ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Industriell ekonomi och organisation HT09, LMT965

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-12-11 - 2010-01-24
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»2 14%
Cirka 20 timmar»2 14%
Cirka 25 timmar»6 42%
Cirka 30 timmar»2 14%
Minst 35 timmar»2 14%

Genomsnitt: 3

- Väldigt mycket teori att lära sig utantill. (syftar på organisationdelen)» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 7%
75%»5 38%
100%»7 53%

Genomsnitt: 4.46

- Jag skulle mer säga 90%. Har hänt att man missat någon enstaka föreläsning.» (75%)
- Krockade med annan kurs.» (75%)
- Framförallt susanne kullberg! Hon är en riktigt inspirerande lärare!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

14 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 35%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»2 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 50%

Genomsnitt: 2.78

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Tycker dock att Ekonomin och Organisationen bör delas upp. De är båda intressanta ämnen och det skulle vara bra att koncentrera sig på var och en för sig.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 14%
Ja, i hög grad»7 50%
Vet ej/har inte examinerats än»5 35%

Genomsnitt: 3.21


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 14%
Ganska stor»8 57%
Mycket stor»4 28%

Genomsnitt: 3.14

- Jag lär mig bättre när jag sitter själv och försöker läsa uppgifter.» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

14 svarande

Mycket liten»2 14%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 64%
Mycket stor»3 21%

Genomsnitt: 2.92

- Övningsboken var bra, övrig kurslitteratur öppnade jag knappt.» (Mycket liten)
- Organisationsbit häftet ingen höjdare!» (Ganska stor)
- På Susannes lektioner är det bättre att närvara och bara lyssna..» (Ganska stor)
- Övningsboken är jättebra.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3.3

- mellan bra och dåligt, det var inte mycket man behövde webbsidan kurs-pm var bra ihopsatt.» (?)
- Inga problem.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

14 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»9 64%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.64

- Dock var en föresläsare inte på Chalmers och det gör det lite svårare men det finns andra att fråga.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 21%
Mycket bra»10 71%
Har ej sökt samarbete»1 7%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»9 69%
Hög»3 23%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.15

- Utöver ekonomi och organisation, hade man tillverkningsteknik men även kommunikation. Tempot var aningen för högt den här läsperioden.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

14 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 7%
Lagom»4 28%
Hög»7 50%
För hög»2 14%

Genomsnitt: 3.71

- pga. tillverkningstekniken...» (Hög)
- Pga andra kurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

14 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 42%
Gott»4 28%
Mycket gott»4 28%

Genomsnitt: 3.85

- Tycker att det deffinitvit inte värt att läsa ett helt (!) kompendium, som i sin tur motsvarar 20 % av tentan!! Smälla in över 100 sidor, för 1.5 hp ? Detta borde ändras genast! » (Godkänt)
- Organisationsdelen var väldigt flummig och mycket svår att få grepp om vad den handlade om.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- övningarna»
- Föreläsaren Thomas var kanonbra!»
- thomas och cecilia gjorde ett utomordentligt jobb, med både föreläsningar och de tillfällen då man ställde frågor.»
- Cecilia och Susanne»
- Thomas P och Susanne. Kursböckerna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bort med organisationsdelen, alternativt göra så att det motsvarar ca 40% av tentamen, alternativt se till att det är mindre läsning, att sammanfatta lite kortare.»
- arbetsorganisation bör tas bort ifrån ekonomi delen, iaf i den uppfattningen som den är nu. de övningar med susanne var forlurad tid som inte gav någonting»
- Separera kurserna så man får mer koncentrerad information.»
- Jag lärde mig inget nyttigt av organisationen, skulle gärna se en ren ekonomikurs istället.»

16. Övriga kommentarer

- Organisationsdelen motsvarar för lite högskolepoäng med avseende på hur mycket man måste lära sig. Ekonomidelen går att lära på några dagar, och det garanterar minst 60% av tentamen.. Väldigt dålig balans mellan dessa två moment. »

17. Hur har du upplevt seminarieserien?

14 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»5 35%
Mycket bra»0 0%

18. Är det något du skulle vilja ändra på i seminarieserien?

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)Kursutvärderingssystem från