ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering Datorstödd tillverkning, LMU091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2008-05-23 - 2008-06-08
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Nina Söderqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

5 svarande

Högst 15 timmar»2 40%
Cirka 20 timmar»2 40%
Cirka 25 timmar»1 20%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.8

- Har haft mycket personliga problem..» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

5 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»1 20%
100%»4 80%

Genomsnitt: 4.8


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

5 svarande

Jag har inte sett/läst målen»4 80%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 20%

Genomsnitt: 1.6

- Kan inte komma mig till minnes att jag sett dom. De finns heller inte uppskrivna i Kurs-Pm.» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

3 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»3 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

3 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det kändes inte som att teoridelen av tentan riktigt speglade det som vi lagt störst vikt vid under kursens gång.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.8

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

5 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 40%
Ganska stor»2 40%
Mycket stor»1 20%

Genomsnitt: 2.8

- Kanske borde Arponens bok snart uppdateras/bytas ut? Boken känns väl ålderdomlig. Svårt att bedöma vad som är historia och vad som fortfarande gäller. Bra med billig kurslitteratur.» (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 40%
Mycket bra»3 60%

Genomsnitt: 3.6


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

5 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 80%
Mycket bra»1 20%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.2

- Positiv och trevlig stämmnig på alla Ulf"s lektioner, lätt att få hjälp att komma framåt » (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»4 80%
Har ej sökt samarbete»1 20%

Genomsnitt: 4.2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 40%
Lagom»3 60%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.6

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

5 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 20%
Lagom»3 60%
Hög»1 20%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

5 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 40%
Gott»3 60%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3.6

- Roligt när mer praktiska moment blandas med de teoretiska.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Laborationerna»
- Labbarna ger god förståelse för hur det kan se ut i verkligheten»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Arponens bok.»
- Mer ombytliga föreläsningar, de var enformiga!»

16. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från