ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Lp 1 12/13 Inledande matematik, TMV125

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2012-10-30 - 2012-11-20
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Patrik Hellman»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Väg- och vattenbyggnad 300 hp

1. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»0 0%
Godkänt»7 12%
Gott»25 44%
Mycket gott»23 41%

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Allting gick otroligt fort, vore bättre att öka stegvis än att trycka på ed allt samtidigt. Annars mycket bra!» (Godkänt)
- Bra system med duggor. Riktigt bra lärare (Lennart Falk).» (Mycket gott)
- Lennart är mycket pedagogisk och det märks att han har ett intresse för eleverna.» (Mycket gott)
- Läraren var mycket bra på att förklara och det var enkelt att förstå» (Mycket gott)
- Bra föreläsare, bra övningsledare, Bra med elekroniska duggor!» (Mycket gott)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.23


Lärandemål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

2. Hur begripliga är kursens mål?

56 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 14%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»30 53%

Genomsnitt: 3.25

- Mycket delmål som var utspritt över många olika dokument.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- har inte läst de så noga, men språket är på vissa ställen lite komplicerat» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)


Följande fyra frågor behandlar utvalda lärandemål.

3. Lärandemål 1:

"Du skall kunna förklara varför ett plan eller en linje beskrivs av ekvationer.
Du skall kunna bestämma ekvationer för plan och linjer som beskrivs geometriskt på olika
sätt. Du skall kunna beräkna avstånd mellan punkt och plan, punkt och linje, linje och linje,
inte genom att kunna formler utantill - lär dig hellre idéerna bakom formlerna."

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»20 35%
Mycket bra»32 57%

Genomsnitt: 3.5

4. Lärandemål 2:

"Att få en känsla för derivatans innebörd som uttryck för förändringshastighet i tillämpningar."

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»16 29%
Mycket bra»38 69%

Genomsnitt: 3.67

5. Lärandemål 3:

"Att kunna definiera begreppen injektiv funktion (one-to-one) och invers funktion.
Att kunna ge exempel på funktion som är injektiv och kunna förklara hur man kan avgöra att
den är det. Att kunna bestämma inversen till en given funktion. Att kunna beräkna inversens
derivata med hjälp av sambandet mellan funktionens och inversens derivata."

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

55 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 12%
Ganska bra»24 43%
Mycket bra»24 43%

Genomsnitt: 3.3

6. Lärandemål 4:

"Att kunna bestämma alla asymptoter till en funktion, att kunna avgöra i vilka intervall
funktionen är växande eller avtagande, konvex eller konkav, kunna bestämma alla lokala extremvärden och inflexionspunkter och med stöd av allt detta kunna rita funktionens graf. Att själv kunna avgöra med vilken precision en graf behöver ritas för att en viss fråga skall kunna besvaras. Att, i samband med studiet av grafen, kunna bestämma en funktions värdemängd och besvara frågor som: Hur många lösningar har ekvationen f(x) = a? För vilka x är f(x) > g(x)?"

Hur har detta lärandemål uppfyllts?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 7%
Ganska bra»33 58%
Mycket bra»19 33%

Genomsnitt: 3.26

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

53 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»51 96%
Nej, målen är för högt ställda»2 3%

Genomsnitt: 2.03

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

55 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»20 36%
Ja, i hög grad»32 58%
Vet ej/har inte examinerats än»3 5%

Genomsnitt: 2.69

- När man repeterade gamla tentor tyckte jag att svårighetsnivåerna varierade. » (I viss utsträckning)
- Tyckte tentan var svårare än uppgifterna vi fick på duggan.» (I viss utsträckning)
- Tycker att tentan var för "klurig". Kunde varit enklare, renare uppgifter. Tex uppgiften med max-min och asymptoter. Kunde man inte funktionen det handlade om missade man den poängen trots att man egentligen kunde det som uppgiften handlade om.» (I viss utsträckning)
- jag vet inte» (I viss utsträckning)
- Tyckte examinationen fokuserade på en del områden istället för att ta lite från alla målen.» (I viss utsträckning)
- väldigt många av uppgifterna hade en högre nivå en det vi gjort i boken och på föreläsningarna. Dåligt med endast svar frågor, känns inte alls som om det testar om man har lärt sig något. Även Falskt eller sant frågorna tyckte jag känndes onödiga. » (I viss utsträckning)
- Det var några frågor på tentan som jag inte tycker har tagits upp på föreläsningarna» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»2 3%
Ganska stor»13 23%
Mycket stor»40 71%

Genomsnitt: 3.64

- Väldigt bra med "Matte-supporten" via duggorna!» (Ganska stor)
- Lennart har varit jättebra. Det har gått lite fort på föreläsningarna ibland men annars har det varit bra. » (Mycket stor)
- Lennart är en fantastiskt bra pedagog!» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»15 26%
Ganska stor»29 51%
Mycket stor»12 21%

Genomsnitt: 2.94

- Boken känns inte alls bra, det är svårt att förstå engelskan. Fick fokusera mycket på att försöka förstå språker istället för matte» (Ganska liten)
- Lite svårt ifall man inte förstår på föreläsningen att då kunna förstå i en bok på engelska. » (Ganska liten)
- Duggorna var det bästa. Uppgifter i boken också bra. Texten i boken (Adams) läste jag knappt.» (Ganska stor)
- Jobbat mycket utifrån anteckningar från föreläsningar, gamla tentor och duggor på nätet. Inte jobbat överdrivet mycket i boken» (Ganska stor)
- Dock inte så bra bok!» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»22 39%
Mycket bra»32 57%

Genomsnitt: 3.53

- Hade varit bättre att ha det i ping-pong.» (Ganska bra)
- Tyckte det var väldigt bra med schemat som visade vad läraren skulle gå igenom och när. Vecko-pm precis lika bra, då vet man vad man ska göra. » (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 37%
Hög»32 57%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.67

- Skulle tro att de är lagom om man gör det man ska och inte skjuter upp allt till de sista veckorna.» (Lagom)
- Kursen innehåller väldigt mycket olika saker vilket gör att kursen känns väldigt stor och bred» (Hög)
- Acceptabel arbetsbörda för kursen i sig men hänsyn tas inte tillräckligt för andra, parallella kursers arbetsbörda.» (Hög)
- kusren innehåller väldigt många olika delar. Har varit svårt att hinna med allt. » (Hög)
- Jag var inte van vid högskolestudier och detta var en av mina första kurser.» (Hög)
- Mycket tid gick åt till duggorna. Första duggan var alldeles för omfattande och tidskrävande. Jag tror att jag lade ner ca 40 timmar på den, de andra var inte lika tidskrävande men tog ändå orimligt mycket tid i förhållande till vad man fick ut av det. Detta går ut över övriga uppgifter.» (För hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

55 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»24 43%
Mycket bra»26 47%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 3.6

- Många som ville ha svar efter lektionerna, så lite svårt att komma intill där. Men på mejl fick man svar snabbt!» (Ganska bra)
- Hade varit bra med mer övningslektioner.» (Ganska bra)
- Skulle önska fler övningstillfällen. Svårt att hinna få svar på alla frågor från tre föreläsningar på ett övningstillfälle.» (Ganska bra)
- Möjligheten att ställa frågor har varit bra på övningstillfällena men inte så bra på föreläsningarna eftersom det kändes som det inte fanns tid för att ställa frågor.» (Ganska bra)
- Många i klassen som ville ha hjälp och bara en lärare» (Ganska bra)
- Bra att Lennart svarade så snabbt på mail då man hade frågor. Övningarna fungerade sämre dock, ville inte fråga om hjälp där (kände mig dum då). » (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»11 19%
Mycket bra»40 71%
Har ej sökt samarbete»3 5%

Genomsnitt: 3.78

- Det har inte varit så mycket samarbete i kursen.» (Ganska bra)
- Alla är hjälpsamma när man behöver.» (Mycket bra)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

56 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»26 46%
Hög»25 44%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.62

- Om man gör det man ska så hinner man med utan stress.» (Lagom)
- Läste kursen för andra gången» (Lagom)
- Den första läsperioden kändes mycket mer stressig än andra läsperioden.» (Hög)
- Tempot på föreläsningarna var lite för högt, man hann ej med att skriva klart innan läraren började på en ny sak, vilket gjorde att man inte hängde med.» (Hög)
- Att ha kurser och nollning samtidigt är väldigt stressande då man slits mellan att socialisera sig med nya människor/klasskamrater genom nollningsaktiviteter och att hålla sig i takt med kurser/uppgifter. Har inte pratat med någon i klassen som inte sagt "Jag öppnade inte matteboken de första tre veckorna"» (För hög)
- Hänsyn i arbetsbelastningen tas inte till de som har lång transport till/från skolan hem med hänsyn till nuvarande bostadssituation. För de som går upp 05:30 och kommer hem 19:00 finns tyvärr inte tillräckligt med tid för hemstudier.» (För hög)


Supplemental instruction (SI)

Under perioden erbjöds hjälp med inlärningen i form av SI. Dessa SI-möten var helt frivilliga och hölls av studenter från de högre årskurserna.

16. Hur många SI-möten har du varit med på under kursen?

56 svarande

19 33%
1-2»22 39%
3-4»7 12%
5 eller fler»8 14%

Genomsnitt: 2.07

- Inte haft möjlighet tidsmässigt.» (0)
- Visste inte om AT-studenter fick komma?» (1-2)
- SI har varit ett mycket bra tillfälle att kontrollera om man har lärt sig det som har gått igenom.» (3-4)
- Första året jag läste kursen» (5 eller fler)

17. Om du deltagit i SI under kursen –, hur viktig anser du att den varit för din inlärning av det kursen behandlar?

37 svarande

Mycket viktig»5 13%
Ganska viktig»9 24%
Lite viktig»18 48%
Inte alls viktig»5 13%

Genomsnitt: 2.62

- Jag ska nu i fortsättningen forsätta med SI.» (Lite viktig)
- Har inte varit på så många möten att den kunnat hjälpa mig mer, men det pass jag var på var väldigt givande.» (Lite viktig)
- Det känndes som att uppgifterna man fick på SI:n var mycket lättare än vad som togs upp på föreläsningarna och som kom på tentan. Men man fick ändå baskunskaper och det är givande att jobba i grupp.» (Lite viktig)
- Tycker att det är bra att bli erbjuden att gå dit, även om inte jag gick det tror jag det är bra att fortsätta för dem som vill ha extra hjälp» (Lite viktig)
- Jag tycker inte att SI är viktigt, det viktiga har varit att sitta i grupp och diskutera och det har jag gjort mycket på annan tid. » (Inte alls viktig)


Önskade åtgärder

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- SI»
- Lennart Falk»
- Dataduggor mycket trevligt»
- Föreläsare, Lennart har varit väldigt pedagogisk och metodisk.»
- Övningstillfällena är viktiga för att kunna få hjälp och räkna själv så att man ligger i fas. Lektionerna har varit till stor hjälp och strukturen bör behållas som den är. »
- Duggor Lennart Falk vecko PM samt läsperiodsplaneringen»
- Duggsystemet, mycket bra sätt att lära sig på!»
- Lennart!!»
- Lennart!»
- Matte support i biblan»
- Duggorna! De har varit jättebra och man har lärt sig otroligt mycket. De hjälpte även till med att se till att man låg hyfsat i fas med kursens planering. Behåll dem!»
- Duggorna! Jättebra system! Gör att man ligger i fas, tar ingen tid från lektionerna. Man lärde sig mycket av det!»
- Lennart Falk»
- Duggorna var väldigt bra och gjorde att man blev motiverad att plugga, så de bör vara kvar. Sedan bör även Lennart vara kvar, bästa föreläsaren någonsin!»
- Maple TA duggorna ! jättebra hjälp-filmer, blir som extra föreläsningar. Bra att man kan kolla om man gjort rätt , utan att det finns facit som man kan "tjuvkika" och få härledning av. Använd gärna i fler mattekursen!!»
- Lennart Falk som lärare»
- Duggasystemet med Maple TA»
- Online Duggorna var bra!»
- Duggorna via nätet och SI»
- Datorbaserade Duggorna, föreläsaren Lennart Falk och övningstillfällena.»
- Lennart! Även duggorna på datorn har varit jättebra, jag har lärt mig mer av att göra duggorna och titta på de filmer som varit där än att läsa i boken. »
- Läste kursen detta år på egen hand så har inga större kommentarer än att hemsidan var väldigt bra»
- Jag tycker att de elektroniska duggorna var bra.»
- Övningarna, fler övningstillfällen det är då man förstår mer än bara det ytliga, och man får gott om hjälp»
- Att man jobbar i grupp.»
- Duggorna, gör att man "tvingas" hänga med varje vecka. »
- Nätbaserade inlärningsduggor»
- kurshemsidan, SI-möte, Lennart, dator-duggorna.»
- Duggorna med hjälp-filmer. Väldigt lärorika och bra. Fick ut mer av dessa än av bokens exempel.»
- SI passen var jättebra! Systemet med duggor fungerade också väldigt bra och gav ett naturligt tillfälle för repetition.»
- Duggorna var skitbra»
- Upplägget av föreläsningarna och övningstillfällena. Allt i princip.»
- Duggorna, Lennart Falk»
- Duggorna, de har verkligen varit behjälpliga. Har kunnat ligga i fas och förståelsen har varit hög.»
- Lennart Falk!!!»
- Duggor»
- Läraren.»
- Elektroniska duggor! Bra eftersom det gjorde att man hela tiden hängde med framåt i kursen och utmanade sig själv att klara svårare uppgifter.»
- Räkneövningar med möjlighet att fråga en lärare om hjälp. »

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- vet ej»
- Inget.»
- Förtydliga informationen. Svårare och mer komplicerade saker ska förklaras tydligt och konkret. Fick inte riktigt grepp om allt. Tydliga formuleringar så man verkligen förstår.»
- Mer svåra uppgifter på föreläsningar. Matchade inte riktigt boken och tentan.»
- Inte så omfattande duggor.»
- Inget speciellt, kursen har fungerat bra»
- Fler genomgångar av 6p uppgiffter från tentor»
- poängtera fördelningen av kursens innehåll ... vad är viktigast/störst del av kursen, och vad är sidospår.»
- Ingen stor förändring behövs.»
- Gärna lite fler övningstillfällen»
- Matteboken. »
- Kan kanske tycka att man skulle kunna ha ett högre tempo så att man har gått igenom allting tidigare så att man får mer tid till att repetera. Jag tyckte att jag lärde mig mest de veckorna som jag repetarede inför tentan.»
- hastigheten, visst går det fort och det kommer det göra hela studietiden men man kunde ha ökat gradvis för att hinna bli varm i kläderna, allt är så nytt.»
- De flesta uppgifter kändes för lätta jämfört med vad som kom på tentan så det skulle vara bra att ha med några svårare uppgifter också.»
- Övningarna.»
- Se över kurslitteraturen. För mig har det varit svårt med en engelsk mattebok när man matten i sig är svår och det är mycket nytt. Något mer som helt klart kan förbättras är vecko PM. Under hela kursen har vi legat ca 2-3 lektioner "efter" vecko PM vilket har gjorde det väldigt svårt att ligga i fas, både med duggor och sedan hinna tentaplugga. »
- Kravet att kunna massor med formler, gränsvärden, exakta värden i trigonometri utantill. Jag fick lägga stor vikt i att plugga in dem i huvudet, ungefär som glosor för att jag alltid har fått ha formelsamling på prov.»
- Tempot på föreläsningarna bör lugnas lite så man hinner med att skriva»
- eventuellt att man får för mycket poäng med sig från duggorna?»
- Lite mer genomgång på invers funktion»
- Tydligare att SI är även för AT?»


Övriga kommentarer

20. Övriga kommentarer

- Kursen har varit bra och jag tror att om man bara hänger med hela tiden under nollningen (vilket kan vara svårt ibland) så är denna kursen inget problem! »
- Det är en väl genomförd kurs men det är väldigt bred kunskaps som behövs.»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.23
Beräknat jämförelseindex: 0.8

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från