ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Introduktion till mekatronik H10, PPU150

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-26 - 2010-11-03
Antal svar: 29
Procent av deltagarna som svarat: 51%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Mekatronikingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

29 svarande

Högst 15 timmar»3 10%
Cirka 20 timmar»9 31%
Cirka 25 timmar»11 37%
Cirka 30 timmar»5 17%
Minst 35 timmar»1 3%

Genomsnitt: 2.72

- (Högst 15 timmar)
- vissa veckor mer» (Cirka 20 timmar)
- Inkl. alla föreläsningar» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

29 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»6 20%
100%»23 79%

Genomsnitt: 4.79

- Missat 2 föreläsningar» (75%)
- (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

29 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 17%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 37%

Genomsnitt: 2.93

- Jag kommer inte ihåg målen» (Jag har inte sett/läst målen)
- /kommer inte ihåg» (Jag har inte sett/läst målen)
- Kommer inte ihåg vad det stod» (Jag har inte sett/läst målen)
- Att bara få en övergriplig uppfattning är väldigt svårt att veta när man har uppnått i och med ämnets enorma omfattning...» (Målen är svåra att förstå)
- Det var väldigt "luddigt"!» (Målen är svåra att förstå)
- målen e lite vaga, men samtidigt e det förståeligt eftersom det är en intro kurs till så brett ämne!» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 2

- redan läst motsvarande på gymnasiet så för mig var kraven lite låga, men överlag så var dom nog rimliga för resterande» (Nej, målen är för lågt ställda)
- (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

27 svarande

Nej, inte alls»1 3%
I viss utsträckning»14 51%
Ja, i hög grad»9 33%
Vet ej/har inte examinerats än»3 11%

Genomsnitt: 2.51

- Hemduggan kändes meningslös» (Nej, inte alls)
- hade gärna haft en liten tenta med, lättare CADuppgifter och programmeringsuppgifter finns vissa som bara glidit med, inte för det skadar mig men för att göra det bättre till nästa år så kan det vara något att göra bättre» (I viss utsträckning)
- Många svar kopierades bara rakt av från power point. Hur kan det kontrollera huruvida eleven kan ämnet...?» (I viss utsträckning)
- allt var med när man tittar på själva produkten/roboten och sen till viss del på hemduggan också.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»7 24%
Ganska stor»18 62%
Mycket stor»4 13%

Genomsnitt: 2.89

- hade mycket kunskaper sen innan i CAD, C kände till mycket om mekatroniska system o liknande sen gymnasietiden» (Ganska liten)
- (Ganska stor)
- vissa lektioner kändes lite önödiga kunde fått något extra arbetspass istället» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»12 42%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.28

- Vi hade ej litteratur» (Mycket liten)
- Jag hade gärna haft en bok också.» (Ganska liten)
- stor eftersom den behövdes för hemduggan» (Ganska stor)
- bra att power point material fanns till hands.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

29 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»3 10%
Ganska bra»15 51%
Mycket bra»10 34%

Genomsnitt: 3.17

- Dåligt planerad kurs. Flera föreläsare sa samma saker, väldigt otydlig information om projektet i början, MYCKET dåligt att H och Z fått olika information om robotbygget. Illa att pingpong ligger nere under viktiga tider.» (Mycket dåligt)
- Z-studenter och H-studenter fick väldigt olika information olika snabbt.» (Ganska dåligt)
- Svårt att förstå inlämningsuppgifterna ibörjan» (Ganska bra)
- mycket bra inget annat att säga!» (Mycket bra)
- ping pong ++++» (Mycket bra)
- Ping pong fungerade utmärkt.» (Mycket bra)
- Bra idé att lägga upp allt på ping pong!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

29 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»3 10%
Ganska bra»14 48%
Mycket bra»7 24%
Har ej sökt hjälp»4 13%

Genomsnitt: 3.34

- Det var få föreläsare man kunde be om hjälp.» (Ganska dåliga)
- Sven kunde ju inte vara överallt samtidigt, så ibland tog det lite tid innan det gick att få hjälp. » (Ganska bra)
- Många som behövde hjälp få lärare som fanns till hands.» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»10 34%
Mycket bra»18 62%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- gruppen jag var i projektet fungerade bra men det fanns en som var som en ensamvarg i gruppen och ville göra allt själv och på sitt sätt, men det löste sig efter ett snack inom gruppen. Alltid lika lärorikt när man träffar nya typer av människor som man måste samarbeta med» (Ganska bra)
- Har haft en gruppmedlem som försvårat vårt projektarbete.» (Ganska bra)
- Vissa i gruppen under projektet var fullständigt odygliga. Det lilla de gjorde var alltid oanvänbart.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 6%
Lagom»18 62%
Hög»7 24%
För hög»2 6%

Genomsnitt: 3.31

- Eftersom det var i stort frivilligt hur mycket tid man ville lägga på robotbygget. Vi lade ner mycket tid på det men det gjorde inte så mycket eftersom det mest var roligt.» (Lagom)
- Bra uppdelning.» (Lagom)
- Inlämningsuppgifterna tog lite tid» (Hög)
- Det är lite dumt att kursen inte är klar när vi har börjat i läsperiod 2. Det finns mycket att göra ändå!» (Hög)
- För mycket olika saker CAD kurs, Rapport+Robbotbygge och föreläsningar+Dugga.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

29 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»18 62%
Hög»7 24%
För hög»3 10%

Genomsnitt: 3.41

- Jag har läst matten innan, så den var inget problem.» (Låg)
- (Lagom)
- la mycket tid på matten, opererades mitt i läsperioden så missade en vecka, och det e alltid jobbigare att ta igen något som man missat» (Hög)
- Det var nästan för högt men ändå. Det var det man kunde förvänta sig av jsut chalmers. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

29 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 10%
Godkänt»4 13%
Gott»12 41%
Mycket gott»10 34%

Genomsnitt: 4

- Föreläsningarna har inte varit något att ha. Olika föreläsare som pratar ytligt om ungefär samma saker... Slöseri med tid. Helst när de säger att vi kommer att lära oss mer om detta sen. Underförstått=ni behöver inte lära er detta nu (vi går djupare in på det sen).» (Dåligt)
- Rörigt! Det var riktigt dåligt att vi inte fick reda på att vi skulle ha rapporten klar för opponering förrän veckan innan! Vi fick reda på detta endast 9 dagar innan via mail från Torbjörn, och då visade sig dessutom att den skulle lämnas in samma dag som vår mattetenta! Vi hade ju förstått det som att det var den 1/11 som gällde. » (Dåligt)
- Väldigt blandat. Morgan och Sven var jätteduktiga och trevliga under kursen, men förarbetet kunde varit lite bättre.» (Godkänt)
- Det har gett mersmak för mekatronik.» (Gott)
- Kursen var väldigt rolig överlag.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Robotbygget! Skitkul! CAD-delen var också kul, fast lite mer om en bra arbetsgång hade varit nyttigt att ha på ett papper eller så, så man inte traslar in sig så fasligt. Det var bra att man tvingas skriva en vettig rapport så tidigt som möjligt, så att man lär sig och har en man kan titta på i senare kurser. Bra med introduktion till ett metodiskt arbete.»
- det mesta var bra, kul och intressant»
- lärarna! föreläsarna framförallt de som föreläste om stress, mycket intressant och även viktigt!»
- Robottävling och CAD ritning»
- Det var väldigt kul att få bygga en robot, så det kan ni fortsätta med»
- konceptet med robottävlingen»
- Bygga robot.»
- Just målet om att man skall sträva efter att lära sig arbeta på ett ingenjörsmässigt sätt.»
- hela konceptet med ett grupparbete för att skapa en mekatronisk produkt»
- Vet ej»
- Robotbygget var kul men reglerna behöver nog ses över.»
- Tävlingsmomentet»
- allt.. bygge av egen produkt, robotlabb lite önödigt kändes det. skoj men waste of time i nuläget»
- robottävlingen och CAD»
- Det praktiska (robotbygget)»
- Bertil»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Planera föreläsningarna bättre. Även om det inte var jättestora överlapp blir det vansinnigt tråkigt att höra samma grej för tredje gången som om det vore något helt nytt.. Ta upp mer om programmering för de som inte kan det! Jag lider med de som inte hade någon med tidigare erfarenhet av programmering i sin grupp, som tur var hade vi två.»
- Dubbleringar i föreläsningar. Samma saker togs upp på flera av Bertils lektioner. På vissa utav Bertils lektioner fick jag också uppfattningen att det bara skulle dödas tid medan flera andra föreläsare fick stressa igenom intressant material. Med tanke på förskjutningen i lunchen på johanneberg och linholmen var det aningen tajt att hinna käka och hinna i tid till em. föreläsningen på johanneberg.»
- Inlämningsuppgifterna»
- en dugga/tenta inom CAD och Programmering. »
- Föreläsningarna! Informationen och reglerna i robottävlingen bör ses över och ändras.»
- Vet inte»
- Mer hjälp under robotbyggenna. Vår grupp har sammanlagt fått vänta i åtskilliga timmar på att få hjälp från Mrogan under byggtilfällenna»
- Sätta klara regler för alla från början och ge lite undervisning till de som aldrig programmerat C.»
- Det borde ha någon genomgång/föreläsning om programering just för roboten detta hade underlättat arbetet och det är lite onödigt att ha en massa föreläsningar om stress, kommunikation osv.»
- det var för stora grupper»
- Vet ej»
- Känns som att föreläsningarna var ganska "spretiga", lite för många ämne! Ritteknik var helt onödig eftersom vi inte använde oss av det.»
- Bättre kvalité på växellådor.»
- Mer ingående om programeringen»
- Mer hjälp vid programmering. Fick alldeles för lite hjälp och förväntades kunna mer en vad som var möjligt.»
- samarbete mellan föreläsarna så man inte går igenom samma sak 4-5 gånger. Mer utlärning av programmeringen så alla får en inblick i den.»
- Det var för många föreläsningar som kändes orelevanta, t.ex. kommunukation, stress, alkohol osv och för lite föreläsningar i början som faktiskt gav oss någon förståelse för hur vi skulle bygga roboten.»

16. Övriga kommentarer

- Stressföreläsning bra! Gäst föreläsare bra!»
- Trevliga föreläsningar»
- om Z ska tävla mot H så tycker jag det är en fördel om det endast är en lärare som tolkar reglerna och inte 4olika, då det fanns tex två tolkningar om hur roboten fick placeras. men det är egentligen oväsentligt för kursen i sig. annars mycket bra kurs som absolut skall behållas!»
-
- Bra kurs och även rolig och intressant som bara den.»
- I början var allt väldigt diffust och vi fick för få föreläsningar som hade med själva roboten att göra, därför var det väldigt svårt att komma igång med bygget och förstå vad som roboten förväntades göra. När vi väl lyckades komma igång föll allt på plats och kursen blev roligare.»
- Kommunikationen mellan de olika lärarna kan bli mycket bättre. »


Kursutvärderingssystem från