ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik 2009 lp4, FFY401

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-19 - 2009-09-06
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: Erika Thorsell»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

16 svarande

Högst 15 timmar»3 18%
Cirka 20 timmar»3 18%
Cirka 25 timmar»6 37%
Cirka 30 timmar»2 12%
Minst 35 timmar»2 12%

Genomsnitt: 2.81

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

16 svarande

0%»1 6%
25%»1 6%
50%»1 6%
75%»5 31%
100%»8 50%

Genomsnitt: 4.12

- Jag har lästs omkursen så det har krockat i schemat.» (50%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

16 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 56%
Målen är svåra att förstå»1 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 6%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 31%

Genomsnitt: 2.12

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 9%

Genomsnitt: 2.09

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 13%
Ja, i hög grad»7 46%
Vet ej/har inte examinerats än»6 40%

Genomsnitt: 3.26


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»1 6%
Ganska stor»8 50%
Mycket stor»6 37%

Genomsnitt: 3.18

- Undervisningen av materialbalanser har saknat mycket. Jag fick sitta för det mesta själv för att förstå. Undervisningen om miljö och samhälle kändes som man lika gärna kunde läst det utdelade materialet och förstått allt. Jag hade gärna sett att man stimulerade elevernas egna tankar kring exempelvis hållbar utveckling genom mer diskussioner, kanske uppdelat i grupper och diskutera olika frågeställningar. » (Ganska liten)
- Väldigt bra föreläsningar.» (Ganska stor)
- Väldigt bra föreläsningar. Räknestugorna var också jättebra!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

16 svarande

Mycket liten»1 6%
Ganska liten»3 18%
Ganska stor»7 43%
Mycket stor»5 31%

Genomsnitt: 3

- Jag tycker inte att kursboken är till någon stor hjälp. » (Ganska liten)
- Gällande samhälle, miljö och kemiteknik har all min inlärning kommit från kursmaterialet. Däremot var materialet om hur materialbalanser ska lösas inte till mycket hjälp. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

15 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 20%
Ganska bra»8 53%
Mycket bra»4 26%

Genomsnitt: 3.06

- hemsidan är svår att hitta på...mycket papper om man ska skriva ut allt» (Ganska dåligt)
- Väldigt rörig kurshemsida. All information är uppdelad. T. ex. räknescheman är väldigt uppdelad och krånglig att hitta. Hade varit enklare om det var sammansatt i ett dokument. » (Ganska dåligt)
- Hemsidans struktur är lite konstig men materialet har varit väldigt bra.» (Ganska bra)
- Utdelat material kom inte alltid i tid. Exempelvis granskningsrapporten. » (Ganska bra)
- Var nästan inget material som delades ut.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

16 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 6%
Ganska bra»4 25%
Mycket bra»9 56%
Har ej sökt hjälp»2 12%

Genomsnitt: 3.75

- Vi skall bara gå och dricka kaffe i fem minuter kunde bli 45 i vissa fall.» (Ganska dåliga)
- Det var lätt att nå någon att få hjälp av eftersom man hade så många att fråga, dels föreläsarna men även alla handledare var tillgängliga. Jag kände att jag var välkommen att komma och ställa frågor när som helst, och det var inget problem att när som helst komma till deras kontor. » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 18%
Mycket bra»8 50%
Har ej sökt samarbete»5 31%

Genomsnitt: 4.12

- Sammarbetet har varit viktigt. Särskilt vid inlärningen inför tentan eftersom det är mycket fakta som ska kunnas utantill har vi haft mycket diskussion och förhört varandra. Vi har även lärt varandra om varandras processer som studerats under kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»6 37%
Hög»6 37%
För hög»4 25%

Genomsnitt: 3.87

- Lagom hög kanske man kan säga.» (Hög)
- Sjukt många och SVÅRA uppgifter.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

16 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 56%
Hög»6 37%
För hög»1 6%

Genomsnitt: 3.5


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

16 svarande

Mycket dåligt»1 6%
Dåligt»1 6%
Godkänt»1 6%
Gott»9 56%
Mycket gott»4 25%

Genomsnitt: 3.87

- Jag blev besviken över att jag inte fick den vägledning inom materialbalanser som jag tycker behövdes.» (Dåligt)
- Kanonbra lärare som gör ämnet intressant.» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- de bra genomgångarna»
- föreläsarna»
- duggan, för då pluggar man lite i början och inte sparar allt till slutet av läsperioden.»
- Innehållet i miljö och samhällsdelen. Men jag hade gärna sett att föreläsningarna komprimerades och att tiden som då blir över används till diskussioner. Nu upplevde man att det var mycket upprepning och då minskar intresset.»
- föreläsarna. har aldrig haft så bra föreläsare. dom var kanonbra på alla sätt.»
- Åke och Stig-Åke»
- Lärarna. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mer strukturerad hemsida, och de hemska färgerna måste bort!»
- hemsidan»
- vet ej, det mesta har varit bra!»
- Övningarna med materialbalanser bör ligga i början av kursen så att man tidigt kan komma igång och lösa uppgifter själv. Man behöver tid att få lösningsgången att sjunka in. Jag blev väldigt frustrerad eftersom jag väntade nästan hela kursen med att börja lösa materialbalansuppgifter eftersom jag ville först ha fått en genomgång för att förstå hur jag ska gå tillväga, sedan när genomgången till slut kom, hjälpte den mig nästan inte alls. Jag skulle gärna se att genomgångarna av materialbalanser beskrev tankegångarna, hur man ska gå till väga generellt istället för att lösa en uppgift rätt upp och ner. »
- Kurshemsidan. »
- en enklare kurshemsida. det skulle kunna gå att hänvisa till övningarna på ett mindre komplicerat sätt.»
- Mer genomgångar av uppgifter. Så som det var nu är det alldeles för få.»

16. Övriga kommentarer

- Åke och Stig-Åke är bäst!»


Kursutvärderingssystem från