ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Realtidssystem, LET624

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-19 - 2011-11-06
Antal svar: 28
Procent av deltagarna som svarat: 44%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Dataingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Dataingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

28 svarande

Högst 15 timmar»10 35%
Cirka 20 timmar»7 25%
Cirka 25 timmar»7 25%
Cirka 30 timmar»2 7%
Minst 35 timmar»2 7%

Genomsnitt: 2.25

- Högre arbetstempo med mer omfattande övningsexempel tillgängliga än de som finns i boken vore önskvärt.» (Högst 15 timmar)
- Har haft lite personliga problem att fokusera på under denna perioden men börjar bli bättre och ska komma igång ordentligt nästkommande period. Sen tycker jag lektionerna inte varit värda att gå på.» (Högst 15 timmar)
- Det var ganska länge oklart vad man skulle plugga på.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

28 svarande

0%»1 3%
25%»4 14%
50%»3 10%
75%»7 25%
100%»13 46%

Genomsnitt: 3.96

- 10% kanske....eftersom jag tycker de föreläsningarna jag var med på inte gav något. Snarare tvärtom var lättare att läsa om själv antingen i boken eller på internet än att försöka hänga med i Peters grejer på tavlan som dessutom inte går att göra några anteckingar på ett bra sätt då det suddas ut och ändrar bilderna hela tiden. Dessutom gör han en hel del fel och tappar då intresset.» (25%)
- Föreläsningarna gav inte så mycket.» (50%)
- läst flera kurser som kolliderat» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

28 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 32%
Målen är svåra att förstå»3 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 25%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»9 32%

Genomsnitt: 2.57

- Jag har inte brytt mig om målen utan mer kollat på läsplanen.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»22 91%
Nej, målen är för högt ställda»2 8%

Genomsnitt: 2.08

- För låg nivå.» (Ja, målen verkar rimliga)
- HAR INTE LÄST MÅLEN...men finns inte som alternativ. Men efter att ha gjort tentan tycker jag att det var väldigt mycket vi skulle kunna och förtå för att klara av tentan.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

25 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 20%
Ja, i hög grad»17 68%
Vet ej/har inte examinerats än»3 12%

Genomsnitt: 2.92

- För låg nivå.» (I viss utsträckning)
- vissa frågor var dock helt främmande, undrade nästan om det blivit fel...» (Ja, i hög grad)
- Väldigt mycket. När vi började kursen sa Peter att tentan skulle bestå av mestadels definitioner, men så var inte fallet. Det var mycket uträkningar av tider och programmering, minst hälften av poängen var på det.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»9 32%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»9 32%
Mycket stor»2 7%

Genomsnitt: 2.14

- Genomgångarna utav uppgifter kändes ofta rätt oplanerade och Peter framstår ibland som rätt vimsig.» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit ganska dålig, jag närvarade på samtliga föreläsningar och fick inte så mycket utav det. Våran föreläsare var väldigt kunnig inom området vilket vi märkte under laborationerna då vi diskuterade lite mer ingående. Men arbeta lite mer på att vara tydlig skulle uppskattas, utgå från att ingen kan någonting förutom de förkunskaper som krävs. » (Mycket liten)
- Föreläsningarna är inte bra. Eftersom ämnet kräver att man skriver och ritar bilder och sen i den bilden ändrar och lägger till data, lämpar det sig inte att man gör en sådan grej på tavlan. Detta eftersom det innebär att man skriver något, suddar och skriver annat osv, vilket leder till att när man skrivit av inte ser vad som har hänt och i vilken ordning. Det är bättre man har de lektionerna i powerpointformat med animerade slides, så man kan följa vad som händer och i vilken ordning och förstås då viktigt att vi skulle få det materialet. Peter har kört en del powerpoint, men har inte gjort så att man ser vad som händer på ett tydligt sätt tycker jag. Stor förbättringspotential.» (Mycket liten)
- Föreläsningarna gav mycket lite.» (Mycket liten)
- De teoretiska föreläsningarna har varit bra med programmeringsföreläsningarna har varit katastrofala. Som tur är så kan jag C ganska bra sedan tidigare men jag tycker synd om de som bara läst Programutveckling A. Det tål också att påpekas att folk som gått Programutveckling A och fått 5a ändå inte har vetat vad en pekare är. Det är patetiskt, alldeles för låg nivå och dålig programmeringsundervisning.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har vart svåra att ha som underlag då man ständigt under kursens gång har fått lägga ner all sin tid till laborationerna, som inte hade så mycket med tentamina att göra» (Ganska liten)
- bra övningatillfällen inför laborationerna!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

28 svarande

Mycket liten»5 17%
Ganska liten»8 28%
Ganska stor»10 35%
Mycket stor»5 17%

Genomsnitt: 2.53

- Fullständigt onödig bok som vanligt. När kommer det e-böcker som vi kan låna/köpa så man slipper lägga 10% av studeimedlen på skräp?» (Mycket liten)
- Kod som inkluderas i kurslitteraturen fungerar inte och var i övrigt helt onödig.» (Mycket liten)
- Vår kurslitteratur kunde varit mycket bättre då man använde ca 10% av boken som max. Fanns ytterst lite som kunde användas, de lilla man använda var för att kunna utföra labbarna.» (Mycket liten)
- ingen vidare bra bok...» (Ganska liten)
- Om läroboken. Jag märkte att författaren försökte sammanfatta i många avsnitter där behövdes mer förklaring och mer beskrivning i detalj. Som ett exempel jag lärde mig inte mycket om semaforer och monitor och Dekkers. algoritm från läroboken däremot hittade jag väldigt bra källor som jag tycker att det är bra att Peter dela ut dem eller översätta dem från engelska. I läroboken finns inte punktlig definition om vad är skilnaden mellan ett program och en process samt andra begrepp men vi fick förklaringar av läraren i alla fall. Vad är nackdelar och fördelar i några tekniker. man kan se märkligt att författaren hade antagit att läsaren börde ha förrkunskap om ämnet. Hur skulle man förstå mer än 60 % av det som förtfattaren försökte leverera om Dekker"s algoritm se sidan 44 till 47. Om kritisk region och odelbar region skulle författaren vara mer punktlig. Böckerna eller avsniterna som jag vill tipsa er om är 1- Operation system a concept-based approach ISBN 978–,0–,07–,295769–,3. Avsnitter: Semaphores sid 197, Monitors sid 208 och ALGORITHMIC approach to implementing critical sections sid 190.. 2-Hard RealTime Computing Systems ISBN 978-1-4614-0675-4. Avsnitter: Kapitel 2,3,4,5,6. Böckerna är internationellt standard och används som kurs litteratur i många universitet i hela världen. Om man läser dem skall man kunna 100 % av realtidsystem samt förekunskaper krävs ej. Bra att läraren delar ut några avsnittar utav dem. Dem kan finnas som elektroniska kopier vilket är bra för studenternas pengar och miljön.» (Ganska liten)
- Jag har även kollat en del på nätet, då kursmaterialet i många fall inte varit helt tydligt. Framför allt de första 50-60 sidorna i boken är ganska luddigt beskrivet vad man verkligen vill förklara. Att sätta en ordentlig ram och sen metodiskt berätta vad som är vad skulle vara att föredra. » (Ganska stor)
- Även om kurslitteraturen stundtals är aningen opedagogiskt utformad så bidrar den ändå med den förståelse som behövs för att uppnå kursens mål. Önskvärt vore dock användning av mer omfattande litteratur inom området, exempelvis någon som går in djupare inom varje område som boken täcker.» (Mycket stor)
- Lärde mig allt ifrån boken.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 14%
Ganska bra»12 42%
Mycket bra»12 42%

Genomsnitt: 3.28

- Kurshemsidan har varit bra sålänge portalen har fungerat, men som alla vet har den varit nere ganska ofta eller buggat en hel del med vad som är tillgängligt när man väl är inne. Så totalt sett har det varit ganska dåligt tillgång, men sidan har funkat bra när man väl kommit åt den.» (Ganska dåligt)
- Ganska svårnavigerad hemsida, svårt att hitta vad som skulle vara relevant till vilken labb.» (Ganska dåligt)
- Riktigt bra organiserat!» (Mycket bra)
- bra "föreläsnings OH"» (Mycket bra)
- I början av kursen var det mindre problem med den hemsidan vi blev tilldelade, problemet löstes inom den första veckan, så det var absolut inga större förhinder.. bara en liten parentes» (Mycket bra)
- Jag undrar om ni kan förbättra Övningstillfällen som vi hade eftersom de var av förläsning typ.» (Mycket bra)
- Som vanligt fungerar chalmers sida lite som den vill men annars har materialet funnits tillgängligt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

28 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»2 7%
Ganska bra»10 35%
Mycket bra»9 32%
Har ej sökt hjälp»6 21%

Genomsnitt: 3.6

- Jo, det har gått att fråga och framför allt på laborationerna, men de svar man har fått har oftast varit dåliga har man insett senare när man löst uppgiften på annat sätt och att svaret var helt eller delvis fel. Dessutom fick man vänta väldigt länge på att få fråga då ibland satt de hos någon grupp en hel timme och ibland när man väl fick hjälp så var det bara ett snabbt svar och sen iväg. Väldigt ojämn fördelning på hjälp.» (Mycket dåliga)
- Bra på föreläsningar, men väldigt dåligt på de labbar vi hade (fick vänta i upp mot 1-2 timmar ibland)» (Ganska dåliga)
- Tillfällen att ställa frågor på föreläsningar/övningar har vart ok. Däremot att försöka få hjälp på laborationerna av ena handledaren, Sven, var inte lätt, det var ingen hjälp. En kort visit med något pekfinger på någonting som oftast inte var relevant till vår fråga. Bristande engagemang helt enkelt, kändes som om han inte ville vara där egentligen.» (Ganska dåliga)
- Det var stor skillnad på vilken handledare man frågade» (Ganska bra)
- Peter har varit mycket tillgänglig. Sven har varit fullständigt omöjlig att få ett svar av.» (Mycket bra)
- Läraren var bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

28 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»9 32%
Mycket bra»18 64%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- fick dra hela lasten på labbarna» (Ganska dåligt)
- mina egna kunskaper har inte varit till stor hjälp till mina kurskamrater dock har dom varit till stor hjälp» (Ganska bra)
- Vi har försökt hjälpa varandra eftersom det varit brist på hjälp annars och det har funkat ganska bra för att lösa problemen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

28 svarande

För låg»2 7%
Låg»0 0%
Lagom»25 89%
Hög»1 3%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.89

- På tok för låg nivå på programmeringsbiten.» (För låg)
- Den var säkert lagom, men jag har som sagt lagt ner för lite tid på den pga personliga problem denna perioden.» (Lagom)
- Men jag la ner inte nog med tid» (Lagom)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

28 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»18 64%
Hög»9 32%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Lite hög personligen men bara pga sjukdom.» (Lagom)
- Men jag la ner inte nog med tid» (Lagom)
- Den har nog varit mellan lagom till hög, men extra jobbigt för mig som inte orkat/kunnat studera tillräckligt pga personliga problem...» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

28 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»3 10%
Godkänt»15 53%
Gott»9 32%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.14

- Behöver göra om materialet, så att läraren kan presentera på ett bättre sätt och framför allt att vi får material som är animerat då det är omöjligt att ta anteckningar och se ordningen när man gör en bild och suddar och skriver över hela tiden.» (Dåligt)
- Väldigt luddigt angående vad man skulle behöva ta med sig från föreläsningarna, inga ordentliga riktlinjer. Hade vart skönt med referens till exempel i boken eller annat material från internet eller liknande.» (Dåligt)
- Känns som en väldigt spretig kurs.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna.»
- övningstillfällen, labbar. Peter fungerar bra.»
- Upplägget»
- Labb arbete är alltid bra.»
- Likadana laborationer, föreläsningar inför laborationer.»
- 1. Böckerna eller avsniterna som jag vill tipsa er om är 1- Operation system a concept-based approach ISBN 978–,0–,07–,295769–,3. Avsnitter: Semaphores sid 197, Monitors sid 208 och ALGORITHMIC approach to implementing critical sections sid 190.. 2-Hard RealTime Computing Systems ISBN 978-1-4614-0675-4. Avsnitter: Kapitel 2,3,4,5,6. Böckerna är internationellt standard och används som kurs litteratur i många universitet i hela världen. Om man läser dem skall man kunna 100 % av realtidsystem samt förekunskaper krävs ej. Bra att läraren delar ut några avsnittar utav dem. Dem kan finnas som elektroniska kopier vilket är bra för studenternas pengar och miljön. 2. Övningstillfällen skulle vara övningstillfällen inte föreläsningar. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Programmeringsnivån. Den är alldeles för låg. Många i klassen kan ju överhuvud taget inte skriva C, bara analysera redan skriven kod.»
- mer genom av CAN-system»
- Bättre struktur för vilken ordning saker tas upp och kanske planerade exempel som gås igenom så man slipper sitta och titta på Peter när han hmm:ar, suddar och skriver om samma uppgift flera gånger för att få det att gå ihop.»
- Föreläsningarna borde bli bättre, våran föreläsare visade sig vara väldigt kunnig inom området men han var inte så bra på att förklara. Närvaron på klassen var en aning dåligt pga detta. Förslag till förbättring skulle kunna vara att försöka vara mer tydlig, att vara övertydlig är bara bra.»
- Vet ej»
- Fler labb-handledare!»
- Bättre engagemang från lärare och labbpersonal. Mer genom gång av gamla tentor och räkningar på typtal.»
- * Labbarna behövs göras tydligare! Många tvetydigheter och oklart vad som ska göras i vissa uppgifter. * Animerat material till föreläsningar och tillgängligt för studenterna. * Bättre struktur och gå igenom alla begrepp vad de betyder och hur de hänger ihop. * Fler labledare/labassistenter som verkligen kan svara på frågor!»
- Lite tydligare planering vad man bör plugga parallellt med föreläsningarna.»
- Mer förtydligande om vad vi bör kunna till examination och gärna några typer av riktlinjer till vad man kan göra som är liknande i boken, till föreläsningarna dvs. Kanske inte lika stora laborationer heller då förberedelser tog upp det mesta av tiden vilket inte lämnade mycket över till att ta sig an boken.»
- den andra labbledaren gav oss inte den hjälp vi behövde, så jag tycker att ni borde prata med honom. Annars tycker jag att föreläsaren borde anteckna mer än att bara använda sig utav powerpoint.»
- Fixa utskrivet kompendium med det väsentliga inom kursen istället för att be elever att köpa en bok som knappt aldrig kommer att användas.»
- Lägga till någon labb uppgift som är mer intressant än öppna och stänga dörren. Det är 2011 och Chalmers är fortfarande sysslar med dörrens kontroll. Ni kan ha mer moderna uppgifter som fångar intresse helt enkelt. 2. Bra om ni kan lägga till case study »
- Tydligare Lab-PM. Saker vart väldigt luddigt beskrivet och ibland rentav grammatiska fel i texterna vilket förvirrade ytterliggare.»

16. Övriga kommentarer

- Den andra läraren som var närvarande vid labbtillfällena borde se över sitt temperament. Han är väl där för att hjälpa, inte för att bli förbannad på oss för att vi inte kan?»
- Behövs bättre återkoppling till tentamen från laborationerna.»
- Har nog fått med allt tror jag...»
- Tycker personligen inte att Peter Lundin borde hålla i föreläsningar då han uppträder mycket nervöst och ger ett väldigt osäkert intryck som skapar en osäkerhet hos studenterna.»


Kursutvärderingssystem från