ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP1 - Konstruktionsteknik 10/11, MMF292

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-10-21 - 2010-11-01
Antal svar: 18
Procent av deltagarna som svarat: 60%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-5, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
5 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Kursens mål var tydliga*
18 svarande

0 0%
0 0%
3 23%
4 30%
6 46%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
18 svarande

0 0%
0 0%
2 15%
4 30%
7 53%
Vet ej»5

Genomsnitt: 4.38 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
18 svarande

0 0%
1 5%
2 11%
6 35%
8 47%
Vet ej»1

Genomsnitt: 4.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
18 svarande

0 0%
0 0%
1 5%
13 72%
4 22%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen hade en jämn arbetsbelastning*
18 svarande

0 0%
0 0%
3 16%
3 16%
12 66%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vilka moment i kursen gynnade ditt lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan, svara gärna under Annat, och förklara i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Ovan ger jag mina synpunkter på delen som göran brännare håller i och längre nedan finns reflektion av cad delen.»
- Göran Brännare var väldigt hjälpsam vid frågeställningar av olika slag.»
- Göran är mycket bra och borde nomineras till pedagogiska priset»
- Bästa läraren jag haft på TD»

Föreläsningar
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»8 47%
Lärorikt»5 29%
Gav inte mig så mycket»4 23%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.76

Övningar
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 50%
Lärorikt»5 35%
Gav inte mig så mycket»2 14%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.64

Laborationer
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»12

Genomsnitt: 2

Projektarbete
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»2 100%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»11

Genomsnitt: 2

Inlämningsuppgifter
17 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»15 88%
Lärorikt»2 11%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.11

Gästföreläsare
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 0

Studiebesök
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»13

Genomsnitt: 0

Grupparbete
14 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 33%
Lärorikt»3 50%
Gav inte mig så mycket»1 16%
Ingick inte i kursen»8

Genomsnitt: 1.83

Kurslitteratur
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 20%
Lärorikt»8 53%
Gav inte mig så mycket»4 26%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.06

Självverksamhet
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 27%
Lärorikt»7 63%
Gav inte mig så mycket»1 9%
Ingick inte i kursen»1

Genomsnitt: 1.81

Tentamen
15 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 33%
Lärorikt»9 60%
Gav inte mig så mycket»1 6%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.73

Fått hjälp och svar på frågor
13 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»7 53%
Lärorikt»6 46%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.46

Tillfällen för kritik (feedback)
12 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»3 37%
Lärorikt»5 62%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.62

Annat
9 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 50%
Lärorikt»1 50%
Gav inte mig så mycket»0 0%
Ingick inte i kursen»7

Genomsnitt: 1.5

3. Vad vill du främst framhålla som bör behållas i kursen?

- inlämningarna i maskinelement.»
- Inlämningsuppgifterna var bra: gav kunskap och bonuspoäng»
- inlämningsuppgifterna.»
- Upplägget med inlämningsuppgifter och en tentamen som speglar det man lärt sig.»
- Inlämningsuppgifterna var väldigt hjälpande i lärandeprocessen.»
- inlämningsuppgifterna gjorde att man hängde med hela tiden. Jättebra också att det var så få områden, menar att vi fokuserade på vanliga fjädrar och inte på alla specialfjädrar också...»
- Inlämningsuppgifter»
- Väldigt bra att få ha med bok på tentan. väldigt, väldigt bra med den typ av inlämningsuppgifter som vi hade. Kul att ha Catia, men oklar koppling till resten av kursen.»
- Jag antar att denna kursutvärdering rör både CATIA och maskinelementdelen. CATIA: Bra med gupparbete..uppmuntrar till diskussion. Bra att det var mindre projekt man arbetade med. Det är även bra att integrationen mellan olika program ingår. Maskinelement: Inlämningsuppgifterna är bra då de "tvingar" studenten att fördela arbetsbelastningen över läsperioden och lära sig element när vi gått igenom dem inte i tentaveckan.»
- Inlämningsuppgifterna, de gjorde att man på ett mycket bra sätt kom in i ämnet från början samt fick börja räkna direkt. Mycket bra!»
- Inlämningsuppgifter»
- Inlämningsuppgifterna»
- Göran Brännare»

4. Vad tycker du bör främst förändras i kursen?

- tt hinna anteckna allt ifrån. speciellt som man inte har möjlighet att läsa igenom föreläsningsmaterialet innan och sätta sig in i det som ska gås igenom. »
- CADen bör bli en egen kurs»
- Separera CAD och konstruktionsteknik...eller sammanfoga dem på något sätt? (även svårt att göra kursutvärdering på båda, då de känns som två separata kurser)»
- Förklara och visa mer vad olika saker vi räknar på är, hur de fungerar och på vilka platser de finns i verkligheten.»
- Kanske någon gästföreläsning från SKF eller dylikt!»
- För att få en tydligare bild av vad vi räknar på hade det varit intressant att se en motor osv. Inte alla som har koll på vad lameller, tryckkärl osv. betyder.»
- Väldigt svårt för dem/oss som inte satt tillsammans i grupp på fritiden och jobbade med inlämningsuppgifterna. De byggde så mycket på att man jobbade tillsammans och hjälpte varandra för uppgifterna gick typ inte att lösa om man bara läste lappen och kollade i boken utan man behövde tips.»
- Hade varit fint att se foton på konstruktionselementen också, vi är inte alltid så tekniskt erfarna och oftast är det lättare att förstå ett problem om man sett objektet i fråga.»
- CATIA: Jag vet att vår klass har varit lite negativ till arbetsbelastningen från CATIA och kursen i helhet. Jag tror det grundar sig i stress pga allt för höga ambitioner. Även fast det är relativt lätt att bli godkänd i CATIA så vill alla prestera bra. Man kanske kan uttrycka hur mycket tid som bör läggas på CATIAN, samt vilka moment som ska prioriteras. Jag får exempelvis lite lätt ångest på lektionen när jag inte hinner klart med den uppgiften som vi skulle göra och exempelvis fått 30 min till... Maskinelement: Det vore trevligt för oss som aldrig undersökt hur traktorer eller hjulaxlar är uppbyggda att få en verklig bild. Man kanske kan visa en film, om de är för stora för att ta med till klassrummet?»
- Spontant inget.»
- För lite övningstillfällen, oerhört många timmar gick åt till miljötekniken. Jag tycker att det var svårt att få tid till konstruktionstekniken. Då många av oss inte kommit i kontakt med maskinelement innan var det inte sällan svårt att förstå vad man ska ha de olika maskinelementen till, eller varför vi ska lära oss räkna på det. Vore intressant att få se filmsnuttar som illustrerar maskinelementets användningsområde till exempel, eller göra studiebesök eller dylikt. »
- Håkans pedagogik tilltalar inte mig. För långa komplicerade genomgångar, och totalt ointresse av att följa chalmers normala förhållande mellan lektionstid och rast. Man drar sig från att ställa frågor direkt till Håkan och belastar istället kurskamrater som kan cad med frågor om information saknas i kursmaterialet. Vilket det gör ibland. Detta då Håkan menar att det får oss att lyssna bättre på genomgångar, vilket i själva verket inte är möjligt att hinna anteckna allt ifrån. speciellt som man inte har möjlighet att läsa igenom föreläsningsmaterialet innan och sätta sig in i det som ska gås igenom. » (den här kommentaren har blivit redigerad i efterhand)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.3

Genomsnitt totalt för alla frågor: 4.3
Beräknat jämförelseindex: 0.82

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från