ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TIMAL vt13 - Hållfasthetslära, TME255

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2013-06-05 - 2013-09-16
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Emma Högberg»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskiningenjör 180 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskiningenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»3 15%
Cirka 20 timmar»4 21%
Cirka 25 timmar»7 36%
Cirka 30 timmar»4 21%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.78

- Det var för lite att göra i kursens början, för att sedan bli för mycket i kursens slut ! Inte bra! Behöver balanseras bättre !» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»2 10%
75%»6 31%
100%»11 57%

Genomsnitt: 4.47

- Gick på nästan alla föreläsningar men skippade många övningar... » (75%)
- Jag har deltagit i 100% av föreläsningarna. Men kanske 20 % av lektionerna. Lärarna måste gå någon form av lärarutbildning på lektionerna ! Det fungerar inte att ha en person som vare sig pratar eller skriver ordentligt på tavlan, och en annan som tycker att lektionerna bara är till för att få avklarade att han inte ens bryr sig om att sätta rätt beteckningar på grejer då det är "självklart" med vad som avses! Detta är INTE ok ! Vi går på lektioner just för att vi inte kan ämnet och skall LÄRA oss. Då är allt "självklart" viktigt !!!!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 15%
Målen är svåra att förstå»2 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»8 42%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»11 73%
Nej, målen är för högt ställda»4 26%

Genomsnitt: 2.26

- Jag tycker att för 7.5 poäng så är kursen för stor ! Det pressas in alldeles för mycket. Det är tydligt att antalet uppgifter man skall lösa har fått stå tillbaka för så många olika typer av saker man skall kunna. Resultatet blir att man kan extremt lite om mycket. » (Nej, målen är för högt ställda)
- 1 hp var en inlämning men tentan var ändå stor som en 7 hp tenta» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

15 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 33%
Ja, i hög grad»10 66%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.66

- Det ställs oförskämt höga krav på studenten i denna kurs. Projektuppgiften var alltför omfattande och krävde dessutom avsevärda kunskaper i ett annat ämne som läses paralellt.» (I viss utsträckning)
- Tentan var bra, uppgifterna var lätta att förstå, svårare dock att lösa, men det är så en tenta skall vara.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

18 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»5 27%
Ganska stor»7 38%
Mycket stor»5 27%

Genomsnitt: 2.88

- Föreläsningar bra, ej övningar. » (?)
- Tempot på föreläsningarna var för högt för de flesta studenter. I övrigt var föreläsningarna bra men det kvittar om tempot är för högt.» (Mycket liten)
- Detta avser föreläsningarna. Lektionerna var dåliga och jag gick endast dit för att få öva lösningsgången.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»9 47%
Mycket stor»10 52%

Genomsnitt: 3.52

- Bra lärobok.» (Mycket stor)
- Framför allt lösningsförslag har användts flitigt! Kan vara svårt att lösa en ny typ av uppgifter på egen hand och att tolka vad det är som efterfrågas i uppgiften osv. » (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 38%
Mycket bra»11 61%

Genomsnitt: 3.61

- Peter använde Ping-Pong som man skall göra ! Fler lärare borde ta efter Peter. Han skrev meddelanden, la upp filer etc, precis så som man förväntar sig. » (Mycket bra)
- Lärare bra på att lägga ut lösningsförslag mm» (Mycket bra)
- Bra med pingpong och att man får ett meddelande om något nytt material lagts ut osv. Har pingpong-appen i telefonen och det har fungerat väldigt bra! » (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»1 5%
Ganska dåliga»5 26%
Ganska bra»6 31%
Mycket bra»4 21%
Har ej sökt hjälp»3 15%

Genomsnitt: 3.15

- Övningsledarna var under förväntan» (Ganska dåliga)
- Peter försvann från föreläsningarna väldigt fort och övningsledarna vi har haft har inte varit bra! Så jag tycker inte det har fungerat bra.» (Ganska dåliga)
- Examinatorn gav bra och tydliga svar på ställda frågor, men övningsledarna var väldigt dåliga och opedagogiska.» (Ganska dåliga)
- Har vad jag behöver i föreläsningsanteckningar, kurslitteratur samt lösningsförslag. Resten är väl upp till mig... » (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 15%
Mycket bra»12 63%
Har ej sökt samarbete»4 21%

Genomsnitt: 4.05

- Har svårt att koncentrera mig om jag inte sitter själv och har det tyst runt omkring mig så övningstillfällen passar väl inte mig jättebra, men alla är olika! :) » (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»5 26%
Hög»12 63%
För hög»2 10%

Genomsnitt: 3.84

- För låg i början av kursen, och sedan för hög i slutet ! Man kan nog ta in lite mer första två veckorna ! För det är i slutet av kursen de större talen finns, speciellt kapitel 10-11. Även kapitel 5 är ett svårt kapitel och där hade det nog behövts fler/bättre problem.» (Hög)
- Tung projektuppgift.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

19 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»9 47%
Hög»9 47%
För hög»1 5%

Genomsnitt: 3.57


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 15%
Godkänt»10 52%
Gott»3 15%
Mycket gott»3 15%

Genomsnitt: 3.31 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Grunderna i hållfasthetslära bör studeras på ett konventionellt sätt och i ett värdigt tempo.» (Dåligt)
- Jag tycker att kursen har betydelse för framtida maskiningenjör, men jag tycker nog att man vill lära ut för mycket på för kort tid, och detta gör mig irriterad. Jag vill lära mig något för att kunna det, inte bara göra kommande tenta !» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Föreläsningarna !»
- Antal lektioner»
- Svaren på nätet, övningstentorna. Duggan»
- Projektarbetet»
- Projektet fackverket. Bra att kombinera både Matlab och hållfasthetslära. Dock känns det som det var mer betungande med programmeringen än själva hållfasthetsberäkningarna. »
- Läroboken»
- Sättet pingpong har används på, det har fungerat väldigt bra. Att det finns mycket lösningsförslag. »

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- lite missnöjd med exerciseledarnas förberedelser ibland..»
- Kurslitteraturen ! Boken är dålig, uppgifterna svåra att förstå, konstig indelning i uppgifter som sedan hänvisar till varandra osv. Allt har gjorts för att göra boken så kompakt som möjligt, och ändå kostar den 450 kronor ! Svårighetsgraden i boken är alldeles för hög ! Det börjar med ett jättelätt tal, och sedan så är det som en smäll i en vägg. Så skall det inte vara ! Lärarna ! Lärarkvalitén MÅSTE upp! Man kan inte ha lärare som inte kan, inte orkar lära ut ! Lars Larsson, är helt tyst när han skriver, han hoppar fram och tillbaka på tavlan och skriver, har ingen plan för uppgiften när han börjar lösa den så ens anteckningar blir helt röriga ! Även den andre läraren verkar inte förstå att lektionerna är till för oss, och inte för att han skall genomföra dem! Alla detaljer är viktiga, inget är självklart måste vara utgångspunkten ! Jag vill även passa på och klaga på lösningarna som finns till talen på kursen. Jag önskar mer detaljerade lösningar ! Många av oss har svårt för mattedelen, och när man hoppar över "självklara" delar så förloras det mycket tid med att försöka förstå vad exakt hände. Man kan argumentera för att detta skall man kunna när man kommer till högskolan, men tyvärr beror ens tidigare kunskaper på vilken skola man gått innan! Föreläsningarna: Peter är en bra föreläsare och tempot är perfekt ! Tyvärr så missas det att förklara vad man kan använda de olika räkningarna till. Vi får reda på "hur" man gör något, men det går inte att sätta i sammanhang om vi inte också får reda på "varför". "Varför" är nog det viktigaste för att man skall befästa sina kunskaper och för att man skall se en inre bild av målet, och därefter använda rätt verktyg för att lösa problemet ! Även mer problem bör lösas på föreläsningarna.»
- Högre pedagogisk kompetens på övningsledare. Ett matlab tillfälle var för lite för inlämningsuppgiften då "kölistan" var lång Ett repitionstillfälle innan tenta»
- man borde ha sista veckan till repetition det behövs i denna kursen !! dvs man ska inte gå igenom helt nya saker sista veckan, blir för svårt att hinna smälta dem sista grejerna när man samtidigt måste repetera dem tidigare delarna av kursen.»
- Övningsledarna! De behöver vara pedagogiska. Nu hade vi en som inte förklarade ett dugg vad han gjorde och inte skrev så att det syntes vad det stog på tavlan. Den andra gjorde ofta fel så det var svårt att hänga med.»
- De tyngre kapitlena (balkar, balkböjning) kom försent i kursen vilket innebar att det var lite stressigt att ta in två tunga kapitel på drygt 1 vecka innan tentan. Det jag tycker att man bör göra är att lägga mer tid på dessa två kapitel tidigare, och mindre tid på de "lätta" kapitlena i början.»
- Bättre planering! Ej genomgång av nytt kapitel bara några dagar innan tentan. Verkar som att tiden inte räckte till då det gick väldigt fort i slutet och allt inte hanns gå igenom ordentligt. Det blev slarvigt framåt slutet. Inga bra övningsledare. Mycket opedagogiska.»
- Tempot på föreläsningarna bör sänkas. Man bör undvika att trassla in kurser i varandra.»
- Kanske att lösningsförslag till de första kapitlen kommer ut lite tidigare, har för mig att det dröjde lite... »

16. Övriga kommentarer

- Väldig bra kontakt mellan läraren och eleven, man fick snabbt hjälp.»
- Försök hitta någon bättre kurslitteratur som faktiskt har en mindre brant svårighetskurva. Flera tal förstod jag inte, trots att jag i flera år har räknat på exakt samma typ av tal, fast för ett företag. Då vågar jag påstå att formuleringarna i boken är för dåliga och man lämnas själv att fundera ut vad man vill ha.»
- Bättre övningsledare. Fler övningstentor. »
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.31

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.31
Beräknat jämförelseindex: 0.57


Kursutvärderingssystem från