ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TSLOG 1213-2 Sjö- och transporträtt, SJO330

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-12-20 - 2013-01-27
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Mattias Bingerud»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjöfart och logistik 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»3 16%
Cirka 20 timmar»8 44%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»2 11%

Genomsnitt: 2.61

- Jag var på föreläsningarna, mycket diskussioner där, jag läste även lite i Bulls bok, men det var inte alldeles för mycket acv den varan.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

18 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»6 33%
100%»11 61%

Genomsnitt: 4.55

- Har krockat med vissa kurser.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

18 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 11%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 27%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 61%

Genomsnitt: 3.38

- Brukar sällan göra det, jag lyssna rpå föreläsare, där brukar man få ut vad som är viktigt att lära sig.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

17 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 5%
Ja, målen verkar rimliga»16 94%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.94

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

16 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 31%
Ja, i hög grad»11 68%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.68


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»12 66%

Genomsnitt: 3.61

- Daniel kan inte svara på de frågor som kommer upp under lektionerna» (Ganska liten)
- De övningstillfällen som erbjöds hade gett mer om vi fick delta i diskussionen. Tyvärr blev det att föreläsaren drog svaren själv istället för att be oss diskutera fram ett svar.» (Mycket stor)
- Nästan enda källan till kunskap för mig.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»4 22%
Ganska liten»6 33%
Ganska stor»5 27%
Mycket stor»3 16%

Genomsnitt: 2.38

- Har endast läst lagtext. Boken som vi skulle ha var inte värd pengarna. » (Mycket liten)
- den bok ni rekommenderade från Bull som var skriven på norska var extremt svår att läsa/förstå. Helt idiotiskt!» (Mycket liten)
- Marginell hjälp av boken och rättsfall vi fick ut.» (Mycket liten)
- Bull var väldigt svår att läsa. Hade vart bra om vi kunde fått lite guidening om hur den skulle läsas» (Ganska liten)
- Jag tycker också att ni borde använda er av boken "Handbok i sjörätt" som är mer begriplig än Bull.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 27%
Ganska bra»8 44%
Mycket bra»4 22%

Genomsnitt: 2.83

- Föreläsningar kom som vanligt inte upp i tid.» (Mycket dåligt)
- Det sades att alla föreläsningar skulle ligga ute kvällen innan föreläsning, vilket det inte gjorde. Tror inte ens att alla föreläsningarna hamnade på pingpong innan sista veckan. » (Ganska dåligt)
- Det har varit lite svårt att få upp föreläsningarna på pingpong. Vi fick också olika besked om vilken lagtext som skulle tas med vid början och slutet av kursen.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»2 11%
Mycket bra»14 82%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.94

- bra med frågestund i slutet av kursen samt bra möjlighet att slälla frågor löpande under kursens gång» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 16%
Mycket bra»15 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Bra diskussioner.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»14 77%
Hög»3 16%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.27

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

18 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 66%
Hög»4 22%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.27


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»11 61%
Mycket gott»5 27%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Föreläsningarna kändes i viss mån oförberedda, och övningstillfällena kan förbättras.» (Godkänt)
- Severin är väldigt engagerad» (Gott)
- Bra och användbar kurs. Väldigt intressant och kul att läsa! » (Gott)
- Bra lärare.» (Gott)
- Väldigt nyttig och bra kurs. Engagerade lärare, roliga föreläsningar men ibland lite opedagogiskt, lite röriga power-points.» (Gott)
- Kursen har varit bra» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt»
- Gå igenom mer termer och mer övningar. »
- Tycker kursen i helhet var bra.»
- Kursen är bra som den är.»
- Pinpong fungerar väl»
- Jadu, det mesta.»
- Att ha en föreläsare som kommer från näringen som föreläser»
- Allt»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Den norska boken går ej att läsa»
- man kan utveckla övningstillfälerna lite mer»
- Kursadministrationen och litteraturen. Säg åt elever att lägga pengarna på Scandinawian Maritime Law istället för den norska skitversionen!»
- Kanske lite mer transporträtt utöver sjöfarten. Kursen heter ändå sjö och transporträtt.»
- Möjligtvis skulle övningsuppgifterna inför tentan kunna vara mer omfattande i form av en inlämningsuppgift till exempel som förberedelse inför tentan.»
- Inget jag kommer på just nu»
- En enkel grej är att Daniel måste lära sig datorn bättre, jag är själv klappkass på datorer men det är en del tid som sticker iväg för det. Ibland lite väl mycket sidospår som inte mynnar ut i något konkret.»
- Fler fall att diskutera. Under timmarna då vi skulle diskutera olika fall blev det automatiskt att Daniel återberättade vad fallet handlade om och sen blev det inte så mycket lösning av problemet. »
- Fler tillfällen för övningar.»
- Tentan, tycker jag borde vara lite mer av "lösa fall"-karaktär. Men tentan var ändå väldigt bra och intressant.»

16. Övriga kommentarer

- Daniel var bra, blev bättre och bättre hela tiden.»
- Bättre förberedelse inför räkneuppgifter. Blev väldigt flummigt när Daniel själv blev osäker på hur uppgiften skulle räknas. »
- Duktiga och erfarna lärare som gjorde kursen väldigt seriös och bra. Den mest intressanta kursen hittills på programmet!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.16

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.16
Beräknat jämförelseindex: 0.79


Kursutvärderingssystem från