ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIDAL vt09 Matematisk statistik, LMA200

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-03-05 - 2009-03-22
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

11 svarande

Högst 15 timmar»2 18%
Cirka 20 timmar»5 45%
Cirka 25 timmar»2 18%
Cirka 30 timmar»2 18%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.36

- Mycket tid för få poäng» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»3 27%
75%»2 18%
100%»6 54%

Genomsnitt: 4.27

- Betydligt mindre än vad som var meningen, och vad som hade behövts.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»3 27%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 54%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 18%

Genomsnitt: 2.9

- Iom att läraren byttes efter några veckor blev det diffust och svårt att se vad som fortfarande var kursinnehåll, och vad som hade tillkommit.» (Målen är svåra att förstå)
- Kursmål och kurs var helt åtskilda. Saker som inte hörde till kursen gicks igenom på föreläsningarna i ett rasande tempo utan att vi fick veta vad som tillhörde kursen eller inte. » (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»2 18%

Genomsnitt: 2.18

- Tentamen motsvarade till slut kursens mål... eller?» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»2 18%
Vet ej/har inte examinerats än»4 36%

Genomsnitt: 2.9

- Förmågan att göra en riskanalys?! nej, men jag kan visa att var(cX) = c^2Var(X)...» (I viss utsträckning)
- Tentan stämde förvisso med föreläsningarna, men föreläsningarna hade i sin tur väldigt lite förankring i det gamla materialet och böckerna. Både tentan och föreläsningarna var på ett allt för teoretiskt plan.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»2 18%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.72

- Vad är det för mening med att gå igenom rötna hokuspokusformler och abstrakta begrepp som {Chalmers} (ja du vet vad jag menar).» (Mycket liten)
- Föreläsningarna har inte följt kursplanen. Det var vid vissa tillfällen som att läsa en helt annan bok och lösa helt andra typer av uppgifter mot vad som gåtts igenom på föreläsningarna.» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»1 9%
Ganska liten»1 9%
Ganska stor»4 36%
Mycket stor»5 45%

Genomsnitt: 3.18

- Hade tentan varit som i det utdelade materialet hade det gått galant.» (Ganska stor)
- Boken är ju superb med lösningsbok.» (Mycket stor)
- Stort plus för boken med lösningsförslag till alla övningsuppgifterna i Kursboken. Det är ofta lätt att man kör fast någonstans och då är det till enorm hjälp att kunna se vad och var man gjorde fel.» (Mycket stor)
- Kursmaterialet var det enda som fortfarande motsvarade kursmålen? eller?» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»3 27%
Ganska dåligt»5 45%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.09

- Jävligt skumt upplägg på kurshemsidan» (Mycket dåligt)
- Länkning från studieportalen ledde till en tom sida. Dock fick vi en planering av Ulla som... tja.. vi visste aldrig riktigt om den planeringen var aktuell med tanke på hur föreläsningarna strukturerades.» (Mycket dåligt)
- Mattias lade inte ut något på studentportalen utan mailade ut övningstentamen, som inte hade mycket med den kommande tentamen att göra. Ulla delade ut blad för varje kapitel över föreslagna övningar, Mattias vidhöll inte det.» (Ganska dåligt)
- Kurshemsidan var gömd, man var tvungen att skriva in den manuellt för att komma dit. Bra planering med tillhörande övningsuppgifter.» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 18%
Ganska bra»2 18%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- Jag saknade möjligheten till räknestuga... det kunde ha legat mer fokus på förståelse och tillämpning. » (Ganska dåliga)
- Läraren, väldigt trevlig och rolig kille, men lite väl aggressiv i sin pedagogik. Spelade mycket på skuldkänslor (att förkunskaperna inte satt som ett rinnande vatten) vilket gjorde att ingen vågade säga att de inte fattade någonting, vilket i sin tur skapade dålig stämning då han trodde att alla var oengagerade.» (Ganska dåliga)
- Bra och kompetent lärare» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 54%
Mycket bra»4 36%
Har ej sökt samarbete»1 9%

Genomsnitt: 3.54

- Utan dem hade ju det skitit sig totalt» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 27%
Hög»5 45%
För hög»3 27%

Genomsnitt: 4

- 4 hp, värkade vara 7,5. Det gick väldigt fort frammåt.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

11 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 9%
Hög»6 54%
För hög»4 36%

Genomsnitt: 4.27

- Avskyr att ha 3 kurser samtdigt, det spelar ingen roll med poängantal eftersom det aldrig blir proportionellt mot hur mycket tid man behöver lägga ner.» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»1 9%
Dåligt»3 27%
Godkänt»5 45%
Gott»1 9%
Mycket gott»1 9%

Genomsnitt: 2.81

- Förstår inte vitsen. Om nu matematiker kan göra de delar av problemen som vi i statistikkursen inte behandlar så kan väl statistiker göra det som dataingenjörer inte behandlar.» (Dåligt)
- Svårt, läraren hade svårt att förstå att vi inte var bättre än vi var.» (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Läraren»
- kurslitteraturen...»
- Kurslitteraturen med lösningsförslag.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skit i allt flumm kring jonglerande med formler och koncentrera mer på att bankat in lösningsmetodiken»
- Det behövs en mycket bättre planering! Tydligare kursinnehåll, föreläsningar som bättre följer kursmålen... »
- Man bör undvika ett lärarbyte.»
- Jag tyckte det var stor skillnad på gamla tentor och tentan iår, vilket gjorde att man "pluggade på fel sätt".»
- Banta ner hela kursen så den motsvarar 4.5 poäng. Antingen färre delmoment eller inte så djuplodande på varje moment.»

16. Övriga kommentarer

- Den hittills mest krävande kursen för så få poäng den motsvarade.»
- Tycker att denna kurs än en gång bevisar att Chalmers är dåliga på att fånga upp de studenter som har motgångar i sina studier. Har man missat något får man skylla sig själv. Här tillämpas parollen: "Ställ gärna frågor, men inga dumma frågor"»


Kursutvärderingssystem från