ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Designintroduktion, LMU631

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-17 - 2007-11-04
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 48%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»4 25%
Cirka 20 timmar»5 31%
Cirka 25 timmar»6 37%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 6%

Genomsnitt: 2.31

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»4 25%
100%»12 75%

Genomsnitt: 4.75


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 37%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 37%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 18%

Genomsnitt: 2.37

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

10 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 50%
Ja, i hög grad»3 30%
Vet ej/har inte examinerats än»2 20%

Genomsnitt: 2.7


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»4 25%
Ganska liten»5 31%
Ganska stor»6 37%
Mycket stor»1 6%

Genomsnitt: 2.25

- Oinspirerande föreläsare. Läser direkt ifrån power point presentation. Krokin har däremot varit mkt stor. Otroligt bra lärare!» (Ganska liten)
- Dålig föreläsare» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 12%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.25

- Vi har mest arbetet med praktiskt. Framställa modeller och kroki.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Ganska dåligt»6 37%
Ganska bra»9 56%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Det kändes som att man fick försöka lära sig det mesta på egen hand. Jag tycker inte att man fick ut så mycket av föreläsningara. Det känndes inte som om alla moment var särskillt gemontänkta under föreläsningarna.» (Ganska dåligt)
- Men en bättre design på hemsidan skulle vara bra!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»1 6%
Ganska dåliga»2 12%
Ganska bra»8 50%
Mycket bra»4 25%
Har ej sökt hjälp»1 6%

Genomsnitt: 3.12

- Vår lärare viste nog inte så mycket själv om kursen, och gav väldigt vaga svar om det var något man frågade.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 12%
Mycket bra»14 87%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.87

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 12%
Lagom»10 62%
Hög»4 25%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.12

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»13 81%
Hög»3 18%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.18


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 18%
Godkänt»5 31%
Gott»6 37%
Mycket gott»2 12%

Genomsnitt: 3.43

- Tyvärr fick jag ett dåligt intryck. Läraren vi haft har verkat osäker och inte försäkrat sig om att viktigt information kommit ut till alla. Information om t.ex. studiebesök har spridits från elev till elev. Läraren borde ha tagit 5 min i början på varje pass och delat ut informationen som varit viktig, så att alla kunnat ta del om den. Uppgifter har inte beskrivits utförligt utan man har fått fråga sig fram för att helt förstå uppgiften. I många fall otydlig information om när uppgiften ska vara klar, om vi får redovisningsdagens lektion på oss eller inte vilket hindrar planering. Vissa uppgiftsintroduktioner har getts väldigt kort inpå inlämningsdatumet vilke även det hindrar eleven från att planera sin tid.» (Dåligt)
- Helt okej, men känndes inte särskillt givande.» (Godkänt)
- Bred, grundläggande och rolig kurs, en bra start på den fortsatta designutbildningen.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Krokin. Föreläsningar är bra, då man får mer inblick i vad man kommer att syssla med. »
- Det praktiska uppgifterna.»
- Det praktiska arbetet.»
- den praktiska delen absolut!»
- Kroki»
- Boken "Produktutveckling" var väldigt bra!»
- Det var mycket utdelat material, och det var dem som duggan baserades på och man lärde sig mest ifrån.»
- komunikationen mellan läraren och eleverna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningar borde kortas ner. Känns som man pratat om samma saker många ggr om igen. Göra modellbygget lite mer verklighetsförankrat. Inte bara göra en modell som inte föreställer ngt. Utan göra en modell som t.ex föreställer en mugg. Då blir man mer motiverad till att göra modellen.»
- Att man antingen tar bort den dugga man måste klara för att klara kursen, när teorin endast varit (känns det som) en liten del, eller sänker gränsen för att klara den. Eller gör fler frågor på duggan så att man får en chans att reparera om man inte skulle kunna komma ihåg varenda liten detalj i boken. Kravet för godkänt på 60 % rätt kändes för högt när man endast kunde få 42 p. Och då bestod en uppgift av 10 p. Om man missar några poäng så är man snabbt nere under godkäntgränsen...»
- Kommunikationen i vissa avseenden har varit många gånger väldigt vag eller icke existerande. Så ibland har man fått gå på rykten eller egna slutsatser. Det måste vara tydligare annars skapar det osäkerhet över vad man skall göra. Helt enkelt bättre stuktur i kommunikationen föreläsare - student krävs. »
- Lärarens undervisningssätt. Kunde bli mer pedagogiskt.»
- Informationsbiten. Informera klart och tydligt om vad som gäller, inför helklass!»
- antalet frågor på duggan var för många för att besvara på två timmar!»
- Tillgång till material, föreläsare, »
- Dels kan det vara bra att förnya själva power-point presentationerna. Och sen kan det ju vara bra om den person som ska föreläsa faktiskt har gjort presentationerna själv, och är kunnig innom området. Sen tycker jag att många av de övningar vi gjorde som hörde till "powerpoint-presentatinerna" borde läggas upp på att bättre sätt. De var dels väldigt sega ch gav inte så mycket eftertanke och kunskap.»
- Föreläsningarna var av skiftande innehåll. Ibland tyckte jag att det kunde ha varit lite mer i dem.»

16. Övriga kommentarer

- Kul idé med en heldags-workshop, roligt att verkligen få jobba "fritt". »
- Det jag egentligen är missnöjd över är presentationerna/föreläsningarna/föreläsaren. Men alla de större uppgifterna, skissmodellbygget, krokin var mycket bra!»


Kursutvärderingssystem från