan att höra av sig till någon i gruppen man hoppat in i och därmed "slippa" vara med och göra matlabuppgiften utan istället dyka upp på laborationen när matlabuppgiften var klar.» (Nej, något för mycket arbete)
- Det vore bättre om vi kunde gå igenom kylmaskinen mer och lägga mer fokus på diagrammen, hur viktiga de är för att analysera processen.» (Nej, något för mycket arbete)
- Förstod aldrig riktigt meningen med den» (Nej, något för mycket arbete)
- Man la ner väldigt mycket arbete på uppgiften.» (Nej, något för mycket arbete)
- På grund av att det var svårt att förstå vad man skulle göra gjorde vi förmodligen ett för omfattande program, känns det som.» (Nej, något för mycket arbete)
- Hade gått mycket fortare med rätt kunskap vid starten.» (Nej, något för mycket arbete)
- Det mest ångestbildande momentet denna lp» (Nej, alldeles för mycket arbete)
- Ca 15h spenderades.» (Nej, alldeles för mycket arbete)
- I och med att det skulle ändras ganska omfattande i Matlabfilen mellan den till "test labben" och den riktiga labben som tog alldeles för lång tid. » (Nej, alldeles för mycket arbete)
- Hade intruktionerna från början varit korrekta hade det var lagomt. Nu blev det alldeles för mycket.» (Nej, alldeles för mycket arbete)
- För att förarbete och instruktioner var dåliga.» (Nej, alldeles för mycket arbete)
- Om vi skulle fått tydligare instruktioner, samt haft en bättre genomgång i ämnet som uppgiften hadlade om skulle arbetsinsatsen inte varit det...» (Nej, alldeles för mycket arbete)


Examination

21. Vad anser du om möjligheten att kunna få betyg 3 på kursen enbart genom goda duggaresultat?

- Mycket bra»
- hur bra som helst»
- Det är en bra ide men duggorna var alldeles för svara vilken klassens resultat klart visar.»
- Svårt»
- Det tycker jag var en jättebra möjlighet, men det behöver bli tydligare från starten på nivån och vad som ingår på duggan/kursen. Övningsduggan var väldigt vilseledande då denna låg på en mycket lägre nivå än allt annat vi gjorde.»
- Mycket bra ide som "tvingade" mig att följa kursen mycket bättre än vad jag hade gjort annars.»
- Väldigt bra!! Det bästa med hela kursen!!»
- Lätt, bra duggor!»
- Bra och rättvis, om det inte vore för tyngspunktsförskjutningen av Vijay som gjorde det lite till en cirkus»
- mkt bra!»
- Mycket bra!»
- var väl bra, men bättre om mna hade fått med sig poäng till tentan ist. »
- bra, men, svårigheten på duggorna var alldeles för hög. Det motsvarade snarare 4:a»
- Bra!!»
- Bra! Men mer relevanta frågor tack.»
- en bra möjlighet. bara tentor kanske inte passar alla o då är det ett bra alternativ»
- Dålig»
- Det anser jag vara bra, men jag tycker nog man kunde fått bonuspoäng, en som fått ngt poäng under 2/3 har ju gjort bättre ifrån sig på duggorna än en som kammade noll»
- Bra!»
- Det kändes för svårt. Man visste inte hur noggrana svar som krävdes först, och övningsduggan var avsevärt lättare än den första duggan.»
- Bra, lättare att plugga in ett ämne i mindre omgångar. Man borde dock få ta med sig sina poäng till tentan, oavsett om man får betyg 3 eller inte på duggan.»
- Mycket bra.»
- En bra sak för att ligga i fas. Men det var mycket dåligt av er att höja maxpoängen på de två sista duggorna utan att i förväg meddela detta. Jag lyckades bra på första duggan, men jag missgynnades stort av att den inte värderades lika mycket som de andra.»
- ja »
- Bra!»
- Bra, ger motivation att plugga inför alla duggor.»
- En mycket bra ide. Det hjäöpte till så att man verkligen lade ner tid under läsveckorna som kanske inte riktigt var alldeles före tentan. Tycker dock att man kunde fått vissa bonuspoäng till tentan om det var så att man inte klarade 3 på bara duggorna.»
- Det var bra fast jag tror dom flesta som fick 3a på duggorna fick iaf 4a på tentan»
- svårt»
- Bra»
- Är skönt om man klarar det och kan vara lugn till tentan, men det är sämre för de som inte klarade den och inte får någon bonus. »
- En bra idé till att börja med. Men om det inte gick bra på första duggan visste man inte riktigt hur man skulle lägga upp det i fortsättingen, om man skulle plugga till nästa eller ta igen det man missat. Dåligt att tentan kom så snabbt inpå. »
- Bra.»
- Jag tycker att det var en utmärkt ide´,. Dock bör duggorna vara viktade hyffsat lika och så bör övningsduggan vara mer i paritet med själva duggan vad avser svårhetsgrad...»
- Det känns mycket rimligt för då har man ju visat en stor del kunskap, skönt att ha två chanser att klara kursen, samtidigt blir dt inte lika mycket att öva på inför tentan om man tränar på inför duggor..»
- Det var jättebra att man kunde få godkänt om man klarade alla tre. Dock tycker jag att man skulle kunna tjäna ihop bonus istället, t.ex. även om det går dåligt kan man få några bonuspoäng»
- rätt omöjligt, riktigt dåligt att de olika övningsledar grupperna hade olika svårt att få godkänt också. vissa grupper hade ca tio som klarade sig medans andra hade runt tjugo beroende på hur snälla övningsledarna var när de rättade. »
- Jättebra! Det motiverade verkligen att plugga under hela kursen. det hjälper verkligen när det sedan är dags för att examinera!»
- Bra, gav motivation att plugga hela kursen.»
- Bra, det motiverar en att plugga ordentligt under kursens gång, istället för bara innan tentan.»
- Bra, Dock kändes Duggatalen inte som "3a/G" frågor! Kändes som om de var uppbyggda som "mini-tentor" med någon lätt uppgift, samt en "5a/mvg" fråga. Dvs, fick intrycket av att duggorna var för svåra med tanke på att man "bara" kunde få en trea. »
- Det var bra, men om man fick godtjänt på duggorna så var det i min mening inte svårt att få ett högre betyg på tentamen. Tycker kraven var konstiga i allmänhet. I synnerhet tidsmässigt på duggorna Det var på tok för stora duggor eller för kort tid!»
- Mycket bra, om duggorna hade vart betyg 3 nivå... »
- Bra! Det gav en motivation att plugga även fast man inte gjorde det tillräckligt till en början eftersom man ogillade kursupplägget och dess förutsättningar! »
- Mycket bra.»
- Det är blandat, å ena sidan motiverar de till att plugga inför duggorna men det hade varit bättre om man fått med sig poäng till tentan.»
- Bra ide, men med den svårighetsgrad som då krävdes på duggorna tappade man hoppet ganska omgående. Fick man inte hyffsat med poäng på första duggan som många inte fick, så hade man i princip ingen fördel att göra de andra två.»
- Det känns ok.»
- Bra, men hade hellre sett bonuspoäng till tentan»
- Mycket bra!»
- Det är ett bra sätt.»
- Bra, men då duggorna var så pass svåra att bara dem med höga betygsambitioner klarade dem (och de vill ändå höja betyget på tentan)så egentligen fyllde detta ingen som helst funktion.»
- Även om man inte klarade tillräckligt för att få en trea så bör man ha fått bonus inför tentan!»
- För att balancera att inte alla ska vara godkända vid tentamen redan så hålls ju möjligheten till att vara godkänd ganska hög vilket medför att de som ligger lite läger ner i duktighetsskalan helt skiter i att plugga inför duggorna då det inte kommer ge ens nått litet bonus inför tentan. Kanske skulle en kombination av detta och det vanliga systemet med bonus poäng kunna göras. Där vid höga resultat får man godkänt medan lägre ger "bara" bonuspoäng.»
- helt okej»
- bra ide, men lite orättvist då första duggan gav mindre poäng än dom andra.»
- Eftersom duggarna va så pass svåra tycker inte jag det var rimligt. Dessutom var svårighetsgraden på duggorna olika.»
- rimlig»
- riktigt bra med tanke på hur svår hela kursen var»
- Det är bra, men jag föredrar varianten där man får bonuspoäng till tentamen istället.»
- Bra, men visste ej vad som ingick till varje dugga. »
- Bra grej, men svårt mål att nå.»
- mycket bra. motsvarade nog en 3:a på tentan vilket är rimligt.»

22. Hade det varit mer fördelaktigt att få bonuspoäng till tentan istället?

Motivera gärna ditt svar i kommentarsrutan nedan.

68 svarande

Ja»45 66%
Nej»23 33%

Genomsnitt: 1.33

- Nja, båda tillsammans hade varit enbra ide.» (?)
- spelar nog ingen större roll» (?)
- Då kan man få hjälp från duggorna även om man inte klarade alla tre fullt ut.» (Ja)
- Nu fick jag ingen bonus alls trots att jag plockat nästan tillräckligt mkt poäng på duggan.» (Ja)
- tycker de skulle vart lite både och kanske.» (Ja)
- man kanske kan vissa delar ändå, utan att få med sig ngt av det till tentan när man hade det på nuvarande sätt.» (Ja)
- Många gav upp efter första eller andra duggan då man insåg att det inte längre var möjligt att klara tentan mha av det. » (Ja)
- till viss del, vilket ger en möjlighet att lättare klara den om man försöker hela tiden, speciellt med tanke på att det är en svår kurs, speciellt de som uinte läst liknande innan.» (Ja)
- Tycker mycket synd om dom som nästan fick godkänt mha. duggorna men sen var det som bortkastat.» (Ja)
- Både ja och nej, men eftersom jag klarade 3:a på duggorna var jag nöjd men de som inte klarade det så hade bonuspoäng varit mer fördelaktigt.» (Ja)
- Jag tycker duggorna borde vara lite lättare och istället ge bonuspoäng till tentan. Då kommer färre att ge upp när de vet att de inte kan få godkänt resultat mha. duggorna.» (Ja)
- Man borde ha fått ta med sig poängen till tentan, även om man inte klarade betyg 3 på duggorna.» (Ja)
- Svårt att svara på, eftersom det enligt mig är två välfungerande system. Men jag vet att det var många som inte gjorde den sista duggan eftersom de visste att dom ändå inte skulle få godkännt på kursen genom den. Hade duggorna ist gett bonuspoäng tror jag att de flesta hade gjort alla duggor.» (Ja)
- ja jag tycker alternativt en kombination kan vara aktuellt» (Ja)
- har man missat första helt är det väldigt omotiverande.» (Ja)
- Förmodligen går du och gör tentan ändå.» (Ja)
- Det varierade väldigt mycket på svårighetsgraden på duggorna. » (Ja)
- se ovan» (Ja)
- Det skulle hjälp en mer om man satsade på högre betyg, samt kunskapen som krävdes för godkänt via duggorna var i min menig i klass med åtminstånde 4:a på tentamen. Men personligen tyckte jag om konseptet med åtskilda dugor och tentamen, dock kunde detta genomförts mycket bättre!» (Ja)
- Ja, när frågorna va så svåra så kanske de hade vart bra å kunna få me sig något poäng till tentan istället... » (Ja)
- Det är bättre, för då kan folk satsa på alla tre duggor, som läget var nu struntade folk som inte hade chans att nå trea i sista duggan. För mig som inte klarade duggorna kändes det till stor del som bortkastad tid! » (Ja)
- Ja det skulle också vart bra» (Ja)
- Ja eftersom svårighetsgraden trappades ned på duggorna så hade det varit mer fördelakrigt. Dessutom så kan man då få fördel om man av någon anledning skulle missa en av duggorna.» (Ja)
- Annars ger inte duggorna något för de som sikar högre än 3:a bla. » (Ja)
- Förvisso hade jag föredragit det men båda sätten känns ok. Jag siktar alltid på ett högre betyg, sen om det inte räcker dit är en annan sak. Problemet med duggmetoden är just att man blir tvungen att sätta ett tak.» (Ja)
- Betydligt bättre att ha med sig poäng till tentan då man satsar på högre betyg. Det blir även mer rättvist eftersom de som satsar på högre betyg inte gynnas alls av det sätt man gör på nu.» (Ja)
- se ovan plus att vi "normala" kan samla lite ströpoäng till tentan istället för ingenting!» (Ja)
- se punkt 21» (Ja)
- För dom som fick låga poäng på första duggan va det onödigt att göra dom andra två med tanke på svårhetsgraden å att man då var tvungen att få full poäng på bägge...» (Ja)
- då gynnas mer av duggorna» (Ja)
- för mig hade det varit det.» (Ja)
- Om man satsar på högre betyg ger inte duggorna något med det använda systemet.» (Ja)
- Kan kännas frustrerande att ligga precis under 3:an genom duggorna, men inte få något för sitt arbete med dem.» (Ja)
- Men kanske att man skulle kunna fått något bonuspoöng ialla fall om man låg väldigt nära att klara duggorna.» (Nej)
- Det ger en möjlighet att klara av ett ämne innan tentaveckan. Dock bör den sista duggan passas in bättre med avseende på Ingengörsmetodiks redovisning/inlämning» (Nej)
- Men det borde ha varit bonuspoäng beroende på hur långt från godkänt på kursen med hjälp av duggor. Vissa som var en poäng från godkänt på duggorna borde ha kunnat få några bonuspoäng osv. Blev väldigt stort glapp.» (Nej)
- Svårt att säga då det var ganska svårt att dra någon nytta alls av duggorna. Nivåerna var ju så pass höga. Med lite lägre procentuell nivå på duggaresultatet ser jag möjligheten att få en 3a genom duggaresultat är bättre!» (Nej)
- skönt att ha klarat kursen redan innan tentan och slippa pressen» (Nej)

23. Hur tycker du att systemet med duggor har fungerat?

71 svarande

Dåligt»11 15%
OK»39 54%
Bra»21 29%

Genomsnitt: 2.14

- För svåra, se bara på klassens resultat.» (Dåligt)
- Verkar vara ojämn bedömning i rättningen.» (Dåligt)
- Olika övningsledare var olika "snälla"» (Dåligt)
- Det är viktigt att få reda på sitt resultat bara någon dag efter duggan om det ska fortsätta vara möjligt att bli godkänd på duggorna, så att man få reda på hur nära man är. Det är oxå mycket viktigt att skriva ut poängen man kan få på uppg och tot på duggan/duggorna så att man kan hålla koll och känna att det är någon idé att plugga till nästa. Mitt resultat för 3e har fortfarande inte kommit in. Inte för att d spelar nån roll nu, men d e ju ett bevis på att inte har fungerat riktigt.» (Dåligt)
- Varierade svårighetsgrader På tok för mycket teori för den tid man hade på sig på första duggan. » (Dåligt)
- För många och stora tal till för lite tid» (Dåligt)
- Olika många poäng mellan duggorna var inte bra. Ojämnt rättat. Svåra.» (Dåligt)
- Ojämn rättning, kan verkligen 2 olika övningsledares medelresultat skilja 4 poäng av 12 möjliga?? Har han verkligen en så pass stor andel av de ambitiösa eleverna?? Å nej ...» (OK)
- olika rättning i olika klassrum» (OK)
- Kändes som att man precis hade gått igenom det som var med på duggorna, de uppgifter som var med på duggan kändes besvärliga när man skrev den. Men veckan efter skulle man lätt ha klarat av den. Kändes som att kursen hela tiden låg en vecka efter på något sätt.» (OK)
- de har varit givande» (OK)
- Mellan ok och bra. Bra idé men inför första duggan var föreläsningarna lite för långt efter för just den duggan, vilket i och för sig kompenserades med mer poäng på senare duggor» (Bra)
- Dock sent med information om vad som skulle ingå.» (Bra)
- Bra och snabb rapportering!» (Bra)
- Fungerade bra! » (Bra)

24. Hur många poäng fick du på tentan?

Observera att denna fråga är känslig! Om du är rädd om din anonymitet och misstänker att du genom att besvara den riskerar att avslöja vem du är skall du låta bli att svara på den.
Avsikten med frågan är att se om det föreligger någon korrelation mellan t.ex tentaresultat och övningsgrupp, satsning på att följa föreläsningar, övningar etc.

69 svarande

0-21»13 18%
21-27»6 8%
28-34»20 28%
35-41»9 13%
42-48»12 17%
49-55»2 2%
56-70»3 4%
Skippade tentan, klarade mig på duggorna»3 4%
Skippade tentan, klarade ej duggorna»1 1%

Genomsnitt: 3.57

- Jag klarade den, det räcker att skriva det! » (?)
- Lade mycket fokus på kursen som helhet, och är väldigt missnöjd med hur tentan var utformad, där många delar helt utelämnades.» (0-21)
- fick 21 så vet ej vilken som ger mest rättvist svar, det får ni avgöra.» (0-21)
- Jag hade en rätt tuff period i övrigt under LP2, så jag skyller inte mitt misslyckade så mkt på undervisningen som mig själv.» (0-21)
- gick dit för att kolla på tentan men orkade inte försöka när jag ändå hade en 3a i kursen, så jag skrev lite på de första uppgifterna och gick efter en timma. är ganska säker på att jag hade klarat tentan om jag hade gett det en chans men det kändes bara onödigt att anstränga sig» (0-21)
- Tycker tentan var alldeles för stor, det ska inte behöva bli bråttom med tentan, vilket det blev på denna, när jag lämnade in hade jag fortfarande en stor uppgift kvar. Tycker även att det är konstigt att dom ena året kan ha kryssfrågor på tentan och nästa år en tenta som man inte ens hinner göra på fyra timmar. Tycker också att det var dåligt att det knappt fanns nån gammal tenta att kolla på, det var ju knappt att examinatorn ville göra en övningstenta. Övningstentan var sen inte alls som den vanliga tentan. » (0-21)
- Jag tyckte jag kunde kursen väldigt bra, men det var tyvärr mycket att hålla i huvudet samtidigt. Jag trodde att jag skulle få ett högre resultat.» (28-34)
- Jag måste erkänna att jag inte tycker att jag förtjänar att få godkänt på tentan, med tanke på min förståelse för ämnet. Fast det beror främst på mig och min tidsbrist under den perioden. Inte på brist på motivation / bristande kvalitet i kursen. » (28-34)
- klarade mig redan på duggorna» (35-41)
- Satsade på matten istället men skrev tentan i allafall. Dock, hade en-två dagars plugg innan resulterat i en 5.a...» (35-41)
- Besviken. Jag är van vid högre resultat och med bättre struktur och dyl. i kursen framförallt från start hade jag också fått det. Det var extremt dålig struktur på kursen de första två veckorna. Inga läsanvisningar eller något sånt. » (35-41)
- Tror jag. 4 i varje fall» (42-48)
- Jag pluggade dock inget efter jag klara duggorna så väldigt nöjd med en 4a» (42-48)

25. Avspeglade tentan kursinnehållet?

67 svarande

Nej, inte alls»2 2%
Bara delvis»38 56%
Ja, helt»27 40%

Genomsnitt: 2.37

- Jag tror det. » (?)
- Minns inte.» (?)
- Somsagt, de 3-4 första veckorna kändes som de inte alls var med på tentan.... » (Nej, inte alls)
- För stor vikt på komplicerade räkneuppgifter, större del bör läggas på terorifrågor.» (Bara delvis)
- det kändes som om tentan var mkt svårare än duggorna, och då känns det inte riktigt som om det är det som man lärt sig.» (Bara delvis)
- Tyckte att det var mycket som man inte hade sett innan tentan» (Bara delvis)
- Åter igen, missvisande tenta, med många utelämnade delar.» (Bara delvis)
- Kändes inte som att tentafrågorna och bokfrågorna var så jättelika.» (Bara delvis)
- Jag är nöjd med innehållet i tentan eftersom det var det jag behärskade. Det var väl också dem delarna som är mest relevanta för oss som ska bli civilingenjörer.» (Bara delvis)
- Känns som tentan var mycket annorlunda(svårare) än övningstentan. Dessutom sa Föreläsaren från början att det skulle vara 2/3 teori på tentan men det var det verkligen inte. 2/3 räkna var va det va.» (Bara delvis)
- Alla delar hade tagits upp i kursen men i de flesta fall i en helt annan vinkling. Det tyckte jag var lite fult samtidigt som man givetvis ska kunna bruka sina kunskaper på mer än redan upptränade sätt, men än dock!» (Bara delvis)
- Tentamen var utformat för att vara så krånglig i uppgifterna som möjligt. Kände en stark irrelevas i många av frågornas utformning om man anknyter dem till övriga kursen. Det var som om frågorna skulle "sätta dit" eleven.» (Bara delvis)
- Tyckte inte att vi hade gått igenom några sådana uppgifter som kom på tentan.. Och dom som vi hade gått igenom var mycket svårare på tentan så även om man va säker på hur man skulle räkna så blev de ändå fel för man visste inte va som gällde när svårighetsgraden ökade.» (Bara delvis)
- hade velat ha mera uppgifter lik duggauppgifter o såna vi räknat på övningstillfället. vissa uppgifter hade jag aldrig sett förut, eller läst om.» (Bara delvis)
- vet inte vad de flesta frågorna handlade om så svårt att uttala mig» (Bara delvis)
- Dock alldeles för lång» (Ja, helt)
- I alla fall nästan helt. De första teorifrågorna kändes konstiga, varför inte fråga lite om lagarna istället.» (Ja, helt)
- Men den var svår, tycke att det blev tidsbrist» (Ja, helt)
- Dock anser jag att tentan var alldeles för stor, hann inte ens att läsa igenom alla frågorna ordentligt under de fyra timmarna och behövde stressa igenom uppgifterna för att hinna med.» (Ja, helt)

26. Vad anser du om svårighetsgraden på tentan?

67 svarande

Mycket för svår»11 16%
Svår»47 70%
Lagom»7 10%
Lätt»1 1%
Mycket lätt»1 1%

Genomsnitt: 2.01

- Minns inte.» (?)
- Den var alldels för lång och stor, man hann ju inte ens kolla på alla uppgifter nästan.» (?)
- Vilket stärks av den stora andel av klassen som kuggade» (Mycket för svår)
- Alldeles för mycket att göra på så kort tid. Vi är vana vid 50-poängstentor, medan denna var på dryga 70 poäng. Poängen var jämfört med 50-poängstentorna lika svåra att fixa! » (Mycket för svår)
- och lång» (Svår)
- Väldigt många uppgifter, man blev stressad och det kändes som att man inte hade tid att verkligen fundera på sina svar och på uppgifterna.» (Svår)
- Oftast berrode svårigheterna i en konstigt formulerad fråga, skulle varit trevligare med frågor som hade verklighetsanknytning och istället tagit mer utmanade system istället för att krongla till problemformuleringen!» (Svår)
- Bra tenta, dock lite mycket uppgifter baserat på tiden.» (Svår)
- Som sagt svårighetsgraden var bra, men det var för många och för omfattande uppgifter på tentan.» (Svår)
- vet inte vad de flesta frågorna handlade om så svårt att uttala mig» (Svår)
- Var lättare än jag uppfattade duggorna.» (Lagom)
- Med tanke på alla duggor bör inte tentan vara svårare.» (Lagom)
- Alldeles för många tal. Jag är alltid noggrann i det jag gör på tentor och prov så jag hann inte klart.» (Lagom)
- Som sagt förstår jag inte hur jag kunde få godkänt. Antingen förstod jag mer av ämnet även vad jag trodde eller så var tentan för lätt.» (Lätt)

27. Vad tyckte du om arbetsinsatsen på tentan?

69 svarande

Alldeles för jobbig, fick skippa flera uppgifter p.g.a. tids»13 18%
Jobbig, hann inte arbeta igenom alla uppgifter ordentligt»37 53%
Lagom»13 18%
Ingen tidsstress»4 5%
Var klar långt innan tentatiden gick ut»2 2%

Genomsnitt: 2.2

- KUnde inte fått 5:a med så få behandlade uppgifter som jag hann med» (Alldeles för jobbig, fick skippa flera uppgifter p.g.a. tids)
- felprioriterade helt. De större uppgifterna kunde spritts ut mer, nu blev det istället så att 30 poäng av tentans dryga 70 bestod av de tre sista uppgifterna, som jag i stort sett fick skippa p.g.a tidsbrist. » (Alldeles för jobbig, fick skippa flera uppgifter p.g.a. tids)
- för långa frågor» (Jobbig, hann inte arbeta igenom alla uppgifter ordentligt)
- Detta var den jobbigaste tentan eller testet jag någonsin gjort. Det var väldigt mycket att skriva på den tiden vi hade. Jag hann med i alla fall delvis alla uppgifter, men det hade gått mycket bättre om man fått mer tid på sig.» (Jobbig, hann inte arbeta igenom alla uppgifter ordentligt)
- För lite tid eller för mycket innehåll.» (Jobbig, hann inte arbeta igenom alla uppgifter ordentligt)
- Som sagt inget plugg innan visade sig avgöra mer på resultatet än väntat...» (Jobbig, hann inte arbeta igenom alla uppgifter ordentligt)
- Eftersom jag inte förstod alla frågor pga dess inveklade och enligt mig ideotiska formulering så räckte tiden till. Men om jag skulle gjort alla skulle tidsbrit varit ett stort problem!» (Jobbig, hann inte arbeta igenom alla uppgifter ordentligt)
- den var väldigt krävande, tog all min energi.» (Jobbig, hann inte arbeta igenom alla uppgifter ordentligt)
- Kan vara för jag hade klarat mig innan.» (Ingen tidsstress)
- eftersom att jag inte gjorde alla uppgifter» (Ingen tidsstress)


Sammanfattande frågor

28. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

71 svarande

Mycket dåligt»13 18%
Dåligt»26 36%
Godkänt»26 36%
Gott»6 8%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.35

- Det fanns en stor brist vad gäller pedagogik och struktur hos föreläsaren.» (Mycket dåligt)
- överhuvudtaget är kvaliteten på utbildningen på chalmers förvånansvärt låg!! Varifrån kommer det goda ryktet?? Hade bytt skola för längesen om det inte var för allt föreningsliv och allt runtomkring plugg, för vass utbildning är det ju inte iaf!!» (Mycket dåligt)
- mår dåligt bara jag tänker på den» (Mycket dåligt)
- Tyvärr så känner jag att jag inte har tillräckling bra koll på kursen i efterhand fast jag klarade tentan.» (Dåligt)
- kul ämne, sämre föreläsare» (Dåligt)
- Hela kursen kändes tyvärr rätt så ostrukturerad.» (Dåligt)
- Dålig struktur, för stor arbetsbörda, ojämn kvalite på övningarna. Däremot är ämnet i sig ganska intressant.» (Dåligt)
- Det var egentligen bara Olivier som höjde upp det hela, i övrigt skulle jag vilja ge strax under godkänt. I synnerhet pga den bristande studieinformationen i början och de flera gånger bristfälliga föreläsningarna.» (Dåligt)
- Tycker det här var en ganska dåligt planerad kurs.» (Dåligt)
- Många gånger blev jag arg på föreläsaren, väldigt arg. Han hade dåliga genomgångar som inte vara strukterarade eller hjälpte mig någonvart. vad ska jag göra med en formel som tar ca 4-5 tavlor att srkiva upp? lär mig något viktigt istället.» (Dåligt)
- jag saknade grundliga genomgångar av begrepp och hur de förhåller sig till varandra. även hur olika formler används under problemlösningen hade behövts på föreläsningarna. nu var det så istället att när man kom till övningarna överöstes man med olika formler utan att veta hur de förhåller sig till varandra mm» (Dåligt)
- rörigt» (Godkänt)
- De är ett intressant ämne och skoj att hålla på med, men genomförandet av kursen kunde varit mycket bättre.» (Godkänt)
- Var en intressant kurs men de dåliga föreläsningarna sänkte intresset en bra bit.» (Godkänt)
- Jag radar här nackdelarna med klursen. resterande tyckte jag var bra eller mycket bra! - Kursbok utan facit. (Gjorde större negativ inverkan än jag någonsin kunnat tro) - Ej sammanhängande övingar och föreläsningar - Matlabuppgiften» (Godkänt)
- Märks att upplägget är nytt, och det märktes även att Gunnar satsade på den och försökte göra den så bra som möjligt! Det blir nog bättre med åren om det fortsätter i denna riktning. Keep up the good work! » (Godkänt)
- godkänt till dåligt, något mitt imellan» (Godkänt)

29. Kursen var...

Matrisfråga

- När man väl förstod vad allt handlade om blev det bättre... men då hade halva läsperioden passerat...»
- Relevansen för andra kurser går ju inte riktigt att svara på nu. I nuläget har den ju ingen relevans, men möjligtvis framåt. Likaså för mitt framtida arbete.»
- Kan göras så himla kul och intressant för det är ju ett roligt ämne, mer verklighetsanknytning, med fokus på verkligheten och de "perfekta/icke excisterande systemen" som exempel för förståelsen.»
- Det får vi se. Svårt att veta nu.»
- svårt att säga om relevans eftersom man ännu inte kommit så långt i studierna... men förmodligen kan jag tänka mig.»
- Blev intressantast mot slutet»
- Jag har hört att entropi återkommer i miljökursen.»
- Vet ej hur framtida kurser ser ut och har kanske inte så mycket att jämföra med sedan tidigare heller.»
- Hade kursen varit planerad från början och las-och uppghänvisningar hade funnits från början hade kursen varit mycket intressant. Jag hade läst miljö LP innan där TD var ett förkunskap så jag såg fram mot denna kurs. Men all motivation och glädje försvann efter en vecka då läshänvisningarna "tagit slut". Nästa gång jag hörde vad som skulle läsas va 2 dagar innan 1a duggan å då kändes det som d va för sent. »
- Kändes som att hela upplägget var så dåligt formulerat så man var mest förvirrad hela tiden. Annars hade det säkert varit intressant!»
- Fokus borde legat på kursens grundpelare och inte på allt runt omkring själva kärnan!»
- Inte lika grundläggande som andra kurser, tror heller inte jag vill syssla med sådant här i framtiden. »
- Känns tråkigt att säga att denna kurs har varit mycket sämre än alla andra, oacceptabelt.»
- Svårt att veta svaren på frågorna som berör kursens relevans.»
- Den kunde ha blivit intressant»
- Intressant ämne men det blev bara tråkigt.»
- Svårt att veta hur relevant den är innan man har fått användning för den.»

Intressant
70 svarande

Inte alls»6 8%
Litet»14 20%
Mittemellan»28 40%
Över genomsnittet»14 20%
Mycket»8 11%

Genomsnitt: 3.05

Innehållsrik
70 svarande

Inte alls»6 8%
Litet»9 12%
Mittemellan»36 51%
Över genomsnittet»15 21%
Mycket»4 5%

Genomsnitt: 3.02

Relevant för framtida arbete
67 svarande

Inte alls»4 5%
Litet»14 20%
Mittemellan»32 47%
Över genomsnittet»14 20%
Mycket»3 4%

Genomsnitt: 2.97

Relevant för andra kurser
68 svarande

Inte alls»3 4%
Litet»25 36%
Mittemellan»31 45%
Över genomsnittet»8 11%
Mycket»1 1%

Genomsnitt: 2.69

30. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggorna»
- tycker att det va bra»
- Vijay»
- Övningsledarna»
- Duggorna.»
- övningsledarna»
- Duggorna»
- innehållet»
- duggor med bonus på något vis.»
- Övningsledarna»
- Allting tror jag.»
- Kurslitteraturen kändes bra, och lättbegriplig!»
- övningsledarna»
- Duggorna»
- Övningsledare!»
- Övningstillfällen»
- Bra kontakt till övningsledare.»
- boken. lösningar och förklaringar till uppg på nätet.»
- Att man kan klara sig på duggorna.»
- Övningsledarna och duggorna.»
- Daniel Dahl, mkt bra övningsledare!»
- Olivier! och duggorna.»
- Föreläsningsanteckningarna! Verkligen jättebra!! Facit på övningsuppgifterna (Utan facit i boken är det nästan nödvändigt) - Duggorna »
- Studierna av entropibegreppet bör definitivt finnas kvar, kanske till och med utökas.»
- Vijay»
- Övnings tillfällena. Dessa var strukturerade och övningsledarna var bra på att förklara, samt deras engagemang i kursen!»
- Övningsledarna var bra.»
- Kurshemsidans struktur! »
- Övningsleedarna.»
- Olivier»
- Räkneövningar, mer tid till de»
- Övningsledarna»
- Mycket matnyttigt material på internet och utdelat.»
- räkneövningarna och utdelat material»
- kan inte komma på något, kanske vijay och fredrik»
- Vijay och hans sätt att undervisa. Det är väldigt bra som han gör att plocka ut det viktigaste när det är så många sidor att läsa. Man hinner inte gå igenom boken en extra gång till tentan så då är det sammanfattningar som behövs. Långa härledningar och bevis tycker jag är onödigt på föreläsningar. Det gäller alla ämnen. Jag tror det är nåt konservativt med det. »
- Inget, möjligtvis att man kan klara kursen om man klarar duggorna. Övningsledarna.»

31. Vad bör främst förändras till nästa år?

- föreläsningarna»
- inget, kanske tentan.. den va lite rörig och speglade inte riktigt det man gjor tidigare»
- Byt föreläsare och ge klassen mer hjälp med att klara av komplicerade räkneuppgifter. Sammanfatta även alla viktiga formler, begrepp och det viktigaste teoretiska delarna och ge till eleverna.»
- Strukturen på föreläsningarna och en bättre introduktion så man förstår vad termodynamik är direkt.»
- Bättre sammanhang mellan föreläsningarna och övningarna.»
- examinatorn, upplägget, läroboken(läs sid 300 om Mr an Mrs Right, är det ett skämt??) Allt förklaras tre gånger på tre olika sätt istället för ett bra sätt ...»
- Tid till "räknestugor" räkneövningar med hjälp av lärare, inte bara genomgång av lärare»
- boken, läraren, strukturen, labben, duggorna...»
- varför inte döpa om kursen till 7,5 hp, eftersom den egentligen är det för studenten.»
- Lättare matlab uppgift!!!»
- mer struktur från början!»
- Föreläsare, duggpoäng, längden på tentamen»
- Tiden för duggorna var alldeles för kort. Det kändes som en halv standardtenta. Färre uppgifter på dem och bonuspoäng till tentan istället. Skaffa en röd tråd mellan föreläsningar och övningar så kursen känns sammanlänkad. Föreläsningarna skall visa allt vi måste lära oss, och på övningarna går vi igenom hur och ser till att vi lär oss det.»
- Utformingen av tentan!»
- din struktur och att du begränsar innehåller till rimlig mängd är en 4.5p kurs inte en 7.5!»
- Mer strukturerade föreläsningar, inte så hög arbetsbelastning, bättre förberett med vad som ingår i kursen ur kursboken. »
- En tydlig struktur bör utarbetas i kursen. Kommer kanske av sig själv när det inte är första gången för en ny examinator.»
- Föreläsare!»
- Mer strukturerade föreläsningar som anknyter mer till det vi gör på övningarna»
- Kurshemsidan måste uppateras och vara mer informationsrik. MatLab uppgiften måste förenklas eller så får man avsätta lärarledd lektionstid. »
- Bättre uppdatering på kursportalen och mer strukturerade föreläsningar.»
- kurshemsidan. Första veckans föreläsningar. Ett riktigt kurs-PM saknades. »
- Arbetsbördan måste minskas drastiskt. Nytt material bör inte läggas till kursen under sista läsveckan, utan den ska i mitt tycke ägnas åt repetition, särskilt om tentan går redan på lördagen lv 7. Sedan kanske inte tentamen bör läggas just då.»
- Jag har inget emot Gunnar som person, tvärtom han är go. Men är inte riktigt en föreläsare... Kanske är han lite ringrostig? Fixar han till struktur på föreläsningarna så är han intressant att lyssna till...»
- Ny föreläsare1»
- Upplägget»
- Ta bort Gunnar, han kan inte föreläsa. Hans föreläsningar var mer förvirrade än förklarade.»
- Sammanhang och matlab»
- Ge eleverna möjlighet till överblick över all kunskap som skall inhämtas från dag 1. Övningsuppgifter, läsanvisningar osv. osv.»
- Strukturen på föreläsningarna. Det bör även var så att allt som är planerat att gå igenom ska hinnas med. Om det är möjligt bör även studielitteraturen bytas ut. Boken var så stor och tung, och vi gick inte ens igenom hälften av vad den innehåller.»
- Strukturen på föreläsningarna, samt kanske peka ut det Viktigaste. För personligen pluggade jag på helt fel saker till tentan. Labben kändes också ganska meningslös.»
- Föreläsningarna bör omformas och arbetas igenom ordentligt innan terminsstarten. Samt man bör seöver literatur och dess relevas mot det man faktist vill lära eleverna. »
- Mer tid att räkna och få svar på sina egna frågor. Sänk svårighetsgraden på matlab.»
- Bort med kursliteraturen, bättre struktur och kommunikation mellan föreläsare/övningsledare, duggor som ger fördel på tentor mm mm. »
- Föreläsningarna måste förbättras! Vore även bra om det från början finns ordentliga läsanvisningar.»
- Gör kursen mer konkret!! En sammanfattning inför tentan av vad som ingår - mer konkret än vilka kapitel i boken som ingår eller inte.. Genomgång av nytt material dagar före tenta förvirrar endast, och bör undvikas! En repetitionsföreläsning skulle vara mycket bra! Omfattningen bör minskas, kurser på 3 poäng mer än denna omfattar inte så här mycket.»
- Gunnar, jag tycker dock inte att han ska bytas ut!»
- föreläsningar och räkneövningar bör vara bättre sammanfogade, handla mer om samma sak.»
- Ej nytt material på repetitionsveckan!»
- -Bättre information -Korrekt information -Få information i tid -Bättre föreläsningar map att förbereda studenterna bättre inför tentan.»
- Föreläsaren»
- struktur på föreläsningarna. Någon form av introduktion där man lär sig vad sjutton alting betyder och lär sig jobba med det INNAN man har föreläsningar på gerkiska och hoppas att studenterna lär sig "den hårda vägen" dvs att utsätts för det så kommer de lära sig tillslut eller gå under. väldigt påfrestande. »
- mer struktur i föroläsningarna»
- föreläsningarna»
- Ändra kurslitteratur. Tycker det var dåligt att boken inte innefattade ett facit för övningsuppgifterna.»
- allt. föreläsaren främst»
- Föreläsningarna och tillhörande struktur. Läsanvisningar direkt!»
- Allt.»

32. Övriga kommentarer

- gfdgsd»
- ut med det gamla och in med det nya!!»
- Jag är medveten om svårigheten i att bygga upp en kurs från start så se det som konstruktiv kritik»
- innehållet är egentligen bra att kunna, men arbetsbördan och hjälpen måste ökas i så fall. »
- Ämnet i sej intressant, men blev till ett stort irritationsmoment för många pga. svårhetsgraden. Jag är ledsen för att jag inte hade mer tid över att plugga matte, den kursen är ju större, men jag lade ner mer tid på termodynamiken ändå. (fick 4 i på båda tentor)»
- Rätt nöjd med kursen i allmänhet»
- Bra kämpat Gunnar, barnsjukdomarna försvinner nog med tiden! Hoppas mina kommentarer kommer till hjälp. »
- Finns det lösning till tentan? Ligger ingen på kurshemsidan...»
- Jag är ganska besviken på kursen som helhet. Att föreläsningarna inte gav så mycket kan man leva med men att iformationen var så dålig var katastrofalt. I början av kursen fick vi ingen som helst iformation om vad vi skulle göra, varken uppgifter eller läsanvisningar. När man bad om denna information hävdade Gunnar att- "det kommer upp snart", vi tolkar nog "snart" lite olika. När det sedan kommer är det ofta på tok försent, som t.ex. dagen innan en dugga. Svar på uppgifter m.m var helt osorterat på hemsidan där uppgifter från de olika kapitlen låg helt blandade. Och som sagt, iformationen kom ALLTID FÖR SENT! Vid ett tillfälle blev hemsidn full och en del viktig information försvann. Denna information kom naturligtvis aldrig upp på hemsidan igen trots tillsägelse. Vissa övningsledare skrev ut häften med veckans uppgifter, tips m.m. medan andra inte gjorde det. Vi som blev utan fammlade i mörkret som så ofta under den här kursen. En annan sak som jag reagerade över var att föreläsaren (examinatorn, antar jag) inte verkade ha någon inblick i kursen som helhet, vad gäller information, planering och övningar. Han gick genom sina föreläsningar och så fick det räcka.»
- Dåligt med föreläsnig tre dagar innan tentan MED nytt stoff. Saknade repetionsföreläsnig och tydliga och korta läsanvisningar»
- Kunde ha varit en bra kurs men den blev pga föreläsnignarna och dålig planering av föreläsaren tråkig och ostrukturerad och enbart stressande!»
- Från vad jag hört av personer i klassen så var det få som fattade någonting överhuvudtaget de första 3-5 veckorna. Inte fören det började lida mot slutet kom föreståelsen sakta krypande, dock försent för några höga betyg.»


Kursutvärderingssystem från