ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT 1213-4 Programmering av inbyggda system, EDA481|DIT152

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-09-13
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Maria Sörner»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Datateknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Inledande frågor

1. Vilket universitet är du inskriven på?

Vissa av våra kurser tas av studenter från både Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola. För att vi ska kunna titta på varje studentgrupp separat ber vi dig att fylla i vilket universitet du läser kursen genom.

31 svarande

Göteborgs universitet»2 6%
Chalmers tekniska högskola»29 93%

Genomsnitt: 1.93

2. Går du i ettan på D-programmet?

Studienämnden på Datateknologsektionen bjuder på gratis afterschool, en gång per läsperiod, till den klass i Datasektionen som har högsta svarsfrekvensen på utvärderingsenkäterna. För att underlätta för Studienämnden, svara gärna på frågan nedanför.

31 svarande

Ja»26 83%
Nej»5 16%

Genomsnitt: 1.16


Din egen arbetsinsats

3. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

31 svarande

Högst 15 timmar»12 38%
Cirka 20 timmar»10 32%
Cirka 25 timmar»6 19%
Cirka 30 timmar»1 3%
Minst 35 timmar»2 6%

Genomsnitt: 2.06

4. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

31 svarande

0%»3 9%
25%»4 12%
50%»2 6%
75%»10 32%
100%»12 38%

Genomsnitt: 3.77

- Föreläsningarna om C gick väldigt sakta fram. Rogers föreläsningar var väldigt nyttiga.» (25%)
- Har hoppat över vissa föreläsningar i C då det inte varit så givande.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

För att se lärandemålen för denna kurs, klicka här. (Öppnas i nytt fönster)

5. Hur begripliga är kursens mål?

31 svarande

Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»16 51%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 45%

Genomsnitt: 2.41

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 6%
Ja, målen verkar rimliga»26 86%
Nej, målen är för högt ställda»2 6%

Genomsnitt: 2

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

31 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»7 22%
Ja, i hög grad»18 58%
Vet ej/har inte examinerats än»5 16%

Genomsnitt: 2.87

- Många uppgifter på tentamen som inte stämde överens med det som har lärts ut under kursens gång.» (Nej, inte alls)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»6 19%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»13 41%
Mycket stor»4 12%

Genomsnitt: 2.48

- På föreläsningar jämför Skansholm hur detta skulle gjorts i Java för mycket, vi är ändå här för att lära oss C.» (Mycket liten)
- Laborationerna och simuleringarna har hjälpt, men inte föreläsningarna» (Ganska liten)
- Största del av det man lärt sig kommer från arbetsboken» (Ganska liten)
- Speciellt Viktors lektioner var lärorika. Han är väldigt bra på att göra svåra ting begripliga.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»6 20%
Ganska liten»12 40%
Ganska stor»10 33%
Mycket stor»2 6%

Genomsnitt: 2.26

- På övningstentorna säger uppgift 2 "Se kurslitteratur" när man i stället vill se ett förslag på hur man ska svara på en sådan fråga.» (?)
- Häftet "assemblerprogrammering" var till viss nytta, däremot upplevde jag att "vägen till C" var till mindre nytta.» (Ganska liten)
- Arbetsboken har lärt mig den här kursen.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»13 41%

Genomsnitt: 3.16

- Labutrustning har krånglat, varit på fel ställe osv. » (Mycket dåligt)
- uppgiftsboken är inte så pedagogisk» (Ganska dåligt)
- Det är en bra idé att ha rätt mjukvara installerad på datorerna innan simuleringspassen, istället för att uppäcka att den inte finns när vi redan är där... Annars inga klagomål.» (Ganska dåligt)
- Bra kurshemsida! Allt kursmaterial fanns lättillgängligt och var till stor hjälp under inlärning och labbar.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 6%
Ganska bra»11 35%
Mycket bra»9 29%
Har ej sökt hjälp»9 29%

Genomsnitt: 3.8

- Vid vissa laborationstillfällen i början var det totalt kaos kändes det som. Blev mycket bättre i slutet dock.» (Ganska bra)
- Hade behövt två sim-pass. Vi som labbade på ons kunde bara gå på ett.» (Ganska bra)
- Johan Olofsson är mycket kunnig och är bra på att förklara/hjälpa till när man stöter på problem.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»25 80%
Har ej sökt samarbete»2 6%

Genomsnitt: 3.83

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 9%
Lagom»12 38%
Hög»13 41%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.51

- Tidskrävande (men bra) labbar, vilket gjorde att kursen kändes relativt "tung".» (Hög)
- Labbarna krävde väldigt mycket förberedelsetid p g a för få sim-pass.» (Hög)
- Arbetsbelastningen varierade ganska mycket under kursen. Vid vissa labbar var det väldigt lugnt, men vid andra var det nästan för mycket att göra för att hinna med allt.» (Hög)
- För lite tid att förbereda labbarna på.» (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»12 38%
Hög»14 45%
För hög»4 12%

Genomsnitt: 3.67

- Jobbigt med två kurser med stora labbar i bägge» (Hög)
- Två mycket tunga och tidskrävande kurser under den här läsperioden.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 6%
Godkänt»11 35%
Gott»15 48%
Mycket gott»3 9%

Genomsnitt: 3.61 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Mycket krångel i början med ej fungerande labutrustning eller att den var på fel ställe.» (Godkänt)
- Upplevde att tentamen inte riktigt motsvarade vad som har lärts ut under kursens gång. I övrigt var kursen bra, särskilt de labbar som genomfördes.» (Godkänt)
- Mycket bra handledare både under simpass, laborationer och övningstillfällen!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kö-labben»
- Hjälpsamheten»
- Båda föreläsarnas koppling till eleverna, mycket bra!»
- En lektion med Rolf.»
- Kurshemsidan, laborationerna.»
- Laborationerna.»
- Labbuppgifterna. De var ett bra sätt hänga med i kursen och få praktisk erfarenhet innan tentan.»
- Viktor och Johan bör vara kvar.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- LabbPM förklarade dåligt var man kunde finna information om sista labben. Vi gick efter pdf:er från föreläsningar men tydligen fanns det ett häfte som förklarade allt bra. I föreläsnings pdf:erna så när man vill slå upp något i efterhand hur man löste en uppgift vi gjorde på lektion står det bara "Vi löser på tavlan", inte riktigt vad man vill veta när lektionen redan har varit.»
- Skippa lab 4 och sätt in lite "små enkla" hemuppgifter i stället.»
- Man borde i större utsträcking gå igenom det som är huvudsakligen viktigt, såsom att översätta c till assembler, tex. det vi pratade om skrivaren precis i början, ddet var bara konstigt, man förstog inget och man hade ingen nytta av den kunskapen.»
- Vissa laborationer var dåligt förberedda av handledare osv Saker fungerade inte, det var mycket krångel med vissa saker. Olika versioner av simulator i övningssalar och labsalar.»
- Tentamen bör motsvara det som lärs ut/övas på under kursens gång»
- Simpassen låg dåligt till. Vissa grupper fick mer tid för hjälp än andra.»
- Ett ytterligare sim-pass som inte krockar med något.»
- Föreläsningen om att få processorn att generera avbrott av sig själv. Den var helt obegriplig och det var inte en enda elev som visste vad Roger hade pratat om när vi lämnade salen. Det märktes på laborationen då ingen kunde göra det själv, inklusive min partner och mig.»
- Antingen inte vara samtidigt som Elektriska kretsar och fält eller göras lättare!!»
- Skansholms föreläsningar är ej att rekommendera! Detta pga att Skansholm ej går igenom HUR man ska göra för att lösa en speciell uppfigt, utan bara att man KAN lösa den. [Red.]» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

18. Övriga kommentarer

- Tycker man ska göra mer reklam för Kernighan Ritchie boken.»
- Labb-PM är alldeles för missvisande vilket leder till att ens planerade tid inte räcker till. Som förberedelse till en lab kan det vara exempelvis en enda hemuppgift. Vad som framgår senare är att hemuppgiften förutsätter att man gjort sidorna 1-94. Då hinner man inte med labben och allt skiter sig!»
- Bra kurs!»
- Lärorik kurs!»
- för mycket fokus på labbarna så man knappt kan studera annat i kursen under tiden, vilket gör att man lägger störst tid till minst antal hp. Svårt att planera tiden när det står tex att man ska göra uppgifterna 60-65 i lab-pm, men i själva verket måste man göra 45-65 då uppgift 60 kräver dem innan.»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.61

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.61
Beräknat jämförelseindex: 0.65


Kursutvärderingssystem från