ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0809-4 Kommunikation engelska och ingenjörskompetens, TDA516

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-05-29 - 2009-06-14
Antal svar: 22
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Börje Johansson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Informationsteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»17 77%
Cirka 20 timmar»3 13%
Cirka 25 timmar»1 4%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 1.4

- Upp och ner. Men medel låg på ca 15 timmar.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

22 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»5 22%
75%»7 31%
100%»9 40%

Genomsnitt: 4.09

- Jag har varit på allt jag kunnat närvara på.» (75%)
- Genomgående i kursen var att det var väldigt luddigt med vad det var obligatorisk närvaro på.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

22 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 40%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 36%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 18%

Genomsnitt: 2.31

- Dock känner jag inte att jag har lärt mig så mycket.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målet var väl att inte förstå vad som gällde?(gäller engelskan) Ingenjörskompetens och karriärplaneringen var perfekt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen må vara tydliga, men det MÅSTE tydliggöras vilka moment som är obligatoriska och ej. Som stressad student har man helt enkelt inte tid att närvara 120% och tvingas därför prioritera.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 16%
Ja, målen verkar rimliga»10 83%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- De är förvisso inte för lågt ställda, men kursen erbjuder inte undervisningen för att uppnå dem och kräver inte heller detta i sin examination.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»1 7%
I viss utsträckning»6 42%
Ja, i hög grad»6 42%
Vet ej/har inte examinerats än»1 7%

Genomsnitt: 2.5

- "befästa och höja sin muntliga och skriftliga språkfärdighet till en akademisk nivå" - vad nu "akademisk nivå" innebär, så nådde kursens nivå inte mycket högre än gymnasiets engelskakurser. "Ämnet för presentation och skrivarbete är det projekt som löper parallellt med kursen i engelska." - Om det är kandidatarbetet som syftas till, så har det inte varit någon skrivuppgift om det, endast en muntlig. Grammatik nämns knappt i målen - endast kort i samband med den muntliga delen, och inte alls vad gäller skriftligt. Detta trots att grammatiken var en stor del av kursen.» (Nej, inte alls)
- Det jag inte kunde kunde innan kursen jag inte efter heller..(gäller endast engelskan)» (I viss utsträckning)
- Examinationen testade endast den senare halvan av kursen. Det är dock väldigt svårt att testa den första.» (I viss utsträckning)
- Dock saknade jag typtentor och information om betygsgränserna. Programmet på my-portalen var inte heller jättebra. Till exempel kunde man svara rätt men få fel ändå, förklaringarna var inte jättebra alla gånger och få eller inga alternativ till svaren fanns. Jag saknade att föreläsningsslidesen inte lades upp på hemsidan. Dock var konceptet med EngOnline bra. Dessutom nämndes aldrig vad som skulle komma på tentan. Dessutom lärde man sig frågorna efter ett tag.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Vad anser du om Ingenjörskompetensdelen av kursen (karriärplanering, seminarier/workshops och studiebesök)?

22 svarande

Gav inte något»1 4%
Gav en del»7 31%
Givande»8 36%
Mycket givande»6 27%

Genomsnitt: 2.86

- Seminarierna och studiebesöket var värdelösa. Karriärplaneringen var både rolig och intressant, men inte heller speciellt givande.» (Gav en del)
- Det var till viss mån givande, men tog lite väl mycket tid jämfört med vad det var värt, med tanke på att detta skedde parallellt med kandidatarbetet.» (Gav en del)
- studiebesöket var givande, inte de andra delarna» (Gav en del)
- Seminarierna gav inte mycket.» (Gav en del)
- tycker inte karriärsplaneringen gav så mycket» (Gav en del)
- Bra och intressant, till största delen.» (Givande)
- Roligt och utvecklande på ett stadie man sällan berör» (Mycket givande)
- Studiebesöket var otroligt givande, gav en bra inblick hur våran framtid ser ut.» (Mycket givande)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»11 50%
Ganska stor»7 31%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 2.54

- Det mesta var ej nytt för mig, vad gäller engelskan.» (Ganska liten)
- Inte så mkt inlärning i den meningen, föreläsningarna var intressanta.» (Ganska stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

22 svarande

Mycket liten»5 22%
Ganska liten»8 36%
Ganska stor»8 36%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 2.22

- Det fanns några intressanta artiklar om bland annat Facebook, men inget som jag kände hjälpte mig uppnå kursens mål.» (Mycket liten)
- EngOnline har dock varit ganska lärorik.» (Mycket liten)
- kurslitteratur?» (Ganska liten)
- Var väl inte så mycket litteratur..» (Ganska stor)
- EngOnline var guld.» (Ganska stor)
- engonline» (Ganska stor)
- Väldigt mycket handlade om kursmaterialet.» (Ganska stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

22 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Ganska dåligt»3 13%
Ganska bra»14 63%
Mycket bra»2 9%

Genomsnitt: 2.68

- Informationen och uppgifterna är utspridda på för många olika sidor, vilket gör att informationen blir svårtillgänglig och rörig.» (Mycket dåligt)
- Det var väldigt mycket medvetet mygel med vilka moment som var obligatoriska och vilka som inte var det.» (Ganska dåligt)
- oklart vad som var obligatoriskt och vad som inte var det» (Ganska bra)
- Informationen om vad som måste göras var lite tvetydig ibland» (Ganska bra)
- Under engelskan var det svårt att veta vad som var obligatoriskt och inte. Ville ha samma information på båda webbplatserna då jag tycker det är rörigt att hålla reda på flera.» (Ganska bra)
- Mycket löspapper, annars bra.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

22 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»10 45%
Har ej sökt hjälp»6 27%

Genomsnitt: 4

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

22 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»6 27%
Mycket bra»14 63%
Har ej sökt samarbete»1 4%

Genomsnitt: 3.68

- Jag gillar mina pluggkompisar.» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 31%
Lagom»13 59%
Hög»1 4%
För hög»1 4%

Genomsnitt: 2.81

- Ibland var det lite too much i engelskan.» (Hög)
- Det känns omotiverat att lägga denna extra vikt på de som arbetar med kandidatarbetet.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

22 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 22%
Hög»11 50%
För hög»6 27%

Genomsnitt: 4.04

- Pga. extra kurser.» (Hög)
- Kandidat 150% fart var lite väl..» (För hög)
- Engelska, kandidat arbete och valbar kurs» (För hög)
- Väldigt mycket obligatoriska saker vid sidan om kandidatarbetet.» (För hög)
- 24/7 hela terminen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

22 svarande

Mycket dåligt»2 9%
Dåligt»4 18%
Godkänt»6 27%
Gott»8 36%
Mycket gott»2 9%

Genomsnitt: 3.18

- Finner ingen relevans för kursen» (Mycket dåligt)
- Innehållet är inte anpassat för ingenjörer, därför ger inte kursen mig något. Hade den inte varit obligatorisk hade ingen någonsin tagit den.» (Mycket dåligt)
- Det känns som en onödig extra tidspress. Visst intressant innehåll, men uppväger inte tiden det tog från annat.» (Dåligt)
- Läs kommentarer ovan» (Dåligt)
- Vet att många tycker att det har känts en smula onödigt men... jag tycker det har varit kul och givande i mångt och mycket.» (Gott)
- Denna kurs behövs för att komplettera folks kunskaper om hur man ska gå till väga när man söker jobb och för att repetera viktig engelska grammatik» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Allt!»
- Allt(ingenjörskompetens) Inget(engelskan)»
- EngOnline»
- Karriärplanering, det gav god insikt i vad man själv bör satsa på.»
- Bra med uttalsworkshops, mer sånt.»
- Alla presentationsuppgifter. Sånt är alltid bra att öva på.»
- Delen som berör muntlig presentation.»
- engelska delen.»
- bra med obligatoriska saker varje vecka»
- Critique writing och de korta presentationerna/talen i små grupper»
- Studiebesök, självinsikts "lektioner"»
- Karriärplaneringen var givande.»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget!»
- Fler roliga övningar?(ingenjörskompetensen) Engelska-kursen bör göras om från grunden. Jag har absolut inget emot att vi får undervisning i engelska, tvärt om. Men på det sätt den är uppbyggd nu, vilseledande och "få in så många moment som möjligt" fungerar helt enkelt inte. Antingen lägger man den som en separat kurs eller så måste man få bort "välkommen tillbaka till grundskolan" känslan hela kursen genomsyrar. Inte på en korrekt akademisk nivå.»
- Gör en intern wiki för engelskakursen, eller skippa den helt. Wikin som användes var mycket dålig. Att ens använda wikikonceptet för denna typen av uppgift känns dessutom bara som resultatet av att en icke-teknisk person tyckte att det var ett festligt koncept och utgick ifrån att vi inte redan hade erfarenhet av Wikipedia.»
- Mängden arbete, tydligare information. Det hemlighölls vad som var obligatoriskt och vad som inte var, vid ett tillfälle påstods till och med att ett moment som var valfritt var obligatoriskt. Det är särskilt ett fult trick att sätta "deadlines" på valfria moment. Tanken var nog att om de inte undanhöll vad som var valfritt skulle ingen komma. Detta visar snarare något om kursens vikt än att eleverna bör luras.»
- obligatoriet bör tas bort. finner inte heller någon anledning till att dessa TVÅ kurser är satta som en. Och definitivt inte varför de är satta på 25% på två perioder och inte 50% på en. (det rör till arbetstakten)»
- Skrota retoriken eller gör den mycket mer djupgående. Den lilla retorik som fanns gav inte mycket. Se över EngOnline (om det är möjligt). Den innehåller en mängd fel och ganska underlig funktionalitet.»
- Föreläsning om grammatik osv är tråkigt och ger inget om man redan kan.»
- Kursen är spretig, och behöver fokuseras på antingen den muntliga eller den skriftliga delen - helst den muntliga, eftersom det är den som flest ingenjörer saknar. Denna del bör i sin tur fokusera på presentationstekniker som är möjliga att tillämpa för en ingenjör, inte på retorik och politiska/juridiska tal (de som gjort kursens innehåll måste ha rökt på). Exakt vad för situationer det är man som ingenjör behöver träna sig inför vet jag inte (och det vet förmodligen inte de kursansvariga heller), men jag skulle gissa på presentation av resultat... att sälja in en idé till en kund (något man fick prova i HCI-kursen... varför i HCI, men inte i Kommunikation för ingenjörer?) eller något liknande. Att presentera sitt kandidatarbete "grundskole-style" känns inte som något som har något med verkligheten att göra. Det räcker väl att vi gör det under slutpresentationen (ja, vi kan göra det på engelska där istället, om nu det känns nödvändigt).»
- bör verkligen klargöras bättre vad som är obligatoriskt»
- Jag har svårt att skriva uppsatser eller som i det här fallet critique på tenta... ett sådan moment känns som man skulle kunna ha som hemtenta.»
- Gärna mer studiebesök om det går, men försök att inte "mjölka" studiebesöket som det har varit i år. Haft säkert 5 uppgifter relaterade i det om rapporter m.m.»
- Struktureringen och informationen till studenterna. »
- EngOnline och att man har så fruktansvärt många siter med information. Det GÅR inte att hålla reda på allt, speciellt inte i samband med kandidatarbetet. Fruktansvärt rörigt.»

17. Övriga kommentarer

- En mycket bra och givande kurs!»
- Alla moment förutom EngOnline verkar kunna göras om till en enda PDF-fil.»
- Det skulle kanske vara bra om man använda texter som är riktade till ingenjörer. Det vill säga lite mer avancerade texter, med ord som används inom ingenjörsyrket. Detta skulle förbereda studenterna bättre för vad som kommer att krävas av dem i det riktiga arbetslivet, tror jag.»
- jag förstår varför kursen finns... men inte varför den är obligatorisk för IT»
- Lektionerna var i vissa fall mindre välplanerade, i något fall var tiden som var avsatt för olika uppgifter kraftigt överdriven så att man fick sitta och vänta.»
- I kort - denna kursen suger, och den lär inte bli bättre så länge de som har hand om den inte har någon aning om vad ingenjörer sysslar med. Sätt någon som har någon slags erfarenhet av ingenjörsyrket på jobbet i stället. För helvete. Dessutom! Så här små och spretiga kurser innebär i princip att man lär sig ganska lite om ditten och datten.. och sen sätter folk betyg på det. Då kommer betyget helt och hållet bero på vad man kunde INNAN kursen, inte hur mycket kunskap man tillskansat sig UNDER den. Det är korkat upplägg som irriterar mig väldigt mycket - och det är exakt likadant i den andra kommunikationskursen som man har under första året. Förskräckligt urbota korkat och bortkastat. Gör om gör rätt.»


Kursutvärderingssystem från