ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Linjär algebra TD, TMV186

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-15 - 2009-03-27
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Carl-Henrik Fant»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk design 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»1 11%
Cirka 20 timmar»3 33%
Cirka 25 timmar»2 22%
Cirka 30 timmar»3 33%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.77

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»1 11%
50%»0 0%
75%»6 66%
100%»2 22%

Genomsnitt: 4

- inte alla övningar» (75%)
- tack vare att föreläsningsanteckningarna fanns på kurshemsidan kunde man lätt hoppa över en del av föreläsningarna och läsa själv.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I VeckoPM presenteras kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen, dels för godkänt, dels för högre betyg.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 77%

Genomsnitt: 3.77

- Väldigt bra att se målen för varje läsvecka, fortsätt med det. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Hur stor hjälp för dina studier har de detaljerade målen varit?

9 svarande

De har inte hjälpt mig.»0 0%
De har varit till viss hjälp.»1 11%
De har varit till stor hjälp.»5 55%
De har varit till mycket stor hjälp.»3 33%

Genomsnitt: 3.22

- Det var bara att i slutet, och under, kursen se vad man kunde och inte kunde för att veta vad man skulle läsa på.» (De har varit till mycket stor hjälp.)

5. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.I bedömningen av rimligheten bör du också väga in att det för godkänt på tentan krävs att målen för godkänt uppnåtts i hög grad.

9 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Godkäntdelen tog upp de grundläggande elementen, och överbetygsdelen tog upp de mer teoretiska bitarna. Bra fördelning enligt mig!» (Ja, målen verkar rimliga)

6. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 44%
Ja, i hög grad»5 55%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.55

- ingen LU-faktorisering tex» (I viss utsträckning)

7. Gynnade upplägget av Matlabexaminationen ditt lärande?

Matlabexaminationen byggde helt på eget ansvar genom att endast närvaro kontrollerades. Tror du att du skulle lärt dig mer om examinationen i första hand kontrollerat att vissa uppgifter genomförts?

9 svarande

ag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.»4 44%
Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.»4 44%
Jag tror jag skulle lärt mig mer med annan examination.»1 11%

Genomsnitt: 1.66

- Det var bra att matlabbitarna var så tydligt skrivna, dvs att det stod tydligt hur man ska göra de olika elementen vilket gjorde att man kunde fokusera mer på att förstå matlab och matematiken än att sitta och klura och läsa i matlabboken. Jag är nöjd med även det upplägget!» (ag tror jag lärde mig mer tack vare årets upplägg.)
- tycker matlabdelen till största delen handlar om hur man ska programmera i Matlab än själva matematiken. » (Jag tror inte det gjorde någon väsentlig skillnad.)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»6 66%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2.77

- Allt fanns att hitta på kurshemsidan, det var bra om man missat en föreläsning så man kunde läsa ikapp.» (Ganska stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 11%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»5 55%

Genomsnitt: 3.44

- Lay"s bok är väldigt bra skriven och lättförsåelig.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»6 66%

Genomsnitt: 3.55

- ni borde göra en total lista med alla tal i alla kapitel för det som många gör är att de sammanställer en lista med hjälp av alla veckodelar...» (Ganska dåligt)
- Det enda var att det hade varit bra att få de rätta tentaresultaten upplagda på hemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 44%
Mycket bra»3 33%
Har ej sökt hjälp»2 22%

Genomsnitt: 3.77

- Jättebra att ha frågestund i tentaveckan eftersom många frågor dyker upp precis innan tentan» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.66

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»4 44%
Hög»5 55%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.55

- Det var många tal att räkna varje vecka.» (Hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 22%
Hög»5 55%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 4

- Vår (TD:s) datorkurs var otroligt krävande i alla fall för mig så det tog bort fokus från mattekursen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 33%
Gott»3 33%
Mycket gott»3 33%

Genomsnitt: 4

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fant! »
- Upplägget av Matlabexamination.»
- att matlablektionerna var uppdelade så att man fick dator och hade möjlighet till att få handledning under datorövningarna. i föregående kurser har det varit för mycket studenter i en och samma sal --> man får ingen hjälp eller dator»
- föreläsningsanteckningarna och de tydliga målen.»
- Carl-Henrik Fant och matlabupplägget.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Matlab borde strykas helt. »
- inte föreläsning mån-tis-ons. Hade gärna haft ett uppehåll någon dag så att man han läsa in anteckningarna inför nästa föreläsning och då ha möjlighet att hänga med mer under föreläsningarna.»
- Matlab ger väldigt lite och borde kanske ses över hur man bättre och tydligare kan få det att samverka med den "vanliga" matematiken.»
- Jag tyckte ärligt talat att hela kursen var jättebra, överskådlig, och genomtänkt.»
- Lite mer "avancerade"(överbetygsuppgifter) uppgifter under föreläsningarna.»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från