ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp3 10/11 Vatten- och avloppsteknik, LBT345

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-15 - 2011-04-11
Antal svar: 30
Procent av deltagarna som svarat: 29%
Kontaktperson: Katarina Suter»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Byggingenjör 180 hp


Lärandemål

Efter kursen skall studenterna kunna arbeta med samhällets VA-anläggningar i samband med planering, byggande och drift allmänt samt speciellt ha förmåga att tillämpa kunskaperna vid projektering/dimensionering och drift av VA-anläggningar med hänsyn till miljön.

Teknologerna skall efter fullgjord kurs kunna:
(1) beräkna vätsketryck mot konstruktioner
(2) lösa stationära hydrauliska problem avseende stationär strömning i - rör, - kanaler - mark
(3) mäta flöden
(4) beskriva och förklara kommunala VA-anläggningars funktion


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 3%
Målen är svåra att förstå»1 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 23%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»21 70%

Genomsnitt: 3.6

- Mycket bra struktur och inledande läsning till kursen!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

2. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 86%
Nej, målen är för högt ställda»4 13%

Genomsnitt: 2.13

3. Testade examinationen om du uppnått målen?

30 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 10%
Ja, i hög grad»26 86%
Vet ej/har inte examinerats än»1 3%

Genomsnitt: 2.93

- dock var årets examination 10-15 gånger svårare än tidigare års tentor. lite konstigt» (Ja, i hög grad)
- Tentan var mycket mer komplex och avancerand än tidigare års byggtentor, kändes inte riktigt rättvist när man övat på dom.» (Ja, i hög grad)
- Jag upplevde tentan mycket svårare än de gamla tentorna vi hade att öva på. Den sista uppgiften var i jämfört med tidigare sådana uppgifter väldigt krånglig. Jag blev besviken för att jag hade pluggat väldigt mycket och ansåg mig kunna den typen av uppgifter..» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

4. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

29 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»2 6%
Ganska stor»12 41%
Mycket stor»14 48%

Genomsnitt: 3.34

- Snurrigt och oklart schema med massa onödig skit schemalagt som var helt ointressant att gå på om man bara satsar på att få godkänt.» (Mycket liten)
- Jag tycker dock att det hade varit bättre om föreläsningarna varit bättre palnerade, så att allt som var tänkt att gås igenom hann gås igenom, istället för att hasta igenom på slutet när det visar sig att man inte skulle hinna. Likaså skulle jag vilja att föreläsaren räknar igenom de uppgifter som skall gås igenom på tavlan, själv, istället för att ta någon annans facit, de tskulle kunna spara en del tid och även vara mindre genant.» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar och övningar!» (Mycket stor)

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

30 svarande

Mycket liten»1 3%
Ganska liten»4 13%
Ganska stor»12 40%
Mycket stor»13 43%

Genomsnitt: 3.23

- Onödigt att bli tvungen att köpa en bok för 360 sån för att få tillgång till några formler och diagram när det enkelt kunde läggas ut ett dokument med det som behövdes, precis som med rationella metoden!» (Mycket liten)
- Formelsamlingen är mycket bra! VA-kompendiet var kompletterande men föreläsningarna sa allt.» (Mycket stor)
- där är mycket fel i facitet i exempelsamlingen, det skulle kunna vara bra att gå igenom den igen kanske.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»7 23%
Mycket bra»21 70%

Genomsnitt: 3.6

- Återigen dåligt med information om vad som kommer läras ut på kommande föreläsning. Man är inte intresserad av att komma tidigt till skolan och lyssna på saker som till största del är ren kuriosa och inte bidrar med kunskap inför tenta om man satsar på godkänt!» (Mycket dåligt)
- kanonbra att lösningar lades ut på alla övingsuppgifterna!» (Mycket bra)
- Bra uppdaterat!» (Mycket bra)

7. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»15 50%
Hög»13 43%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.46

- Inte bra med obligatoriska måment första veckan.» (Lagom)
- Aningen hög, men inget att klaga på» (Hög)
- Lika hög arbetsbelastning som på V2-kursen trots att det skiljde 1,5 hp.» (Hög)


Arbetsklimat

8. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

30 svarande

Mycket dåliga»1 3%
Ganska dåliga»1 3%
Ganska bra»12 40%
Mycket bra»14 46%
Har ej sökt hjälp»2 6%

Genomsnitt: 3.5

- Dåliga räkne stugor» (Mycket dåliga)
- För mkt folk till för få lärare på övningarna» (Ganska dåliga)
- Bra på räknestugorna men har ej sökt hjälp annars» (Ganska bra)
- men kanske samma där att övningsuppgifterna arbetas in lite mer, så att man faktiskt kan få en ordentlig förklaring till varför man löser en uppgift som man gör, och inte bara hur.» (Mycket bra)

9. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

30 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 3%
Ganska bra»2 6%
Mycket bra»26 86%
Har ej sökt samarbete»1 3%

Genomsnitt: 3.9

10. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

30 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 3%
Lagom»21 70%
Hög»7 23%
För hög»1 3%

Genomsnitt: 3.26

- Högre arbetsbelastning på VA-teknik än installationsteknik, trots att de är lika stora kurser.» (Lagom)
- men inte för hög» (Hög)


Önskade åtgärder

11. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- upplägget fungerade mycket bra, varvade teori med övningsuppgifter på ett bra sätt.»
- Thomas Pettersson (mycket bra föreläsare) och räknestugorna»
- Upplägget med studiebesök, föreläsningar och räknestugor - känns genomtänkt. Den tydliga veckoplaneringen med övningsuppgifter underlättar oerhört.»
- Föreläsningarna med räkneexempel var mycket uppskattade.»
- labbarna var bra, men det var svårt att förstå vad man skulle göra och varför och hur det hängde ihop med våra föreläsningar, kanske egentligen bara att de skulle förankras lite mer innan de genomfördes. Studiebesöket var ok, men lite väl utdraget. jättebra med så många räknestugor»
- Böckerna var var mycket bra»
- Studiebesöken och labbarna. Men bör ligga efter en genomgång av teorin, för att lättare förstå vad det handlar om»
- Allt.»
- Allt! Jätte bra över lag, inget att klaga på.»
- Läraren. Han va mycket pedagogisk!»
- Föreläsningarna och räknestugornas uppbyggnad. Samläsning med V fungerade bra, behåll!»
- Studiebesök på vattenverket.»
- Thomas Petterson är en väldigt bra föreläsare»

12. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Gör det till en kurs för V och B»
- Det bör enligt min mening vara lika många poäng för byggkursen och väg och vattenkursen då examinationen var lika förutom en uppgift. Uppfattningen är inte att de har lagt ner en hel veckas heltidsstudier mer tid på kursen.»
- Detaljerad info och planering av föreläsningar!»
- Lab på lackarebäck skulle kunna läggas lite senare då man fått ett hum om pumpar, energiekvationen bla. »
- Det känns lite onödigt att vi får höra hur processen i ett reningsverk går till på hur många föreläsningar som helst, plus ett studiebesök, plus ett litet arbete om sagda ämne, dra ner på det och fokusera på någon annan del i förloppet, dagvatten till exempel. likaså att förankra det hos gästföreläsare så att inte de också står och apar upp exakt samma sak en gång till.»
- Det är helt orimligt att vår kurs bara är på 6hp när vi läser den tillsammans med V och deras kurs är på 7,5hp. De har ett moment som inte vi har, men vi har ett moment som inte de har? Och vi har precis samma kurs litteratur. Är deras extra moment verkligen 1,5hp större än vårt (svaret är NEJ)? När sen tentorna nästintill är identiska så ser jag verkligen inte hur man kan motivera det lägre poängtalet på vår kurs. Jag yrkar på att NI redan i år ändrar antal poäng på vår kurs för det här är rent ut sagt löjligt. Jag kommer följa upp det här för att se vad som görs åt saken. Annars så har du gjort ett mycket bra jobb Thomas.»
- Inget.»
- Jämna ut skillnaderna mellan BI- och V-kurser. Gör dem lika stora! Den första laborationen borde ligga lite senare, nu låg den i första läsveckan och man hade inte hunnit lära sig tillräckligt mycket. Den andra laborationen låg också för tidigt, vi hade inte hunnit gå igenom grundvattenströmmning men ändå var det med på labben. »


Övriga kommentarer

13. Övriga kommentarer

- Mycket bra föreläsare!»
- Upplägget fungerade bra. Föreläsningarna höll hög nivå »
- Föreläsaren hade alltid ganska kort om tid så bättre planering inför föreläsningar. Det kasnke är bättre att ta ett räkneexempel istället för att göra två och stressa igenom det andra, det var många som inte hängde med då.»
- En väldigt välstrukturerad kurs med en duktig föreläsare. Thomas verkar väldigt mån om studenterna och att vi förstår det han lär ut. En av de bästa kurserna/föreläsarna hittills, topp 3 tillsammans med Steve och Bert.»


Kursutvärderingssystem från