ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


11lp3åk3: ITR573 Modellbyggnad och simulering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-03-22 - 2011-04-22
Antal svar: 56
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Industriell ekonomi 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp

1. Allmänna frågor om kursen*

Gradera påståendena om kursen på en skala 1-4, där
1 innebär att du INTE ALLS instämmer i påståendet, och
4 betyder att du HELT OCH HÅLLET instämmer i påståendet

Matrisfråga

Sammanfattningsvis var kursen mycket bra*
56 svarande

2 3%
7 12%
36 64%
11 19%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursens mål var tydliga*
56 svarande

0 0%
10 22%
19 42%
16 35%
Vet ej»11

Genomsnitt: 3.13 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Examinationen speglade kursmålen på ett bra sätt*
56 svarande

2 4%
13 26%
18 36%
16 32%
Vet ej»7

Genomsnitt: 2.97 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursadministrationen fungerade utmärkt bra*
56 svarande

0 0%
2 3%
15 26%
39 69%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.66 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen kändes angelägen för min utbildning*
56 svarande

1 1%
11 19%
28 50%
16 28%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.05 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

Kursen krävde en relativt stor arbetsinsats*
56 svarande

8 14%
20 35%
23 41%
5 8%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

2. Vad tycker du främst bör behållas i kursen?

- De rigorösa handledningstillfällena.»
- Labbarna var bra! Presentationerna-bra att få köra lite presentationer i mindre grupper»
- Handledningarna»
- Projektet att göra simuleringsstudien»
- Laborationerna»
- Läraren Innehåll Upplägg»
- Projektet, duggan, det perfekta informationsflödet och administrationen. »
- Övningarna som var vid datorerna var mycket givannde, framförallt då vi skulle göra en imitation av en lina.»
- Projektet. Planeringsrapporten bör man kunna göra betydligt mindre tidskrävande.»
- Projektet»
- Per Medbo»
- Bra med projekt.»
- Per, han var strukturerad, kunnig och genomförde en väl framarbetad kurs. »
- Grupparbete samt laborationer»
- De praktiska momenten, dvs användandet av datorer för simulering etc.»
- Examination med stor vikt på projektarbetet. Det gav en god förståelse för hur simulering kan tillämpas i praktiken. »
- Laborationerna och duggan bör främst kvarstå.»
- Projektarbetet»
- Projektet var lärorikt»
- Bra att alla föreläsningar låg i början samt att fokus låg på arbetet och inte tentan. »
- Föreläsningarna»
- Pär Medbo, bästa pedagåg vi haft hitintills.»
- Per Medbo. EN av de bäst aoch mest hjälpsamma lärare vi haft under grundutbildningen. »
- Per Medbo»
- Per var noga med att ge alla grupper det stöd de behövde för att genomföra projektarbetet. Pers entusiasm som lärare borde bevaras och det kanske lättast uppnås genom att ge honom lite beröm: Per har varit en av de mest engagerade lärarna jag (vi) har haft under grundutbildningen.»
- Per är en underbar föreläsare och pedagog! Är det något som ska vara kvar så är det Per! Även Agneta gjorde ett väldigt bra jobb! Båda två skapade ett klimat där frågor uppmuntrades och bevarades på ett bra sätt. Upplägget på kursen är bra. En dugga tidigt i kursen och sedan kan tid läggas på projektet.»
- Projektet och labbarna. De många handledningstillfällena!»
- Projektarbetet»
- Upplägget med projekt och dugga. Att det är relativt låg arbetsbelastning under perioden i samband med kandidaten är behövligt. Sedan kan nämnas att till en början tyckte jag att extrauppgiften kändes onödig men den tyckte jag motiverades genom att man senare var tvungen att utföra ett liknande moment i projektet, bra.»
- Duggan»
- Per Medbo»
- caseet»
- Per Medbo»
- Att det kändes bra att det fanns möjlighet till så mycket stöd från Per Medbo. »
- huvudinlämningen»
- Praktikfallet»
- Det är nästan ett måste att hela gruppen är med i samma kandidatgrupp, annars blir det stora problem med schemaläggning av arbete och möten osv.»
- Strukturen, den engagerade personalen, flexibiliteten i handledningarna, projektet. You name it! Lätt bäst kursen hittills!»
- Projektet»
- Labbarna då vi fick lära oss använda Simul8.»
- Pär Medbo för han var superbra och projektet för det var det man lärde sig mest på.»
- Per Medbo, projektet»
- Caset»

3. Saknade du något i kursen?

- För stora grupper. Jag tycker det ska vara en riktig tenta som håller mycket högre nivå.»
- Verkliga problem att utföra projekten kring.»
- Ett tydliggörande om de siffror man skall använda sig av, dvs att de kunde vara fiktiva.»
- Nej»
- Grupperna var för stora»
- Skulle vilja att man simulerade olika produktionsflöden (typ produktions linor m.m.) istället för situationer.»
- Nej»
- Fler exempel från näringslivet.»
- jag hade helst velat ha ett kompendie med all kurslitteratur som var relevant för kursen, men jag tycket inte kursen saknade något moment»
- En röd tråd genom kursens gång. »
- En tenta eller ett examineringsmoment som tvingar alla att delta. »
- Hade velat haft mindre grupper»
- Tycker att den borde ligga tidigare i utbildningen»
- Nej.»
- nej»
- Tycker hela kursen kändes oseriös.»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- hade varit bra om man i arbetet hade fått samla in data och inte själv konstruera problemsituationen. »
- Nja, snarare blev kursen lågprioriterad. Men en bra kurs att ha i samband med kandidatarbetet.»
- Den bör läggas i närmare anslutning till statistiken»
- Nej!»
- Grupperna var för stora! Grupper om tre hade varit bättre då fler hade kunnat jobba med arbetet.»
- Jag anser att kravet på antal ord i projektrapporten i samband med att grupperna utökades skulle motiveras med ytterligare deluppgift i arbetet. Resultatet nu blev ett arbete som motsvarade kravet, men med s.k. utfyllnadstext som resulterade i en mindre kvalitativ rapport.»
- Klarare direktiv på vad som krävdes av projektarbetet»
- Mer Stöd att programmera»
- Borde va mindre arbetsgrupper.»
- mer styrning från handledare»
- Det allvar en tentamen medför»
- Dessvärre blir kursen nedprioriterad av eleverna, eftersom det är en U/G-kurs och man är väldigt upptagen med kandidatarbetet. Det verkar som ett väldigt nyttigt ämne och den känns väldigt relevant för oss, men tyvärr så känns det inte som att man lärde sig så mycket på kursen, som sagt.»
- Jag skulle önska att betygskalan var u,3-5. Det motiverar mig att veta att jag får betalt för hårt arbete med ett högt betyg.»
- Arbete från övriga gruppmedlemmar»
- Fullständig betygsskala, känns som om kursen/projektet blir mer seriöst då, tycker dock att samma examination kan behållas. Duggan kändes lite orelevant, varför ska jag veta vad Chung och de andra tycker att man ska ha med i till exempel förstudien? Är det inte viktigare att man kan berätta om förstudien (i fritext) på ett tillfredsställande sätt?»
- Vet ej.»
- Nej»

4. Finns det något du tycker kan tas bort ur kursen?

- Ersätt duggan med tenta. Gör projektet med mindre grupper.»
- Kurslitteraturen.»
- Planeringsrapport. »
- nej»
- De stora grupperna, istället för att vara 6 stycken tycker jag 3 stycken skulle vara en rimlig storlek på gruppen för att alla ska kunna ta del av projektet o få en helhetssyn över projektets alla delar»
- Duggans utformning, frågorna var så specifika att det var bättre att tänka logiskt än att läsa litteraturen»
- Grupp storleken kan halveras till 3»
- Kanske minska grupper och ta bort en labb.»
- Planeringsrapporten i projektet.»
- Ta bort allt vad eget påhitt heter. Det ger ingen som helst förståelse för hur simulering kan och bör användas om man måste komma på allt själv, istället för att utgå från hur det verkligen ser ut. Kursen bör ställa sig frågan om studenten skall lära sig att skapa simuleringsmodeller eller om studenten skall lära sig att analysera och kritiskt granska simulering som verktyg och underlag för beslutsfattande.»
- Övningsuppgiften»
- nej»
- Bör vara tre stycken i varje grupp istället.»
- nej»
- Tycker hela kursen skulle kunna tas bort. Om jag ska välja något specifikt som ska tas bort så tycker jag kurslitteraturen skriven av Chung (2003) kan tas bort - riktigt dåligt skriven bok som tar upp irrelevanta saker som hur man namnger filer, att man inte ska spara över sina egna filer, etc.»
- Eventuellt några av artiklarna ur kurslitteraturen. Det kändes överflödigt och testades inte i så hög grad på duggan. »
- Nej»
- Antalet obligatoriska element skulle kunna minskas ner något»
- för mkt programmering»
- planeringsrapporten kändes onödig bättre att ersätta det arbetet med en praktisk studie av ett system. »
- Gör mindre grupper så man får en bättre helhetsförståelse men ta bort alla onödiga obligatoriska moment. Ex: ta bort försöksplaneringen, planeringsrapporten samt en av laborationerna»
- Första presentationstillfället»
- Mindre grupper - 3 st i varje grupp hade varit lämpligt. »
- Gruppstorleken kan vara mindre så att alla blir mer delaktiga i arbetet.»
- Det första utkastet till slutrapport.»
- Den stora friheten vid projektet som kan vara förvirrande»
- Faktorförsöket. Bädda in detta i projketarbetet istället. »
- Litteraturseminariet, ty den var inte så givande»
- hållbarheten»
- Ersätt duggan med en tentamen. »
- Hellre dela upp kandidatgruppen i två olika simuleringsgrupper! Arbetsbelastningen är relativt hög vid arbete av tre personer!»
- Jag tycker det var onödigt att öka grupparbetets omfattning inför i år bara för att grupperna blev större, det finns liksom inte mer att skriva så länge uppgiften är densamma. Inlämningsuppgiften kändes lite överflödig. Kunde gjorts som en till lab istället kanske?»
- Tycker att projektgrupperna var för stora, borde varit 3-4 personer per grupp istället.»
- Projektgrupperna var för stora. Minska dem till 2-3 och isf minska lite på uppgiften. Det blev väldigt uppdelat.»
- Slå ihop fler moment. Som det ser ut just nu är det väldigt många många delmoment»

5. Vilka moment i kursen gynnade ditt eget lärande mest?

Välj ut ett eller flera inslag som du vill lyfta fram!
Om något inslag saknas i listan kan det kommenteras i fritextrutan.
Svar för alla moment behövs inte.

Matrisfråga

- Tycker att kursen borde gå tidigare i utbildningen så att den kan användas i andra kurser t.ex. verksamhetsutveckling. För stora grupper för projektarbetet!»
- Mycket bra stöd av Per på handledningar med bra feedback. Plus att man kunde få feedback på sin presentationsteknik.»
- Gör mindre grupper, gör helt nya frågor till duggan, tvinga inte alla att komplettera..inför hellre betyg»
- Det som var mycket givande var att opponeringstillfällerna =)»
- De här är ju konstiga frågor. Lägg ned mer energi på vettiga frågor om ni vill ha vettiga svar. Gör om, gör rätt.»
- Jag tycker att kursen var riktigt dålig och bör ersättas. Jag har gjort klart kursen men har i stort sett inte lärt mig något alls, dels för att man bara behövde få G och därmed inte lade ner något vidare hårt arbete på kursen, dels för att jag tyckte kursens innehåll var väldigt ointressant. Det vore mycket bättre om man fick välja fritt bland andra kurser på Chalmers inom något område man tycker är intressant istället för att läsa denna "utfyllnadskurs". Eller varför inte lägga in en miljökurs så att man kan slippa usla miljömoment i hälften av alla andra kurser under kandidatperioden? Det finns många kurser som skulle behövas och passa bättre in på I-programmet och som många uttryckt önskemål om, exempelvis: stokastiska processer, köteori, operations research, MATLAB-kurs, Excel-kurs inklusive VBA-programmering, presentationsteknik och retorik, corporate finance, mikro- eller makroteori, etc. Fattar inte varför man istället väljer att lite halvslappt köra samma oseriösa simuleringskurs om och om igen, år ut och år in.»
- bra med möjligheter till lättare handledningstillfällen där problem kunde diskuteras med läraren. »
- Mycket bra föreläsare, intresserad och noggrann. Fick mycket bra hjälp vid handledningsmötena och tog sig verkligen tid att hjälpa. Superbra!»
- vad betyder självverksamhet? tentamen, då avser jag duggan tycker att det är lite svårt att fylla i denna lista eftersom jag själv måste tolka lite vad jag tycker ingår i kursen eller inte :S denna lista får därför gärna tydligare göras med info eller dylikt för att underlätta utvärderingen!»
- bra lärare!»
- Jag gick inte på föreläsningar, men den ingick i kursen. "Mindre lärorikt" antyder att föreläsningarna var dåliga. Ge alternativet "Använde inte". Ni vet väl själva vad som inte ingick i kursen, varför finns de som alternativ om de inte fanns? Vi hade inte tenta, vi hade dugga.»

Att få hjälp och svar på frågor
48 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»28 60%
Lärorikt»14 30%
Mindre lärorikt»4 8%
Ingick inte i kursen»2

Genomsnitt: 1.47

Föreläsningar
51 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 7%
Lärorikt»34 66%
Mindre lärorikt»13 25%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.17

Övningar
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 41%
Lärorikt»20 46%
Mindre lärorikt»5 11%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.69

Projektarbete
52 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»37 71%
Lärorikt»14 26%
Mindre lärorikt»1 1%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 1.3

Inlämningsuppgift - ej grupparbete
47 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»5 15%
Lärorikt»19 57%
Mindre lärorikt»9 27%
Ingick inte i kursen»14

Genomsnitt: 2.12

Laborationer
49 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»18 40%
Lärorikt»23 51%
Mindre lärorikt»4 8%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.68

Studiebesök
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»1 100%
Ingick inte i kursen»41

Genomsnitt: 3

Gästföreläsare
41 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»0 0%
Mindre lärorikt»4 100%
Ingick inte i kursen»37

Genomsnitt: 3

Kurslitteratur
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»1 2%
Lärorikt»14 31%
Mindre lärorikt»30 66%
Ingick inte i kursen»0

Genomsnitt: 2.64

Självverksamhet
38 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»4 11%
Lärorikt»23 67%
Mindre lärorikt»7 20%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 2.08

Tentamen
44 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»2 8%
Lärorikt»14 56%
Mindre lärorikt»9 36%
Ingick inte i kursen»19

Genomsnitt: 2.28

Tillfällen för kritik (feedback)
45 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»23 56%
Lärorikt»16 39%
Mindre lärorikt»2 4%
Ingick inte i kursen»4

Genomsnitt: 1.48

Matlab
42 svarande

Mycket lärorikt (Gav mig mest)»0 0%
Lärorikt»1 50%
Mindre lärorikt»1 50%
Ingick inte i kursen»40

Genomsnitt: 2.5

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.04


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.04
Beräknat jämförelseindex: 0.68

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från