ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDSL vt13 - Från numeriskt underlag till fysisk modell, PPU025

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-05-15 - 2013-09-16
Antal svar: 9
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Designingenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Designingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

9 svarande

Högst 15 timmar»8 88%
Cirka 20 timmar»1 11%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.11

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

9 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»9 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

9 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 11%
Målen är svåra att förstå»1 11%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 55%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 22%

Genomsnitt: 2.88

- De finns beskrivna men sen vad som gäller är svårt att veta. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 87%
Nej, målen är för högt ställda»1 12%

Genomsnitt: 2.12

- Det verkar vara rimliga mål men jag har inte lärt mig något nytt.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Det ställs alldeles för höga krav på hur kunskapsnivån i solidmodellering ska vara i början av kursen. Mycket svårt att efter en väldigt grundläggande kurs i årskurs ett i Catia jobba vidare med en mus som ska kunna printas ut.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

8 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 12%
Ja, i hög grad»4 50%
Vet ej/har inte examinerats än»3 37%

Genomsnitt: 3.25

- Förmodligen inte. Den som kunde programmet bäst i gruppen fick sitta mest och jobba med musen. Det skulle tagit alldeles för lång tid annars.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»1 11%
Ganska liten»5 55%
Ganska stor»3 33%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.22

- Man tappar stinget och uppmärksamheten efter flera timmars föreläsning. Man glömmer ju alla detaljer!» (Ganska liten)
- hade behövt mer handledning. och i alla fall fått den handledning som var inplanerad.» (Ganska liten)
- Vi har inte fått så mycket relevant undervisning för att ta fram musen på ett bra sätt. Har mest varit almänbildande. Inte så specifikt.» (Ganska liten)
- Mer tid för hjälp hade varit bra» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»4 44%
Ganska liten»2 22%
Ganska stor»2 22%
Mycket stor»1 11%

Genomsnitt: 2

- Har inte haft någon.» (Mycket liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 11%
Ganska bra»8 88%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåliga»4 44%
Ganska dåliga»1 11%
Ganska bra»3 33%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 2.22

- Mycket anmärkningsvärt att Olle som håller i kursen inte kan hjälpa oss i Catia. Vi fick låna Sven i flera timmar för att fixa det hela. Håkan hjälpte oss bara under en kort tid av lektionstiden. Dessutom främst med övningar. Extremt svårt att få den hjälp man behövde tycker jag.» (Mycket dåliga)
- håkan ställde upp väldigt bra även fast han inte hade tid för undervisning. detta gällde även sven. men de ställde alltså upp frivilligt utanför lektionstid vilket känns fel. de borde fått mer "betald" tid att hjälpa oss kan tyckas.» (Mycket dåliga)
- Vi har inte haft någon handledning. Den gången vi skulle få handledning så kom inte Olle. Skulle varit till stor hjälp att ha en Catiakunnig lärare under kursens gång. Istället famla vi i blindo utan att veta vad och hur vi skulle göra.» (Mycket dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 22%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.77

- Tack vare det klarade jag mig. Men jag tvivlar på att jag var till så mycket hjälp för mina kompisar.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

9 svarande

För låg»1 11%
Låg»1 11%
Lagom»7 77%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.66

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

9 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»7 77%
För hög»2 22%

Genomsnitt: 4.22

- Med tanke på ex-jobb. » (Hög)
- ex-jobb.. :)» (Hög)
- mycket av tiden gick åt ex-jobb och det som hade med det att göra» (Hög)
- Bara examensarbetet hade varit för mycket för min del.» (För hög)
- Ex-jobbet tog mycket tid och energi.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

9 svarande

Mycket dåligt»2 22%
Dåligt»1 11%
Godkänt»5 55%
Gott»1 11%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.55 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Dåligt handledd kurs. Ingen röd tråd och dåligt med handledning. En flummig kurs.» (Mycket dåligt)
- Jag har inte lärt mig så mycket alls.» (Dåligt)
- bra kurs, lärorik och nyttig. men dåligt uppstyrd och för lite lärartillgång.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inblicken i hela processen, från modell till utskriven 3d-modell. »
- kursen som idé är väldigt bra och lärorik.»
- Håkan Almius var väldigt bra och duktig. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Man kan ju se till att fixa en Catia-fil för scrollern samt kretskortet till musen. Om man nu nödvändigtvis vill att eleverna ska mäta och cadda upp dessa komponenter, borde ett antal skjutmått köpas in till designstudion.»
- Det behövs mer stöd från kursansvarig, både i form av närvaro och i form av tydliga instruktioner över vad som ska genomföras av studenterna. »
- mer handledartid. »
- Mer uppstyrt. Mer innehåll och fler chanser att få praktisera. Inte sitta i grupp i alla moment där det blir naturligt att den "bästa" i ALias/Catia gör det som ska göras. »

16. Övriga kommentarer

Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.55

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.55
Beräknat jämförelseindex: 0.38


Kursutvärderingssystem från