ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomistyrning V11, LMT574

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-21 - 2011-06-15
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»4 44%
Cirka 20 timmar»4 44%
Cirka 25 timmar»1 11%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.66

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»2 22%
50%»0 0%
75%»5 55%
100%»2 22%

Genomsnitt: 3.77


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 33%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 55%

Genomsnitt: 2.88

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 85%
Nej, målen är för högt ställda»1 14%

Genomsnitt: 2.14

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»1 11%
I viss utsträckning»1 11%
Ja, i hög grad»3 33%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 3.11


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»3 33%
Ganska liten»4 44%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- Att dra stressigt dra igenom en 2x45min föreläsning på 45min så man inte hinner anteckna lr läsa presentaions-sliden, innan nästa kommer gör det svårt att hänga med» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»6 66%

Genomsnitt: 3.66

- Lärare har inte varit nåbar på sitt kontor... svårt att få hjälp om man pluggar då....» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»3 33%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 2.44

- Skyller på att hon inte kan lägga in dokument pga en trasig skanner, INTE OKEJ PÅ EN HÖGSKOLA! Delar inte ut tentor som utlovat...» (Mycket dåligt)
- Att inte kunna lägga ut uppgifter på nätet och skylla på att scanners krångla, är under all kritik på en Teknisk Högskola» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»3 33%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»2 22%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.44

- Välidigt svårt att nå Cecilia då det känns som hon aldrig är på sitt kontor, och de gästföreläsarna som varit visste hur mycket de fick hjälpa/ visste inte något om uppgiften» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»8 88%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.88

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 22%
Lagom»5 55%
Hög»1 11%
För hög»1 11%

Genomsnitt: 3.11

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

8 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 37%
Hög»4 50%
För hög»1 12%

Genomsnitt: 3.75


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»1 11%
Dåligt»2 22%
Godkänt»2 22%
Gott»4 44%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Praktikfallet»
- kursliteraturen är bra så behåll den!»
- Läroböckerna»
- Praktikfall»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lägga ut presentationer innan föreläsningen istället för efter, då det är enklare att följa med. »
- bättre föreläsningar, fick ut väldigt lite av föreläsningarna!»
- Bättre (mer planerade) föreläsningar från Lise som inte känns stressiga för att sedan vara klara 20 minuter för tidigt. Torbjörn hade skönt upplägg där han drog mycket paralleller till verkligheten och gav allmäna tips och råd. »

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från