ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Radiokommunikation och signalering FB7, SJO509

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-12-19 - 2009-01-31
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 13%
Kontaktperson: Fredrik Olindersson»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

7 svarande

Högst 15 timmar»3 42%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 14%
Cirka 30 timmar»1 14%
Minst 35 timmar»2 28%

Genomsnitt: 2.85

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

7 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 14%
100%»6 85%

Genomsnitt: 4.85


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

7 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 42%
Målen är svåra att förstå»1 14%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 42%

Genomsnitt: 2.42

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

5 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 20%
Ja, i hög grad»3 60%
Vet ej/har inte examinerats än»1 20%

Genomsnitt: 3


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 14%
Ganska stor»4 57%
Mycket stor»2 28%

Genomsnitt: 3.14

- Av föreläsningarna förstod jag inte mycket. På labbarna klarnade det.» (Ganska stor)
- Framför allt tiden i radiolabbet!» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

7 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»3 42%
Mycket stor»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- Men uppdatera den» (Ganska stor)
- De första föreläsningarna var faktiskt helt meningslösa, bara rabblade igenom allting. Lägg den tiden på smågrupper och praktiskt arbete istället!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 14%
Ganska bra»4 57%
Mycket bra»2 28%

Genomsnitt: 3.14

- Svårorienterad kurshemsida. För mycket länkar som är orelevanta för kursen.» (Ganska dåligt)
- se till att den stämmer överens med kursboken» (Ganska bra)
- Borde vara lite klarare vad som gäller för FBVII och övriga...» (Ganska bra)
- Jätte bra att Antons alla föreläsningar fanns att hämta på kurshemsidan.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 28%
Ganska bra»1 14%
Mycket bra»2 28%
Har ej sökt hjälp»2 28%

Genomsnitt: 3.57

- Möjligheterna att ställa frågor var stora, dock förväntades man veta en hel del annat än om radio, innan man ställde frågan.» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 28%
Mycket bra»4 57%
Har ej sökt samarbete»1 14%

Genomsnitt: 3.85

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 85%
Hög»1 14%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.14

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

7 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 71%
Hög»2 28%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 28%
Gott»5 71%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.71

- En intressant kurs och mycket lärorik.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Tiden i radiolabbet. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Obligatoriet av labbarna. Vissa delar var ju ren repitition från föreläsningarna vilket gör att det blir mycket konstigt att ha det obligatoriskt.»
- tydlighet och konsekvens om vad som gäller»
- Mixa teori och praktik. Som det var nu var vi klara (till 80%, kändes det som) med teorin innan vi fick in och pröva på det i praktiken. Jag hade inte en aning om vad många utav de redskap som nämndes var för något. Att läsa om det i en bok och se bilder på grejerna hjälper inte mycket det heller. Det var inte för än i de praktiska labbarna och simulationsprogrammen som man fick en djupare förståelse för de olika delarna. Fast då fick man inhämta det för väldigt många delar samtidigt. Kändes som om man hela tiden låg steget efter. Visserligen har det hela tiden påpekats att labbarnasalarna är tillgängliga under stora delar av dygnet. Men man går inte gärna och sätter sig där utan att ha fått en grundläggande genomgång om hur det fungerar, vilket som sagt kunde kommit bra mycket tidigare. »
- Det hade varit bra om man hade kunnat göra det ännu mer koncenterat, dvs. labbarna och föreläsningarna. »

16. Övriga kommentarer

- Har ENDAST gjort FLAGG & VIMPELPROVET! Och angående det så tycker jag det är väldigt löjligt att vi överhuvudtaget tentar det. 1: man ser endast ett väldigt fåtal av de förekommande flaggorna. 2: att råplugga in dem till en tenta och sedan inte se röken av dom på havet gör att man direkt glömmer det man lärt sig. Hur föråldrat är inte flaggsystemet? Känns som en rest från medeltiden = förhållandevis meningslöst... Lär ut dom man stöter på: A, B, H...»


Kursutvärderingssystem från