ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H11 lp1 Terrester navigation, LNC046

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-10-13 - 2011-11-06
Antal svar: 27
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Lena Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

27 svarande

Högst 15 timmar»5 18%
Cirka 20 timmar»9 33%
Cirka 25 timmar»6 22%
Cirka 30 timmar»3 11%
Minst 35 timmar»4 14%

Genomsnitt: 2.7

- Innehar vissa förkunskaper så kursen har generellt sett varit enkel för mig. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

27 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»3 11%
100%»24 88%

Genomsnitt: 4.88

- Bra & föreläsningar - ger mkt att gå på dem. » (100%)
- Var sjuk under loxodromföreläsningen, den får gärna gås igenom ytterligare någon gång under kursen. Var dock väldigt logiskt förklarat när jag väl förstod allt.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

27 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 81%

Genomsnitt: 3.74

- Nästan exemplarisk beskrivning av vad som konkret efterfrågas.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

27 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»25 92%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Jag hade önskat mer praktisk navigation i simulatorn, eller varför inte i en riktig båt? Skolan ligger trots allt bara ett stenkast från vattnet, ni borde utnyttja dom möjligheterna som finns här i skärgården. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- tycker dock att man får ha förmycket fel på tentan, att ha 40% fel på en kurs som kapten tycker inte jag är OK» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

26 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 3%
Ja, i hög grad»19 73%
Vet ej/har inte examinerats än»6 23%

Genomsnitt: 3.19

- De samlade examinationerna alltså. Symboler- och ljuskaraktärsduggan var väldigt trevligt upplagd!» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 3%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»15 55%

Genomsnitt: 3.51

- Beror på att jag hade förkunskaper i ämnet.» (Ganska liten)
- Väldigt pedagogiska föreläsningar som gjorde det lätt att förstå. PP presentationer var till stor hjälp att förstå. Samt strukturerade presentationer och exempel på tavlan. Övning i pilot book var mindre bra. En genomgång i hur boken är uppbyggd skulle vara till hjälp.» (Mycket stor)
- Mycket bra uppdelat. Bra med räkneövningar.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

27 svarande

Mycket liten»5 18%
Ganska liten»11 40%
Ganska stor»11 40%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- Navigation 1 användes knappt, men det var inte heller nödvändigt. Hur ouppdaterad kurslitteratur kan man ha?» (Mycket liten)
- Har ALDRIG öppnat boken. Framför gärna att det finns risk för att boken blir ett överflödigt köp om man ämnar att deltaga under lektionerna och övningarna.» (Ganska liten)
- Kurslitteratur Nav 1 är fomulerad på ett sätt som kan kännas gammalt och ibland mindre befripligt.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 7%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»16 59%

Genomsnitt: 3.51

- svårt att skriva ut eget material ibland om man inte har tillgång till egen, allra helst om man ska ha färgutskrift» (Ganska dåligt)
- Ping pong och mailen fungerar bara ibland hemmifrån. » (Ganska dåligt)
- Allt fanns på ping pong. Föreläsningarna får gärna ligga ute på ping pong före föreläsnningarna.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

27 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»9 33%
Mycket bra»14 51%
Har ej sökt hjälp»3 11%

Genomsnitt: 3.7

- Johan tog sig tid att svara på frågor efter föreläsningar. Det uppskattas» (Ganska bra)
- gillar det att vi använt oss av Facebook också, för det är ett medel som man också tittar ofta, där fick man snabbt svar med på frågorna» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

27 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 25%
Mycket bra»19 70%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.62

- Det här är jätteviktigt! Ni borde absolut ta mer hänsyn till ålder och tidigare erfarenhet när ni delar in grupper. Det är inte en fråga om att man ska kunna samarbeta med alla utan det är en fråga om att man ska ha dom bästa förutsättningarna att kunna lära sig nya saker i skolan. Jag är några år äldre än majoriteten 18-åringar i klassen. Stora skillnader i mognad och kunskap är inte bästa skolmiljön. » (Mycket dåligt)
- Ambitionen till räkneövningarna i min studentgrupp va ojämn.» (Ganska bra)
- Bra med uppdelat i grupper till räkneövningarna! Gör mer motiverat att göra uppgifterna samt att man studerar med nya i klassen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»16 59%
Hög»10 37%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.44

- Vissa delar och moment med räkneövningar dagen efter ett nytt moment presenterats kan ge hög arbetsbelastning.» (Lagom)
- I jämförelse med de andra kurserna. Antagligen är nivån väldigt rimlig med tanke på att vi studerar på heltid.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

27 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»22 81%
Hög»5 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

27 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 11%
Gott»11 40%
Mycket gott»13 48%

Genomsnitt: 4.37

- Bra pedagogik och praktiska övningar, med rätt fokus.» (Mycket gott)
- Läraren kan inte bli bättre! Perfekt tidsåtgång på de olika momenten.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Räknetillfällena»
- »
- kursmaterialen som finns på pingpong»
- Allt. En intressant och omfattande kurs. Mycket bra.»
- Upplägget. Ordningen vi fick lära oss momenten i.»
- Johan Hartler»
- sättat att komunicera mellan lärare och student har vart bättre än jag sätt nån stans tidigare»
- Räkneövningarna var mycket bra, de "tvingade" en att plugga nya moment.»
- Räkneövningarna»
- Räkneövningarna med redovisning.»
- Ingen kommentar»
- att material läggs ut på pingpong och användningen av facebook»
- räkneövningar, PP, lärare, simulatorövningarnas utforming.»
- Räkneövningarna!»
- Räkneövningar, diverse övningar/tester under föreläsningarna samt lika tydliga och lättbegripliga lärandemål.»
- Randomiserade grupper är mycket bra»
- Lärarens auktoritet! Och gruppuppgifterna tvingade en verkligen att lära sig sakerna. Jag kände att man skulle svika sin grupp om man inte gjorde uppgifterna (även om det inte delades av alla gruppmedlemmar...) vilket var väldigt effektivt, och att slumpvis välja vilken grupp som skulle redovisa var pricken över i:t.»
- Räkneövningarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- SI tillfällena borde va innan räknetillfällena »
- färre räkneövningar»
- Att man får mer tid på sig för att göra räkneuppgifterna efter den föreläsning som krävs innan för att man skall kunna räkna på uppgifterna.»
-
- Mer båtkörning »
- tycker det är dags att man släpper nytt kursmatrial, boken är skriven på 80 talet och det har hänt mycket inom sjönäringen samt det svenska språket har ändrats mycket under 30 år»
- Kanske något längre tid mellan genomgångar och räkneövningar.»
- Mer tid att göra uppgifter inför räkneövningar.»
- Att få materialet till Räkneövningarna tidigare.»
- Ingen kommentar»
- utveckla användningen av facebook om möjligt, mycket hänger ju på eleverna där»
- pilot book övningen. En kort genomgång av boken innan övningen.»
- PowerPoint-presentationer skrivna på svenska. »
- Att man får mer tid till redovisningsuppgifterna. Även om man har lektionen dagen innan var det även repitition som man kunde gjort i förväg. »
- Att använda de korrekta enhetsbetäckningarna. "Nm" för "nautiska mil" går faktiskt att förstå med lite vilja, men exempelvis på lysviddsmaterialet, så används det "m" för både meter över havet och nautiska mil. Det skapar en del problem, hörde många som undrade om man skulle använda meter eller mil i avståndet till fyren. Var konkret! Tentan skulle också må bra av att korrekturläsas åtminstone en gång.»
- Effektiviteten på räkneövningarna samt framförhållningen med uppgifterna till dessa.»

16. Övriga kommentarer

-
- frid»
- Bra och intressant kurs tycker jag. Bra föreläsningar och kunnig lärare.»


Kursutvärderingssystem från