ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Produktionsledning I3, IAR072

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-10-23 - 2007-11-06
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: Torbjörn Jacobsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»14 36%
Cirka 20 timmar»12 31%
Cirka 25 timmar»8 21%
Cirka 30 timmar»1 2%
Minst 35 timmar»3 7%

Genomsnitt: 2.13

- Har många andra ansvarsområden runt om på skolan som tagit min tid.» (Högst 15 timmar)
- Stigande arbetstid.» (Högst 15 timmar)
- c:a 50 timmar att läsa boken c:a 50 timmar per inlämningsuppgift c:a 10 timmar tentaplugg» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»1 2%
25%»3 7%
50%»1 2%
75%»15 39%
100%»18 47%

Genomsnitt: 4.21

- inte hunnit» (0%)
- Jag var med i nollningskommiten, så jag missade många föreläsningar.» (25%)
- En del caseövningar i kombination med deras schemaläggning kändes ganska meningslösa.» (75%)
- Varit borta på annat tre dagar.» (100%)
- Missade två eller tre tillfällen.» (100%)
- 90% pga sjukdom» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

36 svarande

Jag har inte sett/läst målen»10 27%
Målen är svåra att förstå»2 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 30%

Genomsnitt: 2.69

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

29 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»27 93%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2

- Mycket av kursen har vi tidigare gått igenom i Verksamhetsutvecklingen.» (Nej, målen är för lågt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

32 svarande

Nej, inte alls»4 12%
I viss utsträckning»17 53%
Ja, i hög grad»9 28%
Vet ej/har inte examinerats än»2 6%

Genomsnitt: 2.28

- Jag hade fått samma poäng oavsett om jag inte studerat någonting alls! Tentamen gjorde det extremt svårt att applicera mina kunskaper och var på en nivå som inte alls speglar kursinnehållet. Om syftet var att kugga halva klassen så förstår jag, i alla andra är det enligt mig och alla jag pratat med helt ologiskt.» (Nej, inte alls)
- Tentan var rent ut sagt dålig. Vem som helst med lite allmänförstånd hade kunnat få godkänt på den. Den testade inte alls det som kurs och kursbok handlade om. Jag är väldigt missnöjd med examinationen. Att tentan dessutom innehåll två uppgifter från tidigare tentor som fanns att tillgå är skandal!» (Nej, inte alls)
- Tentan reflekterade inte det som föreläsningarna och boken handlat om!» (I viss utsträckning)
- Det var lite ont om tid för så pass många och stora analysfrågor» (I viss utsträckning)
- Lite dåligt tycker jag att typtenta inte alls liknade den vi examinerades med. Dessutom var vår tenta delvis copy paste från tidigare års tentor. » (I viss utsträckning)
- Men tiden var för knapp så man hann ju inte visa vad man kunde» (I viss utsträckning)
- Det var väldigt svårt att få fram det man lärt sig i denna kursen i de frågor som var på tentan. De var för breda. Och så var tentan dåligt skriven så att mycket tid slösades bort när man läste frågorna..» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»4 10%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»22 57%
Mycket stor»4 10%

Genomsnitt: 2.68

- Föreläsningar där föreläsaren snabbt skummar igenom 3 kapitel är helt meningslösa. Då får jag ut mycket mer av att läsa boken i lugn och ro» (Mycket liten)
- Skulle önskat att det var fler föreläsningar.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna, inte alls. Seminarierna, ja.» (Ganska liten)
- Övningarna gav väldigt olika mycket, ibland gick jag ifrån en övning utan att ha förstått poängen och ibland gav övningen mig mer än vad föreläsningarna gjorde. Detta berodde nog på vem som var övningsledare. Anna var mycket duktig.» (Ganska stor)
- Analysnivån var högre på tentamen än vad vi gjort under kursen» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»3 7%
Ganska liten»8 21%
Ganska stor»13 34%
Mycket stor»14 36%

Genomsnitt: 3

- Eftersom vi inte testades på kurslitteraturen, jag hade mer nytta av IVU kusen än Operations på denna tenta. Helt värdelöst...» (Mycket liten)
- Bra bok, men fick den onsdagen veckan innan duggan och hann med nöd och näppe att läsa igenom den (satte nästa dygnet runt med deb i sju dagar).» (Ganska liten)
- Kursboken är mycket bra.» (Ganska stor)
- Jag tycker att tentan var lite för inriktad mot oh-bilderna och för lite mot boken.» (Mycket stor)
- Mycket bra bok, kompendiet var sämre. » (Mycket stor)
- Jättebra bok. Men rätt mycket upprepning från IOK kursen. Kunde vara tydligare exakt vilka delar i kapitlen som är viktiga för just kursen i fråga. » (Mycket stor)
- Bra bok» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»17 44%
Mycket bra»19 50%

Genomsnitt: 3.44

- saker har kommit upp sent» (Ganska dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»2 5%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»8 21%
Mycket bra»6 16%
Har ej sökt hjälp»20 54%

Genomsnitt: 4.1

- Skulle kanske ha sökt hjälp om det funnits bättre sätt att ställa frågor / få hjälp. Dåligt att vi inte fått någon respons på casen.» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»9 23%
Mycket bra»21 55%
Har ej sökt samarbete»7 18%

Genomsnitt: 3.89

- väldigt lite intensiv kontakt - skönt med en kurs utan stort case! Kunskaper och information fick tid att sjunka in ordentligt genom upplägget på kursen.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

36 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 8%
Lagom»27 75%
Hög»6 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.08

- Blev ju viss press att försöka plöja kursboken till duggan 1/2vägs i kursen. Känns lite orimligt plöja 650 sidor tekn. engelska ni kunde betonat lite tydligare vilka kapitel/ delar som är mer viktiga än andra eller tipsa om vilka fig./modeller som är viktiga. Kompendiet och caseövningarna var ett mkt bra inslag» (Lagom)
- Mkt i början och sen ganska lite. Känns som duggan kunde ha legat en vecka senare man hann liksom inte lära sig allt till duggan» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»4 10%
Lagom»17 45%
Hög»13 35%
För hög»3 8%

Genomsnitt: 3.4

- Mycket att läsa och tunga böcker. Inga inlämningar gjorde det väldigt enspårigt. En av de tyngsta perioderna. » (Hög)
- Alldeles för många sidor att läsa med två kurser med omfattande kursliteraur» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»3 7%
Godkänt»7 18%
Gott»22 57%
Mycket gott»5 13%

Genomsnitt: 3.71

- Beror på vilket perspektiv man har ser man det till vad tentan ansåg att jag skulle kunna var kusen värdelös. Jag känner dock att jag tagit till mig det som kursmålen syftar till så på så sätt har jag lärt mig mycket.» (Dåligt)
- Kändes som en kombination av kurserna i marknadsföring och verksamhetsutveckling» (Dåligt)
- De miljörelaterade föreläsningarna och den av Lars Trygg var bra, resten var kassa, saknade relevans och var inte dimensionerade till kursnivån.» (Dåligt)
- Lite förvirrande men ganska bra. Intressant kurs. » (Godkänt)
- Bra, man får använda det man har lärt sig i tidigare kurser och får fräshat upp mycket. Jag tycker att det är kusligt hur bra ni har fått kurserna att gå i varandra.» (Gott)
- Behövs bättre övningsledare. (Anna är jättebra) Någon slags kommentar på casen man skickat in. Vettigare tenta......» (Gott)
- Men det mesta har vi redan lärt oss sen innan» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Duggan och föreläsningsupplägget, dvs att föreläsningarna kom i början.»
- Boken»
- Gruppövningarna med case var bra.»
- Allt utom stilen/nivån på tentan»
- Praktikfallen»
- Olika föreläsare»
- Videokejsen var jättebra för förståelsen, och föreläsaren som höll i dem( minns inte hans namn) var mycket bra.»
- Fokus att tillämpa kunskaper på övningar och tentamen.»
- Var nöjd med kursen som den var i allmänhet kör som det är.»
- Casen och det man lr sig utav dem»
- Caseövningarna»
- Småcasen var bra! De visade sin poäng utan att man för den skull behövde jobba ihjäl sig. Bra sätt att få studenterna att läsa casen.»
- Praktikfallen. Var intressanta att diskutera i mindre grupper. »
- Upplägget med litteraturstudier de första veckorna och tillämpning utav kunskaperna i form av praktikfallen under resterande del av kursen.»
- Tidpunkten för duggan (att den hölls så tidigt) och case-genomgångarna. Båda väldigt givande moment! Designs on the Loo och liknande övningar gav otroligt mycket. Väl-strukturerade, roliga gästföreläsningar. Särskilt Richtners. »
- Övningarna var mycket bra»
- dugga, praktik- och videofall»
- De små enskilda case, väldigt bra att få jobba enskilt då vi inte fått göra det så mycket i några andra kurser.»
- caseövningarna»
- övningstillfällena»
- Övningarna och praktikfallen.»
- casen och spelet»
- Casen. De praktiska caseövningarna. »
- Kursboken och inriktningen. Operations är intressant!»
- Vet ej»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske något mer tillfälle för övning.»
- Miljödelen. Materialt var tveksamt och iterativt. Måste implementeras om det ska vara med. Nu känns det helt menlöst. Alternativet tycker jag är att ni istället skapar en 7.5hp mijlkurs.»
- På tentan var det svårt att hinna med att fundera på "case"-frågorna. Jag satt alla fyra timmarna men hann knappt svara på frågorna och hade önskat mer tid för att fundera fram ett kvalitativt svar. Nu blev det mest till att skriva vad som dök upp i huvudet... Så önskan är väl att minska antalet case-frågor så att man får tid att tänka mer på varje. Det skulle även kunna vara bra att få öva (kanske i grupp) mer på att lösa tentamenslika case utifrån kurslitteraturen. Detta för att kunna utveckla en lösningsstrategi, så att man klarar lösa casen snabbare. »
- Stilen/nivån på tentan»
- Jämna ut arbetsbelastningen något. Låg stort fokus på att läsa tidigt vilket är bra men kanske ändå dra ut lite mer på det och lägga något praktikfall tidigare istället. »
- Tentan var för lång för skrivtiden, och uppgift ett kändes som den var för omfattande i jämförelse med poängsättningen. »
- Något mindre spännvid på tentamensfrågorna. Upplevde tidsbrist under skrivningen.»
- Link tenta to course strategic objectiv....»
- lite mer tid till genomgången av boken»
- Mer koppling till teorin på tentan. Tentan vara bara caseuppgifter vilket är svårt att knyta till teorin ibland. Några teorifrågor också hade varit en mer rättvis tenta.»
-
- Att ge mer struktur till kvalitetsinslaget i kursen samt ge ett mer verklighetsförankrat perspektiv i miljödelen för att väcka intresse.»
- Duggan var lite väl detaljinriktad.»
- inlämningstiderna för övningar»
- kurslitteratur?»
- Man bör göra den röda tråden mellan IVU kursen och denna tydligare. Dvs fokusera på vad man lär sig i denna kurs som man inte redan har lärt sisg på IVU kursen.»
-
- Tempot på kursen så att alla delar hinner gås igenom. Rätt balans mellan det som är viktigt måste uppnås. Dvs mindre skitsnack (och långa intetsägande utläggningar) om smågrejer.»
- Tentan. »
- Tentan! Att den testar det som står i boken! Eftersom föreläsningarna täcker en så liten del av kursen bör tentamen i första hand inrikta sig på den litteratur som finns angiven som obligatorisk läsning. Fler föreläsningar hade inte skadat. »
- Vet ej»

16. Övriga kommentarer

- Bra bra, keep it going»
- Rolig och bra kurs, bra att vi "tvingades" läsa in boken i början. Dock jobbigt!»
- Bra kurs bra lärare inte mycket som kan bli bättre är, känner mig dock helt lurad på en femma, jag kunde fan boken till punkt och prickar men det hjälpte mig föga på det sättet som tentan var utformad, jag kunde lika gärna struntat i att tentaplugga!»
- För många frågor på tentan eftesom det var stora och utredande frågor»
- Tydligt och fint organiserad kurs!»
- övningsledaren (kille) bör fila på sitt tal, så att det inte är i lika hög grad sövande, som det var nu... tjejen var perfekt!»
- Case seminarierna var ganska bra men tillförde inte så mycket ny kunskap. Jag anser att fallstudier skall innehålla ett visst överraskningsmoment och lyfta fram sånt som man inte tänkte på när man läste in sig i fallet innan seminariet. inget sådant här alls, allt var intuitivt.»
- Vet ej»


Kursutvärderingssystem från