ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Strukturmekanik, VSM045

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-05-19 - 2011-05-30
Antal svar: 31
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

1. Lärandemål 1

Efter avslutad kurs ska studenten: Vara mycket väl förtrogen med last -deformationssamband för enskilda strukturelement såsom stänger och balkar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

31 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»15 48%
Mycket bra»12 38%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.19

- Förstod inte föreläsaren. Ställde frågor men fick inga utförliga svar utan mer i stil med, det tolkas så här bara, eller: det är så bara. » (Mycket dåligt)
- Det har varit hård arbetsbelasting og för lite tid har lagts på kursen.» (Ganska dåligt)

2. Lärandemål 2

Efter avslutad kurs ska studenten: Kunna tillämpa virtuella arbetets princip och energimetoder på fackverk, ramar och bågar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»6 19%
Ganska bra»13 41%
Mycket bra»11 35%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.09

- Mycket otydligt genom hela kursen endast övningar är bra. » (Mycket dåligt)
- Har ej studerat bågar» (Ganska dåligt)
- Virtuella arbetets princip har man räknat mycket med, inte direkt engerimetoder? Eller så har jag bara inte förstått distinktionen.» (Ganska dåligt)
- kan egentligen bara VAP på fackverk och ramar. Energimetoder bara översliktigt.» (Ganska dåligt)
- Detta har blivit gjord, men tycker att det ofta är ett tungvint sett att göra det på.» (Ganska bra)
- Bra för virtuella arbete Mindre bra för energimetoden» (Ganska bra)
- Virtuella arbetet kändes konstigt i början, men visar sig vara riktigt användbart» (Mycket bra)
- Kan tillämpa det väl, men svårt att egentligen greppa vad som är inre respektive yttre arbete. » (Mycket bra)

3. Lärandemål 3

Efter avslutad kurs ska studenten: Kunna tillämpa förskjutningsmetoden (baserad på virtuella arbetets princip) på fackverk och ramar, både handberäkning och datorberäkning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»5 16%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»8 25%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.03

4. Lärandemål 4

Efter avslutad kurs ska studenten: Kunna tillämpa förskjutningsmetoden enligt 2:a ordningens teori för att analysera ramar med avseende på knäckning.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

30 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Ganska dåligt»8 26%
Ganska bra»15 50%
Mycket bra»6 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.86

- Väldigt lite fokus på denna del, skulle behöva övas mer på» (Ganska dåligt)
- Väldigt svårt att lära sig när facit till de äldre tentorna är fel. Blir förvirrande, och känns som en enkel sak att ändra till nästa år för att underlätta för studenterna. Finns andra uppgifter som inte heller stämmer. Blir svårt att hänga med när lösningar från tidigare tentor bara är kopierade in i den nya tentan när förutsättningarna där inte är detsamma. » (Ganska bra)
- Kan beräkna på det, men är inte helt hundra på hur det faktisk fungerar» (Ganska bra)

5. Lärandemål 5

Efter avslutad kurs ska studenten: Kunna tillämpa flytledsteorin för att bestämma gränslasten för balkar och ramar.
Hur har detta lärandemål uppfyllts?

31 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»4 12%
Ganska bra»17 54%
Mycket bra»9 29%

Genomsnitt: 3.09

- Behövs lite fler förklaringar när det inte är punktlaster, utan utbredda laster tror jag. Finns inte sådär jättebra beskrivet någonstans.» (Ganska bra)

6. Hur begripliga är kursens mål?

30 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 10%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»18 60%

Genomsnitt: 3.4

- FEM-biten har vi inte riktigt hunnit med.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Detta antar jag!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- det är tydligt MEN man behöver inte upprepa varje gång när det är börjande av föreläsningar. Man tappar koncentration...» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 89%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.1

- Dock är det lite för mycket som skall göras i en läsperiod där en samtidigt skall avsluta ett kandidatarbete» (Ja, målen verkar rimliga)
- Stressigt inför duggan» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men jag tycker att man borde få chansen att repetera matematiken och matlabprogrammeringen eftersom detta är stora delar i kursen. Skulle kunna få en lista i November vid valet för kurserna.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen borde vara 15hp» (Nej, målen är för högt ställda)

8. Testade examinationen om du uppnått målen?

29 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 13%
Ja, i hög grad»18 62%
Vet ej/har inte examinerats än»7 24%

Genomsnitt: 3.1

- Bra det inte var en lika mycket typ-tenta som många gamla. Den var klurig, men testade kursen bra.» (Ja, i hög grad)
- En perfekt avvägd tenta, lagom nivå för godkänd och lite mer slit för högre betyg.» (Ja, i hög grad)
- Har tentan imorgon.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»5 16%
Ganska liten»11 35%
Ganska stor»9 29%
Mycket stor»6 19%

Genomsnitt: 2.51

- Övningarna har varit till stor hjälp men inte föreläsningarna.» (Mycket liten)
- Har knappt varit på några föreläsningar.» (Mycket liten)
- Väldigt rörig och dålig pedagogik. Boken är svårläst och det är många fel i den. All inlärning har skett på egen hand trots att jag varit på alla lektioner» (Mycket liten)
- Endast övningarna har gett förståelse. I slutet gick ingen på föreläsningarna. » (Mycket liten)
- Obegripliga föreläsningar, ok övingar» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har inte varit bra. Bara många power-pointslides, med många matriser, och ofta en ren kopia från boken. Man kan lika gärna sitta med boken istället för att gå på föreläsningen. Övningarna, på andra sidan, har varit riktig bra, och har gjort att man fattar hur man räknar i kursen.» (Ganska liten)
- Blir lite abstrakt ibland.» (Ganska liten)
- Har svårt att ta till mig information från powerpoint, förstår mycket bättre när man skriver på tavlan. Har dock varit bra att man kan kolla på slidesen igen» (Ganska liten)
- Övningarna har varit jättebra och lärorika, övningsledarna var duktiga. Föreläsningarna gav inte någon extra dimension till inlärandet utan följde boken väldigt noga. Skulle kunna använda mer exempel på föreläsningarna eftersom ämnet är ganska abstrakt och ibland svårt att ta till sig.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har bara förvirrat men räkneövningarna var superbra! Jim o Filip borde få varsin guldstjärna!!» (Ganska liten)
- Jag har inte varit på så många föreläsningar då de inte bidrar till så mycket mer, när det endast är powerpointsutdrag från kurslitteraturen. Hade varit en stor idé att ändra det till nästa år. Man lär sig knappast nått när man bara ser massa formler framför sig. Räkneövningarna har varit min räddning! Utan övningsledarnas hjälp hade det aldrig gått att förstår så mycket som man faktiskt gör nu i slutet. Sen får man se hur det går på tentan imorgon..» (Ganska stor)
- Svårt att hänga med under läsperioden» (Ganska stor)
- Föreläsningarna håller ganska ojämnt tempo och inleds ofta med långa historier från Ragnar. Om man undvek detta skulle antagligen mycket mer hinnas med. » (Ganska stor)
- Väldigt olika. Föreläsningarna har inte varit särskilt bra och kändes ofta oförberedda. Det har också pratats mycket om hur vi följer kurspm, visst är det bra att knyta tillbaks men inte tio minuter varje föreläsning. Dessutom har Ragnar inte hunnit med det han tänkt utan legat efter i schemat vilket har gjort att övningsledarna har fått räkna på saker vi inte gått igenom. Övningarna har däremot varit jättebra med duktiga övningsledare (i synnerhet Jim!). » (Ganska stor)
- Övningarna har gett mest» (Ganska stor)
- Mest tack vare de fantastiska övningsledarna Filip och Jim» (Ganska stor)
- Nivån på föreläsningarna har varit riktigt urusel. Ragnar går inte rakt på ämnet, pratar alldeles för mycket runt saker. Det är först när man kommer till övningarna med Filip och Jim som man förstår vad det handlar om. » (Ganska stor) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
- framförallt övningarna.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

31 svarande

Mycket liten»2 6%
Ganska liten»8 25%
Ganska stor»18 58%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.7

- Lika obegriplig som föreläsningen» (Mycket liten)
- Boken är likt föreläsningarna obegriplig. » (Ganska liten)
- Nu i slutet fungerar den hyfsat bra. Men i början var den nästan omöjlig att förstå. Det är inget bra upplägg i den, svårt att hitta egentliga betydelser av grundläggande kunskaper, man får läsa genom texterna flera gånger för att ens kunna förstår vad det menas med den. Kan vara ett litet för stort hopp mellan kunskaperna vi fått i hållfasthetslära till strukturmekaniken. En bra grej som hade underlättat hade varit ett häfte med grundläggande linjär algebra kunskaper som kunde läggas ut på hemsidan. Det var 2 år sen vi läste den kursen nämligen. Jag vet att vi kan kolla upp detta själva, men då studenter ofta gör så lite som möjligt så är det bara ett förslag för att underlätta.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen har varit mycket svårförstådd. Övningshäften har gett bra grundläggande förståelse vid handberäkningar.» (Ganska liten)
- Det är jättesvårt att lära från boken. Den förklarande texten skulle behöva vara tydligare. Dessutom kommer EXAKT vad som står i boken upp på förläsningarna. det verkar som att Ragnar kopierar bokens sidor till sin powerpoint. Boken ska väl vara ett komplement till förrläsningarna och vice versa? Övningshäftet är bra men det hade underlättat väldigt mycket om det fann lösningar på uppgifterna. Ett bra exempel på en bra övningsbok är den i Bärande konstrutkioner och Konstruktionsteknik.» (Ganska liten)
- Boken kändes helt omöjlig att förstå. Först någon dag innan tentan började jag fatta lite vad som stod..» (Ganska liten)
- Kunde gärna skrivit till en sammanfattning av varje kapitel i slutet av varje kapitel. Då hade det varit mycket tydligare vad som var viktigt och vad som var mer teoretisk» (Ganska stor)
- Boken är svårläst, men sätter man sig in i den, så kan man tilslut förstå» (Ganska stor)
- Sidorna i boken som sammanfattar lösningsmetodik för ett problem och anteckningar från övningar är det som hjälpt mest.» (Ganska stor)
- Men behövs en bättre bok!» (Ganska stor)
- Ofta otydliga beteckningar i boken, t.ex. blandas S och K ihop och index e slarvas bort ibland. Övriga oklarheter kan vara svåra att få bort.» (Ganska stor)
- Hade kunna vara lite mer jordnära förklaringar för saker och ting, vissa saker förklaras på ett svårare sätt än vad de faktiskt är.» (Ganska stor)
- Helt okej bok. Märks att boken är gjord för den här kursen, tydlig struktur med duggafrågorna till varje kapitel. » (Ganska stor)
- Fast jag har knappast använd den övningshäftet... det tog lång tid för att komma på hur man ska göra på EN uppgift. och INGA LÖSNINGAR.» (Ganska stor)
- Kursboken är ganska bra med exempel och duggafrågor.» (Ganska stor)
- Tyvärr var kursboken inte alltid konsekvent med beteckningar vilket ibland var förvirrande. Skulle gärna ha lösningsgångar i övningshäftet och inte bara svar för att lättare kunna se hur uppgifter ska lösas och var man fått fel. Kapitlet om potentiella energins minimum var svårt att förstå, det förklarades heller inte tydligt på föreläsningar varför man undrar om det är relevant eller kan tas bort.» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 9%
Ganska bra»18 58%
Mycket bra»10 32%

Genomsnitt: 3.22

- Jobbigt att inte ha allt på ett samma ställe, välj antingen pingpong, eller studentportalen...» (Ganska dåligt)
- Varför inte använda sig av pingpong eller studieportalen?!» (Ganska dåligt)
- Bra att det kom ut övningsuppgifter efter ett att önskemål från studenterna» (Ganska bra)
- Inte kollat så mycket på hemsidan» (Ganska bra)
- Hade gärna sett mindre fördröjning mellan föreläsning/övning och motsvarande uppdatering på hemsidan.» (Ganska bra)
- Men det hade underlättat om den var uppförd i t.ex pingpong. Nu ser det bara ut som ett vitt papper med text där man kan klicka på vissa. Inte snyggt och omotiverande!» (Ganska bra)
- De facit som var utlagda till gamla tentor var ofta felaktiga vilket gjorde tentaplugget mycket förvirrande. Dessutom var de flesta gamla tentorna skrivna på med lösningar i tesen, hade varit bättre att ha en helt blank tes så att man inte får ledning av vad andra skrivit.» (Ganska bra)
- bra med många gamla tentor» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 25%
Hög»20 64%
För hög»3 9%

Genomsnitt: 3.83

- Men det är tack vare att vi inte har en kurs med samma arbetsbelastning parallellt.» (Lagom)
- Konstruktionsuppgiften var mycket lärorik. Och den muntliga duggan var också bra då man fick en lit emer övergripande förståelse för ämnet.» (Hög)
- Mycket pga. kandidatarbete» (Hög)
- Hög, men utmanande. Tycker man har lärt sig mycket.» (Hög)
- Muntan tog mycket tid..men var bra för inlärningen» (Hög)
- Det har varit väldigt mycket, det är en tung kurs. Det blir också större press när det är så många obligatoriska moment med labbar och duggan, det har gjort att själva räknandet blivit väldigt eftersatt.» (För hög)
- Ta bort en konstruktionsuppgift och lägg in en räknestuga i veckan!» (För hög)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

31 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»6 19%
Ganska bra»1 3%
Mycket bra»24 77%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.58

- Räknestuga hade varit bra.» (Ganska dåliga)
- Räknestuga efterfrågas!» (Ganska dåliga)
- Borde finnas räknestugor (inte bara övningstillfällen), det räcker inte med att någon finns på sitt kontot två timmar i veckan» (Ganska dåliga)
- Det har varit för mycket frågor. Jim har alltid ställt upp.» (Ganska dåliga)
- Övningsledarna har varit mycket hjälpsamma! Uppskattas väldigt mycket!» (Mycket bra)
- Få studenter och tilgängliga övningsledare» (Mycket bra)
- Övningsledarna har varit mycket tillmötesgående både med frågor om kursen och strukturmekaniska frågeställningar i kandidatarbetet.» (Mycket bra)
- Alltid funnits någon tillgänglig som kunnat förklara/visa var man gjort fel.» (Mycket bra)
- Söker inte hjälp särskilt ofta, de gånger jag har gjort det har jag pratat med Jim. Vilken klippa han är!» (Mycket bra)
- Väldigt trevliga doktorander som tagt sig tid att svara på frågot vid behov.» (Mycket bra)
- Det har aldrig vart svårt att få hjälp.» (Mycket bra)
- bra med jourtiden! har alltid gått att få bra hjälp. » (Mycket bra)
- Stor eloge till Jim som alltid svarat både bra och förstårlogt när man haft frågor» (Mycket bra)
- Jim och Filip har varit grymt bra!» (Mycket bra)
- Jim och Filip är två riktiga pärlor som alltid lyssnar och hjälper i bästa möjliga mån» (Mycket bra) (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

31 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»12 38%
Mycket bra»19 61%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.61

- Vi har ett bra klimat i klassen» (Mycket bra)
- Man var tvungen att samarbeta mycket eftersom föreläsare har varit fruktansvärt dålig på att lära ut.» (Mycket bra)
- Det är en bra klass! Hade vart kul om folk ställer fler frågor under förläsningar och övningar.» (Mycket bra)

15. Hur upplever du den totala arbetsbelastningen under läsperioden?

31 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 9%
Hög»18 58%
För hög»10 32%

Genomsnitt: 4.22

- Upplevdes dock bitvis som hög för att en del arbete på kandidatarbetet skjöts upp, så belastningen blev lite snedfördelad.» (Lagom)
- Beror självklar hur man disponerar tiden för kandidatarbetet.» (Hög)
- Den är hög, men det beror i vädlig stor grad på att det sammanfallar med slutet av kandidatarbete, som har högste prioritet. Därför blir också strukturmekaniken tyvärr nedprioriterad i stor grad.» (Hög)
- Kandidatarbetet tar upp mycket tid.» (Hög)
- kandidatarbetet tar den mesta tiden, men så får det väl vara...» (Hög)
- I och med att duggan ligger i samband med inlämning av kandidatarbete blir det svårt att hinna med och lära sig allt.» (Hög)
- Kandidatarbetet i slutskedet tog väldigt mycket tid..» (Hög)
- Slutspurten på kandidatarbete i kombination med dugga och tenta i struck tär på en student. Kanske går att byta plats på konstruktionsteknik och strukturmekanik?» (För hög)
- Bör kunna synkas lite bättre med kandidatarbetet.» (För hög)


Önskade åtgärder

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Filip.»
- Känns jobbigt att säga det, men föreläsare och kurslitteratur. Ragnar kan stå en kvart efter att föreläsning börjat och svävar iväg om något helt annat oväsentligt ämne. Det kan bli lite upprörande i längden då man är där för att lyssna om strukturmekanik. Han har svårt att förklara så av vi studenter ska förstå. Känns som man bara blir mer förvirrad efter han har förklarat något. Ingen bra idé att bara stå och rada upp massa formler under föreläsnigen, han tappar studenterna uppmärksamhet med en gång. »
- Det var inget som inte var bra, snarare att det kändes otillräckligt och ofta väldigt pressat. »
- övningar, specielt med Jim»
- Övningstillfällen»
- Den muntliga duggan ger en riktig bra förståelse. Datorlabben ger också en förståelse för hur man kan implementera i datoranalys.»
- Innehållet i kursen kändes lagom. Jim.»
- Jim och Filip är väldigt bra! Det är tack vare dem som vi har lärt oss något. Det var bra att ha duggan, man lärde sig mycket på den»
- Jim och Filip! När föreläsningarna blir för teoretiska bringar de klarhet i saker och ting med tydliga räkneexempel.»
- Ragnars entusiasm.»
- Tycker kursupplägget var bra, med de olika momenten både labbarna och duggan gav mig väldigt mycket.»
- Övningsledarna: Mycket bra! Duggan: gav bra förståelse.»
- Räkneövningar, nivån på tentan.»
- övningarna och övningsledarna, de har vatt jättebra! Labbarna är bra för då kan man göra lite svårare strukgrejer utan att matten runt omkring tar så lång tid. Förståelsen blir bättre när man ser hur det funkar på större grejer!»
- »
- Muntan, datorlabbarna, räkneövningarna»
- Jim »
- Övningstillfällena var mycket bra»
- Övningarna»
- Övningsledare»
- Övningsledarna»
- Övningsledarna, de var bra på att förklara, särskilt Jim.»
- Räkneövningarna Jim och Filip Muntan»
- Jim och Filip»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken och föreläsningarna. Lösningar på talen i räkneboken. »
- Vet inte om det är möjligt, men Jim som har varit övningsledare i kursen borde bli föreläsare istället! Han är riktigt duktig att bryta ner ämnet så att vi studenter och förstår. Han är väldigt pedagogisk och fångar studenternas uppmärksamhet på ett utmärkt sätt. Filip har också varit duktig!»
- Fler övningstillfällen, det dubbla hade varit önskvärt»
- Upplägget på föreläsningarna. Sluta använda PP- pres och andvänd tavlan i stället. Det hjälper oss som studenter att hänga med samtidigt som det material som skall genomgås per föreläsning blir rimligt mycket eftersom föreläsaren själv måste "hinna" skriva alt!»
- Om det är möjligt så vore det bra om man kunde dela upp duggan i två omgångar. Den första omgången i mitten av kursen med de första sju frågorna och de andra halvan i slutet av kursen med de sista sju frågorna. Om man gör så tror jag att man dels kommer att vara med i teorin från första början och dels att man kommer att fördela arbetsmängden i kursen.»
- Schemalagda räknestugor. »
- Ny kurslitteratur. Föreläsningar utan powerpoint. Bättre koppling mellan föreläsning och övningar.»
- kanske man ska dela upp duggen, så att man har två duggor. Detta gör att man kommer lära sig mer tidigare. Det är tyvärr så att man pluggar bara precis inför duggan, och hade man delt upp kunde man lärt mer tidigare. Det hade varit bra om det hade gått att länka mer mot FEM, och hur man jobbar där.»
- Boken, om den är billigare att trycka utan färgfigurer så bör det göras. Färgen tillförde inte mycket.»
- Bok och lärare samt lägg in räknestugor»
-
- Dela ut svaren till kompendiet. Gå igenom kursen på tavlan och inte PP, är riktigt svårt att hänga med, speciellt i början när man inte är så bekant med matriser. Lösningar till gamla tentor får dessutom gärna vara lite mera beskrivandemoch får gärna lösa det som efterfrågas mha handberäkningar.»
- Hade gärna sett att det antecknades mer på tavlan och färre slides, tycker inlärningen är bättre då man har tid att skriva av och reflektera.»
- Lätt förstålig kurslitteratur. Föreläsningarna kanske skulle kunna bygga eller förtydliga duggafrågorna mer då dessa gett stor förståelse för kursen. »
- Boken bör kanske få lite mer "basic" exempel innan de generella teorierna förklaras. Svår att följa ibland. »
- Den här kursen skulle behöva räknestugor!!!! Det hade varit väldigt uppskattat. Tycker också att det skulle va bra att göra mer grejer på dator så att det inte är linjär algebra som tar mest tid när man gör uppgifter!»
- skapa timman lagda räknestugor.. att har lösningar till Övningsuppgifter. »
- Kursen är väldigt teorietisk och svår. Upplever att både kurslitteratur och föreläsningar har varit väldigt teoretiska. Kan tycka att det är ok att en av de två är teoretiska, kanske främst boken och försöka få föreläsningarna lite mer lättförsåeliga. Har upplevt nu under tentaplugget att det borde gå att få det mer "praktiskt" på föreläsningar så det är lättare att greppa kursen»
- Mer skriva på tavlan och mindre powerpoint som man inte hinner förstå»
- föreläsningarna måste bli lättare att förstå och hänga med i. man hinner inte ta in någonting och till slut är de bara en enda röra av allt»
- Få föreläsningarna mer begripliga»
- Ta bort en konstruktionsuppgift och lägg in räknestugor!!! Var tydlig redan från början att vi tittar på olika nivåer, mycket otydligt! Byt kursbok, mycket otydlig.»
- Räknestugor borde absolut in. Bort med det "inbundna" övningskompendiet, uppgifterna speglade inte alls kursen. Bättre att lägga in två till fyra timmar extra(för räknestugor) i veckan så att man har en chans att ligga i fas med uppgifter. Det som man lärde sig något på i hela kursen var att repertera gamla tentor, och datorövningarna.»
- Föreläsningarna, man lär sig ingenting. Dålig pedagogik och förklarande förmåga. Typen av examination på duggafrågorna. Alla blev godkända även fast de inte kunde svaret på sin duggafråga. Hade kanske vart bättre med en skriftlig dugga där man ska klara 3 av 4 eller 4 av 5 duggafrågor. Man kan ju dessutom ha otur på muntan. Säg att man kan 13 av 14 frågor men inte har hunnit gå igenom fråga 14. Får man den då på muntan så är det bara ren otur. Men nu verkade det i och för sig som att så länge folk skrev något så blev de godkända. Lite bättre samordning mellan övningsledarna och föreläsaren är önskvärt. En sådan enkel sak som hur de skriver vektorer till exempel. Det är simpelt men när man är helt ny inför en kurs så komplicerar sådant lärandet.»
- Boken Föreläsningarna»
- Känns som att föreläsningarna blir onödigt komplicerade. »


Övriga kommentarer

18. Övriga kommentarer

- Datorövningarna ställer högre krav än kursen som man lär sig dator programmering»
- Kursen bör ses över ordentligt. Lärandemålen bör kanske förändras och kursen kanske inte ska ha så teoretisk inriktning som den idag har. Trots att det är en grundkurs saknas det alltför mycket tillämpning och "verklighetsförankring".»
- Det är en svår kurs, och känns ofta inte så begripelig för många. Jag har hört att kursen är ganska annorlunda på AT, där man använder FEM-program och lite så. Det kunde kanske vara en ide att kolla på dem, kanske man kan dra nyttiga erfarenheter.»
- En kort introduktion/repetition till att arbeta med matriser i början vore trevligt istället för att kasta omkring matriser och inverser innan förstått vad som pågår. Vi har mer eller mindre inte rört matriser sen lin. alg. i ettan. »
- Tacksam för all hjälp och svar på frågor jag fått. »
- Ett roligt ämne!»
- Lagom belastning på datorövningarna och dessa inlämningsuppgifter. Ger en mer förståelse över hur kursen kan praktiseras.»
- Mycket treblig kurs i övrigt»
- Var nästan enbart på övningarna man lärde sig något.»
- Föreläsaren var svår att förstå. Han har mycket kunskap men pedagogiken sviker honom. Jim är mycket duktig på att förklara många hade tyckt att föreläsningar med honom hade varit mycket bättre. Och Filip med.»
- Ta vara på alla svar i enkät, denna kurs är inte bra i dagsläget. Otroligt hur ett ämne som funnits så länge kan vara så svårt att lära ut(ämnet är ju egentligen inte så krångligt). »
- En stor eloge till både Filip och Jim. Jim är snäppet grymmare men ändock. De lyssnar på vad man har att säga, förstår vad man menar, sätter sig in i hur vi studenter tänker, dumförklarar ingen och är grymma på att förklara problem.»
- Boken är riktigt dålig och väldigt svår att förstå. Det är mycket som är fel i boken vilket skapar ännu mer förvirring.» (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)


Kursutvärderingssystem från