ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


H10 lp2 Sjötransport av farligt gods, SJO136

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-12-10 - 2011-01-21
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 25%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

18 svarande

Högst 15 timmar»11 61%
Cirka 20 timmar»1 5%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»3 16%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2

- långa lektioner» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 5%
100%»18 94%

Genomsnitt: 4.94

- obligatoriska lektioner» (100%)
- var obligatoriskt» (100%)
- Obligatorisk närvaro..» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»2 10%
Målen är svåra att förstå»1 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»5 26%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 57%

Genomsnitt: 3.31

- svårt att få grepp om allt» (Målen är svåra att förstå)
- Såg egentligen inga direkta mål någonstans, men i och med kompendierna förstår man ganska lätt vad kursen innebär. » (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

18 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 27%
Ja, i hög grad»10 55%
Vet ej/har inte examinerats än»3 16%

Genomsnitt: 2.88


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»6 31%
Mycket stor»10 52%

Genomsnitt: 3.31

- ineffektivt, mkt ovesäntligt snack» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»1 5%
Ganska stor»4 21%
Mycket stor»13 68%

Genomsnitt: 3.52

- den förklarat inte upplägget hur man ska tänka lr leta, bara ren info » (Ganska liten)
- Alla farligt gods böckerna är det viktigaste att ha innan tentan» (Mycket stor)
- Denna kurs bygger ju bara på att man ska kunna läsa och hitta i kurslitteraturen» (Mycket stor)
- Eftersom man får ha kursmaterialet på tentamen är det väldigt viktigt.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 26%
Ganska bra»10 52%
Mycket bra»3 15%

Genomsnitt: 2.78

- Läraren lägger inte upp Övningstentan tills en vecka innan tenta, och är poängterar hela tiden om hur emot PingPong han är vilket jag kan tycka är hans personliga åsikt som han har all rätt i världen att ha men det ska inte behöva gå ut över oss studenter. Väldigt irriterande när han var dag klagar över hur dåligt systemet är och inte vill använda sig av det. Om man har fastnat i 1800-talet så är det ens eget problem.» (Mycket dåligt)
- Övningstentan skulle ha lagts upp mycket tidigare för de som vill börja studera på egen hand tidigare. » (Ganska bra)
- Har inte haft större användning för ping-pong. Har fått all info jag behövt på föreläsningarna eller via mejl.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»4 21%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.21

- Möjligheten att ställa frågor på föreläsningarna var mycket BRA, men att sedan få hjälp var en helt annan femma. Föreläsaren (Neptun) är en väldigt sakkunnig man i ämnet och mycket annat vilket är guld värt för denna kurs då den är mycket svårbegriplig. Men när han enbart försöker göra sig lustig när man ställer en fråga, eller påpeka att man kanske borde gå tillbaka och läsa mer och inte har förstått ett kapitel så känner man sig väldigt dumförklarad inför klassen. Jag frågar ju såklart en fråga för att jag INTE förstår! Han borde ändra attityd och sluta snacka en massa onödigheter, som han hävdar är bra för oss att veta men som absolut inte har med kursen att göra.» (Mycket dåliga)
- borde haft övningar i grupper» (Ganska dåliga)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»14 73%
Har ej sökt samarbete»2 10%

Genomsnitt: 3.94

- tack vare dem jag förstod något» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»1 5%
Låg»1 5%
Lagom»16 84%
Hög»1 5%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.89

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 5%
Lagom»12 63%
Hög»6 31%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.26


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 5%
Godkänt»8 42%
Gott»5 26%
Mycket gott»5 26%

Genomsnitt: 3.73

- Hade varit bra om föreläsaren hade kunnat ägna första föreläsningarna till att förklara vad kursen går ut på. Vad som var meningen med det vi skulle lära oss, att kursen går ut på att kunna separera FG mellan varran och kunna stuva dem rätt på FTG. Samt att kanske gått igenom ett övningsexempel mycket mycket tidigare även om vi inte hade lärt oss alla undantag ännu. Då hade nog förståelsen hos eleverna varit bättre anser jag. Nu blev det mest korvstoppning av massa olika lagar och regler i de första 6 veckorna och sen fick vi reda på hur vi skulle använda dem. Det är svårt när en lärare kan allt kursmaterial ordagrant för jag tror nämligen att han tycker det är så enkelt och anser att vi också borde tycka det, även om detta är undermedvetet. » (Godkänt)
- Bra lärare! Lyckas få ett normalt ganska tungt och jobbigt regelverk att bli intressant och förståeligt!» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Samma goda lärare»
- Den sakkunniga föreläsaren»
- Tomas Ohlson Neptun! En skicklig och underhållande lärare.»
- Lektorn»
- Lektorns humor.»
- Allt!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hans attityd till elever och hans sätt att lära ut.»
- Mer tid i COS-simulatorn.»
- Lite instuderingsfrågor på Ping Pong skulle uppskattas! (Förutom övningstenan alltså).»
- Effektivisera timmarna, infon skulle kunna gå på mindre lektionstid alternativt då läraren fyller ut tiden med anekdoter och pratar om grejer som inte alls tillhör kursen. Men när man väl gör något vettigt går det så snabbt att man ibland inte hinner bläddra och markera innan det är försent. Man borde även ha övningar i grupper så man får chans att prova sin kunskaper och fråga läraren mer privat.»
- Denna kursen var ju väldigt mkt sitta och lyssna speciellt i början, vet att det kanske inte är lätt att ändra på det när det är bara en massa lagtext etc men kanske ett tips skulle vara att man redan från första lektionen får lite mer hjälp att förståoch hitta i kapitlen i böckerna ist för att bara sitta och markera massa saker i början som man sedan glömmer?»
- Några övningstillfällen»
- Allt strul med tekniken.»
- Mer hemuppgifter, gärna ett kompendie med övningar som man kan göra. Att sitta på föreläsning och följa med någon som kann detta utantill ger väldigt lite. Först när man själv arbetar i IMDG koderna så lär man sig hitta sitt sätt att hitta.»
- Inget!»

16. Övriga kommentarer

- Neptun gjorde ett bra jobb! Hans sätt gjorde ett extremt tråkigt ämne helt okej, en bedrift! Tack!»
- trevlig lektor som gjorde en bra insats att göra ngt trist till ngt annat..:)»
- Tack Tomas för en rolig läsperiod. Ser fram mot fler.»
- Mycket bra kurs och lärare!»


Kursutvärderingssystem från