ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG Kandidatarbete för Sjöfart och Logistik VT13, SJOX09

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-31 - 2013-06-31
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöfart och logistik 180 hp


Arbetsinsats

1. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till uppsatskursens poängantal (15 hp)?

5 svarande

Mycket högre»1 20%
Något högre»2 40%
Lagom»2 40%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Absolut överkomligt» (Något högre)

2. Hur har du prioriterat kursen?

5 svarande

Mycket högt»3 60%
Högt»1 20%
Medel»0 0%
Lågt»1 20%

Genomsnitt: 1.8

- Inför kursen gör alla väldigt väsen om hur lång tid det tar och hur jobbigt det är (skrämseltaktik?) så den prioriterades högt. Måste säga att planerar man bra så är det ingen fara.» (Mycket högt)


Mål och måluppfyllelse

3. Har uppsatskursens mål och syften varit tydliga?

5 svarande

Mycket tydliga»0 0%
Ganska tydliga»2 40%
Inte så tydliga»1 20%
Något oklara»0 0%
Mycket oklara»2 40%

Genomsnitt: 3.4

- Jag vet inte, jag har inte sett dem, men det mesta annat med kursen har varit otydligt.» (Mycket oklara)

4. I vilken mån upplever du att uppsatskursens mål uppfyllts?

Du hittar lärandemålen för uppsatskursen på följande länk: https://www.student.chalmers.se/sp/course?course_id=17375

Länken öppnas i en ny flik.

5 svarande

I mycket hög mån»0 0%
I ganska hög mån»2 40%
I medelhög mån»3 60%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 2.6


Information och administration

5. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

5 svarande

Mycket tydlig»0 0%
Ganska tydlig»0 0%
Okej»0 0%
Mindre tydlig»1 20%
Mycket oklar»4 80%

Genomsnitt: 4.8

- Jag är oerhört besviken på hur Chalmers Lindholmen hanterat kursen. I stort sett allt har varit otydligt och som student har man inte vetat vem man ska vända sig till med vad. Det har varit svårt att få svar från kursansvarig och programansvarig när man blivit hänvisad till dem och de anställdas motvillighet att vara handledare/examinator lyser lång väg.» (Mycket oklar)

6. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

5 svarande

Mycket tydlig»0 0%
Ganska tydlig»0 0%
Tillfredsställande»1 20%
Mindre tydlig»0 0%
Mycket otydlig»4 80%

Genomsnitt: 4.6

- Har inte funnits ngn som haft tid att svara på frågor eller hjälpa till» (Mycket otydlig)
- Alla säger olika saker om all information vi har fått. Ingen verkar vara helt säker på vad som gäller. Varken vilken dag inlämningen var på, hur opponeringen skulle gå till, vilken mall man skulle använda till rapporten och all mer fakta man fick var dubbel på något håll.» (Mycket otydlig)

7. Hur har det fungeradet med PingPong?

5 svarande

Mycket bra»1 20%
Bra»0 0%
Godkänt»2 40%
Mindre bra»2 40%
Dåligt»0 0%
Använde inte PingPong»0 0%

Genomsnitt: 3

- Pingpong har fungerat bra. Det är typ det bästa med hela kursen.» (Mycket bra)
- Inte alla kunde lämna in sin slutgiltliga rapport på pingpong, det fanns helt enkelt inte någon sådan "flik"» (Godkänt)


Generella kompetenserna

8. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

Matrisfråga

- Fackspråk har varit strålande. Bibliotekskursen var högst onödig, men den fungerade ju bra.»
- Fackspråks lärares handledning motsades av Lütshöfts»
- Projektledningen verkar inte ha någon koll alls. Hade vi inte fått fantastisk handledare samt examinator hade vi inte vetat någonting vettigt.»

Fackspråk
5 svarande

Mycket bra»1 20%
Bra»1 20%
Godkänt»3 60%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.4

Biblioteket
5 svarande

Mycket bra»1 20%
Bra»1 20%
Godkänt»2 40%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 20%

Genomsnitt: 2.8

Projektledning
5 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Godkänt»1 20%
Mindre bra»1 20%
Dåligt»3 60%

Genomsnitt: 4.4

9. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Ett genomgående problem är att Fackspråk och Chalmersanställda säger olika om ALLT vilket gör det svårt att veta vem man ska gå efter. Fackspråk torde ju veta vad de pratar om när det gäller skrivande då det är det de jobbar med medan de Chalmersanställda snarare verkar vilja ha saker så det passar den enskilde. »

Fackspråk
5 svarande

Mycket bra»2 40%
Bra»0 0%
Godkänt»1 20%
Mindre bra»1 20%
Dåligt»1 20%

Genomsnitt: 2.8

Biblioteket
5 svarande

Mycket bra»2 40%
Bra»0 0%
Godkänt»2 40%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»1 20%

Genomsnitt: 2.6

Projektledning
5 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»0 0%
Godkänt»3 60%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»2 40%

Genomsnitt: 3.8

10. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Vår handledare har hjälpt oss en del, men inte någon annan i projektledningen, för där får man sällan något vettigt svar.»

Fackspråk
5 svarande

I mycket stor mån»1 20%
I stor mån»0 0%
I viss mån»1 20%
I mindre mån»1 20%
Inte alls»2 40%

Genomsnitt: 3.6

Biblioteket
5 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»0 0%
I viss mån»0 0%
I mindre mån»2 40%
Inte alls»3 60%

Genomsnitt: 4.6

Projektledning
5 svarande

I mycket stor mån»0 0%
I stor mån»0 0%
I viss mån»2 40%
I mindre mån»1 20%
Inte alls»2 40%

Genomsnitt: 4


Projektuppgiften

11. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

5 svarande

Mycket bra»1 20%
Bra»2 40%
Godkänt»2 40%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.2

- Jag har lärt mig det jag skulle lära mig.» (Bra)

12. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

5 svarande

Till stor hjälp»2 40%
Till någon hjälp»1 20%
Till lite hjälp»0 0%
Till mycket lite hjälp»2 40%
Till ingen hjälp»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Mer än förväntat.» (Till någon hjälp)

13. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

5 svarande

Mycket svår»0 0%
Ganska svår»2 40%
Lagom svår»3 60%
Lite för lätt»0 0%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Uppgiften i sig är inte särskilt svår, det svåra är att ta sig an den med minimal respons från ansvariga - vilket säkerligen är en bra lektion att lära sig för framtiden för så är det ju på en del arbetsplatser. Tack.» (Lagom svår)


Projekthandledaren

14. Hur blev ni bemötta av handledaren?

5 svarande

Mycket bra»5 100%
Bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

- Jan Skoog var riktigt bra och alltid tillgänglig när man hade någon fråga!» (Mycket bra)

15. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

5 svarande

Mycket bra»5 100%
Bra»0 0%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1

16. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

5 svarande

I mycket hög mån»5 100%
I ganska hög mån»0 0%
I medelhög mån»0 0%
I mindre mån»0 0%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1


Arbetet i kandidatgruppen

17. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

5 svarande

Mycket bra»4 80%
Bra»1 20%
Godkänt»0 0%
Mindre bra»0 0%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.2

- arbetade ensam» (Bra)

18. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

4 svarande

Mycket stor hjälp»0 0%
Ganska stor hjälp»0 0%
Till viss hjälp»0 0%
Mindre hjälp»0 0%
Ingen hjälp alls»0 0%
Har ej haft några konflikter»4 100%

Genomsnitt: 6


Examination

19. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

5 svarande

I mycket hög mån»0 0%
I ganska hög mån»1 20%
I medelhög mån»1 20%
I mindre mån»2 40%
Inte alls»1 20%

Genomsnitt: 3.6

- Men har medlemmarna i gruppen jobbat tillsammans känns olika betyg orättvist.» (I mindre mån)
- Är rent ut sagt omöjligt att säga vem som har gjort vad. Så länge det inte kommer in klagomål från den ena att den andra inte gjort någonting.» (Inte alls)

20. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

5 svarande

Mycket bra»3 60%
Ganska bra»2 40%
Okej»0 0%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»0

Genomsnitt: 1.4

21. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

5 svarande

Mycket tydligt»0 0%
Ganska tydligt»1 20%
Okej»0 0%
Mindre tydligt»3 60%
Mycket otydligt»1 20%

Genomsnitt: 3.8

- Extremt otydlig.» (Mycket otydligt)

22. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

5 svarande

Mycket rättvis»1 25%
Ganska rättvis»1 25%
OKej»0 0%
Mindre rättvis»0 0%
Inte alls rättvis»2 50%
Har ingen uppfattning»1

Genomsnitt: 3.25

- Det är en tydlig skillnad från examinator till examinator vilket gör det orättvist för de olyckliga grupper som får de strängaste. Det kan absolut vara så att de som är strängast är de "som gör rätt" men det leder ändå till orättvisa.» (Inte alls rättvis)
- Det spelar extremt stor skillnad betygsmässigt på vilken examinator man får.» (Inte alls rättvis)

23. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

5 svarande

Mycket bra»0 0%
Ganska bra»2 40%
Okej»1 20%
Ganska bra»1 20%
Inte alls bra»1 20%

Genomsnitt: 3.2

- För oss stämde det bra, men för andra inte lika bra.» (Ganska bra)
- Jag upplever att det endast baseras på det slutliga arbetet.» (Inte alls bra)


Sammanfattande frågor

24. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

5 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»1 20%
Godkänt»2 40%
Mindre bra»1 20%
Dåligt»1 20%

Genomsnitt: 3.4

- Generellt möts studenterna av ointresse från kursansvarig och programansvarig. Under solarnas tid på SOL har den sistnämnde positionen sjukskrivits två gånger - kanske bör Chalmers göra något åt det så att personen i den positionen kan ägna tid åt uppgifter som det i dagsläget verkar som hen negligerar. Det är stor skillnad på handledare och examinatorer, hur mycket tid de lägger ner, hur mycket de "bryr" sig och hur de bedömer. Det största problemet är att den information studenterna fått varit OLIKA från ALLA håll. Det finns flera olika riktlinjer från Chalmers och de säger inte samma sak. Utöver det mejlar kursansvarig ut annan information, t ex om sista inlämningsdatum.» (Dåligt)

25. Vad kan bli bättre i kursen?

- Planeringen och en ena front från Chalmers sida. Har varit många olika bud från olika håll. En väldigt rörig kurs utan att det finns någon ansvarig som styr upp det. »
- Informationen från kursansvarig varit otroligt dålig. Vad skall göras och när? Informationen i slutfasen av projektet fanns inte utan man fick hela tiden fråga efter information. Måste bli mycket bättre! Det är viktigt att vi studenter vet när vi skall presentera, vem vi skall opponera på och hur detta skall genomföras.»
- Vad jag förstått efter samtal med en anställd är det många av de anställda som inte vill ta på sig rollen som handledare eller examinator. Det ska väl vara ett fritt val, men det påverkar studenterna i högre utsträckning än skolan tror. Det är säkerligen en tidskrävande uppgift, något som Chalmers kanske ska utdela mer bonus för, för som det är nu lider studenterna av lärarnas ointresse.»
- Att de i projektgruppen inte vägrar att vara handledare eller examinatorer!! Och att de som är handledare faktiskt har tid till att träffa sina grupper. Förskräckligt att det ska gå ut över oss elever att lärarna inte vill handleda, de bör skämmas!»

26. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Kurslitteraturen, Fackspråk och Pingpong.»


Kursutvärderingssystem från