ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Maskinkonstruktion, MMF092

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-09 - 2010-01-31
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 67%
Kontaktperson: Karin Forslund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»1 4%
Cirka 20 timmar»3 14%
Cirka 25 timmar»8 38%
Cirka 30 timmar»6 28%
Minst 35 timmar»3 14%

Genomsnitt: 3.33

- Det har varit väldigt varierande» (Cirka 25 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 4%
100%»20 95%

Genomsnitt: 4.95


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 33%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»3 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 47%

Genomsnitt: 2.76

- "I betygssättningen av grupparbetet beaktas följande områden" -är det dessa ni menar är målen? Mycket otydligt vad man skall kunna efter genomförd kurs!» (Målen är svåra att förstå)
- Bevisligen råder det väldigt stor otydlighet hurivida vi enbart ska designa produkten eller om vi faktiskt ska lägga ner energi på att lösa de tekniska problemen som kan tänks uppstå i samband med ändrad uppbygnad av produkten.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 6%

Genomsnitt: 2.06

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»8 44%
Ja, i hög grad»7 38%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.72

- Duggor är en bra metod för att se till att man verkligen lär sig det som gåtts igenom på föreläsningarna.» (I viss utsträckning)
- vissa frågor på duggorna kändes irrelevanta» (I viss utsträckning)
- Jag tycker kursen föll isär och till stor del blev en massa CAD-ande. För att kunna göra arbetet enligt Otto och Wood bör analysmetoderna ha gjorts tidigt för den befintliga produkten. Nu blev metoderna mer ett facit på hur det blev, i efterhand. Den röda tråden i Otto & Wood (som i kursen delvis var svår att se) examinerades inte ens på dugga 1. Jag vill dock påpeka att jag uppskattade introduktionen i programvarorna/metoderna men att de kanske hellre bör ligga som större labbar eller inlämningsuppgifter och att projektet mer blir en träning av metodiken hos Otto & Wood än en så stor del av examinationen. Det är väl ändå kunskaperna man erhållit från kursen som skall examineras? » (I viss utsträckning)
- Tyckte dugga 2 var krånglig med 20p frågor. Svårt att bedömma hur mycket man ska svara.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 14%
Ganska stor»15 71%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 3

- Föreläsningarna har varit relativt bra, men de kan komprimeras ganska mycket då de är rätt luftiga. Jag tror alla hade hängt med även om de gick bra mycket fortare. Projektarbetet skulle underlättas om man fick mer information tidigare.» (Ganska stor)
- De sista föreläsningarna med Johan Ahlström kändes utdraget. Kunde ha sagt samma sak på kortare tid. Bra med obligatorisk närvaro på föreläsningarna.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»2 9%
Ganska liten»6 28%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»3 14%

Genomsnitt: 2.66

- Otto och Wood tyckte jag var ett bra häfte, det var lärorikt men hjälpte inget för prestationen i kursen med dagens upplägg. Designkvalitet har jag för mig var helt OK. Resterande kursmaterial höll inte samma klass.» (Ganska stor)
- Gillar dock inte Swift-boken. Den känns inte så trovärdig.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»8 38%
Mycket bra»12 57%

Genomsnitt: 3.52

- Lite rörigt men okej. Pingpong kändes inte optimalt för projektarbete, men vi hade ju chans att använda vad vi ville. Jag gillar inte när information om arbetet blir utspridd, kurs PM, projekt PM, dokument på pingpong, utdelat material etc. Har dock överseende med pingpong då det inte använts innan.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 19%
Mycket bra»17 80%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.8

- Den hjälp vi sökt har besvarats.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»14 66%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Gruppen var inte den bästa, inte alla som är med på att det är ett grupparbete» (Ganska dåligt)
- Svårt att svara på. Det var ganska svårt i och med att det rådde olika kompetens och ambition inom gruppen.» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 38%
Hög»11 52%
För hög»2 9%

Genomsnitt: 3.71

- Det rådde snedfördelad arbetsbelastning, vi lärde oss väldigt lite i denna kurs. Det blev många timmar framför CAD. Det märktes tydligt på redovisningarna hur suboptimerade produkter som hade framtagits. Många gick knappt att varken använda eller tillverka. Jag tror att kursen har en lagom arbetsbelastning egentligen, om den ges fokus på rätt saker, därför sätter jag lagom här.» (Lagom)
- Många moment var mycket tidskrävande. Speciellt när man inte visste hur man skulle gå till väga med vissa analyser.» (Hög)
- Varierar från person till person hur mycket tid man ägnar åt det.» (Hög)
- Det var mycket att göra, blev inte mycket tid över till den parallella kursen» (Hög)
- Kursen tar väldigt mycket tid, och under vissa perioder har arbetsbelastningen varit så hög att den andra kursen har försummats, vilket ledde till att det blir smärre panik inför den tentan.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

21 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 4%
Hög»10 47%
För hög»10 47%

Genomsnitt: 4.42

- Med reglerteknik vid sidan om denna kursen blev det tungt, särskilt då regleren hade 3 inlämningsuppgifter.» (Hög)
- En tuff parallell kurs i reglerteknik, samtidigt som vi gick direkt från en mycket hög arbetsbelastning i LP1. Första två veckorna i maskinkonstruktionen kan få gå lite snabbare för då var det väldigt lugnt.» (Hög)
- Jag läser iofs 3 kurser samtidigt...» (För hög)
- En av de allra värsta perioderna, så det varit oerhört mycket att göra stundtals. » (För hög)


KURSENS MÅLSÄTTNINGAR

13. Hur tycker du att kursens målsättningar har blivit uppfyllda? Jag tycker att:*

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

Jag har goda kunskaper i omkonstruktionsmetoder som används inom modern produktutveckling.*
21 svarande

0 0%
0 0%
2 9%
14 66%
5 23%

Genomsnitt: 4.14

Jag har grundläggande kunskaper inom materialval vid omkonstruktion.*
21 svarande

0 0%
1 4%
5 23%
12 57%
3 14%

Genomsnitt: 3.8

Jag kan analysera en befintlig produkts funktion och konstruktion och utifrån detta föreslå lämplig omkonstruktion.*
21 svarande

0 0%
0 0%
3 14%
9 42%
9 42%

Genomsnitt: 4.28

Jag kommer att rekommendera andra teknologer att gå kursen nästa år.*
21 svarande

0 0%
2 9%
1 4%
10 47%
8 38%

Genomsnitt: 4.14


KURSENS DELMOMENT

14. FÖRELÄSNINGAR*

(Dåligt = 1, Mycket bra = 5)

Matrisfråga

- Stora delar av FÖ2 och FÖ3 kändes väldigt lika.»
- Industridesignen föreläsningen blev lite för kort och sammanfattad»
- Materialval gick lite väl långsamt fram, jag lyssnade dåligt, pluggade lite, är inte överintelligent, men skrev ändå 5 på den duggan... LCA var på OH - eh?»
- Många hade inte så stort innehåll så de kan snabbas upp lite. DFA kändes mest som promotion för Avix, ett program som vi inte fick behålla testlicensen på.»
- Kommer egentligen inte ihåg såhär långt efter, tyvärr. Men de gav en bra första inblick i de olika kursmomenten.»

Fö1: Omkonstruktion, produktarkitektur, moduler och plattformar*
21 svarande

0 0%
0 0%
7 33%
11 52%
3 14%

Genomsnitt: 3.8

Fö2: Industridesign och designkvalitet*
21 svarande

0 0%
0 0%
4 19%
11 52%
6 28%

Genomsnitt: 4.09

Fö3: Robust konstruktion*
21 svarande

0 0%
1 4%
3 14%
12 57%
5 23%

Genomsnitt: 4

Fö4: DFA*
21 svarande

2 9%
1 4%
7 33%
9 42%
2 9%

Genomsnitt: 3.38

Fö5: Introduktion materialval, krav- och egenskapsmatriser*
21 svarande

1 4%
2 9%
8 38%
9 42%
1 4%

Genomsnitt: 3.33

Fö6: Meritvärden*
21 svarande

0 0%
3 14%
6 28%
10 47%
2 9%

Genomsnitt: 3.52

Fö7: Materialval*
21 svarande

1 4%
2 9%
9 42%
6 28%
3 14%

Genomsnitt: 3.38

Fö8: LCA*
21 svarande

0 0%
2 9%
5 23%
9 42%
5 23%

Genomsnitt: 3.8

Fö9: FMEA/7Q*
21 svarande

0 0%
0 0%
7 33%
10 47%
4 19%

Genomsnitt: 3.85

15. PROJEKTUPPGIFT OCH LABORATIONER*

(Dåligt = 1, Mycket bra = 1)

Matrisfråga

- Alla laborationer kan vara större i sin omfattning »
- RD&T var det för lite genomgång av. Man han inte få förståelse för det och det tog massa tid att genomföra det på kaffebryggaren för att man inte kunde programmet. Svårt att analysera siffror.»
- (Dåligt = 1, Mycket bra = 1) Innehåll (brödrost, deluppgifter)*»
- Labben i RD & T fick lägre betyg för det är rätt klurigt, antar jag...PM var varken ni eller vi helt nöjda med tillslut ju,,»
- Det Hade varit intressant och lära sig mer om RD&T»
- För att kunna göra ett bra projektarbete behövs en iteration i analyserna. För detta finns det inte tid. Därför föreslår jag inlämningsuppgifter eller en tenta, istället för ett så stort betygsbidrag av projektarbetet.»
- Lab RD&T: det var fortfarande inte så lätt att använda programmet efter labben. Kanske göra nått som liknar produkten mer. »
- De olika metoderna var intressanta men tidsödande och svåra att få relevanta.»

Omfattning*
21 svarande

0 0%
1 4%
7 33%
9 42%
4 19%

Genomsnitt: 3.76

Innehåll (brödrost, deluppgifter)*
21 svarande

0 0%
0 0%
8 38%
9 42%
4 19%

Genomsnitt: 3.8

Laboration DFA*
21 svarande

0 0%
2 9%
10 47%
6 28%
3 14%

Genomsnitt: 3.47

Laboration RD&T*
21 svarande

0 0%
5 23%
10 47%
4 19%
2 9%

Genomsnitt: 3.14

Laboration Materialval*
21 svarande

0 0%
4 19%
5 23%
10 47%
2 9%

Genomsnitt: 3.47

LCA*
21 svarande

0 0%
3 14%
10 47%
6 28%
2 9%

Genomsnitt: 3.33

Konstruktions-FMEA*
21 svarande

0 0%
3 14%
10 47%
4 19%
4 19%

Genomsnitt: 3.42

Design-FMEA*
21 svarande

0 0%
2 9%
10 47%
5 23%
4 19%

Genomsnitt: 3.52

Projekt-PM*
21 svarande

1 4%
1 4%
6 28%
7 33%
6 28%

Genomsnitt: 3.76


HANDLEDNING

16. Hur upplevde du handledningen i kursen?

(Dålig = 1, Mycket bra = 5)

20 svarande

0 0%
0 0%
5 25%
5 25%
10 50%

Genomsnitt: 4.25

- Hade varit bra med bestämda handledningsmöten, delvis i datorsal där man kunde få jobba och fråga om de olika analyserna man gjorde, typ RD&T och DFA mm.n Få mer feedback under projektets gång.» (3)
- Man fick ofta otydliga svar.» (3)
- Har fått bra hjälp om man haft en fråga, har kunnat fråga i princip när som helst.» (5)


EXAMINATION

17. Vad anser du om kursens examinationsform?*

(Tar helt avstånd = 1, Instämmer helt = 5)

Matrisfråga

2 st duggor istället för tenta var rimligt*
21 svarande

0 0%
1 4%
1 4%
4 19%
15 71%

Genomsnitt: 4.57

Fördelningen (25% duggor - 75%projekt) var rättvis*
21 svarande

1 4%
0 0%
5 23%
8 38%
7 33%

Genomsnitt: 3.95


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 4%
Godkänt»4 19%
Gott»12 57%
Mycket gott»4 19%

Genomsnitt: 3.9

- Den kändes lite luddig och man var ofta tvungen att höfta fram slutsatser.» (Godkänt)
- Som vanligt tar alltid projektkurser 80% av ens studietid för att de är svåra att avgränsa. Men kursen var mycket rolig och uppgiften med.» (Gott)
- Det bör vara tydligt vilka avgränsningar som ska finnas. Vissa grupper har lagt energin på designen och enbart säger att vissa saker "funkar" utan att egentligen kunna förklara hur de ska kösa de funktionerna. Detta samtidigt som grupper lägger ner stor energi på att fundera ut hur funktionen ska lösas. Känns som det kan vara läge att göra det tydligt om huvudmålet med kursen ska vara att omdesigna en produkt utan fokus på det tekniska eller utveckla den med fokus på det tekniska.» (Gott)
- Även om belastningen är för hög så lär man sig en hel del, och tycker man att projektarbete är roligt så är detta en riktigt bra kurs. » (Gott)
- Det var mycket som skulle göras och mycket nytt, högt tempo. Men spännande, mera hands-on än vad andra liknande kurser är, även om mycket fortfarande blir svävande och väldigt godtyckligt.» (Gott)
- Maskinkonsruktionen var en mycket intressant och givande kurs.» (Mycket gott)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projektets och duggornas omfattning och komplexitet.»
- Klassens storlek. Goda kontakten mellan elev och handledare. Karin Forslund.»
- Duggorna, men den andra duggan var lite svår att plugga på. Alla frågor kändes inte helt relevanta. Redovisningsformen på slutet var rolig.»
- Duggorna»
- 2 duggor»
- En bra kurs i sig, lagom med föreläsningar och gott om egen arbetstid. »
- Duggorna»
- Allting»
- Otto & Wood + introduktionen till program och metoder.»
- Upplägget med duggor istället för tentor. »
- Ingen tenta. Projekt och duggor.»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- RD&T delen bör ges mer tid eller tas bort för den kändes inte som ett positivt moment utan tog enormt med tid och var svår att få ut något av. 7Q föreläsningen var inte så bra, och materialvalsföreläsningarna var lågt tempo och upprepande.»
- Bättre förklaring till RD&T, mer labborationstid och "tvinga" att förstå. sätt samman grupper innan.»
- Innhållet på lista över uppsatsen»
- Det är för hög belastning jämförelsevis med andra kurser, men såklart det är svårt att säga vad som ska ändras. Men någonting måste dras ner på för att det ska bli lite lättare att hinna med båda kurserna som går samtidigt. Kanske man då kan få mer kvalité på produkterna med. »
- dugga 2, var oklart vad man skulle komma. De föreläsningarna, materialdelen, var lite defusa, mycket grafer och oklart vad man skulle kunna. (mycket kändes orelvant, t.ex graferna)»
- Mer kunskap i CAD ex belastningssimulering. Skriva i projekt-PM vad design FMEA är»
- ändra så att materialduggan INTE är 12,5 % då den bara motsvarar 2 av 9 föreläsningar! Att handledare ska vara delaktiga i omröstningen och verkligen poängtera för eleverna att det är en maskinkonstruktions kurs där det är detaljerna som är viktiga och hur man löst allt sånt. Så att inte gruppen med minst detaljer vinner enbart pga att den är snygg.»
- Projekt-PM behöver en lista på i vilken ordning de olika analyserna bör göras, och upplägget för rapporten var ju sådär, det ändrades tom.. kronologiskt?»
- klarare information om vad som förväntas av projektet. Framför allt inom nivån detaljkonstruktion, och råd för avgränsningar mm»
- Ingenting»
- Strukturen på kursen och det ingående arbetet. Det får ni ta en funderare över, jag kan inte kommentera mer specifikt såhär i en liten kursutvärdering.»
- RD&T:n, dugga 2, kostnadsanalysen,»
- Man hade velat göra LCA-analysen på den gamla produkten tidigare eftersom detta var ett väldigt bra verktyg för att identifiera områden att förbättra.»
- Välja en produkt med lite större förbättringspotential.»

21. Övriga kommentarer

- Tack!»
- Handledarna behöver nog ej komma på alla handledningstider, utan de flesta söker hjälp då de fastnat, och ni har vart ganska lätta att få tag i. Men det är svårt att hitta lediga salar/grupprum lediga, så det vore bra om man kunde boka in tider i salarna för kursen. »
- Bra kurs»
- Bra handledare intressant kurs överlag»
- Det var bra att det var ganska fritt hur man kom fram till sitt koncept och inte behövde använda alla pugh-matriser och sånt som i IKOT-kursen. Att man kunde använda sånt om man kände ett behov av de. »

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från