ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A3 Kandidatarbete inom Arkitektur (Stad och byggnad) vt 08, ARKX01

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-09-10 - 2008-10-10
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Sten Gromark»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- att i ett helhetsgrepp behärska avgörande samband på olika skalnivåer mellan rums-, byggnads- och stadsgestaltning. Hur väl uppfylldes detta mål?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»5 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.96

- Svårt att få bra förklaringar inom detta ämne från lärarna.» (Ganska dåligt)
- vi jobbade inte på stad nivå. vårens kurs kan ej rimligtvis kallas "stad och byggnad" utan bara byggnad eftersom vi ej fick lov att göra "stad"-alternativet.» (Ganska dåligt)
- tror jag, svärt att veta. Ett sätt att se till att målen uppnås är ju att prat om dom, vad de innebär och hur man kan nå fram till kunskap om dem. Detta tror jag skulle ge elevrna bättre självförtroende och en känsla av kunskap och koll på läget.» (Ganska bra)
- Sambandet kunde ha betonats mer, uppgiften kom till slut för många att handla bara om att utforma byggnaden och kritiken kanske i högre grad kunde ha handlat om detta.» (Ganska bra)
- Plus i kanten för den inledande workshopen och den gigantiska Vara modellen.» (Mycket bra)
- Bra combo med Mikas stadsplaneringskunskaper och Andreas och Johans mer byggnads-, estetiskt inriktade perspektiv» (Mycket bra)

2. Lärandemål 2

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- planera arbetet för att med givna resurser utveckla programmets förutsättningar och lösa och redovisa uppgiftens problemställningar och programmets förutsättningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»7 28%
Ganska bra»16 64%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.56

- De kursansvariga hade själva dålig insikt i vad programmet innebar.» (Mycket dåligt)
- Fick ju hitta på vårt eget program» (Ganska dåligt)
- Kursen inleddes på ett bra sätt. Vi arbetade gemensamt i work shops. Kanske borde dessa dagar också innehållit någon slags information/diskussion kring hur man lägger upp det fortsatta individuella arbetet (förutom: "ni har jättebråttom, skynda er", typ). Vad jag försöker säga är att jag hade velat ha tillfällen att stanna upp och betrakta mitt arbete på lite avstånd, eller med andra glasögon kanske, och handledningstillfällena fungerade inte på det sättet. Jag vet att jag kunde ha tagit tag i det själv, men under arbetets gång blev jag helt fartblind och trodde inte det fanns tid, vilket var fel. Det fanns gott om tid, bara inte kunskap att utnyttja den på ett bra sätt.» (Ganska dåligt)
- svårt att planera sitt arbete när man aldrig på förhand får veta vad de givna resurserna är.» (Ganska dåligt)
- Otroligt komplicerad ställd fråga. » (Ganska bra)
- Upplever att flera (inkl mig själv) la alldeles för myclet tid till att definera projektet (plats etc) och förlorade värdefull tid som kunde ha lagts till att ta projektet i sig längre utifrån platsen och målsättnigens förutsättningar och resurser. Pusha mer på att välja plats snabbare nästa år (ifall projektet är i Vara då också)! Kanske för stort med konsthall OCH mediatek» (Ganska bra)
- fokuserades mkt på program, den här utvärderingen kommer för sent, det är svårt att komma ihåg.» (Ganska bra)
- Mycket självständigt programarbete - utvecklande eget arbete men lite respons på detta som kändes som en oerhört viktig del av upgiften!» (Ganska bra)

3. Lärandemål 3

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- söka, inhämta och värdera programhandlingar, tillgänglig litteratur och annan bakgrundsinformation. Hur väl uppfylldes detta mål?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»18 72%
Mycket bra»1 4%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.72

- Jag tror att vi kunde detta sedan innan.» (Ganska bra)
- Tillgänglig litteratur, vad betyder det? kan inte minnas att vi fick någon litteraturlista direkt. det kanske e nåt man gör INNAN kursen börjar, och den delen hoppade ju kursledningen över.» (Ganska bra)
- Gärna fler litteraturrekomendationer :) » (Ganska bra)
- känns som en grej som är ganska mkt upp till en själv. eftersom vi fick kanpphändig info av lärarna tvingades vi ta tag i det själva vilket på ett särr uppfyllde målet även om jag tycker det gjordes på ett ganska dåligt sätt rent pedagogiskt, lärarna skall trots allt vara ett stöd och en utgångspunkt i sökandet av information och ej en källa till frustration och osäkerhet.» (Ganska bra)
- I stort sett helt upp till var och en att söka och finna - eller inte, bra för dem som gjorde det.» (Ganska bra)

4. Lärandemål 4

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- integrera och utveckla kunskap inom uppgiftens problemställningar. Hur väl uppfylldes detta mål?

24 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»13 56%
Mycket bra»4 17%
Vet ej»1

Genomsnitt: 2.86

- jo, vi lärde oss mycket tror jag.» (Ganska bra)
- jag förstår inte vad ni menar, våga vara lite mer konkreta i era lärandemål, på det sättet kanske det blir lättare för lärarna att hålla en mer konkret kurs!» (Vet ej)

5. Lärandemål 5

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- redovisa kandidatarbetets resultat och hur dessa överensstämmer med arbetets mål i ritningar och illustrationer, i modeller, i skriftlig samt i muntlig form vid kritiktillfällen. Hur väl uppfylldes detta mål?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»8 33%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.08

- Finns det inget värre alternativ än "Mycket dåligt"?» (Mycket dåligt)
- vad jag har förstått så var det fler än någonsin som inte lämnade in ett färdigt kandidatarbete vid första deadline, enligt mig så beror detta på en osäkerhet hos studenterna som orsakades av en luddig och ostrukturerad ledning av lärarna som inte ingav förtroende eller gav bilden av att veta vad de ville med kursen. Skulle kunna vara intressant att jämföra med den väldigt strukturerade kursen "byggnad två" och se hur många som inte lämnade in efter den?» (Ganska dåligt)
- Ytterligare en sak som jag inte lärt mig under kursens gång, utan en förmåga jag redan hade och eventuellt utvecklade vidare på eget bevåg.» (Ganska bra)
- ett resultat lyckas man alltid med, det e processen som är problemet. kursen var alldeles för resultatintiktad.» (Ganska bra)
- Somliga fick hålla sin presentation på engelska, vilket kan medföra variationer i retorikens inverkan på presentationen. Vissa poänger kan gå förlorade i språkliga snår. » (Ganska bra)
- Tyckte själv att jag gjorde en kompentent redovisning, troligen min bästa redovisning sedan jag började på arkitektur. Fick god respons från kritikern för min redovisning oxå. » (Mycket bra)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

Efter fullgjord kurs ska studenten kunna
- kritiskt granska, värdera och konstruktivt ifrågasätta ett annat kandidatarbete avseende frågeställning, genomförande och resultat. Hur väl uppfylldes detta mål?

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 8%
Ja, målen verkar rimliga»21 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 4%

Genomsnitt: 1.95

- sten, ta och kolla den här frågan, den är lite konstig, vad har rubriken och alternativen med frågan att göra? mitt svar är iaf att målen är rimliga men kursens input räckte inte till för att ge ett fullgott resultat. och när det gäller att bedöma ett annat kandidatarbete så kan jag det ganska väl» (?)
- Målen framstår som helt ovesäntliga i en kaosartad kurs som denna.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Kul att kritisera andras + & -» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

24 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 4%
Ja, målen verkar rimliga»21 95%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.95

- Men svårt att få bra handledning för att komma vidare under projektets gång, men även svårt att komma vidare och utvecklas efter kritiken, pga för dåliga förklaringar till de kommentarer läraren lämnade under kritiken.» (Ja, målen verkar rimliga)
- till förkunskaperna, men jag skulle gärna se att kursen gav mig nya kunskaper oxå, som jag kan testa och tillämpa i projektet. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Jag upplever det mer som att målen är felriktade än ställda för högt eller lågt. I alla fall om man ser till vad kursen faktiskt innehöll. Det matchar liksom inte. Var problemet ligger (innehållet eller målen, eller båda) är en annan femma.» (Vet ej)

8. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

24 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»1 4%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»18 75%
För stort omfång i förhållande till poäng»5 20%

Genomsnitt: 2.16

- Återigen det här med målen, de är bara för luddiga för att kommentera. Vad gäller tiden det tog (vilket oundvikligen är kopplat till målens omfång) lade jag ner mer än det var värt i poäng. (se kommentar ovan om arbetsplanerings-målet) Vilket är okej med mig ibland när man vill prestera lite extra, om det ger utdelning.» (?)
- eller snarare i förhållande till vad som lärdes ut under dessa poäng» (För stort omfång i förhållande till poäng)
- ser man t.ex på skolan i århus så får de 6 månader på sig att göra sitt kandidatarbete, i år när vi minskade "stad" biten i kursen så kanske vi hamnade på en hyfsad nivå i förhållande till tid, men det är klart att man ju aldrig blir färdig utan alltid kan utveckla sitt arbete mera.» (För stort omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»8 32%
Ganska liten»14 56%
Ganska stor»2 8%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.84

- Fanns ingen kurslitteratur...» (Mycket liten)
- Fanns det alls någon?» (Mycket liten)
- Inspirationsföreläsningarna bra som kursmaterial men i övrigt alltför lite kursmaterial, även för få föreläsningar och exempel från liknande projekt.» (Ganska liten)
- eftersom vi inte fick någon» (Ganska liten)
- hade vi egentligen någon kurslitteratur?» (Ganska liten)
- Tidigare kurslitteratur och internet, det moderna lärandet. » (Ganska stor)

10. Vad tycker du om kursintroduktionen i Vara?

25 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 64%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 3.24

- effektiv och intressant» (Mycket bra)

11. Hur fungerade workshopen med Andreas och Johan?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»13 52%
Mycket bra»11 44%

Genomsnitt: 3.4

- Bra intentioner, men välj i fortsättningen assistenter och kursansvariga som har tid.» (Ganska bra)
- Modellbygget var VÄLDIGT bra!» (Ganska bra)
- vid den en här tiden hade jag ännu hoppet att fastän inget var planerat eller uttänkt i förväg så skulle det ändå bli bra pga av kursledningens engagemang och alerthet.» (Ganska bra)
- Om frågan avser den i början av kursen(kartläggningen av Vara) så fungerade det bra. Workshoppen med världskulturmuseet var tyvärr helt malplacerad tidsmässigt.» (Ganska bra)
- Jag har aldrig varit så peppad inför en skoluppgift i mitt liv!» (Mycket bra)
- jättebra sätt att få en överblick över situationen utan att behöva ägna lång tid och dubbelarbete för att göra det. efter bara två dagar kände man att man var en god bit på väg.» (Mycket bra)
- Första gången på hela utbildningen vi arbetade i större och oförutsedda gruppkonstellationer som genererade mer än vad vi kunnat åstadkomma själva. Super.» (Mycket bra)

12. Vilket stöd gav Parisexkursionen för ditt projekt?

23 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»5 21%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»7 30%

Genomsnitt: 2.91

- Kunde ej medverka» (?)
- Var inte där.» (?)
- ska ej uppfattas som en negativ kommentar. Var inte med på Paris-resan» (Mycket dåligt)
- Bra allmänt, men inte specifikt för projektet» (Ganska dåligt)
- Egentligen gjorde det varken hit eller dit, förutom att man var en lite gladare människa när man kom hem. Uppgiften däremot uppskattade jag inte så värst mycket, det kändes som att den missade märket lite. Jag kunde inte använda mig av det i mitt arbete.» (Ganska dåligt)
- jag tyckte parisexkursionen var väldigt intressant och givande och skulel inte vilja vara utan den! men jag kan inte säga att den påverkade mitt kandidatprojekt särskilt mkt. uppgiften där vi på vår enda lediga dag skulle försöka hitta tid att jämföra museibyggnader i paris tycker jag var onödig och lite taskig. Är vi nu i en av europas mest fantastiska städer och har EN ledig dag så tycker jag att vi kan få lov att ägna den åt precis vad vi vill.» (Ganska dåligt)
- Jean Nouvels kulturhus gav en del matnyttigt inför uppgiften. Men den sk "Parisuppgiften" fanns det enligt mig ingen tid för vare sig i Paris eller efteråt, dessutom var den av ringa nytta.» (Ganska dåligt)
- Inspirerande i största allmänhet iallfall» (Ganska bra)
- inspirerande!» (Ganska bra)
- inspirerande jättreroligt, men uppgiften onödig. vi sade uttryckligen att vi inte ville ha den om vi var tvungna att lägga vår enda lediga dag på att genomföra den, vilket vi blev. skulle varit bättre med nåt liknande vara, att man fick olika teman eller något att särskilt studera fast på de saker som vi besökte.» (Ganska bra)
- Intressanta jämförelser i samtida arkitektur och otroligt inspirerande.» (Mycket bra)

13. Hur fungerade kursens föreläsningar inklusive gästföreläsningar?

- Mikas och Andreas föreläsningar var oförbereddda och de sa emot varandra samt sig själva från gång till gång. Andreas satt och gjorde sin power point-presentation medan Mika pratade.»
- De var bra och intressanta»
- Bra och nödvändig inspiration men för få föreläsningar och dåligt annonserade (föreläsningarna annonserades ofta så sent att det var svårt att planera in dem i projektarbetet och missade även vissa)»
- Hade varit trevligt med lite föreläsningar inom kursen ja.»
- De föreläsningar som fanns fungerade ok. Var dock väldigt få till antal.»
- Vilka föreläsningar?! Vissa var bra, men kom fel i tid. Och hur förväntar ni er att man ska minnas detta då kursutvärderingen kommer 3 månader efter avslutad kurs.»
- Lagomt många. Bra.»
- sådär. tider som inte hölls, extrainsatta må projekt mm. sådant är stressande.»
- Rörigt... dålig information om vilka förläsningar som skulle hållas och när och var.... »
- Lärarna på kursen var alldeles(!) för dåligt förberedda inför sina föreläsningar. Externa föreläsare var bättre. »
- minns ej, förutom att de var få och jag ändå var för stressad för att gå på dem.»
- Skulle velat ha mer forum för mer specifika diskussioner - Vad är ett bibliotek - vad är kunskap (idag och i framtiden..) etc, vad är Konst osv. »
- pluralformen lurar ingen. det var en gästföreläsning som passade kursen. utöver det minns jag bara att mika babblade lite om modernismen en gång, helt löjeväckande dåligt med föreläsningar och inspirenande input i övrigt. pecha kuchan var rolig.»
- Intressanta! Större delen av nya kunskaper som har kommit till användningn kom från från föreläsningarna, inkl konceptet för projektet.»
- man visste aldrig när det var föreläsning, det kom ut på mailen typ samma dag, det var väldigt få föreläsningar, mer mer mer!! De föreläsningar som var tycker jag ändå var bra, har svårt att se att man sulle kunna få för mkt input den vägen. däremot så tycker jag nog att "tävlingskurs"-föreläsningarna vi kunde gå på kändes mer riktade till masterstudenter och inte till oss. tham videgård hanssons föreläsning var antagligen den som hjälpte mest till projektet, undrar varför inte fler föreläsningar som den låg inom kursens ramar»
- Kort sagt, som vanligt- dvs mer eller mindre matnyttigheter. Minns inga specifika punkter.»
-
- Bra, hade önskat fler inspirerande gästföreläsningar.»

14. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

25 svarande

Mycket dåligt»16 64%
Ganska dåligt»7 28%
Ganska bra»2 8%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 1.44

- Extremt dåligt. Om det mesta dialogen ska ske digitalt (som det gjorde i kursen) måste t.ex. maillistan vara komplett, ämnesraden på mailen vara tydligen (inte SV:SV:SV:...), viktiga dokument även läggas ut på kurshemsidan - inte enbart mail. Någon kontaktperson bör finnas på skolan och vara nåbar och information/ändringar bör ges och kunna diskuteras på föreläsningstillfällen men dessa var alltför få. » (Mycket dåligt)
- skojar ni eller?!» (Mycket dåligt)
- Katastrof.» (Mycket dåligt)
- kandidatarbetet är en bra kurs, jag ifrågasätter inte andreas, johans, mika, stens kunskaper om arkitektur för de är goda, MEN dålig organisation, tider sm inte följs, villkor som ändras genom hela kursen!! och tydligen var det så även förra och förrförra året också enligt de som gick kursen de åren. vi studenter har faktiskt andra liv också. om jag hade haft ett jobb som arkitekt så hade jag kunnat lägga ner alla veckans timmar på ett projekt. som läget är nu måste jag jobba extra för att klara ekonomin» (Mycket dåligt)
- Fullständig katastrof. Hela tiden. Ingenting fungerade bra och allt kom ut för sent om ens nånsin. » (Mycket dåligt)
- Jag tror att ni redan känner till det här, ni var ju där... eller inte...» (Mycket dåligt)
- oj oj oj. » (Mycket dåligt)
- dom kom, om alls, alldeles för sent. och när de kom var de ofta motsägelsefulla och innehöll oftast inte i närheten all den information som utlovats. Morgonmötena med kursledningen svamlandes och knapprandes på laptops medan hela kursen satt och väntade drog ner intrycket av lärarnas kompetens enormt. och slösade med den tid som ofta uttrycktes vara knapp.» (Mycket dåligt)
- alltså, det funkade verkligen helt sjukt dåligt. under all kritik. lärarna hade ingen koll på varandra, de verkade inte ha någon plan med oss eller kursen, information kom ut samma dag eller dagen innan något skulle hända, vi fick inte reda på inlämningskrav förrän efter hårda påtryckningar från individuella elever, (det är inte deras roll!) Så mycket som jag tycker att andreas och mika skötte denna del mkt dåligt så måste jag också passa på och ge en pik åt sten. Det är trots allt du som är kursansvarig, har ni inga möten, har du inget övergripande mål, finns det inga krav på lärarna från din sida för att undvika en situation som den som uppstod i våras. » (Mycket dåligt)
- Detta var den definitivt sämst administrativt skötta kursen under alla mina 3 år A! SKÄRPNING En klass måste känna förtroende för den info som ges och när man börjar märka att det brister så går det ganska fort utför eftersom man inte längre litar på de som sköter kursen och då inte heller känner att man själv måste sköta sina åtaganden Tex:varför komma i tid till en plats om man börjar tveka på om någon kommer vara där och möta en, utan ändrat tid?etc....» (Mycket dåligt)
- Rörigt, obesvarade frågor mm.» (Mycket dåligt)
- Ex: Vi hade extra handledning en "eget arbete-dag" och fick ett mejl om det 9.05 när det hade börjat 9.00.» (Ganska dåligt)
- Tycker att det bitvis har varit oklart och att beked om ändringar kommit sent. Att lärarna disskuterar olika ståndpunkter om kursens upplägg framför eleverna är inte bra.» (Ganska dåligt)
- Schema i senaste laget (som vanligt på A/Chalmers). Hade gärna fått veta från början att vi själva bekostade resorna till/från Vara (policyn skiljersig tycligen mellan olika kurser på A). Då hade jag sparat tusenlappen på att från början köpa ett peroidkort för buss/tåg. Mycket bra mottagande från Vara kommun! » (Ganska dåligt)
- Vissa saker fungerade, men allt för mycket fungerade inte. ganska många "sista minuten besked".» (Ganska dåligt)

15. Hur fungerade handledarstödet från Johan Olsson?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 11%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»10 58%

Genomsnitt: 3.47

- vet ej» (?)
- Vet ej» (?)
- Hade ingen handledning med Johan.» (?)
- Ej min handledare» (?)
- jag hade inte johan jag hade andreas. Andreas bör tänka på att se personen han talar med. inte säga samma sak varje handledning utan försöka utgå ifrån varje unikt projekt.» (?)
- Bra överlag men ibland lite för specifik i sina råd. Mer översiklig problemletning hade varit bra. Mittkritiken var i o för sig jättebra på det sättet, han hittade den kritiska punkten i de flesta projekt.» (Ganska bra)
- Tror inte att jag hade honom som handledare.» (Ganska bra)
- Johan var väldigt bra som handledare och mittkritiker och tog till sig allas projekt utan att favorisera.» (Mycket bra)
- Rak, lugn, kompetent och saklig - Mycket bra.» (Mycket bra)
- jag tyckte att johan var en bra handledare.» (Mycket bra)
- Johan var en fantastiskt duktig handledare, jag kommer i synnerhet ihåg mittkritiken där han lyckades variera sin kritik och sin pepp utifrån personen som presenterade på ett sätt jag inte stött på tidigare under min utbildning. exemplariskt!» (Mycket bra)

16. Hur fungerade handledarstödet från Catarina Canas?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 41%
Mycket bra»13 54%

Genomsnitt: 3.5

- Bra gällande det hon tycker är intressant. Märks att hon inte är skolad på Chalmers, vilket i sig endast är positivt.» (Ganska bra)
- Vid första tillfället var hon väldigt fokuserad på program, vilket var en i huvudsak passerad fas. Kanske hade jag fått henne att prata om något annat om jag inte hade haft feber och var helt groggy, kanske inte, vem vet. Men överlag så är hon en väldigt skärpt kvinna. Men jag hade nog ändå bytt en handledning med henne mot två med någon annan om det är en rimlig ekvation?» (Ganska bra)
- Hon var bra men det blev för min del konstigt med kombinationen av Andreas och Catarina - de sa helt olika saker när det gällde fokus och i hur akritektur bör skapas - svårt när det inte är föreläsare utan ens handledare. » (Ganska bra)
- Catarina var väldigt inspirerande och uppmuntrande. Synd att vi inte fick träffa henne mer än en gång.» (Mycket bra)
- Catarina var otroligt bra!» (Mycket bra)
- Hon var den enda livlinan under projektet. den enda som trodde på mig, uppmuntrade mig, kom med kreativa förslag och var insatt i projektet. Hon är vad som räddade hela kursen från att kapsejsa. Det är fruktansvärt att en enda peson ska behöva bära upp en hel kurs och en hel klass, men pga av den starka och energiska och ärliga människa hon är så klarar hon av det. tur för chalmes.» (Mycket bra)
- Det är ju alltid nyttigt att höra åsikter av någon utanför "Svedala". Men man ska heller inte överskatta orden från ett internationellt underbarn. Jag hade dock sammantaget stor nytta av Catarinas opinion. » (Mycket bra)

17. Hur fungerade mellankritiken?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 34%
Ganska bra»10 43%
Mycket bra»5 21%

Genomsnitt: 2.86

- Var pappaledig då.» (?)
- jag blev nedtryckt i skorna av lena kryger och lyckades rycka upp mig själv alldeles för sent. andreas var tyvärr inte rätt peson för att hjälpa mig med det. här passar kanske ett citat från andreas på avslutningsfesten: tja, dom duktiga eleverna kan ju alltid prestera bra, oavsett förutsättningarna, men det e ju inte elitsoldater vi ska utbilda, så för att dom andra i klassen ska hänga med så kanske vi bör tänka över hur vi ska organisera kursen till nästa år´,. Jag, och den andra personen som andreas talade med blev stumma av förvåning. Nu tycker jag det är en talande beskrivning av hur kursleningen ser på kandidatarbetet inte som en kurs i en utbildning där lärarna har ett visst ansvar att lära ut saker utan mer som ett test, ett nedtryckande i skorna eller ett upphöjande till skyarna. ett favoritisernade av vissa och totalt ointrreese för andra, kanske spirande förmågor.» (Ganska dåligt)
- Låg lite efter och upplevde inta att jag fick konstruktiv kritik som tog projektet framåt.» (Ganska dåligt)
- På nåt sätt känner jag alltid att det kunde ha varit liiite mer diskussion. Å andra sidan sitter jag själv oftast tyst, så jag har inte direkt någon lösning på problemet.» (Ganska bra)
- Pecha kuchan(felstavat?) var ett alldeles utmärkt sätt att kommunicera med. Framförallt tvingade formatet långrandiga personer att fatta sig kort.» (Ganska bra)
- Bra med pecha kucha! Bra med en avstämning av projektet så tidigt men synd att man knappt fått någon feedback innan dess. Feedbacken från första inlämningen (vision, koncept, kontext) borde varit tidigare som utlovat.» (Mycket bra)
- jag tycker att detta var den bästa mellankritiken. vi hade hunnit tillräckligt långt för att få hyfsat mkt kritik och en ny inrikting. bra att kunna gå runt och lyssna på olika handledares mellankritik, de kompletterade varandra.» (Mycket bra)

18. Hur fungerade slutkritiken?

24 svarande

Mycket dåligt»3 12%
Ganska dåligt»6 25%
Ganska bra»11 45%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 2.66

- Ingen åsikt» (?)
- Gav absolut ingenting. Märktes att Andreas Lyckefors var stressad. Representanten från Vara sa inte mycket.» (Mycket dåligt)
- Man kan inte bara häva ut sig en massa kommentarer utan att förklara vad man menar. Det ger ingen konstruktiv kritik och studenten har svårt att ta till sig detta och kunna använda det för en fortsatt utveckling! Dåligt Andreas!» (Mycket dåligt)
- Inte särskilt inlästa kritiker. » (Mycket dåligt)
- Diskussion kring små detaljer tog upp alldeles för mycket av tiden och jag fick ingen kommentar om helheten och grundidéerna.» (Ganska dåligt)
- Fler kritiker med olika ingångar till arkitektur samt mål i mun ger oftast en bra kritiksituation. till exempel när både Canas, Määttä och vararepresentanter deltog samtidigt. Det borde satsas mer pengar, tid och kreativitet på kritiksituationerna. De är en mycket kritisk punkt i alla kurser jag läst hittils och de påverkar ofta hur hela kursen upplevs och vad man lärt sig. Det är den korta stund för eleven då dennes projekt "är verkligt" och tas på allvar. En av de viktigaste egenskaperna för en kompetent arkitekt är att kunna resonera, ge och ta och kommunicera utan att bli inåtvänd eller ta saker för personligt. Jag tror att detta är en mycket viktig punkt för chalmers att satsa på, att hitta sätt att stimulera kritiksituationerna och diskussionsklimatet. Kanske ska elever från högre läsår som inte läst kursen obligatoriskt närvara, de kommer inte vara lika pålästa men desto mer pigga och alerta samt att de ser HELA projektet från andra synvinklar. » (Ganska dåligt)
- Känner mig ganska så förbisedd, fick någon kommentar inte så mycket mer. Dåligt i förhållande till arbetsinsatts. Sen hade vi våran handledare som kritiken, sjukt tråkigt!!! » (Ganska dåligt)
- Oinspirerande, macho och dåligt påläst.» (Ganska dåligt)
- synd att man fick sin egen handledare som kritiker. » (Ganska dåligt)
- jag fick några intressanta synpunkter från elevkritiker och utomstående kritiker, men hade min egen handledare till slutkritiken, vilket i sig borde vara helt uteslutet, lata lata, kursledning som inte ens kan administrera en sån lätt sak. Andreas vågade dessutom klämma ur sig att han ju följt hela min process, vilket är en fabricering av grövsta sort, då vi träffats två gånger allt som allt och en av de gångerna borde han legat i sin säng. han vet ingenting om min process, och om hangjort det så borde han lagt mer energi på att rådgiva mig om den och mindre av, nej jag vill inte ha mindre av nåt.» (Ganska dåligt)
- Givande kritik i min grupp. Alla borde få en extern arkitektkritiker, inte enbart sin handledare.» (Ganska bra)
- Kritiker borde verkligen ha tittat på projekten innan kritiktillfället, när alla lägger ner så mycket tid och arbete» (Ganska bra)
- se ovan» (Ganska bra)
- förutom att lärarna inte hade läst in sig på studenternas material, det tycker jag faktiskt är lite dåligt!! vi har trots allt lagt ner mkt tid på det här. resultatet under kritiken blev att det lades mkt fokus på uttryck, namn, koncept medan planen glömdes bort i stort sett helt.» (Ganska bra)
- Det var ju det här med presentation på engelska som hämmade tre års grand finale. Men annars har jag inga onda minnen från själva momentet. Dock var det som vanligt en del teknik-strul, ansvarig lärare borde i vissa fall varit först på plats för att säkerställa att all digital utrustning i lokalen fungerade. » (Ganska bra)
- Stor eloge till Mika och Andreas som tog sig tid till en extra kritiksittning i början av juni» (Mycket bra)

19. Hur fungerade projektets samverkan med Vara kommun?

- Bra. Kunde ha fått mer tillgång till befintliga ritningar smidigare.»
- Bra, vi fick mycket info från kommunen och deras medarbetare»
- Bra»
- Bra, de var ju intresserade och förberedda till skillnad från kursansvariga »
- Ganska bra, vi hade tillgång till olika funktioner inom kommunen.»
- Helt OK.»
- Bra.»
- bra. kul med verklighetsrelaterade projekt.»
- Bra. Kul med så stort engagemang från kommunens sida. »
- I huvudsak bra, men mycket information om önskemål och krav på projektet kom för sent!»
- Bra. »
- Bra.»
- bra, dom var väldigt engagerade.»
- Mycket bra»
- de var ju ivriga att samarbeta så jag tyckte allt att det funkade bra även om de utsända representanterna därifrån inte bidrog särskilt mkt vid mittkritik och kritiktillfällena»
- Överlag ganska bra. även om det i vissa fall gick lite slött med att få ritningar från byggnadskontoret.»
-
- Bra med respons, kontakt.»

20. Hur väl har informationen med e-mail fungerat under kursens lopp?

24 svarande

Mycket dåligt»8 33%
Ganska dåligt»6 25%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 2.29

- dåligt. eller det eju bra att skicka ut info med mail, men då måste alla finnas med på den listan och mail skickas i tid.» (?)
- Se tidigare kommentar om administration etc.» (Mycket dåligt)
- Too little, too late, som de säger i amerikat. Men rent tekniskt var det inga problem.» (Mycket dåligt)
- jag orkar inte ens ta upp det igen. all info har kommit via mail, visst, men med så kort varsel!! Lite framförhållnign och planering från lärarsidan, tack!» (Mycket dåligt)
- Informationen kom alltid ut för sent.» (Ganska dåligt)
- Utan e-mail hade nog varken Andreas eller Mika klarat sig med deras sista-minuten utskick.» (Ganska bra)
- Information per mail är alltid det bästa, tar mindre tid och är all info blir lika för alla. » (Mycket bra)

21. Hur väl tycker du den digitala hanteringen med webmapp och kurshemsida fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»6 24%
Ganska bra»11 44%
Mycket bra»6 24%

Genomsnitt: 2.84

- det är en sak som borde ingå i utbildningen av blivande kursledning. kontinuitet vore effektivt.» (Mycket dåligt)
- Kurshemsidan borde uppdateras oftare och viktig information bör stå där, inte enbart skickas via mail.» (Ganska dåligt)
- Jättelångsam hantering från lärarnas sida...» (Ganska dåligt)
- Bra när sakerna väl kom upp på kurshemsidan.» (Ganska bra)
- det är bra med inlämning i mapp som tar har en tidsbegränsning. nu hade jag iofs datorproblem som gjorde att jag missade deadline med en halvtimme, men det är väl till stor del mitt fel/okunskap som sparade en bild fel så att den blev jättetung ch inte gick att göra till pdf.» (Ganska bra)
- Bra när det har förberätts för uppladdning, vid vissa tillfällen gick tid och energi åt att undra var man skulle ladda upp. » (Ganska bra)
- Webmappen användes uteslutande.» (Ganska bra)
- Hade inga svårigheter vad jag minns.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

22. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

24 svarande

Mycket dåligt»2 8%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»12 50%
Mycket bra»5 20%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 2.95

- Var som att arbeta utan hjälp och handledning. Var det meningen?» (Mycket dåligt)
- För få handledningstillfällen» (Ganska dåligt)
- Svårt att få tag på tre lärare som aldrig är på skolan...» (Ganska dåligt)
- Eftersom inget styrts upp har man fått hjälp om man sökt den.» (Ganska bra)
- dom fanns, men dom var inte naturliga och självklara utan framtjatade och svårtillgängliga. mikas insats med att sitta på sitt rum och ta emot vem som helst var mycket bra, men kändes som en nödläsning och uppoffring från hans sida. kommentarer som att vi har inte tid, vi har faktiskt ett arbete att sköta borde inte komma over en kursledares läppar, eftersom arbetet på chalmers väl oxå räknas, kanske tom prioriteras. eller?» (Ganska bra)
- ddet ostrukturerade arbetssättet gynnade de som tog för sig. gick man till en handledare och sade jag måste prata med dig så gick det allt som oftast att få en tid trots att listorna var fulla. om man följde listorna så var det däremot lite svårare i snnerhet de dagar då listorna kom upp samma dag som handlednignstiderna började.» (Ganska bra)
- Det var en del väntetid, men gick med viss planering. Sen kan man undra vad vissa lärare hade i kursen att göra, om jag inte minns fel så var väl Anders Hagson med? Honom såg man aldrig röken av.» (Ganska bra)
- God handledning» (Mycket bra)
- Hörde att det var svårt att få tag på folk, så jag drog mig för att försöka. » (Har ej sökt hjälp)

23. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 16%
Ganska bra»8 32%
Mycket bra»12 48%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.4

- Bitvis tämligen osunt arbetsklimat i ritsalarna. Många verkar behöva koncentration och ro snarare en massa "kreativ input" från en mängd andra elever och allmänt brus» (Ganska dåligt)
- det är ett enskilt projekt och alla är rötta ch stressade efter ett år i skolan. det märks på stämningen, tycker inte att den var den bästa.» (Ganska dåligt)
- Var dålig på att ta hjälp av mina medstudenter. Blev bättre mot slutet. » (Ganska dåligt)
- Eftersom det var ett så individuellt arbete hade kanske någon slags uppsyrda grupper för feedback varit bra. Det är en typisk sån grej man säger att man ska göra men som aldrig blir av. Men å andra sidan har man ju alltid ritsalen.» (Ganska bra)
- Det är både positivt och negativt. jag satt i skolan nästan hela tiden och fick mycket stöd och uppmuntran från mina ritsalskompisar, men samtidigt kan det vara livsfarligt när man inte får information, folk blir missnöjda och rykten går och stämningen sjunker. Stora svarta spiraler sköljde med jämna mellanrum genom korridorer och rum, vissa åkte ner och kom aldrig tillbaka, vi som kämpade kvar kippade efter andan.» (Ganska bra)
- Finns få saker som binder samman människor som missnöje och krig.» (Mycket bra)


Sammanfattande frågor

24. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»5 20%
Dåligt»6 24%
Godkänt»7 28%
Gott»6 24%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.68

- Inget schema, inget program, ingen uppföljning av inlämnade uppgifter, knappt några föreläsningar utan onsdagsgästföreläsningarna, ingen administration. Får det gå till så här på högskolan?! » (Mycket dåligt)
- Andreas Lyckefors kommentar på avslutningsfesten sammanfattar attl - "en bra student gör bra ifrån sig även utan hjälp".» (Mycket dåligt)
- För låg nivå på lärarinsatser och under kritiken med tanke på att det är ett kandidatprojekt. Dålig samordning och planering under kursen. Ytterligare en extern kritiker hade behövts, gärna arkitekt.» (Mycket dåligt)
- strukturen på kursen, informationen, de som höll i den var under all kritik! enskilda handledarinsatser var däremot ofta mycket bra och peppande!» (Mycket dåligt)
- Ostrukturerad kurs med allt för upptagna kursansvariga, som inte hade tid för oss och därför ändrade saker och ting hela tiden. Absolut inte i klass med hur ett kandidatarbete bör styras.» (Dåligt)
- Den dåligt skötta kommunikationen och planeringen har tyvärr gett en stor negativ effekt på kursen även om det var ett roligt och spännande projekt i Vara.» (Dåligt)
- ett superspännande projekt som drogs ner av kostant stress och press och dålig ledning.» (Dåligt)
- Jätterolig och utmanande uppgift men administrativt från lärarana var allt kris hela tiden vilket gjorde att man var extremt stressad genom hela projektet.» (Godkänt)
- Men inte bra. Betyget gäller både kursledningens insats och min egen. Kanhända det finns ett samband?» (Godkänt)
- En hel del rörigheter. Vissa lärare var nog lite för stressade för att ha hand om en sådan kurs.» (Godkänt)

25. Hur relevant tyckte du att årets uppgift var för kandidatprojektet i A3?

- Inte 100% relevant då ett sådant projekt känns en aning extremt för en stad som Vara. Dessutom hade det varit intressant att få skapa något annat än ett konsthus eftersom höstterminen innehåll ett projekt med kulturhus i Göteborg. »
- Den känns relevant. Bra att lära sig arbeta med arkitektur i mindre samhällen som på olika sätt vill marknatsföra eller ansluta sig.»
- Det var en intressant uppgift, men den kändes lite för lik uppgiften i Byggnad 2 (Tillfälligt kulturhus på Heurlins plats)»
- Stort fokus på byggnad och kanske för lite på stad. Men intressant och rolig uppgift»
- Relevant nivå och valet av ort/uppgift var inspirerande. »
- Sådär. Inte mycket till stadsplaneringsproblematik i Vara, och lätt att göra en kontextlös solitär av en konsthall»
- Mycket relevant, en spännande uppgift!»
- Helt ok med citybranding tanken. Lite malplacerat, men man kan inte få allt»
- Det passade fint.»
- Mycket relevant.»
- Bra.»
- Väldigt relevant. Perfekt komplexitet och svårighetsgrad. Men en översyn av förhållandet stad/byggnad är nog på sin plats. »
- Relevant. Dock mycket dåligt att det verkade vara en överraskning för lärarna att den inkluderade ett bibliotek. Den kändes för stor.»
- mycket relevant. mycket bra uppgift, men programmet kunde varit tydligare alternativt kunde vi haft en workshop på hur man kan hantera ett sådant program. problemet består som vanligt i att kursleningen själva inte visste, eller inte var överrens om hur det skulle vara. och när de bestämt sig var det för sent.»
- Kanske för stort omfång innan man har bestämt sitt projekt (plats etc). Mycket bra att kommunen verkade som en riktig beställare. Man märker att det finns skilda åsikter och ambitioner inom beställargruppen, beroende på vem där som "tycker". Att proekt marknadsförs olika beroende på vem det riktar sig till (ex mediatek för varaborna vs. konsthall som besökarmagnet). kanske för stort projekt med konsthall OCH mediatek. »
- bra»
- Vara är ingen stad. I slutändan gjorde vi bara byggnad, jag tycker inte att det var en lämplig plats för ett kandidatprojekt som skall sammanfatta tre års bred utbildning. vid en jämförelse med Helsingborgsuppgiften tidigare år kan man ju säga att den står sig slätt.»
- Tycker att det var ett lämpligt och intressant projekt.»
- Intressant uppgift men jag hade önskat att man som förr om åren hade kunnat få göra ett mer stadsinriktat arbete. Och årets uppgift lämpade sig ej för det...»
- Mycket relevant, spännande och utmanande, kanske kunde betoningen på helheten varit större, dvs både stad och byggnad och sambandet.»

26. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan Olsson och Catarina Canas.»
- den goda kontakten med kommunen i fråga och framförallt mångfalden av lärare och assistenter!»
- Workshops och exkursionen, dock ej nödvändigtvis till Paris. London eller Nederländerna hade fungerat väl så bra.»
- Workshops med Andreas och Johan»
- Samtliga handledare, och att Ana Betancour får spela en större roll. »
- Bra samarbete med kommun, bra med extern input från yrkesverksamma arkitekter.»
- Catarina Canas»
- Lögnen om att Chalmers har en bra grundutbildning. Annars dyker inga talangfulla studenter upp i fortsättningen.»
- Det gemensamma modellbygget och Catarina Cannas.»
- handledarna, workshop i början med andreas o johan.»
- Engagemanget från kommunens sida. Och Catarina Canas - en fantastisk handledare!»
- Uppgiftens blandning.»
- Första veckan (den med workshopparna), skitbra.»
- Roligt med liten kommun med ambitioner, konsthus och bibliotek var en rolig uppgift. Den första veckan med uppstarten var grym.»
- den snabba analysfasen. workshops. Canas.»
- Samarbetet med Vara kommun. Att man har definierar sitt projekt själv (fast i mindre skala). Att projektet förväntas ha impact på Vara som samhälle och inte bara är en verksamhet som verkar inom sin egen "tomt".»
- struktur och info»
- andreas och johans inledande workshop. de duktiga handledarna, både interna och internationella»
- Pecha kucha-redovisning och Catarina Canas.»
- Ohlson lykefors engagemang och energi»
- Workshops, resa, kartläggningen av Vara, Pecha-kuchapresentationen. Catarinas Canaas del i kursen - utökad.»

27. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Upplägg, kursansvarigas tid för kursen, mer handledning, kommunikation. Ingen favorisering av studenter och dess projekt vid handledning och kritik.»
- Kursen måste trycka mer på hur viktigt programmarbetet är. Fler metoder och workshops för arbete med programmet där man utforskar olika inångar och sätta att utöka, komprimera, byta ut, läsa av, kasta om och sortera. Nu arbetade vi främts med brainstorm och fria associationer. Många var ovana vid programmarbete och såg det inte som någon självklarhet varför och hur.»
- Tydliggöra vad som skall ingå i inlämningen inom byggnad och stadsgestaltning tidigare.»
- Kommunikation och planering måste förbättras. Fler föreläsningar och mer handledning vore bra.»
- MEN de kursansvariga måste vara mer engagerade, planerade och samspelta.»
- Kursadministrationen måste bli bättre. Ledningen av kursen tydligare.»
- "Grunden för en bra arkitekturutbildning med goda resultat från eleverna bygger på ett stort engagemang från lärarstaben." - Brett Steele, Lund 6/9-08»
- Machostämmningen som ibland infann sig bland lärarteamet. Kanske skulle en kvinna i teamet göra skillnad?»
- schmat.»
- Administrationen från lärarna! KATASTROF!! Ta in en kvinna bland de ansvariga lärarna. Jämn könsfördelning skadar aldrig.»
- Informationsflöde och lärarinsatser. »
- Efter den första intensiva tiden kände man sig lite dumpad och övergiven. Antingen, låt det vara så i fortsättningen också men var öppna med att det är det som gäller och ge oss först verktygen att klara det. (jag förstår att det finns en poäng med "att stå på egna ben", men då ska man ju veta om att det är det man gör). Eller, gör så som ni sa att ni tänkte göra (eller var det bara jag som hoppades?). Alltså att de tidiga wokshopparna skulle följas av kortare dito där man kunde komma med sitt projekt och under ordnade former tillsammans med andra vidareutveckla det och diskutera gemensamma eller specifika problem. »
- Handladarna. Inställning. De ansvariga var otroligt stressade och hänvisade till sina andra arbeten - gav en märklig känsla - tror de inte att vi lägger otroligt mycket tid och stress från vårt håll? Att rodda ihop kursen när "föreläsningen" börjat är inte professionellt. Vid flera tillfällen samlades vi för att få en föreläsning och det visade sig mer vara en information eller oförberedd träff.»
- ledningen. bör kaske inte bytas ut, men ta sig en funderare. FLER handledare. Bättre framförhållning. I stockholm har dom under flera år fått hård kritik på år tre pga dålig planering, liksom chalmers, det här ju inte första året ni har fått höra det här eller hur?! i stockholm har man nu fått ut ett schema för hela terminen, och jag tycker inte att man kan kräva något mindre. Ett schema för hela kursen, och det innan den har startat såklart.det borde vara självklart. Det är förnedrande att få höra kommentarer om att vi ska väl ändå vara i skolan hela tiden, så varför behöver vi ett schema, som om vi var dagisbarn som skulle börja planera in var vi kan skolka. vi är vuxna människor, många med barn och andra åtaganden, och även vi som inte har ansvar för något annnat än oss själva och skolan tjänar stort på att kunna planera vår kurs. »
- Mindre omfattning i att välja plats och mindre konflikt mellan verksamheter om det är två inom samma projekt (konsthall OCH mediatek var lite för mycket där).»
- låt andreas lyckefors och johan Olsson bestämma slutinlämningskravet och själva uppgiften.»
- ni måste få struktur på kursen, ett kursprogram som följs och som delas ut på kursens första dag, ett kalendarium med föreläsningar och hålltider/krav för inlämningar och handledning. kursmål och inlämningskrav från första början. inga imrpoviserade extrauppgifter typ den med världskulturmuseet (välmenat men ack så oreflekterat) så ett sammansvetsat lärarteam som inte jobabr 100% med andra saker utan har tid att engagera sig i kursen på ett sätt som den och vi elever kräver.»
- In med kursledare som har tid, inga fler tidsoptimister.»
- Bättre styrning rent admnistrativt Att man kan välja mellan stad eller byggnadsinriktning»
- Administrationen, informationen. Mer respons på programarbetet om det skall göras självständigt!»

28. Övriga kommentarer

- Denna kurs gjorde mig arg och besviken på skolan. Det märktes tydligt att kursansvariga inte planerade alls, besked om uppgifter och inlämningar var otydliga eller helt utelämnade. Man tappade förtroendet för kursen tidigt. Pinsamt tycker jag det är.»
- Hur blev det med elevgruppen som skulle samtala med er om va eleverna tycker/tyckte om kursen? Samt byt ut Andreas Lyckefors. »
- Vill man ha "hårdare tag" är det viktigt att informera om de regler som gäller och sedan följa dem.»
- Folk kommer säkert att ge er en massa skit för den här kursen om man ska gå på hur snacket gick i klassen. Så jag tänkte bara säga att deppa inte ihop för det! Jag tror att det var väldigt nära att det blev jättebra. Ni har ju kapaciteten, men kanske ont om tid precis som alla andra. Nästa år kommer ni säkert sätta den!»
- Ja, jag tyckte att kursen var dålig. Det kändes som att vara med i en typ av arkitektursammanhang som jag överhuvudtaget inte är intresserad av med fel attityd, pretentioner och ytlighet. Stort undantag för Catarina Canas.»
- Mika sade vid ett tillfälle att de utformat kursen lite mer som ett exjobb än en vanlig kurs. och om ett exjobb går ut på att testa vad studenterna kan prestera utan någon input, förelasningar eller annat, med bara stress och press, få höra varje dag att det e knappt om tid, vi måste jobba hårdare, stressa mera utan ordentlig information om vad vi ska göra så visst, då var det som ett exjobb, men det tror jag inte. vad jag tror mika menar är att ta ansvar för sitt eget arbete, att finna information och planera sitt arbete och sin process. Med detta har ni misslyckat och bör tänka över hur ni bättre ska lyckas med det nästa gång. MVH Karin Axelsson»
- 803974232 »
- det kom en kursutvärdering i somras, den var gjord på ett oprofessionellt sätt men kanske kan vara värd att ta i beaktande trots allt, då satt ju detaljerna färskare i minnet.»
- Mot att vi kom med förslag på lösningar på världskulturmuseéts problem, fick vi tillgång till deras lokaler för avslutningsfest. Tyvärr hade ganska få möjlighet att närvara under redovisningen eftersom slutredovisningen av kandidaten låg samma vecka. Här satte kursledningen oss elever i en ytterst pinsam situation gentemot personalen på Vkm, anser jag. Som sagt, inga tidsoptimister i ledningen nästa år, så kan det nog bli bättre.»
- Bästa kursen på utbildningen sett till uppgiften, men lärarsamarbetet och kommunikationen och informationen kunde förbättras rejält.»


Kursutvärderingssystem från